Viết tít cho bài báo in

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
262
lượt xem
103
download

Viết tít cho bài báo in

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tít (đầu đề) cho độc giả biết chuyện gì đã xảy ra và vì sao độc giả phải quan tâm tới nó. Tít là phần độc giả đọc trước tiên. Nếu bạn viết hay, độc giả có thể sẽ tiếp tục đọc bài báo. Nếu bạn viết hỏng, toàn bộ bài báo công phu của bạn sẽ bị bỏ qua. * Tít phải phản ánh trung thực nội dung và sắc thái của câu chuyện và phải phù hợp với ảnh và/hoặc đồ họa kèm bài. * Bài viết về vấn đề gì và mào đầu của bài viết như thế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Viết tít cho bài báo in

  1. Vi t tít cho bài báo in Tít ( u ) cho c gi bi t chuy n gì ã x y ra và vì sao c gi ph i quan tâm t i nó. Tít là ph n c gi c trư c tiên. N u b n vi t hay, c gi có th s ti p t c c bài báo. N u b n vi t h ng, toàn b bài báo công phu c a b n s b b qua. M t tít c n m b o 4 yêu c u sau: - Trung th c -H pd n - Chính xác - Trình bày p Tính trung th c * Tít ph i ph n ánh trung th c n i dung và s c thái c a câu chuy n và ph i phù h p v i nh và/ho c h a kèm bài. * Bài vi t v v n gì và mào u c a bài vi t như th nào? L y ý tư ng t mào u (v n chính c a câu chuy n) vi t tít nhưng KHÔNG ơn thu n sao chép l i mào u. * ây là m t câu chuy n vui, bu n, nghiêm túc hay nh nhàng? Câu chuy n v m t cá nhân hay là tin v m t chính sách c a chính ph ? ây là
  2. tin th i s hay m t bài? Hãy c g ng vi t tít úng v i s c thái c a câu chuy n và tính ch t c a bài vi t. * N u có nh ho c h a kèm bài, ph i m b o r ng tít ph n ánh úng n i dung nh và h a. i u này c bi t úng trong trư ng h p có nh kèm bài vì các k t qu nghiên c u cho th y h u h t c gi s nhìn nh trư c tiên khi c trang báo. Sau ó h c tít và r i m i b t u c bài báo. * N u bài có tít ph thì tít ph ph i phù h p v i tít chính và cùng s c thái v i tít chính, dù n i dung c a tít chính và ph hoàn toàn khác nhau. Tính h p d n * Tít ph i thu hút ư c c gi , làm h mu n c bài vi t, vì v y hãy dùng ngôn t s c s o và h p d n. * L a ch n t ng cho tít là v n óng vai trò quy t nh trong vi c thu hút c gi c bài vi t ó. Vì s lư ng t dành cho tít không nhi u,
  3. ph i m b o t ng t u áng giá. Khi b n c bài vi t, hãy vi t ra nh ng t có th dùng cho tít. * Vì ch trên trang báo dành cho tít r t h n ch nên ph i ti t ki m t . Tránh dùng hai t khi có th dùng m t t . Các nhà báo cũng thư ng có xu hư ng dùng nh ng t bóng b y gây n tư ng cho c gi . C n tránh dùng t bóng b y khi có th dùng t ơn gi n mà hi u qu v n v y. Trên th c t , h uh t c gi là nh ng ngư i bình thư ng và b n r n, h mu n c ngôn t ơn gi n, d hi u và không ph i m t th i gian nghĩ v chúng. * Tránh dùng các câu sáo r ng. Nên nh c gi không h quan tâm t i trình s d ng ngôn ng c a phóng viên mà h quan tâm t i b n thân tin t c. * Tránh chơi ch , vì nó có th ph n tác d ng, c bi t i v i các u tin ( i v i bài, ho c m t s phóng s c bi t thì có th chơi ch ). Nhưng n u mu n chơi ch thì ph i m b o dùng úng cách. * Hãy c áo khi dùng t . Có m t s t thư ng ư c báo chí s d ng quá nhi u trong tít. Nên tránh dùng nh ng t như v y thì tít s c áo hơn. * Nên tránh dùng các t vi t t t và nhi u d u ch m, ph y trong tít vì trông r i m t và khó hi u. * Dùng ng t ch ng thay vì b ng. i u này giúp tít ng n g n hơn và m nh hơn.
  4. * Vi t ơn gi n và m b o r ng tít có nghĩa rõ ràng. Tránh ưa nh ng thông tin ph c t p và các con s không c n thi t vào tít. * Nh ng nghi p góp ý ki n và nghiêm túc ti p thu ý ki n c a h . N u h th y r ng tít bài r t hay nhưng ch ng có nghĩa gì thì nhi u kh năng c gi cũng c m th y như v y. Tính chính xác * Tít ph i chính xác. Chính xác ây bao hàm c v n i dung, chính t , ng pháp… N u tít c a bài báo sai, c gi s nghĩ r ng toàn b bài báo cũng sai. * Trư c h t, ph i m b o ch c ch n r ng n i dung c a tít là chính xác. Ngày tháng, s li u, s ki n… ph i chính xác tuy t i như thông tin nêu trong bài. * Ki m tra và ki m tra l i t t c , k c chính t , c bi t là h tên. Khi ã vi t xong tít và ki m tra l i m i th c n th n, hãy ki m tra thêm m t l n n a cũng không th a. Hình th c p * Tít ph i v a v n v i kho ng tr ng dành cho tít trên trang báo, không ư c nén ho c dãn ch . Tít trông ph i p m t và h p v i các tít khác trên trang báo và các tít ph . * C n bi t tít c a b n s ư c dành bao nhiêu ch trên trang báo và hãy vi t tít v a v n v i kho ng tr ng ó. ng co ho c kéo dãn ch trên tít
  5. cho v a v i kho ng tr ng và ph i bi t rõ ch ng t dòng là âu ( iv i u dài 2, 3 dòng), vì ôi khi ng t dòng không úng t s làm tít r t khó c. * Hãy xem xét t i ph n trình bày c a bài báo/trang báo, nên làm vi c trư c v i biên t p viên dàn trang vi t tít bài báo c a b n h p v i các u khác, các u ph và nh.
Đồng bộ tài khoản