Vốn cố định và vốn lưu động

Chia sẻ: bibocumi12

Vốn cố định: Định nghĩa: Vốn cố định là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ tài sản cố định của doanh nghiệp. 1. Khái niệm tài sản cố định: Tài sản cố định là những tư liệu lao động đáp ứng hai tiêu chuẩn sau: Thời gian sử dụng: Từ một năm trở lên Tiêu chuẩn về giá trị: Phải có giá trị tối thiểu ở một mức nhất định do Nhà nước quy định phù hợp với tình hình kinh tế của từng thời kỳ (theo chế độ kế toán ban hành theo quyết định 15/2006/BTC thì TSCĐ có giá...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản