viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
672
lượt xem
272
download

viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích yêu cầu: biết được cách tìm mã điều khiển led 7 đoạn , biết nguyên lý điều khiển led theo phương pháp quét và cách viết chương trình điều khiển led 7 đoạn. Sinh viên phải hiểu rằng 1 yêu cầu điều khiển có thể thực hiện bằng nhiều chương trình khác nhau. II. Trình tự thực hiện - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng . - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 4

  1. Chương 4: ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN SÁNG I. Mục đích yêu cầu: biết được cách tìm mã điều khiển led 7 đoạn , biết nguyên lý điều khiển led theo phương pháp quét và cách viết chương trình điều khiển led 7 đoạn. Sinh viên phải hiểu rằng 1 yêu cầu điều khiển có thể thực hiện bằng nhiều chương trình khác nhau. II. Trình tự thực hiện: 1. Giải thuật: Begin Gôûi maõ hieån thò ra led 1 Gôûi maõ queùt choïn led Gôûi maõ hieån thò ra led 2 Gôûi maõ queùt choïn led Gôûi maõ hieån thò ra led 8 Gôûi maõ queùt choïn led End 2. Kết nối mạch theo trình tự :
  2. - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng . - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp của hệ thống 2 . 3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. Vd: bai2_1 4. Viết chương trình với tên file vừa đặt : Ví dụ 1: ; chuong trinh thu led D1 sang so 9 org 0000h mov p2,#11111110b ; cho phep D1 sang mov p0,#10010000b ; ma cua so 9 sjmp $ end Chương trình trên chỉ có tác dụng thử cho một led sáng. Để có thể sáng 8 led từ số 0 đến số 7 ta hãy viết chương trình sau: Ví dụ 2: ; chuong trinh thu 8 led sang tu so 0 den so 7 org 0000h b11: mov p2,#11111110b ; cho phep D1 sang mov p0,#11000000b ; ma cua so 0 lcall delay mov p2,#11111101b ; cho phep D2 sang mov p0,#11111001b ; ma cua so 1 lcall delay mov p2,#11111011b ; cho phep D3 sang mov p0,#10100100b ; ma cua so 2
  3. lcall delay mov p2,#11110111b ; cho phep D4 sang mov p0,#10110000b ; ma cua so 3 lcall delay mov p2,#11101111b ; cho phep D5 sang mov p0,#10011001b ; ma cua so 4 lcall delay mov p2,#11011111b ; cho phep D6 sang mov p0,#10010010b ; ma cua so 5 lcall delay mov p2,#10111111b ; cho phep D7 sang mov p0,#10000010b ; ma cua so 6 lcall delay mov p2,#01111111b ; cho phep D8 sang mov p0,#11111000b ; ma cua so 7 lcall delay sjmp b11 delay: mov r5,#1 del3: mov r7,#01h del2 : mov r6,#0ffh del1 : djnz r6,del1 djnz r7,del2 djnz r5,del3 ret 5. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn.
  4. Chú ý: Nếu khi chạy mà kết quả hiển thị không đúng thì hãy xem lại chương trình, nếu chương trình hoàn toàn đúng thì hãy xem kết nối 2 port điều khiển với led có đúng [ trên bo mạch có ghi tên và thứ tự các pinhhd. III. Bài tập ứng dụng: 1. Ở ví dụ 1, muốn sáng số 2 ở led D3 thì phải thay đổi gì trong chương trình? 2. Trong trường hợp nào thì nhiều led sáng cùng một lúc và cùng một dữ liệu? 3. Ở ví dụ 2, hãy cho biết led sáng như thế nào: a. Từng led sáng các led còn lại tắt. b. Tất cả các led sáng . 4. Hãy thử trên máy, khi thay đổi thời gian delay: a. Muốn thời gian delay lớn nhất thì thông số đó là bao nhiêu? b. Muốn thời gian delay nhỏ nhất thì thông số đó là bao nhiêu? c. Trong từng trường hợp hãy cho biết cường độ sáng của led có thay đổi hay không và cho biết trong trường hợp nào thì led sáng rõ? d. Hãy tìm thông số cho chương trình delay là bao nhiêu để 8 led sáng đều và rõ nhất. IV. Bài tập mẫu: Ở ví dụ 2, để sáng cùng 1 lúc 8 led ta sử dụng phương pháp quét led tức là tại một thời điểm chỉ có 1 led sáng và khi giảm thời gian delay vừa với thời gian lưu ảnh của mắt. Lúc này, chúng ta sẽ thấy 8 led sáng cùng một lúc. Bài tập mẫu sau giống ví dụ 2 nhưng được viết theo kiểu khác: ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
  5. ;chuong trinh thu 8 led sang tu so 0 den so 7 nhung duoc viet theo kieu khac ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx org 0000h ;bat dau chuong trinh mov dph,#0500h b213: mov r4,#08h ;bien dem 8 lan goi mov r2,#00h ;quan ly addr byte thap mov r3,#20h b212: mov a,r2 ;dptr luu dia chi vung nho ma 7 doan movc a,@a+dptr;lay ma 7 doan mov p0,a mov a,r3 ;dptr luu dia chi vung nho ma quet movc a,@a+dptr;lay ma quet mov p2,a lcall delay mov p2,#0ffh ;tat het de chong lem inc r2 inc r3 djnz r4,b212 sjmp b213 ;quay lai lam lai tu dau delay: mov r5,#1 del3 :mov r7,#01h del2 :mov r6,#0ffh
  6. del1 :djnz r6,del1 djnz r7,del2 djnz r5,del3 ret org 500h ma7d: db 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h org 520h maquet:db 0feh,0fdh,0fbh,0f7h,0efh,0dfh,0bfh,07fh end

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản