Viết Feature

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
19
download

Viết Feature

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Là phóng viên lính mới tò te được nhận vào toà soạn nên mọi người nghĩ rằng bạn chỉ làm được những mẩu tin nhỏ. Hay bạn đã viết nhiều bài phóng sự dài nhưng chưa ưng ý bài nào vì cho rằng có một khúc mắc ở đâu đó chưa giải được. Hoặc với những đề tài cũ, bạn sẽ khai thác ra sao để vẫn có thể viết được và gây tiếng vang với bài viết có góc cạnh, có cách nhìn và tiếp cận mới? ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viết Feature

  1. Vi t Feature Là phóng viên lính m i tò te đư c nh n vào toà so n nên m i ngư i nghĩ r ng b n ch làm đư c nh ng m u tin nh . Hay b n đã vi t nhi u bài phóng s dài nhưng chưa ưng ý bài nào vì cho r ng có m t khúc m c đâu đó chưa gi i đư c. Ho c v i nh ng đ tài cũ, b n s khai thác ra sao đ v n có th vi t đư c và gây ti ng vang v i bài vi t có góc c nh, có cách nhìn và ti p c n m i? Nhà báo kỳ c u M Bruce Garrison hoàn toàn hi u nh ng băn khoăn c a b n. Hãy nghe nh ng l i khuyên c a ông và chu n b cho mình nh ng k năng t t nh t đ có đư c m t bài vi t thành công dù ngay trong l n đ u tiên trình làng.
  2. Đ i v i b t kỳ m t ngư i nào m i b t đ u vào nghi p vi t, th i gian đ u s r t m t th i gian và công s c đ có th thành công. B n c n đ t ra cho b n thân m t s câu h i th t khó v kh năng vi t c a mình. Ví d , mình có kh năng vi t v m t cu c tranh lu n v nhân b n gen cũng như các v n đ v đ o đ c liên quan cho t Tin T c hay không? Ho c b n có th vi t m t bài gây xúc đ ng v các em bé b căn b n ung thư cho t p chí Gia Đình hay không? v.v Li u làm đư c đi u này có quá kh năng c a b n? Cũng có th l m ch . Ít ra là th i gian b t đ u này. Hãy dành cho b n thêm chút th i gian. Tìm hi u m c đ , đ tài trong kh năng b n có th vi t đư c. Hãy b t đ u t nh ng đ tài nh , và đi lên d n d n. Khi đã đ t đư c m t s thành công nh t đ nh, b n s ti p t c m c tiêu c a mình. Hãy b t d u vi t v nh ng gì b n bi t. Và n u m c tiêu c a b n là tr thành m t ngư i vi t bài chuyên nghi p thành công, b n cũng s ph i đ m hôi, nư c m t. B n s ph i giao lưu v i m i ngư i nhi u hơn, l ng nghe h , th m chí ph i s ng và ch p nh n nh ng b c b i. Và b n ph i có s hy sinh cá nhân và hy sinh cho ngh nghi p... Giáo sư Myrick E. Land (1993) vi t 'thành công trong nghi p vi t đòi h is thông minh, óc tư ng tư ng, tài năng và s kiên nh n'. 'Chúng ta có t h i đi u gì thôi thúc chúng ta vi t bài không?' Bài vi t ngư i th c vi c th c B n vi t ch b i vì b n mu n đưa t i ngư i đ c s li u và thông tin. B n vi t cũng có th đ chia s thông tin, vi t đ k câu chuy n và ngư i đ c s h c và bi t thêm đư c t b n. Đ c gi cũng đư c gi i trí. H sung sư ng, h i h p theo dõi câu chuy n c a b n. H bu n theo m ch chuy n b n k . H bi t thêm thông
  3. tin. H ph n ng theo nh ng gì đư c vi t trong bài. Và chính vì như v y, là ngư i vi t, b n có m t trách nhi m to l n là đ m b o thông tin chính xác, ng n g n cô đ ng, k p th i và có trách nhi m. B n s ph i bi t cách làm th nào đ th hi n. B n c n có s thích, h ng thú khi vi t bài, và có kh năng vi t... Nhưng t t nhiên có s thích vi t và kh năng vi t thì v n chưa đ . Ông Scott Meredith (1987) qu n lý cơ quan văn h c New York cho bi t: 'Có kh năng vi t mà không có ki n th c v k thu t vi t nhưng l i mu n có th s ng b ng ngh vi t thì cũng gi ng như th y mình t nhiên đư c ban cho cho m t đ ng s t thép, g và g ch nhưng không có ki n th c v thi t k , xây d ng l i đi ki m s ng b ng ngh xây d ng nhà và bán nhà v y.' V y câu h i đ t ra: vi t feature là gì? N u nói theo nghĩa bóng, feature là m t b ph n đ c bi t c a m t cái gì đó. Bài feature thư ng là ph n quan tr ng c a m t t báo, t p chí chuyên v m t ch đ nào đó. Có nhi u cách ti p c n, th lo i, d ng bài vi t. H u h t m i ngư i quen thu c v i d ng vi t th c t , ngư i th c vi c th c và vi c chuy n t i thông tin đó thì nghĩ ngay đ n d ng vi t các ch đ 'th ng ru t ng a' đã thành chu n m c, ho c các ch đ 'tin c ng', nóng s t (Ví d tin liên quan c nh sát, tòa án, th thao, kinh doanh v.v... và đư c vi t theo ki u truy n th ng 'Ai, cái gì, đâu, khi nào, t i sao và như th nào.' Nh ng câu chuy n th này nh n m nh đ n nh ng ngư i có ví trí quan tr ng, các h at đ ng và s ki n đang di n ra, các xu hư ng khu v c và đ a phương; kèm theo l i gi i thích t m quan tr ng và b n ch t s ki n.
  4. Các câu chuy n, bài vi t feature đòi h i cao hơn m c đ k trên, và đ c bi t hơn. Ngư i vi t feature thư ng áp d ng m t s 'gi y phép' và s linh h at và nh n m nh và cái b t bình thư ng, không ph i quy chu n ho c cái khác bi t. H s tìm ki m câu chuy n v m t ai đó không nh t thi ph i là ngư i t o nên tin t c. Thay vào đó, câu chuyên s vi t v m t cái gì đó, m t ai đó có m t nét đ c bi t và cu n hút. Bài vi t feature thư ng r t c m đ ng và lôi cu n đ c gi . Các bài vi t d ng này s đòi h i ngư i đ c ph i hành đ ng b i vì nh ng bài vi t y nó có th nghiêm túc, có th nh nhàng, có th r t bu n, r t vui, h h i hay t nh t, đúng lúc ho c không... Nó k cho chúng ta v con ngư i và các tr ng thái tinh th n. M chuyên gia vi t feature đ nh nghĩa vi t feature là vi t các bài vi t sáng t o, ch quan nh m thông tin và thư giãn đ c gi . Đây là đi m khác bi t v i vi t tin c ng, tin nóng đơn thu n đưa thông tin. Th nh t, ngư i vi t feature s ph i d n nhi u năng lư ng sáng t o cho m i bài vi t hơn là nh ng ngư i vi t tin t c hàng ngày. H s đư c ch đ ng t do v phong cách vi t và cách ti p c n v n đ , l a ch n ngu n, v.v... Th hai, các bài vi t s thư ng không khách quan b ng vi t tin t c truy n th ng, s đưa ra quan đi m nào đó ho c s c m nh n, thán ph c, n tư ng, nh n th c và ý ki n cá nhân (bên c nh các ngu n tin c a mình). Th ba, các bài vi t s v n có thông tin dù cho nó đư c sáng t o và cá nhân hóa b i ngư i vi t. M c đ g n gũi 't n d ng', thân thu c v i đ c gi s là y u t quy t đ nh s thành công c a bài vi t.
  5. Th tư, bài vi t ph i h p d n đ c gi trong khi v n đ t đư c ba m c tiêu trên. Nó s th a mãn đ oc đ c gi - nh ng ngư i l a ch n b 5 phút đ đ c hay hàng ti ng đ đ c mà ko làm vi c khác. ... Theo tác gi Patterson- 1986 có 3 quy t c cơ b n cho m t bài vi t feature: - Đưa ngay nhân v t vào bài - K ngay câu chuy n - Cho ngư i đ c th y, nghe c m nh n cho chính b n thân h . Bài feature hay là bài có nhân v t, trích d n h v chi ti t 'đ t' và vi c h làm. Feature không vi t theo ki u 'biên b n báo cáo thành tích' hay ' báo cáo nghiên c u đ y r y s li u', hay cũng không ph i là b n t ng k t các s ki n l n không s s ng. Bài vi t Feature là nh ng câu chuy n ng n, có s li u đư c vi t theo phong cách gi ng đi u linh ho t, và th ch đ ng Chúng có m c tiêu, có m ch chuy n, có các nhân v t. Và nên nh nó có m đ u, có phát tri n, có k t thúc.
Đồng bộ tài khoản