viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 9

Chia sẻ: chicominhem21

Kết nối mạch theo trình tự : - Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều khiển quét hàng . - Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul nạp chương trình ở hệ thống 2 . 3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file. 4. Viết chương trình với tên file vừa đặt

Nội dung Text: viết chương trình điều khiển 8 led sáng dồn, chương 9

Chương 9: CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ
CHỮ “-HA- NOI-” TRÊN 8 LED
I. Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình điều khiển các
led hiển thị các chuổi kí tự.
II. Trình tự thực hiện:
1. Giải thuật:
BeginKhởi tạo vùng mã 7 đoạn
Khởi tạo vùng mã quét
Gởi mã 7 đoạn ra led thứ I

(I:=1 8)

Gởi mã quét ra led thứ I

(I:=1 8)

Tăng I để xử lý led kế tiếp
Kiểm tra S


Đ

End
2. Kết nối mạch theo trình tự :
- Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các
đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đến pinhd điều
khiển quét hàng .
- Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul
nạp chương trình ở hệ thống 2 .
3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file.
4. Viết chương trình với tên file vừa đặt :

;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
; chuong trinh hien thi chu "-HA-NOI-"
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
org 0000h ;bat dau chuong trinh

mov dptr,#0500h

main: mov r2,#11111110b ;luu ma quet
mov r3,#00
setb c
maina: mov a,r3
movc a,@a+dptr;lay ma chu
mov p0,a

mov p2,r2
lcall delay
mov p2,#0FFh ;tat het de chong lem

inc r3 ;xu ly led ke
mov a,r2 ;xoay ma quet
rlc a
mov r2,a

jc maina
sjmp main ;quay lai lam lai tu dau

delay: mov r6,#01h
de2: mov r7,#050h
de1: djnz r7,de1
djnz r6,de2
ret

org 500h
machu: db 0bfh,089h,088h,0bfh,0c8h,0c0h,0f9h,0bfh

end

5. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn và xem kết quả
có hiển thị đúng yêu cầu hay không và hiệu chỉnh lại cho
đúng.
III. Bài tập ứng dụng:
1. Hãy viết chương trình hiển thị chuỗi “COCACOLA”.
BÀI SỐ 2-7: CHƯƠNG TRÌNH HIỂN THỊ VÀ NHẤP NHÁY
CHỮ “-HA- NOI-” TRÊN 8 LED.

I. Mục đích yêu cầu: biết cách viết chương trình điều khiển hiển
thị chuỗi kí tự nhấp nháy trên led sử dụng phương pháp quét.
II. Trình tự thực hiện:
1. Giải thuật:
Begin


Hieån thò chuoãi kí töï treân 8 led lieân tuïc
trong 1 khoaûng thôøi gian.Delay (taét 8 led)


End


2. Kết nối mạch theo trình tự :
- Dùng bus dây kết nối port 0 đến pinhd điều khiển các
đoạn a,b,c,d,e,f,g,dp và kết nối port 2 đếm pinhd điều
khiển quét hàng .
- Gắn vi điều khiển vào đế nạp 40 pin ( socket ) ở modul
nạp của hệ thống 2 .
3. Khởi động phần mềm, mở File mới và đặt tên file.
4. Viết chương trình với tên file vừa đặt :
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
; chuong trinh hien thi chu "-HA-NOI-" nhap nhay
;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
org 0000h ;bat dau chuong trinh

mov dptr,#0500h
mainb: mov r4,#255 ;so lan lap lai hien thi chuoi

main: mov r2,#11111110b ;luu ma quet
mov r3,#00
setb c
maina: mov a,r3
movc a,@a+dptr;lay ma chu
mov p0,a

mov p2,r2
lcall delay

mov p2,#0FFh ;tat het de chong lem

inc r3 ;xu ly led ke
mov a,r2 ;xoay ma quet
rlc a
mov r2,a

jc maina
djnz r4,main

lcall delaytat ;goi chtr con delay de tat

ljmp mainb ;quay lai lam lai tu dau

delay: mov r6,#01h
de2: mov r7,#050h
djnz r7,$
djnz r6,de2
ret

delaytat: mov r6,#0h
de2a: mov r7,#0h
djnz r7,$
djnz r6,de2a
ret

org 500h
machu: db 0bfh,089h,088h,0bfh,0c8h,0c0h,0f9h,0bfh

end

5. Thực hiện các bước giống như bài chuẩn và xem kết quả
có hiển thị đúng yêu cầu hay không và hiệu chỉnh lại cho
đúng.
III. Câu hỏi và bài tập ứng dụng:
1. Hãy cho biết chức năng con số 255 lưu trong thanh ghi R4
để làm gì ? nếu không giải thích được bạn hãy thay con số
250 bằng con số nhỏ hơn ví dụ như 10.
2. Hãy viết chương trình hiển thị chữ “-HA-NOI-” 1 giây sau
đó hiển thị chữ “COCACOLA” 1 giây và lặp lại.
3. Hãy viết chương trình hiển thị chữ “-HA-NOI-” và nhấp
nháy đúng 5 lần rồi dừng hẳn nhưng chuổi vẫn hiển thị
trên led.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản