Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Viết tắt trong thương mại

Chia sẻ: Tandanh Danh | Ngày: | Loại File: doc | 3 trang

0
231
lượt xem
94
download

chào các bạn tội xin chia sẻ cho các bạn những từ viết tắt trong thương mại (mời các bạn tham khảo)...

Viết tắt trong thương mại
Nội dung Text

  1. )EU = _____ Union. 2)  MBO = management _____ (the letters B and O are used in one word) 3)  USP = unique _____ point. 4)  AOB = any other _____. 5)  PEST analysis = political, social, economic and _____ analysis. 6)  MD = Managing _____. 7)  ROI = return on _____. 8)  M & A = _____ and acquisitions. 9)  OTE = on­target _____. 10)  PAYE = pay as you _____. 11)  VAT = Value Added _____. 12) 
  2. SWOT analysis = strengths, weaknesses, _____ and threats analysis. 13)  CEO = Chief _____ Officer. 14)  CV = curriculum _____. 15)  TNA = trainee _____ analysis. EU= Europe Union MBO=Management by Objectives( 1 đâu mà 1) EU=Europe Union USP=Unique Selling Point/Proposition PEST=Political, Economic, Social, and Technological  MD=Managing Director  ROI= Return on Investment M & A= Mergers & Acquisitions OTE=On­Target Earnings PAYE= Pay As You Earn VAT = Value Added Tax  SWOT analysis : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis CEO= Chief Executive Officer CV= Cirriculum Vitae TNA = Trainee Needs Analysis AOB = Any Other Business __________________ Nguyên văn bởi towardthesun  EU= Europe Union MBO=Management by Objectives( 1 đâu mà 1) MBO= Management Buyout (Mua lại để giữ quyền quản lí )=>rõ   ràng thuộc 1 từ mà bạn. USP=Unique Selling Point/Proposition  PEST=Political, Economic, Social, and Technological  MD=Managing Director 
  3. ROI= Return on Investment M & A= Mergers & Acquisitions OTE=On­Target Earnings PAYE= Pay As You Earn VAT = Value Added Tax  SWOT analysis : Strengths, Weaknesses, Opportunities and   Threats Analysis CEO= Chief Executive Officer CV= Cirriculum Vitae TNA = Trainee Needs Analysis AOB = Any Other Business

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản