Viện trợ số 80/2004/LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
41
lượt xem
1
download

Viện trợ số 80/2004/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viện trợ số 80/2004/LPQT về việc cho Dự án tăng cường năng lực thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam/Vương quốc Anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viện trợ số 80/2004/LPQT

 1. B NGO I GIAO ****** S : 80/2004/LPQT Hà N i, ngày 18 tháng 8 năm 2004 Vi n tr cho D án tăng cư ng năng l c thanh tra B K ho ch và u tư nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam/Vương qu c Anh năm 2004 có hi u l c t ngày 25 tháng 5 năm 2004./. TL. B TRƯ NG B NGO I GIAO KT. V TRƯ NG V LU T PHÁP VÀ I U Ư C QU C T PHÓ V TRƯ NG Nguy n Hoàng Anh VI N TR CHO D ÁN TĂNG CƯ NG NĂNG L C THANH TRA B K HO CH VÀ U TƯ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM/VƯƠNG QU C ANH NĂM 2004 1. Tôi vinh h nh thông báo t i Ngài r ng ti p theo các th o lu n g n ây gi a hai Chính ph chúng ta v vi c h tr phát tri n, Chính ph Vương qu c Anh và B c Ailen có ý nh cung c p m t kho n vi n tr (t sau ây g i là “Kho n vi n tr ”) t i a £ 493,103 (B n trăm chín mươi ba nghìn m t trăm l ba B ng Anh) cho Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam phân b cho D án Tăng cư ng Năng l c thanh tra B K ho ch và u tư. 2. Cơ ch c a d án và m c ích s d ng v n ư c phân b s ư c quy nh trong Biên b n D án ính kèm ây. Chi ti t c a cơ ch có th thay i trong khuôn kh phân b t ng th ã ư c hai Chính ph chúng ta th ng nh t. 3. Vi c phân b s ư c ti n hành phù h p v i các Th t c và Thông l áp d ng cho vi c Chi tiêu các Ngu n Vi n tr Tài chính c a Vương qu c Anh (t sau ây g i là “Các th t c”).
 2. 4. Toàn b ti n vi n tr s ư c dùng cho chi phí trong nư c. Kho n vi n tr này ư c cung c p trên cơ s hi u bi t r ng vi c ki m toán s ư c thu x p theo các kho n 11 và 12 c a các Th t c. Các chi phí trong nư c thu c D án này ph i ư c ki m toán Nhà nư c Vi t Nam ki m toán hàng năm. Các báo cáo Ki m toán năm hoàn ch nh v chi phí th c t và c n thi t phát sinh ã ư c chi tr trong m t năm tài chính c th s ph i chuy n cho Chính ph c a chúng tôi trong vòng 12 tháng sau khi k t thúc năm tài chính. Cơ ch ki m toán cũng ư c quy nh t i Biên b n D án. Phương pháp ti n hành ư c quy nh t i Bên b n D án. 5. Kho n vi n tr s không ư c dùng áp ng các chi phí t thu nh p khNu ho c h i quan do Chính ph c a Ngài t ra. Tr khi Chính ph c a tôi có quy t nh khác, Kho n vi n tr s không ư c s d ng thanh toán b t kỳ kho n nghĩa v ho c thu nào khác (*k c thu ánh vào lương) phí ho c các ph phí tương t do Chính ph c a Ngài ho c b t c cơ quan nhà nư c a phương t i Vi t Nam ánh vào tr c ti p ho c gián ti p vào hàng hóa và/ho c d ch v ư c cung c p. 6. Chính ph c a Ngài s có thư theo m u Ph l c I ch nh Công ty Crow Agents Financial Services Ltd (t sau ây g i là CAFSL), làm i lý c a Ngài t i Vương qu c Anh, qu n lý các cơ ch tài chính quy nh trong Công hàm này. Sau khi CAFSL ư c ch nh, Chính ph c a Ngài s ngh CAFSL m m t tài kho n c bi t phù h p v i các i u ki n t i kho n 5.1 c a Các Th t c. Tài kho n c bi t s có tên là Tài kho n Vi n tr năm 2004 cho D án Tăng cư ng Năng l c Thanh tra B K ho ch và u tư Vi t Nam (t sau ây g i là “Tài kho n”) . 7. Xét vi c CAFSL ch p thu n là i lý c a Ngài theo ch nh, Chính ph c a Ngài s cam k t b i hoàn và tránh CAFSL ph i b i hoàn trư c các khi u n i thanh toán ti n c a bên th ba và các nghĩa v (ngoài chi phí gián ti p) phát sinh trong quá trình i lý th c hi n nghiêm ch nh các nghĩa v trong khuôn kh Kho n vi n tr . 8. Tr khi Chính ph c a tôi có ch p thu n khác, th i h n gi i ngân c a Kho n vi n tr này s ti p t c cho n khi k t thúc d án, ngày 31 tháng 5 năm 2006. 9. M t i lý u th u mua s m ư c Chính ph c a tôi ch p thu n s mua s m và thu x p h p ng “tho thu n h p tác” qu c t v i m t nh ch ki m toán quy nh t i kho n 38(v) và Ph l c 3 c a Biên b n D án và ư c Kho n Vi n tr c p kinh phí. Chính ph c a Ngài s ch nh m t i lý mua s m ư c ch p thu n b ng cách g i m t thư ch nh i lý ó theo m u quy nh t i Ph l c 1 c a Công hàm này. 10. Chính ph c a Ngài s cho phép các nhân viên có thNm quy n c a Chính ph tôi i thăm d án ư c rút v n t Kho n vi n tr và s cung c p các thông tin liên quan n d án, ti n và ngu n tài tr theo yêu c u c a các nhân viên này. 11. Chính ph c a tôi b o lưu quy n rà soát các th t c và th c t mua s m m b o hi u qu u tư, tính minh b ch và liêm khi t. Chính ph c a ngài s mb o r ng các ơn v và nhân s ư c s d ng mua s m hàng hóa và d ch v ư c thanh toán theo cơ ch này s t o i u ki n ti p c n Ny cho nhân viên Chính ph tôi ti n hành ki m tra và ánh giá nghiêm túc tính hi u qu , k c vi c ki m tra và ánh giá các văn b n v quy trình mua s m, ánh giá u th u, c p h p ng, các quy t nh c a ban ch m th u và các văn b n liên quan khác, cũng như cách ti n hành công vi c hàng ngày. Chính ph c a Ngài s m b o quy n ti p c n cho các i di n c a Chính
 3. ph c a tôi theo quy nh t i các h p ng gi a cơ quan mua s m và ngư i mua c a Chính ph c a ngài. 12. Chính ph c a tôi s có quy n ki m tra ph n trăm các chi phí mua hàng hóa d ch v , và th c tr ng và xu t x các m t hàng cung ng. Chi phí cho các cu c ki m tra này do DFID Vi t Nam tài tr . 13. Chính ph c a Ngài s c p kinh phí b sung cho Kho n vi n tr khi c n thi t hoàn thành (các) d án ã ư c phê chuNn và s m b o r ng kinh phí ư c c p trong cùng kho ng th i gian v i Kho n vi n tr và phù h p v i m i chương trình gi i ngân ư c hai Chính ph chúng ta th ng nh t quy t nh. 14. Tr khi hai Chính ph chúng ta có th a thu n khác, Chính ph c a ngài s m b o r ng m i hàng hóa và d ch v có tính liên t c ư c thanh toán t Kho n Vi n tr , s ư c dùng cho m c ích, và b i ngư i s d ng ch ng nào các hàng hóa và d ch v ó còn dùng ư c, và trong trư ng h p các hàng hóa ho c d ch v ó không ho c b d ng s d ng, Chính ph c a tôi s có quy n thu h i t Chính ph c a Ngài giá tr hàng hóa và d ch v liên quan. 15. N u có b t kỳ thay i nào mà theo quan i m c a Chính ph tôi làm t n h i l n n giá tr phát tri n c a d án, hai Chính ph chúng ta s tham v n theo thông l các bi n pháp gi i quy t v n và các ti n trình gi i pháp có th . Trong trư ng h p có thay i như v y Chính ph c a tôi có quy n thay i ho c ch m d t óng góp tài chính c a mình cho d án. 16. Chính ph c a Ngài s m b o r ng, trong trư ng h p phát sinh t t ng hình s t các cu c thanh tra thí i m theo khuôn kh D án, t t ng ó s không d n n vi c cơ quan h u quan c a Ngài áp d ng hình ph t t hình i v i ngài áp d ng hình ph t t hình i v i ngư i b bu c t i. 17. Trong trư ng h p tài li u này ư c d ch, b n ti ng Anh s có giá tr quy t nh. 18. Xin ngh Ngài ký vào dư i ây n u các cơ quan quy nh trên ư c Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch p thu n. 19. Nhân d p này tôi xin g i t i Ngài l i chào trân tr ng nh t. THAY M T CHÍNH PH VƯƠNG QU C ANH B PHÁT TRI N QU C T ANH TH TRƯ NG TH NH T Ngài Ngh s Gareth Thomas, Ngày 25 tháng 5 năm 2004.
 4. Tôi xin xác nh n r ng Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch p nh n n i dung Thông báo c a Ngài và Thông báo ghi l i các hi u bi t c a Chính ph hai nư c chúng ta v n này. Tôi cũng hi u r ng CAFSL v i vai trò là i lý c a chúng tôi s vi t thư g i Chính ph c a tôi v vi c tri n khai th a thu n này b t u có hi u l c t ngày hôm nay. Th a thu n s ư c g i là Vi n tr cho D án xây d ng Năng l c Thanh tra B K ho ch và u tư c a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam/Vương qu c Anh năm 2004. THAY M T CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Ngài Võ H ng Phúc Ngày 25 tháng 5 năm 2004. PH L C I. VI N TR CHO D ÁN XÂY D NG NĂNG L C THANH TRA B K HO CH VÀ U TƯ C A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM/ VƯƠNG QU C ANH NĂM 2004 1. Tôi xác nh n vi c ch nh công ty c a Ngài làm i lý c a Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam (“Chính ph ”) mua s m và dàn x p vi c cung c p các d ch v “th a thu n h p tác” qu c t (và m i vi c v n chuy n hàng) ư c yêu c u theo kho n Vi n tr nêu trên v “D án xây d ng Năng l c Thanh tra B K ho ch và u tư” v i s ti n t i a là 103.000USD (m t trăm và ba nghìn ôla M ). 2. Vi c mua các d ch v và m i dàn x p v n chuy n hàng hóa s ư c ti n hành theo th t c do B phát tri n Qu c t c a Chính ph Vương qu c Anh (DFID) quy nh. 3. Các tài li u g c phát sinh ho c b t kỳ hàng hóa hay tài li u nào công ty c a Ngài c m gi liên quan n H p ng này s thu c tài s n c a Chính ph . Không ư c h y b các v t ó n u không có s ng ý b ng văn b n c a DFID. 4. Phương pháp tính phí và chi phí d ch v cung ng ph i ư c s ch p thu n trư c c a Phòng Tư v n và giám sát mua s m c a DFID. 5. Các kho n phí ã ư c ch p thu n c a Ngài i v i vi c mua s m và thu x p v n chuy n s ư c CAFSL, i di n Chính ph , thanh toán tr c ti p cho Ngài, khi công ty Ngài xu t trình hóa ơn v s ti n n h n thanh toán. 6. Th a thu n này ư c l p trên cơ s hi u bi t r ng các i di n c a Chính ph Vương qu c Anh, vào m i th i i m, có th ti p c n tr c ti p các tài li u g c và các thông tin khi c n thi t gi i trình các kho n phí và chi phí ã tính.
 5. THAY M T CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B K HO CH VÀ U TƯ Võ H ng Phúc TH T C VÀ THÔNG L ÁP D NG I V I VI C CHI CÁC NGU N L C VI N TR TÀI CHÍNH C A VƯƠNG QU C ANH N i dung: 1. Phê duy t d án và h p ng. 2. Ph l c A: i lý mua s m – Thư ch nh. 3. Ph l c B: Gi y ch ng nh n thanh toán. 4. Ph l c C: Yêu c u hoàn chi phí trong nư c. PHÊ DUY T D ÁN VÀ H P NG 1. D án. 1.1. M i án phân b ti n t các ngu n l c vi n tr i v i m t d án c th , cùng v i toàn b chi ti t c a d án, k c a i m, phân chia giai o n, t ng chi phí và công tác tri n khai c a nhà th u, s ư c Chính ph nư c ngh g i cho Cao y Anh, i S quán Anh ho c Văn phòng Th ng c, chuy n ti p t i B phát tri n Qu c t (DFID). 1.2. phê duy t các án ó, DFID s nh rõ: i) S ti n vi n tr phân b cho d án; ii) S ti n phân b ư c dùng cho các chi phí trong nư c; iii) Li u có ch nh, và theo quy trình nào i lý mua s m s ư c ch nh thu x p mua s m cho d án; iv) Hình th c ki m toán áp d ng i v i vi c phân b m i chi phí trong nư c ho c mua s m; v) M i i u ki n c bi t khác.
 6. Không ư c phép s a i d án ã ư c DFID phê duy t cũng như các i u ki n do DFID ràng bu c v i vi c tài tr cho d án mà không có s ch p thu n trư c DFID; và tr khi ư c quy nh trong các hi p nh phù h p ho c Biên b n Ghi nh , ch p thu n ó ph i b ng văn b n. 1.3. Qu c gia có d án s s d ng thư ch nh quy nh t i Ph l c A, ch nh m t i lý Mua s m ư c Phòng Chính sách và Thông l Mua s m (PPU) c a DFID ch p thu n. 1.4. Sau khi ã có phê duy t d án và i lý Mua s m, và Công ty Crown Agents Financial Services Limited (cơ quan qu n lý các tho thu n vi n tr tài chính – xem kho n 6) ã ư c ch nh, (n u các t ch c khác tham gia) hai t ch c trên ph i ư c thông báo v ngư i có thNm quy n ký c a Chính ph nư c có d án ký yêu c u mua s m.Các yêu c u mua s m hàng hóa và d ch v ã ký sau ó s ư c g i i lý Mua s m. 2. H p ng bên ngoài Qu c gia có d án. 2.1. có th ư c c p kinh phí, m i h p ng mua hàng hóa và d ch v ngoài qu c gia có d án ư c i lý Mua s m ư c ch nh ch p thu n ph i, tr khi DFID ng ý khác, ư c ký k t sau khi cơ ch vi n tr ư c b t u. 3. H p ng trong nư c và mua s m khác trong nư c. 3.1. ư c c p kinh phí, m i h p ng trong nư c ho c vi c mua s m khác trong nư c cho m t d án ã ư c phê duy t ph i, tr khi ư c DFID ch p thu n khác: i) ư c DFID phê duy t trư c; ii) ư c c p ch sau khi ã m i th u; gi y m i th u ph i ư c DFID phê duy t và ph i g m các i u ki n h p ng và danh m c công vi c m i th u. H p ng ư c ưa ra u th u phù h p v i phê duy t ó. M i án u th u do nh ng ngư i th ng th u ưa ra ph i ư c DFID phê duy t trư c khi ký h p ng n u các án ó ư c ưa vào h p ng. iii) Lưu và cung c p h sơ tài chính ti n hành ki m toán; iv) Ch u s giám sát c a m t công ty tư v n. 4. Chuyên gia tư v n. 4.1. Ch có các hãng tư v n ư c l a ch n trên cơ s tham v n v i và các i u kho n tham chi u ã ư c phê duy t b i, DFID m i i u ki n ư c ch nh cung c p d ch v liên quan n b t kỳ h p ng ư c duy t nào. 5. V n chuy n hàng hóa. 5.1. Các hàng hóa s ư c v n chuy n và b o hi m phù h p v i thông l c nh tranh thương m i và không ư c ch nh cho các t u ho c công ty thu c b t kỳ qu c gia
 7. c bi t nào. Quy nh s ư c ghi rõ trong m i trư ng h p ng cung ng hàng hóa và d ch v có th ư c thanh toán t các ngu n l c vi n tr . TH T C RÚT V N 6. Tài kho n. 6.1. Ngay sau khi hoàn t t Trao i Công hàm Công ty Crown Agents Financial Services Limited v i vai trò là i lý c a Chính ph ti p nh n vi n tr s m m t tài kho n c bi t (sau ây g i là “Tài kho n”). Tài kho n s ư c m duy nh t ph c v m c ích, và phù h p v i th a thu n vi n tr . Tài kho n cũng s ư c qu n lý phù h p v i các kho n sau c a các Th t c này. 6.2. Ngay sau khi tài kho n ư c m , và trư c khi ti n hành b t kỳ bư c nào theo yêu c u c a cơ ch này nh n ư c ti n vi n tr phân b , các m u ch ký c a cá nhân ư c y quy n ký Yêu c u Hoàn chi phí trong nư c ư c d n chi u dư i ây thay m t cho Chính ph nư c ti p nh n vi n tr ph i ư c cung c p cho DFID. M i thay i v cá nhân ó ph i ư c thông báo theo cách th c tương t . Công ty Crown Agents Financial Services Limited s , ng th i và theo s l n thay i, thông báo cho DFID tên c a các quan ch c c a Crown Agents Financial Services Limited ư c y quy n h p l i di n cho mình ký ngh Rút v n ư c d n chi u dư i ây, và s cung c p m u úp ch ký c a t ng quan ch c ó. 6.3. DFID s thanh toán thư ng xuyên vào Tài kho n khi nh n ư c ngh mà công ty Crown Agents Financial Services Limited ư c u quy n xu t trình thay m t Chính ph nư c ti p nh n. T ng kho n thanh toán s c u thành vi c rút ti n vi n tr . S ti n vi n tr ư c rút theo b t kỳ l n nào s , cùng v i b t kỳ s dư còn l i trên Tài kho n, trang tr i các kho n thanh toán n h n t ti n vi n tr v i các i u ki n c a Trao i Công hàm. Chính ph nư c ti p nh n ph i hoàn tr b ng văn B ng Anh m i s ti n thanh toán t Tài kho n và sau ó ư c m t ch th u ho c m t ngư i b o lãnh hoàn ti n cho Chính ph nư c ti p nh n. 6.4. Công ty Crown Agents Financial Services Limited s thanh toán tr c ti p ho c hoàn ti n t Tài kho n i v i các h p ng, tư v n ho c các mua s m trong nư c khác ư c phê duy t theo các M c t 1 n 5 trên. Crown Agents Financial Services Limited vào cu i m i tháng s g i m t sao kê chi ti t th ng kê m i kho n n và ghi có c a Tài kho n trong tháng ó. 7. Thanh toán tr c ti p. 7.1. i v i các kho n thanh toán tr c ti p n h n theo m t h p ng v hàng hóa ho c d ch v v i m t công ty nư c ngoài qu c gia có d án, vi c rút ti n t Tài kho n ch ư c ti n hành khi Công ty Crown Agents Financial Services Limited nh n ư c Ch ng ch Thanh toán t các ch th u liên quan theo m u t i Ph l c B cùng v i các hóa ơn d n chi u t i Ph l c; ho c 8. Hoàn ti n. 8.1. i v i hoàn ti n ã thanh toán cho các hàng hóa và d ch v t i nư c có d án, vi c rút ti n t Tài kho n ph i ư c ti n hành phù h p v i ngh Hoàn chi phí trong
 8. nư c theo m u t i Ph l c C. T ng ngh Hoàn chi phí trong nư c ph i ư c chuy n v i hai biên lai cho DFID ký ti p và ư c ính kèm v i danh m c chi ti t t i M c 3 ho c 5 c a ngh ó. 8.2. M i ngh Hoàn Chi phí Trong nư c ph i có ch ký ư c y quy n quy nh t i kho n 6.2 trên. 9. Phí và ti n công i lý. 9.1. Phí cho vi c ti n hành mua s m và thu x p v n chuy n theo kho n 1.4 nêu trên c a i lý mua s m s ư c thanh toán b i và ư c ghi n vào Tài kho n. Phí cho vi c qu n lý các cơ ch vi n tr tài chính c a Công ty Crown Agents Financial Services Limited theo khuôn kh kho n Vi n tr i di n cho Chính ph nư c ti p nh n ư c DFID thanh toán t trung tâm và không l y t ti n vi n tr . 10. S dư hi n còn trong Tài kho n. 10.1. M i s dư còn l i trong tài kho n 6 tháng sau ngày gi i ngân cu i cùng c a ti n vi n tr ph i ư c g i l i DFID. CHI PHÍ TRONG NƯ C: CH NG T K TOÁN. 11. Thanh toán thông qua Chính ph nư c ti p nh n. 11.1. Vi c thanh toán các chi phí trong nư c thông qua các Tài kho n c a Chính ph nư c ti p nh n ph i ư c b tr ho c b i các sao kê ư c ch ng nh n và ki m toán h p l ho c b i các ch ng t phù h p khác.Ch ng t có th cung c p theo ba phương th c sau: a) Báo cáo ư c ki m toán hàng năm Chính ph nư c ti p nh n ch ng nh n r ng m t s ti n c th ã ư c chi cho các m c ích ã th a thu n và báo cáo này ư c ki m toán c l p và m t gi y ch ng nh n do cơ quan ki m toán c l p trong nư c c p. T ng báo cáo năm ã ki m toán ư c cung c p thành ba b n cho DFID và ư c ký ti p b i c p ki m toán phù h p; Báo cáo ghi s ti n vi n tr ã rút và các chi phí th c t phát sinh trong năm tài chính và ch ng nh n r ng các chi phí phát sinh phù h p v i các i u kho n và i u ki n c a Hi p nh vi n tr và m i i u ki n d án ư c ch p thu n tài tr t ti n vi n tr ; b) Ki m toán c a T ch c. M t h th ng k toán và ki m toán n i b ư c thành l p trong khuôn kh cơ c u giám sát qu n lý c a m t d án quy mô l n. Các hàng m c trong nư c ư c thanh toán tr c ti p cho nhà th u khi xu t trình ngh thanh toán ã ư c m t chuyên gia tư v n xác nh n; m t ki m toán viên bên ngoài ư c DFID ch p thu n s ư c ch nh ki m toán tài kho n c a chuyên gia tư v n. Các báo cáo ho c gi y ch ng nh n ph i ư c cung c p cho DFID và Cơ quan Ki m toán Qu c gia (NAO) như m t nghĩa v ; c) Ki m toán thư ng xuyên.
 9. T ng ngh hoàn ti n theo Ph l c E c a Chính ph nư c ti p nh n ư c m t ki m toán viên bên ngoài ư c DFID ch p thu n xác nh n và ư c Chính ph nư c ti p nh n thư ng s d ng theo các i u kho n H p tác K thu t. Ki m toán viên xác nh n r ng ngh thanh toán là chính xác và phù h p v i các i u kho n thu n vi n tr và có th thanh toán. 12. Thanh toán tr c ti p. 12.1. Theo phương th c này DFID ti p qu n ch c năng k toán t Chính ph s t i theo cách không c n ki m toán thư ng xuyên. Vi c thanh toán ư c ti n hành t các tài kho n s t i mà DFID ki m soát tr c ti p t i các nhà cung ng và nhà th u a phương trên cơ s các gi y ch ng nh n mà các Quan ch c h p tác K thu t (TCOs) ho c các bên ư c y quy n khác cung c p thông qua s d ng h th ng sau ( ôi khi có th ư c s a i v i t ng d án v i s ch p thu n c a DFID); i) Các ngh thanh toán ã ư c ch ng nh n c a các ch th u trong nư c có các ch ng t ính kèm c n g i cho i di n ư c phép c a Vương qu c Anh t i nư c ho c khu v c c a nư c ti p nh n. ii) i di n c a Vương qu c Anh theo các i u kho n c a biên b n d án s ư c thanh toán cho ch th u theo th a thu n t i h p ng. iii) i di n Vương qu c Anh s g i t ng ngh thanh toán cho DFID cùng v i hóa ơn ghi rõ s ti n ã tr và giá tr B ng Anh tương ương c a s ti n ã tr . iv) DFID s u quy n cho Crown Agents Financial Services Limited hoàn cho i di n Vương qu c Anh s ti n ngh và s ti n này s ư c h ch toán là m t kho n rút ti n vi n tr . 12.2. Không ki m toán nhưng s lưu gi các tài kho n t i DFID ho c b i Crown Agents Financial Services Limited cùng m i ch ng t liên quan và s n sàng cung c p NAO ki m toán. PH L C A Thưa Ngài Vương qu c Anh/Vi n tr ………………..*19…. * Phân b /Tên d án: 1. Tôi xác nh n vi c ch nh Ngài làm i lý c a Chính ph ………………........ (sau ây ư c g i là “Chính ph ”) mua s m và thu x p v n chuy n hàng hoá theo yêu c u phân b vi n tr nêu trên cho s ti n t i a ..................... 2. Vi c mua s m và thu x p v n chuy n hàng hóa ư c x lý theo th t c do B Phát tri n Qu c t (DFID) quy nh.
 10. 3. Các ch ng t g c phát sinh ho c m i hàng hóa ho c ch ng t liên quan n H p ng này mà công ty c a Ngài c m gi s thu c tài s n c a Chính ph . Không ư c phép th i lo i các v t ó mà không có s ch p thu n trư c b ng văn b n c a DFID. 4. Phương pháp tính phí và ti n công c a Ngài cho các d ch v cung ng ph i ư c s ch p thu n trư c c a Phòng Chính sách và Thông l mua s m c a DFID. 5. Phí c a Ngài v vi c ti n hành mua s m và thu x p v n chuy n ã ư c duy t s ư c Crown Agents Financial Services Limited i di n cho Chính ph thanh toán tr c ti p cho Ngài khi xu t trình hóa ơn c a công ty ngài v s ti n n h n. 6. Th a thu n này ư c l p trên cơ s hi u bi t r ng các i di n ho c ngư i ư c ch nh c a DFID ư c ti p c n tr c ti p, vào m i th i i m, các ch ng t g c và các thông tin các i di n ho c ngư i ư c ch nh có th yêu c u liên quan n m i kho n phí và ti n công ã tính. Kính thư Thay m t Chính ph ………………………… * Xoá n u c n PH L C B GI Y CH NG NH N THANH TOÁN 1. Tham chi u: i lý ……………………………………………………………...... Mã s DFID (MIS): ……………………………………………………………...... Nhà th u/Nhà cung ng: ……………………………………………………………. 2. Tên kho n vi n tr : ………………………………………………………………. 3. D án: …………………………………………………………………………… 4. Ngày chào hàng/h p ng: ………………………………………………………. 5. Mô t hàng hóa: ………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………...... 6. T ng giá …………………… và Các i u kho n ………………………………... Mô t tóm t t hàng hóa, công vi c và S hóa ơn Ngày S ti n /ho c d ch v 8. T i ây tôi ch ng nh n r ng:
 11. a) S ti n tham chi u trong (các) hóa ơn li t kê trên, ho c các b n sao hóa ơn, ính kèm gi y ch ng nh n thanh toán ã n h n thanh toán; b) Tôi có quy n thay m t công ty có tên dư i ây ký gi y ch ng nh n này; c) ( i v i m i h p ng CFR/CIF) hàng hóa ã ư c v n chuy n và b o hi m phù h p v i thông l c nh tranh thương m i và không ư c ch nh cho các công ty, t u ho c máy bay thu c b t kỳ qu c t ch ho c qu c gia c bi t nào. Ký tên ………………………. Tên công ty …………………………………… Tên ………………………. Và a ch …………………………………… Ch c v ………………………. Telephone …………………………………… Fax …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… PH L C C NGHN HOÀN CHI PHÍ TRONG NƯ C Các thông tin ư c yêu c u trong t t c các m c ph i ư c cung c p trư c khi ti n hành thanh toán: S sêri c a Gi y ch ng nh n này……………………………….. M c (1) (Ngu n và phân b vi n tr ) (a) Tên ngu n vi n tr (Vương qu c Anh/…………….. Vi n tr ………… 19..) (b) Tên phân b d án ……………………………………… M c (2) ( a i m D án) (a) Cung c p các chi ti t v a i m d án, nghĩa là các tham chi u b n và a ch chính th c c a: (i) Công trình ………………………….. (ii) Trung tâm qu n tr d ch v ………………………………. (iii) Các a i m mua hàng n u không ph i t i (i) ho c (ii) ……………………….
 12. M c (3) (Ch ng t Ki m toán). (a) Ghi rõ phương pháp phương th c ki m tra các chi phí trong nư c thu c d án này, (xem m c 3 c a th t c). …………………………… (b) Hãy xác nh n r ng cơ quan ki m toán ã ư c thông báo và cung c p các chi ti t liên quan n ngh thanh toán này. (c) N u h th ng ch ng t không ch thu c ki m toán, hãy ính kèm m i ch ng t g c liên quan v i ngh thanh toán g i i di n h u quan c a Vương qu c Anh . M c (4) (các chi ti t v chi phí c a D án). 1. Ghi rõ giá tr chi phí trong nư c c a D án t i th i i m này. …………………………………………………………………. 2. Tr m i chi phí trong nư c do t ch c khác cung c p. 3. Tr m i chi phí trong nư c không i u ki n hoàn ti n. …………………………………………………………………. 4. Tr m i chi phí trong nư c ã ngh thanh toán …………………………………………………………………. 5. S ti n ngh hoàn ti n c n ư c thanh toán …………………………………………………………………. M c (5) (Các chi ti t v chi phí c a ngh thanh toán này). Hãy ính kèm các chi ti t v cách th c ã s d ng s ti n ư c ngh thanh toán t i M c (4) 5, nghĩa là kh i lư ng công vi c ã ti n hành, nguyên v t li u ã mua, lao ng ã s d ng, máy móc ã thuê ho c mua, các h p ng ã ký, và các d ch v ã s d ng v.v… M c (6) (Ch ng nh n) Ch ng nh n ngh Thanh toán và ngh Hoàn ti n. Tôi xác nh n r ng ngh hoàn s ti n …………. là chính xác và s ti n ư c ngh ã n h n h p l trên cơ s các thông tin ã cung c p trên và kh i lư ng công vi c ã ti n hành, nguyên v t li u ã mua, và các chi phí c n thi t khác ã phát sinh liên quan n D án. Tôi có thN m quy n ký thay m t Chính ph
 13. …………………………………………………………………… Ký tên ……………………... Ngày ………………………. M c (7) Tôi ã ki m tra ngh này và t th y th a mãn r ng các thông tin yêu c u t i t t c các m c ã ư c cung c p, và ngh phù h p v i các i u kho n Trao i Công hàm. Tôi có quy n ký thay m t cho Chính ph Vương qu c Anh. ngh hoàn ti n ư c duy t. Ký tên ……………………….. Ngày ………………………….
Đồng bộ tài khoản