Viết tắt trong thương mại

Chia sẻ: phantandanh3d

chào các bạn tội xin chia sẻ cho các bạn những từ viết tắt trong thương mại (mời các bạn tham khảo)...

Nội dung Text: Viết tắt trong thương mại

)EU = _____ Union.
2) 
MBO = management _____ (the
letters B and O are used in one word)

3) 
USP = unique _____ point.

4) 
AOB = any other _____.

5) 
PEST analysis = political, social,
economic and _____ analysis.

6) 
MD = Managing _____.

7) 
ROI = return on _____.

8) 
M & A = _____ and acquisitions.

9) 
OTE = on­target _____.

10) 
PAYE = pay as you _____.

11) 
VAT = Value Added _____.

12) 
SWOT analysis = strengths,
weaknesses, _____ and threats
analysis.

13) 
CEO = Chief _____ Officer.

14) 
CV = curriculum _____.

15) 
TNA = trainee _____ analysis.
EU= Europe Union
MBO=Management by Objectives( 1 đâu mà 1)
EU=Europe Union
USP=Unique Selling Point/Proposition
PEST=Political, Economic, Social, and Technological 
MD=Managing Director 
ROI= Return on Investment
M & A= Mergers & Acquisitions
OTE=On­Target Earnings
PAYE= Pay As You Earn
VAT = Value Added Tax 
SWOT analysis : Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Analysis
CEO= Chief Executive Officer
CV= Cirriculum Vitae
TNA = Trainee Needs Analysis
AOB = Any Other Business
__________________
Nguyên văn bởi towardthesun 
EU= Europe Union
MBO=Management by Objectives( 1 đâu mà 1)
MBO= Management Buyout (Mua lại để giữ quyền quản lí )=>rõ  
ràng thuộc 1 từ mà bạn.
USP=Unique Selling Point/Proposition 
PEST=Political, Economic, Social, and Technological 
MD=Managing Director 
ROI= Return on Investment
M & A= Mergers & Acquisitions
OTE=On­Target Earnings
PAYE= Pay As You Earn
VAT = Value Added Tax 
SWOT analysis : Strengths, Weaknesses, Opportunities and  
Threats Analysis
CEO= Chief Executive Officer
CV= Cirriculum Vitae
TNA = Trainee Needs Analysis
AOB = Any Other Business
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản