Về nguồn gốc triết học Việt Nam

Chia sẻ: puca10

Theo chúng tôi, cần phải khẳng định rằng, Việt Nam có triết học. Về nguồn gốc nhận thức, ngay từ thời kỳ Đông Sơn, nhận thức của người Việt đã đạt đến trình độ tư duy trừu tượng và thực tế, đã có sự hình thành những mầm mống của triết học.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản