Vươn đến sự hoàn thiện

Chia sẻ: Mc Nit08 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:87

4
2.643
lượt xem
2.438
download

Vươn đến sự hoàn thiện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trải qua bao đổi thay trên đường đời, Zig Ziglar vẫn luôn kiên định với điều mà ông gọi là sứ mệnh của mình: giúp đỡ người khác thực hiện ước mơ và theo đuổi mục đích sống tốt đẹp.Cuốn sách giúp chúng ta biết cách kết nối ba yếu tố đam mê cháy bỏng, nỗ lực hết mình và mục đích tối thượng lại với nhau. Dù là trong các hoạt động thể thao, kinh doanh, nghiên cứu khoa...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vươn đến sự hoàn thiện

 1. =LJ =LJODU 9 1 16 +2$º1 7+,(¦1 %(77(5 7+$1 *22' 1
 2. Bài 'D½X WUDÕL TXD EDR ËR¿L WKD\ WUH¼Q ËÐÎÒQJ ËÎÒL =LJ =LJODU YD½Q OXR¼Q NLH¼Q ËÌQK YÎÓL ËLHºX PDÒ R¼QJ JRÉL ODÒ VÐÓ PH¾QK FXÕD PÆQK JLXÓS ËÎÏ QJÐÎÒL NKDÓF WKÐÉF KLH¾Q ÐÎÓF PÎ YDÒ WKHR ËXR¿L PXÉF ËÇFK VR»QJ WR»W ËHÉS 9DÒ %HWWHU 7KDQ *RRG ËÐÎÉF YLH»W UD WÐÒ NLQK QJKLH¾P FXÕD KÎQ QDÄP EDÓQ KDÒQJ ODÒP GLH½Q JLDÕ WDÓF JLDÕ YDÒ GRDQK QKD¼Q ËDÔQJ FD»S WKH» JLÎÓL FXÕD R¼QJ VHÏ JLXÓS EDÉQ ELH»W FDÓFK FKH» QJÐÉ QR½L VÎÉ KDÏL TXDÔQJ ËL QR½L OR D¼X YDÒ WD¼P O\Ó WKD»W EDÉL ËH¿ YÐÎQ ËH»Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FDÕ YHº YD¾W FKD»W YDÒ WLQK WKDºQ VÐÓF NKRÕH YDÒ WD¼P KRºQe u7RÄL WLQ UDÊQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VH× WKXÛF ÓDÇ\ EDÑQ NHÃW QRÃL ÓØÖÑF QKØ×QJ PDÝQK JKHÛS FXÝD QLHÂP ÓDP PHÄ WURQJ FXRÆF VRÃQJ FXÝD PÎQK YÖÛL QKDX WØÚQJ FKXÛW WØÚQJ FKXÛW PRÆW ÓHÇ WKDÚQK TXDÝ PDÚ EDÑQ ÓDÑW ÓØÖÑF VH× ODÚ PRÆW EØÛF WUDQK KRDÚQ FKÈQK YÖÛL ÓDÂ\ ÓXÝ QKØ×QJ PXÑF WLHÄX PDÚ EDÑQ NKDÛW NKDR YØÖQ ÓHÃQ v =LJ =LJODU 2
 3. /¶º, *,¶», 7+,(¦8 9R»Q NKR¼QJ SKDÕL ODÒ PR¾W QJÐÎÒL KD\ QHÓ WUDÓQK QKÐÏQJ OÎÒL JLÎÓL WKLH¾X FKR SKHÓS WR¼L ËÐÎÉF ER¾F EDÉFK ËR¼L FKXÓW YHº EDÕQ WKD¼Q YDÒ YHº ËÐÓD FRQ WLQK WKDºQ FXÕD PÆQK 7R¼L VLQK QDÄP WDÉL EDQJ $ODEDPD +RD .\Ò +LODU\ +LQWRQ =LJODU ODÒ FDÓL WH¼Q PDÒ ER» PHÉ WR¼L ËDÏ WDÅQJ FKR WR¼L QKÐQJ NKL EÐÎÓF YDÒR WXR¿L KRD QLH¼Q EDÉQ EHÒ WR¼L r YDÒ K\ YRÉQJ FDÕ EDÉQ QÐÏD r ËHºX JRÉL WR¼L ODÒ =LJ /LH¼Q WXÉF WURQJ VXR»W QKLHºX WKD¾S QLH¼Q TXD WR¼L ËDÏ OÐX ODÉL GD»X FKD¼Q SKLH¼X ODÏQJ FXÕD PÆQK NKDÃS QÎL YÎÓL PRQJ PXR»Q PDQJ ËH»Q FKR PRÉL QJÐÎÒL EÇ TX\H»W YÐÎQ WÎÓL PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ EDÂQJ FDÓFK WKÐÉF KLH¾Q ËLHºX WR»W ËHÉS QKD»W WURQJ NKDÕ QDÄQJ FXÕD KRÉ %D»W NH¿ WURQJ NKÇD FDÉQK FR¼QJ YLH¾F FXR¾F VR»QJ ULH¼QJ WÐ KD\ TXDQ KH¾ FR¾QJ ËRºQJ WR¼L WÐÒQJ QRÓL YÎÓL KDÒQJ WULH¾X QJÐÎÒL UDÂQJ %DÑQ FRÛ WKHÇ FRÛ ; F WDÃW FDÝ PRÑL WKØÛ QHÃX EDÑQ ELHÃW JLXÛS QJØÖÚL NKDÛF ÓDÑW ; F ÓLHÂX KRÑ PXRÃQ 6DX EDÕ\ PÐÎL FKÇQ QDÄP VR»QJ WUH¼Q FXR¾F ËÎÒL QDÒ\ YDÒ YLH»W KÎQ KDL PÐÎL TX\H¿Q VDÓFK FKX\H¼Q YHº [D¼\ GÐÉQJ ËR¾QJ OÐÉF YDÒ WUX\HºQ FDÕP KÐÓQJ FXÏQJ QKÐ WKDP JLD YR¼ VR» FDÓF FXR¾F WRÉD ËDÒP KR¾L WKDÕR EDÒQ YHº FDÓFK WKÐÓF ËH¿ FRÓ PR¾W FXR¾F VR»QJ KDÉQK SKXÓF YDÒ WKDÒQK FR¼QJ JLÎÒ ËD¼\ WR¼L FDÕP WKD»\ PÆQK FRÓ QKLHºX ËLHºX PXR»Q ER¾F EDÉFK FXÒQJ FDÓF EDÉQ KÎQ EDR JLÎÒ KH»W «RÓ FKÇQK ODÒ O\Ó GR WR¼L ËDÅW EXÓW YLH»W %HWWHU 7KDQ *RRG +\ YRÉQJ QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ WR¼L FKLD VHÕ VDX ËD¼\ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W ËR¾QJ OÐÉF FRÓ \Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL EDÉQ FXÏQJ QKÐ QRÓ WÐÒQJ WKXÓF ËD¿\ WR¼L WURQJ VXR»W PD»\ PÐÎL QDÄP TXD 7R¼L NKR¼QJ WKH¿ QKÎÓ FKÇQK [DÓF ODºQ ËDºX WLH¼Q WR¼L QRÓL FD¼X o7RÃW WRÃW ODËP p ODÒ NKL QDÒR QKÐQJ FKDÃF FKDÃQ ËLHºX QDÒ\ ËDÏ [DÕ\ UD WÐÒ OD¼X ODÃP URºL 6LQK UD YDÒ OÎÓQ OH¼Q ÎÕ PLHºQ 1DP YDÒ VR»QJ ÎÕ 7H[DV WR¼L NKR¼QJ QKÎÓ FRÓ ELH»W EDR ODºQ PÆQK FRÓ QKÐÏQJ FXR¾F ËR»L WKRDÉL ËDÉL ORDÉL QKÐ o&KDÒR =LJ 'DÉR QDÒ\ DQK WKH» QDÒR"p 1JX\H¼Q YDÄQ *RRG JRRG 3
 4. o7R»W WR»W ODÃP &RÒQ DQK WKÆ VDR"p %DÉQ FRÓ WKD»\ QKÐÏQJ PD¿X ËR»L WKRDÉL QDÒ\ TXHQ WKXR¾F NKR¼QJ" &KDÃF ODÒ EDÉQ ËDÏ WÐÒQJ QKLHºX ODºQ QRÓL WKH» EÎÕL ËRÓ ODÒ FDÓFK EDÉQ EHÒ [DÏ JLDR WKÐÎÒQJ QJDÒ\ YÎÓL QKDX ED»W N\Ò QÎL ËD¼X 1KÐQJ ÎÕ PR¾W NKÇD FDÉQK QDÒR ËRÓ WR¼L QKD¾Q WKD»\ UDÂQJ oWR»Wp FKÐD SKDÕQ DÓQK ËXÓQJ EDÕQ FKD»W FXÕD QKÐÏQJ ËLHºX WR¼L KD\ DL ËRÓ WURQJ FKXÓQJ WD ËDQJ FRÓ KD\ VHÏ FRÓ 1H»X PXR»Q FRÓ PR¾W FXR¾F VR»QJ WURÉQ YHÉQ WKÆ FKXÓQJ WD SKDÕL VR»QJ oWKD¾W YLH¼Q PDÏQp QÐÏD 9D¾\ QH¼Q ED¼\ JLÎÒ FRÓ DL KRÕL WR¼L UDÂQJ o&KDÚR =LJ 'DÑR QDÚ\ DQK WKHÃ QDÚR"p WR¼L VHÏ ËDÓS ODÉL WKH» QDÒ\ o.KRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p &RÓ OHÏ QKLHºX QJÐÎÒL VHÏ UD»W QJDÉF QKLH¼Q NKL WKRDÉW QJKH FD¼X WUDÕ OÎÒL QDÒ\ 6RQJ FRÓ QJÐÎÒL ËDÏ WKD¾W VÐÉ JKL QKÎÓ QRÓ &RÓ QJÐÎÒL FRÒQ OÌFK VÐÉ FDÕP ÎQ WR¼L YÆ ËDÏ PDQJ ODÉL FKR KRÉ VÐÉ QD¼QJ ËÎÏ FDºQ WKLH»W YHº PDÅW WLQK WKDºQ WKD¾P FKÇ FRÓ QJÐÎÒL FRÒQ GXÒQJ QRÓ QKÐ FD¼X FÐÕD PLH¾QJ WURQJ OXÓF ËR»L ËDÓS [DÏ JLDR FXÕD PÆQK «XÓQJ ODÒ FKXÓQJ WD NKR¼QJ QH¼Q ËDÓQK JLDÓ WKD»S VÐÓF PDÉQK FXÕD OÎÒL QRÓL &D¼X WUDÕ OÎÒL oNKRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p QKÐ PR¾W OÎÒL NKDÔQJ ËÌQK WÇFK FÐÉF FKR ELH»W EDÉQ ODÒ DL YDÒ EDÉQ ËDQJ ÎÕ ËD¼X WURQJ WKÎÒL ËLH¿P KLH¾Q WDÉL 7X\ QKLH¼Q QH»X FKÀ QRÓL VXR¼QJ UDÂQJ EDÉQ ËDQJ ÎÕ WUDÉQJ WKDÓL oNKRÄQJ WKHÇ WRÃW KÖQ p WKÆ ËLHºX ËRÓ FXÏQJ FKDÔQJ FRÓ \Ó QJKÍD JÆ EÎÕL OHÏ FXR¾F VR»QJ FXÕD EDÉQ FKÀ WKÐÉF VÐÉ WKD\ ËR¿L NKL EDÉQ KLH¿X ËÐÎÉF ËLHºX JÆ WDÉR QH¼Q PR¾W FXR¾F VR»QJ oYLH¼Q PDÏQp YDÒ YD¾Q GXÉQJ QRÓ YDÒR FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK &RÓ ED ËLHºX FKÇQK \H»X WDÉR QH¼Q PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ ËRÓ ODÒ QLHÂP ÓDP PHÄ FKDÛ\ ERÝQJ QRÅ OØÑF KHÃW PÎQK YDÒ PXÑF ÓÏFK FXRÃL FXÚQJ 7R¼L FKR UDÂQJ NKR¼QJ DL FRÓ WKH¿ GX\ WUÆ ËÐÎÉF ËR¾QJ OÐÉF FXÕD PÆQK WURQJ PR¾W WKÎÒL JLDQ GDÒL PDÒ NKR¼QJ KLH¿X URÏ ED NKDÓL QLH¾P WUH¼Q 7R¼L FXÏQJ FKR UDÂQJ NKR¼QJ DL WKXÉ KÐÎÕQJ PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ PDÒ NKR¼QJ FDºQ ËH»Q PR¾W ËR¾QJ OÐÉF QDÒR «LHºX FR»W ORÏL FXÕD TX\H¿Q VDÓFK QDÒ\ FKÇQK ODÒ FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKÀ ËH»Q YÎÓL EDÉQ NKL EDÉQ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ ËÇFK WKÐÉF FR» JDÃQJ ODÒP YLH¾F KH»W PÆQK YDÒ KRDÒQ WKDÒQK 1JX\H¼Q YDÄQ %HWWHU 7KDQ *RRG 4
 5. PXÉF ËÇFK VR»QJ 7R¼L NKR¼QJ QJDÉL QJDºQ WKR¿ OR¾ YÎÓL FDÓF EDÉQ UDÂQJ PXÉF ËÇFK FXÕD WR¼L FKÇQK ODÒ NKÎL GD¾\ QLHºP NKDÓW NKDR YHº PR¾W FXR¾F VR»QJ QKÐ WKH» WURQJ FRQ QJÐÎÒL EDÉQ «LHºX TXDQ WURÉQJ ODÒ FKXÓQJ WD SKDÕL WÆP FDÓFK NH»W QR»L ED \H»X WR» ËDP PH¼ FKDÓ\ ERÕQJ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK YDÒ PXÉF ËÇFK WR»L WKÐÎÉQJ ODÉL YÎÓL QKDX 'XÒ ODÒ WURQJ FDÓF KRDÉW ËR¾QJ WKH¿ WKDR NLQK GRDQK QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF \ KRÉF JLDÓR GXÉF SKXÉF YXÉ FR¾QJ ËRºQJ WR¼L NKR¼QJ WLQ FRÓ QJÐÎÒL QDÒR ODÒP YLH¾F KH»W VÐÓF PÆQK PDÒ ODÉL NKR¼QJ PDÕ\ PD\ FRÓ PR¾W FKXÓW ËDP PH¼ 7UH¼Q EÐÎÓF ËÐÎÒQJ YÐÎQ ËH»Q FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ UD»W FRÓ WKH¿ EDÉQ VHÏ JDÅS WKD»W EDÉL VHÏ QDÕQ ORÒQJ WKRDÓL FKÇ EÌ OÎÉL GXÉQJ EÌ EDÉQ EHÒ FKÎL NKDÄP EÌ YDÃW NLH¾W FDÕ WLHºQ WDÒL OD½Q VÐÓF OÐÉFe 'ÐÎÒQJ QKÐ OXÓF QDÒR FXÏQJ FRÓ QKÐÏQJ QJX\H¼Q QKD¼Q UD»W WKX\H»W SKXÉF NKLH»Q FKXÓQJ WD SKDÕL FKXÒQ EÐÎÓF YDÒ PXR»Q EXR¼QJ ERÕ 1KÐÏQJ OXÓF QKÐ YD¾\ QH»X NKR¼QJ FRÓ QLHºP ËDP PH¼ WKÐÉF VÐÉ FRÓ WKH¿ EDÉQ VHÏ ERÕ FXR¾F QÐÕD FKÐÒQJ «RÓ FKÇQK ODÒ O\Ó GR WDÉL VDR QLHºP ËDP PH¼ ODÉL ODÒ ËLHºX WLH¼Q TX\H»W FDºQ FRÓ WURQJ ED \H»X WR» NH¿ WUH¼Q 7LH»S ËH»Q ODÒ VÐÉ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK «LHºX QDÒ\ SKXÉ WKXR¾F UD»W QKLHºX YDÒR QLHºP ËDP PH¼ WÇQK NLH¼Q QKD½Q ORÒQJ TX\H»W WD¼P YDÒ WKDÓL ËR¾ VDÖQ VDÒQJ ODÒP YLH¾F FKR ËH»Q NKL EDÉQ FRÓ WKH¿ YD¾Q KDÒQK PRÉL FR½ PDÓ\ PR¾W FDÓFK WUÎQ WUX QKÐ \Ó 1R½ OÐÉF KH»W PÆQK WKÐÉF VÐÉ FKÌX DÕQK KÐÎÕQJ WÐÒ QKÐÏQJ \H»X WR» QKÐ WKH¿ FKD»W WLQK WKDºQ FR¼QJ YLH¾F YDÒ JLD ËÆQK FXÕD EDÉQ
 6. 7KH» QH¼Q NKL ËRÉF ËH»Q 3KDºQ ,,, FXÕD TX\H¿Q VDÓFK QDÒ\ r 0XÉF ËÇFK FXÕD FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ r EDÉQ VHÏ NKDÓP SKDÓ UD QKÐÏQJ ËLHºX WKXÓ YÌ YDÒ ËR¾F ËDÓR PDÒ UD»W ÇW GLH½Q JLDÕ TXDQ WD¼P 7UÐÎÓF NLD WR¼L FXÏQJ WKH» r QKÐQJ ËRÓ ODÒ JLDL ËRDÉQ ËDºX WURQJ VÐÉ QJKLH¾S FXÕD WR¼L &RÒQ ED¼\ JLÎÒ WR¼L ËDÏ QKD¾Q UD FKD¼Q JLDÓ WUÌ YDÒ WDºP TXDQ WURÉQJ FXÕD YLH¾F [DÓF ËÌQK PXÉF ËÇFK WR»L WKÐÎÉQJ FXÕD FXR¾F VR»QJ QRÓ ËDÏ FKR WR¼L \Ó QLH¾P YHº QKD¼Q VLQK YHº FXR¾F ËÎÒL PDÒ WR¼L ËDÏ WUDÕL TXD YDÒ WR¼L YD½Q VHÏ FRÒQ WLH»S WXÉF WURQJ FXR¾F KDÒQK WUÆQK FXÕD ËÎÒL PÆQK «RÓ ODÒ O\Ó GR WR¼L PXR»Q QRÓL UDÂQJ WR¼L FDÕP WKD»\ QKÐ PÆQK FKÀ YÐÒD PÎÓL EDÃW ËDºX 7R¼L YD½Q FKÐD WKÐÉF KLH¾Q ; F PR¾W SKDºQ WURQJ PXÉF ËÇFK OÎÓQ ODR WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD WR¼L «LHºX ËRÓ NKLH»Q WURQJ WR¼L OXR¼Q KLH¾Q KÐÏX PR¾W ËR¾QJ OÐÉF PDÉQK PHÏ 7R¼L PRQJ EDÉQ FXÏQJ FRÓ ËÐÎÉF ËR¾QJ OÐÉF QKÐ YD¾\ r ËH¿ VR»QJ WURÉQ YHÉQ YÎÓL QLHºP ËDP PH¼ ËH¿ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK YDÒ ËDÉW ËÐÎÉF QKÐÏQJ JÆ PDÒ EDÉQ FKR ODÒ PXÉF ËÇFK FXÕD FXR¾F ËÎÒL 7R¼L ËDÏ FR» JDÃQJ YLH»W TX\H¿Q VDÓFK QDÒ\ EDÂQJ VÐÉ QKÐÏQJ NLQK QJKLH¾P WKÐÉF WLH½Q YDÒ FRÓ \Ó QJKÍD QKD»W FXÕD PÆQK %ÎÕL OHÏ WR¼L PXR»Q FKLD VHÕ YÎÓL EDÉQ QKÐÏQJ ËLHºX ËDÏ FRÓ DÕQK KÐÎÕQJ ËH»Q WR¼L YDÒ ËH»Q KDÒQJ QJDÒQ QJÐÎÒL NKDÓF QÐÏD WURQJ QKLHºX QDÄP TXD +DÏ\ OXR¼Q PDQJ WKHLR EH¼Q PÆQK PR¾W TX\H¿Q VR¿ WD\ ËLH¾Q WÐÕ KD\ PR¾W [D»S JLD»\ JKL FKXÓ WURQJ NKL ODºQ JLÎÕ WÐÒQJ WUDQJ WURQJ TX\H¿Q VDÓFK QDÒ\ 7URQJ TXDÓ WUÆQK ËRÉF QH»X EDÉQ QKD¾Q WKD»\ PR¾W ËLHºX JÆ ËRÓ FRÓ \Ó QJKÍD ËR»L YÎÓL EDÕQ WKD¼Q r PR¾W \Ó WÐÎÕQJ PR¾W NKDÓL QLH¾P PR¾W NH» KRDÉFK PR¾W JLDÓ WUÌ PR¾W O\Ó GR PR¾W ËLHºX ËXÓQJ ËDÃQe r WKÆ KDÏ\ YLH»W UD QJD\ 1KÐÏQJ OXÓF EDÉQ FRÓ FKXÓW WKÎÒL JLDQ UDÕQK UR½L WURQJ QKÌS VR»QJ ED¾Q UR¾Q YDÒ KR»L KDÕ QDÒ\ r WURQJ OXÓF EÌ NHÉW [H FKÎÒ ËLH¾Q WKRDÉL QJRºL WURQJ SKRÒQJ ËÎÉL FXÕD EDÓF VÍ WUÐÎÓF NKL FKÆP YDÒR PR¾QJ ËHÉS FXÕD ËH¼P GDÒL r KDÏ\ ËRÉF ODÉL QKÐÏQJ ËLHºX EDÉQ ËDÏ JKL FKHÓS ËÐÎÉF +DÏ\ FR» JDÃQJ GX\ WUÆ QKÐ YD¾\ WURQJ QJDÒ\ WLH»S WKHR YDÒ QKÐÏQJ WKD\ ËR¿L VHÏ ODºQ OÐÎÉW ËH»Q YÎÓL EDÉQ 9LH¾F GXQJ QDÉS QKÐÏQJ \Ó WÐÎÕQJ PÎÓL FXÏQJ JLR»QJ QKÐ ËLHºX FKÀQK WKDQJ D¼P WURQJ FKLH»F ËDÒQ GÐÎQJ FDºP YD¾\ r EDÉQ VHÏ GDÉ\ FKR WUÇ RÓF YDÒ FÎ WKH¿ FXÕD PÆQK ODÒP QKÐÏQJ ËLHºX PDÒ FKXÓQJ FKÐD EDR JLÎÒ ODÒP WUÐÎÓF ËD¼\ 5RºL EDÉQ VHÏ KDÒQK ËR¾QJ QKÐ WKH¿ FKXÓQJ ODÒ EDÕQ FKD»W FRQ QJÐÎÒL EDÉQ YD¾\ 7KH» QKÐQJ FKR ËH»Q OXÓF QDÒ\ EDÉQ YD½Q SKDÕL GX\ WUÆ ËR¾QJ OÐÉF FXÕD PÆQK EDÂQJ QKÐÏQJ oEÇ NÇSp FRÓ WURQJ [D»S JLD»\ JKL FKXÓ FXÕD EDÉQ 6
 7. 7R¼L WLQ UDÂQJ %HWWHU 7KDQ *RRG VHÏ WKXÓF ËD¿\ EDÉQ NH»W QR»L ËÐÎÉF QKÐÏQJ PDÕQK JKHÓS FXÕD QLHºP ËDP PH¼ WURQJ FXR¾F VR»QJ FXÕD PÆQK YÎÓL QKDX WÐÒQJ FKXÓW WÐÒQJ FKXÓW PR¾W ËH¿ WKDÒQK TXDÕ PDÒ EDÉQ ËDÉW ËÐÎÉF VHÏ ODÒ PR¾W EÐÓF WUDQK KRDÒQ FKÀQK YÎÓL ËDº\ ËXÕ QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X PDÒ EDÉQ NKDÓW NKDR YÐÎQ ËH»Q 7R¼L PRQJ UDÂQJ EDÉQ VHÏ NKDÓP SKDÓ ËÐÎÉF PXÉF ËÇFK WKD¾W VÐÉ PDÒ FXR¾F VR»QJ ËDÏ JLDR SKRÓ FKR EDÉQ r ËRÓ ODÒ NKÎL JÎÉL QLHºP ËDP PH¼ WURQJ EDÉQ YDÒ NKLH»Q EDÉQ OXR¼Q QR½ OÐÉF KH»W PÆQK 'D½X FKR EDÉQ NKDÓP SKDÓ UD PXÉF ËÇFK ËRÓ QJD\ WURQJ QKÐÏQJ WUDQJ ËDºX WLH¼Q KD\ VDX NKL EDÉQ ËRÓQJ ODÉL WUDQJ VDÓFK FXR»L FXÒQJ WR¼L WLQ UDÂQJ TX\H¿Q VDÓFK QDÒ\ VHÏ JLXÓS EDÉQ WDÉR UD PR¾W FXR¾F VR»QJ PDÒ EDÉQ KDÂQJ DR ÐÎÓF r PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ =LJ =LJODU 7
 8. 3+$¢1 1,(¢0 ³$0 0(¤ 9(¢ 02¦7 &82¦& 62£1* 9,(¤1 0$·1 8
 9. +$º1+ 75®1+ &8½$ 1,(¢0 ³$0 0(¤ .LQK QJKLHÆP FKR WKDÃ\ UDÊQJ WKDÚQK FRÄQJ SKXÑ WKXRÆF YDÚR QKLHÆW KX\HÃW QKLHÂX KÖQ YDÚR NKDÝ QDÌQJ FXÝD PRÆW QJØÖÚL 7KDÚQK FRÄQJ FKÈ PÈP FØÖÚL YÖÛL QKØ×QJ DL ELHÃW FRÃQJ KLHÃQ KHÃW PÎQK FKR FRÄQJ YLHÆF FDÝ YH WKHÇ [DÛF ODÅQ WDÄP KRÂQ &+$5/(6 %8;721 /RÚQJ QKLHÆW WÎQK PXÚ TXDÛQJ VH× VÖÛP NKLHÃQ WD SKDÝL UXÛW OXL WURQJ KRÇ WKHÑQ WURQJ NKL ÓRÛ VØÑ NLHÄQ ÓÔQK ÓØÖÑF WDÑR QHÄQ WØÚ QKØ×QJ QJX\HÄQ WDËF YØ×QJ YDÚQJ VH× JLXÛS WD KLHÄQ QJDQJ QKØ PR×P ÓDÛ WUØÖÛF QKØ×QJ FÖQ VRÛQJ GØ× :,//,$0 *851$// &RQ QJØÖÚL GDÚQK FDÝ ÓÖÚL FXÛF FXQJ WDÆQ WXÑ\ FKR QLHÂP ÓDP PHÄ FXÝD PÎQK WKD\ YÎ EDËW QLHÂP ÓDP PHÄ SKDÝL SKXÑF YXÑ KRÑ 6,5 5,&+$5' 67((/( 9
 10. LHºP ËDP PH¼ WKÐÎÒQJ EÌ FKXÓQJ WD [HP QKHÉ KD\ ËDÓQK JLDÓ WKD»S QKÐQJ N\Ò 1 WKÐÉF ËRÓ FKÇQK ODÒ ËR¾QJ OÐÉF TXDQ WURÉQJ QKD»W WKXÓF ËD¿\ FRQ QJÐÎÒL YÐÎQ ËH»Q WKDÒQK FR¼QJ 0R¾W KRÉF VLQK FRÓ FKÀ VR» ,4 WUXQJ EÆQK FRÓ WKH¿ ËDÉW ËÐÎÉF NH»W TXDÕ KRÉF WD¾S [XD»W VDÃF PR¾W YD¾Q ËR¾QJ YLH¼Q WKÐÎÒQJ WKÐÎÒQJ ED¾F WUXQJ FRÓ WKH¿ ËDÉW ËÐÎÉF WKDÒQK WÇFK [XD»W VDÃF WURQJ WKL ËD»X ËRÓ ODÒ QKÎÒ QLHºP ËDP PH¼ &KR GXÒ FRÓ QKÐÏQJ KDÉQ FKH» QKD»W ËÌQK YHº WKH¿ FKD»W QDÄQJ OÐÉF KD\ JDÅS SKDÕL QKÐÏQJ FKÐÎÓQJ QJDÉL NKLH»Q FKXÓQJ WD SKDÕL FKXÒQ EÐÎÓF WKÆ FKÇQK QLHºP ËDP PH¼ VHÏ QD¼QJ ËÎÏ YDÒ ËÐD FKXÓQJ WD QKÐÏQJ ËÀQK FDR FXÕD FXR¾F ËÎÒL 1ÐÎÓF 0\Ï JLDÒQK ËÐÎÉF ËR¾F OD¾S FKÇQK ODÒ QKÎÒ YDÒR QLHºP ËDP PH¼ VÐÉ NKDR NKDÓW WÐÉ GR FXÕD FDÓF ED¾F WLHºQ ER»L WKÎÒL OD¾S TXR»F 0RÉL VÐÉ SKXÉF KÐQJ WR¼Q JLDÓR ËHºX EDÃW QJXRºQ WÐÒ QLHºP ËDP PH¼ FKDÓ\ ERÕQJ QKÐ OXÓF NKÎÕL WKXÕ\ FXÕD QRÓ 3KRQJ WUDÒR YDÒ WÐ WÐÎÕQJ QKD¼Q TX\HºQ WDÉL 0\Ï ËÐÎÉF WKXÓF ËD¿\ EÎÕL QLHºP ËDP PH¼ FXÕD 0DUWLQ /XWKHU .LQJ -U YDÒ QKLHºX QKDÒ KRÉDW ËR¾QJ QKD¼Q TX\HºQ NKDÓF 1LHºP ËDP PH¼ [ÐÓQJ ËDÓQJ ËÐÎÉF JKL QKD¾Q QKLHºX KÎQ ED»W FÐÓ VÐÉ NLH¾Q QDÒR ËÐÎÉF QKDÃF ËH»Q WURQJ VÐÕ VDÓFK QKD¼Q ORDÉL 7R¼L WLQ UDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ ËRÓQJ PR¾W YDL WURÒ TXDQ WURÉQJ WURQJ WD»W FDÕ QKÐÏQJ WKDÒQK WÐÉX PDÒ FRQ QJÐÎÒL WÐÒQJ ËDÉW ËÐÎÉF &D¼X WUDÕ OÎÒL FKR FD¼X KRÕL o%DÑQ ODÚ DL YDÚ EDÑQ ODÚP JÎ"v VHÏ [DÓF ËÌQK QLHºP ËDP PH¼ FXÕD EDÉQ ODÒ VÐÉ FDR TX\Ó KD\ FKÀ ODÒ VÐÉ ÇFK N\Õ FDÓ QKD¼Q 9LH¾F QKD¾Q WKÐÓF YDÒ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ ODÒ FDÕ PR¾W FXR¾F KDÒQK WUÆQK FKÐÓ NKR¼QJ SKDÕL FKÀ ËÎQ WKXDºQ ODÒ PR¾W QKDÓW FDÃW [X\H¼Q QJDQJ FXR¾F ËÎÒL 0R¾W NKL ËDÏ [DÓF ËÌQK YDÒ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ EDÉQ SKDÕL WXD¼Q WKHR PR¾W WLH»Q WUÆQK QKD»W ËÌQK YDÒ QR½ OÐÉF NKR¼QJ QJÐÒQJ QJKÀ WKÆ EDÉQ PÎÓL FKDÉP ËÐÎÉF ËÇFK ËH»Q 0R¾W ËDP PH¼ FDR TX\Ó VHÏ PDQJ ODÉL QLHºP YXL WR OÎÓQ YDÒ QKÐÏQJ SKDºQ WKÐÎÕQJ [ÐÓQJ ËDÓQJ FKR FDÓ QKD¼Q EDÉQ ËRºQJ WKÎÒL FXÏQJ ODÒ PR¾W ËRÓQJ JRÓS OÎÓQ FKR [DÏ KR¾L 7R¼L VHÏ NH¿ FKR EDÉQ QJKH FKX\H¾Q YHº KDL FRQ QJÐÎÒL ËDº\ ORÒQJ ËDP PH¼ YDÒ QKLH¾W KX\H»W YÎÓL [XD»W SKDÓW ËLH¿P FRÓ SKDºQ WDºP WKÐÎÒQJ r WKD¾P FKÇ [HÓW KRDÒQ FDÕQK FXÕD KRÉ OXÓF ËRÓ ,4 r ,QWHOOLJHQW 4XRWLHQW &KÀ VR» WKR¼QJ PLQK 10
 11. QKLHºX QJÐÎÒL FKR UDÂQJ KRÉ NKR¼QJ WKH¿ QDÒR FRÓ ËÐÎÉF WKDÒQK FR¼QJ 1KÐQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD KRÉ WURQJ FR¼QJ YLH¾F FKX\H¼Q PR¼Q ËDÏ NKDÔQJ ËÌQK KXÒQJ KRºQ TXDQ ËLH¿P ÓDP PHÄ ÓØÖÑF QXRÄL GØÖ×QJ YDÚ SKDÛW WULHÇQ WKHR WKÖÚL JLDQ VH× ÓØD FRQ QJØÖÚL OHÄQ ÓHÃQ ÓÈQK WKDÚQK FRÄQJ &D¼X FKX\H¾Q FXÕD KRÉ VHÏ FKR EDÉQ QLHºP WLQ YHº QLHºP ËDP PH¼ ËDQJ D¿Q NÇQ YDÒ FKÎÒ ËÐÎÉF JLDÕL SKRÓQJ WURQJ FKÇQK EDÉQ *,$£& 0¶ %$£7 7¸½ 1JXRºQ FDÕP KÐÓQJ ODÒ \H»X WR» WKHQ FKR»W WUH¼Q EÐÎÓF ËÐÎÒQJ NKDÓP SKDÓ UD QLHºP ËDP PH¼ «R»L YÎÓL 'HEELH 0DFRPEHU QRÓ [XD»W SKDÓW WÐÒ PR¾W VÐÉ NLH¾Q ËDX EXRºQ VÐÉ UD ËL FXÕD 'DYLG PR¾W QJÐÎÒL WKD¼Q \H¼X FXÕD EDÒ YÆ EH¾QK XQJ WKÐ PDÓX &DÓL FKH»W FXÕD 'DYLG ËDÏ DÕQK KÐÎÕQJ VD¼X VDÃF ËH»Q 'HEELH 6DX OH½ WDQJ EDÒ WKR¿ OR¾ o'ÐÎÒQJ QKÐ 7KÐÎÉQJ ËH» ËDQJ QRÓL YÎÓL WR¼L UDÂQJ WR¼L NKR¼QJ WKH¿ WUÆ KRDÏQ QKÐÏQJ ÐÎÓF PÎ FXÕD PÆQK OD¼X KÎQ QÐÏD 7UÐÎÓF ËD¼\ WR¼L FÐÓ YLH¾Q KH»W O\Ó GR QDÒ\ ËH»Q OÎÒL EDÒR FKÐÏD QRÉ UDÂQJ WR¼L QKD»W ËÌQK VHÏ ODÒP ËLHºX ËRÓ NKLe p 7KÐÉF YD¾\ FKÀ NKL 'DYLG TXD ËÎÒL EDÒ PÎÓL QJR¾ UD UDÂQJ QJDÒ\ PDL NKR¼QJ SKDÕL OXÓF QDÒR FXÏQJ ËH»Q YDÒ KR¼P QD\ FKÇQK ODÒ OXÓF WD SKDÕL WKHR ËXR¿L ÐÎÓF PÎ FXÕD PÆQK 7UÐÎÓF ËRÓ FRÓ ODºQ EDÒ ËH»Q WKDÄP 'DYLG WDÉL EH¾QK YLH¼Q QÎL R¼QJ QDÂP ËLHºX WUÌ 9Æ PDÃF FKÐÓQJ NKRÓ ËRÉF QH¼Q EDÒ JDÅS UD»W QKLHºX NKRÓ NKDÄQ NKL ODºQ WKHR FDÓF EDÕQJ FKÀ GD½Q YDÒR EH¾QK YLH¾Q 6DX PR¾W KRºL ËL ORÒQJ YRÒQJ PDÒ NKR¼QJ WÆP UD SKRÒQJ EH¾QK FXÕD R¼QJ EDÒ WKD»W YRÉQJ YDÒ ËDÒQK KRÕL KRÕL ËÐÎÒQJ PR¾W EDÓF VÍ QRÉ &KÇQK FD¼X WUDÕ OÎÒL FXÕD YÌ EDÓF VÍ ËDÏ FKR EDÒ PR¾W \Ó QLH¾P YHº FXR¾F ËÎÒL 2œQJ QRÓL o%DÒ KDÏ\ ËL KH»W KDÒQK ODQJ QDÒ\ YDÒ UHÏ SKDÕL 6DX ËRÓ ËL TXD FDÓQK FÐÕD FRÓ EDÕQJ ËHº m7X\HÆW ÓRÃL FDÃP YDÚRtp 'HEELH QRÓL UDÂQJ JLÎÒ ËD¼\ EDÒ GDÒQK KH»W SKDºQ ËÎÒL FRÒQ ODÉL FXÕD PÆQK ËH¿ EÐÎÓF TXD QKÐÏQJ FDÓQK FÐÕD ËRÓQJ NÇQ r EÎÕL QJDÒ\ KR¼P ËRÓ EDÒ ËDÏ NKDÓP SKDÓ UD PÆQK FRÓ WKH¿ ODÒP ËÐÎÉF ËLHºX D»\ 4 'HEELH 0DFRPEHU VLQK QDÄP PR¾W QÐÏ WDÓF JLDÕ QR¿L WLH»QJ QJÐÎÒL 0\Ï YÎÓL KÎQ WULH¾X EDÕQ VDÓFK ËDÏ ËÐÎÉF LQ WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL 11
 12. 7KÎÒL WUXQJ KRÉF FXÕD 'HEELH NKR¼QJ KHº GH½ GDÒQJ JÆ %DÒ NKR¼QJ WKH¿ JLDÒQK ËÐÎÉF VXD»W KRÉF ER¿QJ ËH¿ KRÉF WLH»S OH¼Q FDR ËDÔQJ 9Æ WKH» EDÒ ËDÏ VR»QJ QKÐ QKLHºX SKXÉ QÐÏ WUHÕ NKDÓF WURQJ WKD¾S QLH¼Q r NH»W KR¼Q YDÒ VLQK FRQ 7URQJ YRÒQJ QDÄP QDÄP VDX ËRÓ EDÒ VLQK ER»Q ËÐÓD FRQ .KL FRÒQ ODÒ PR¾W EDÒ PHÉ FKÀ OR YLH¾F QR¾L WUÎÉ EDÒ ËDÏ WÐÒQJ DR ÐÎÓF PR¾W QJDÒ\ QDÒR ËRÓ VHÏ YLH»W VDÓFK QKÐQJ ODÉL NKR¼QJ EDR JLÎÒ QJKÍ ËLHºX QDÒ\ FRÓ WKH¿ [DÕ\ UD *LÎÒ ËD¼\ EDÒ WLQ FKDÃF UDÂQJ PÆQK VHÏ NKR¼QJ WKH¿ WLH»S WXÉF ODÒP ËLHºX JÆ NKDÓF QJRDÒL YLH¾F WKHR ËXR¿L QKÐÏQJ ÐÎÓF PÎ %DÒ ËDÏ WKX\H»W SKXÉF FKRºQJ EDÒ JLXÓS EDÒ WKÐÕ VÐÓF YÎÓL FR¼QJ YLH¾F YLH»W ODÓFK %DÒ WKXH¼ PR¾W FKLH»F PDÓ\ ËDÓQK FKÐÏ YDÒ ËDÅW QRÓ WUH¼Q FKLH»F EDÒQ DÄQ WURQJ QKDÒ EH»S ËH¿ oVDÓQJ WDÓFp QKÐÏQJ OXÓF PDÅW EDÒQ NKR¼QJ SKDÕL oSKXÉF YXÉp FDÓF EÐÏD DÄQ FKR JLD ËÆQK EDÒ .KL NH¿ YHº FXR¾F ËÎÒL PÆQK 'HEELH QKD»Q PDÉQK UDÂQJ KRDÒQ FDÕQK NKR¼QJ FKR SKHÓS EDÒ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QKDÒ YDÄQ &DÓF FXÉ WR¿ FXÕD EDÒ YR»Q ODÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL QKD¾S FÐ FKD EDÒ FKÐD KRÉF KH»W WUXQJ KRÉF YDÒ ODÒ PR¾W WXÒ QKD¼Q FKLH»Q WUDQK WURQJ 7KH» FKLH»Q ,, &KR ËH»Q QD\ EDÒ YD½Q WÐÉ QKD¾Q PÆQK ODÒ PR¾W oQJÐÎÒL YLH»W FKÇQK WDÕ FRÓ VDÓQJ WDÉRp YDÒ NKDÔQJ ËÌQK PÆQK NKR¼QJ FRÓ QKÐÏQJ WR» FKD»W FDºQ WKLH»W FXÕD PR¾W QKDÒ YDÄQ QJRDÒL PR¾W JLD»F PÎ FKDÓ\ ERÕQJ WÐÒ WD¾Q WD¼P FDQ .KL OXÏ WUHÕ ËL KRÉF VXR»W QJDÒ\ WKÆ EDÒ PHÉ VLH¼X ËDÔQJ ODÉL WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QKDÒ YDÄQ WUHÕ WDÉL JLD YD¾W OR¾Q YÎÓL QKÐÏQJ \Ó WÐÎÕQJ ËDQJ ED\ ER¿QJ QKDÕ\ PXÓD WURQJ ËDºX YDÒ QKÐÏQJ WKÐÉF WH» NKDÃW NKH FXÕD FXR¾F VR»QJ o1KÐÏQJ OÎÒL WÐÒ FKR»L LQ VDÓFK WÐÒ QKÐÏQJ QKDÒ [XD»W EDÕQ FÐÓ OLH¼Q WXÉF JÎÕL YHº p %DÒ NH¿ ODÉL o«R¼L NKL WR¼L FRÓ FDÕP JLDÓF QKÐ WKH¿ FKXÓQJ GR¾L QJÐÎÉF QJD\ OD¾S WÐÓF YDÒR ËDºX PÆQK WUH¼Q ËÐÎÒQJ YHº OXÓF WR¼L EÐÎÓF UD NKRÕL EÐX ËLH¾Q PR½L NKL JÎÕL ËL PR¾W ËHº QJKÌ ËH»Q PR¾W QKDÒ [XD»W EDÕQ NKDÓF 'DQK VDÓFK QKÐÏQJ OÎÒL WÐÒ FKR»L QJDÒ\ FDÒQJ GDÒL UDep 1KÐQJ URºL VDX QDÄP QDÄP WUÎÒL ËDÂQJ ËDÖQJ FXR»L FXÒQJ WKÆ WDÓF SKD¿P ËDºX WD\ FXÕD EDÒ ËDÏ ËÐÎÉF [XD»W EDÕQ 'HEELH ËDÏ QJKH WR¼L GLH½Q WKX\H»W WDÉL 7DFR PD 'RPH YDÒR QDÄP %DÒ NH¿ UDÂQJ EXR¿L GLH½Q WKX\H»W ËDÏ NKLH»Q EDÒ YR¼ FXÒQJ [XÓF ËR¾QJ YDÒ FRÓ QKÐÏQJ DÕQK KÐÎÕQJ ËDÓQJ NH¿ ËR»L YÎÓL FXR¾F ËÎÒL EDÒ 'HEELH QKD¾Q UD PÆQK FKÀ PÎÓL WLH»S FD¾Q ËÐÎÉF SKDºQ QR¿L FXÕD PR¾W WDÕQJ EDÄQJ ËH¿ FRÓ WKH¿ WUÎÕ WKDÒQK PR¾W WDÓF JLDÕ QR¿L WLH»QJ 9DÒR WKÎÒL ËLH¿P ËRÓ QKÐÏQJ TX\H¿Q VDÓFK FXÕD EDÒ VDX YDÒL WXDºQ OH½ SKDÓW KDÒQK YD½Q FRÒQ 12
 13. QDÂP ËDº\ WUH¼Q FDÓF NH¾ VDÓFK 9LH¾F SKDÓW KDÒQK JDÅS QKLHºX NKRÓ NKDÄQ 6R» OÐÎÉQJ EDÕQ LQ FXÏQJ UD»W JLÎÓL KDÉQ 9LH¾F EDÒ FRÓ WH¼Q WURQJ GDQK VDÓFK QKÐÏQJ WDÓF JLDÕ FRÓ VDÓFK EDÓQ FKDÉ\ QKD»W FKÀ ODÒ FKX\H¾Q KRDQJ WÐÎÕQJ 7X\ YD¾\ 'HEELH 0DFRPEHU NKR¼QJ FKD»S QKD¾Q ODÓL QJRÒL EXÓW FXÕD PÆQK WKHR [X KÐÎÓQJ YLH»W YDÄQ WKÌQK KDÒQK OXÓF ED»\ JLÎÒ ODÒ NKDL WKDÓF FDÓF \H»X WR» UHÕ WLHºQ KD\ WÆQK GXÉF %DÒ NKR¼QJ PXR»Q QKÐÏQJ WUDQJ VDÓFK FXÕD PÆQK ODÒP EDÉL KRDÉL FDÓF FKXD¿Q PÐÉF ËDÉR ËÐÓF o0R½L FD¼X FKX\H¾Q WÆQK FDÕP FXÕD WR¼L ËHºX ODÏQJ PDÉQ QJRÉW QJDÒR PDÒ YD½Q WR¼Q WURÉQJ WKXDºQ SKRQJ P\Ï WXÉF p %DÒ QRÓL o6DX NKL QJKH DQK QRÓL FKX\H¾Q =LJ DÉ WR¼L QKD¾Q UD UDÂQJ PRÉL WKÐÓ ËHºX FRÓ WKH¿ [DÕ\ UD $QK ËDÏ ELH»Q WR¼L WUÎÕ WKDÒQK PR¾W QJÐÎÒL ELH»W ÐÎP PDºP FKR QLHºP WLQp 7DÉL EXR¿L KR¾L WKDÕR ËRÓ 'HEELH ËDÏ PXD KDºX QKÐ WD»W FDÕ FDÓF FXR»Q VDÓFK YDÒ EDÄQJ FDVVHWWH FXÕD WR¼L r YÎÓL WR¿QJ JLDÓ WLHºQ OH¼Q ËH»Q JDºQ ËR¼ OD &XÒQJ YÎÓL FKRºQJ EDÒ ËDÏ QJKH WD»W FDÕ FDÓF FXR¾Q EDÄQJ FXÏQJ QKÐ QJKLHºQ QJD½P WÐÒQJ TX\H¿Q VDÓFK PR¾W %DÒ QJKÍ UDÂQJ FKÇQK 7KÐÎÉQJ ËH» ËDÏ GD½Q GDÃW EDÒ ËH»Q EXR¿L KR¾L WKDÕR QJDÒ\ KR¼P ËRÓ ËH¿ JLHR YDÒR ORÒQJ EDÒ QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ YDÒ VÐÉ NKÇFK OH¾ JLXÓS EDÒ WLQ WÐÎÕQJ ÎÕ EDÕQ WKD¼Q ËH¿ WKHR ËXR¿L QLHºP ËDP PH¼ YLH»W ODÓFK YDÒ JDÅW KDÓL QKÐÏQJ WKDÒQK FR¼QJ UÐÉF UÎÏ &KR ËH»Q KR¼P QD\ VDÓFK FXÕD 'HEELH ËDÏ ËDÉW ËH»Q FRQ VR» EDÕ\ PÐÎL WULH¾X FXR»Q EDÓQ UD WUH¼Q WRDÒQ WKH» JLÎÓL 7DÓF SKD¿P FXÕD EDÒ FRÓ PDÅW WURQJ WD»W FDÕ FDÓF GDQK PXÉF VDÓFK EDÓQ FKDÉ\ QKD»W FXÕD 1HZ
 14. 'XÒ 'HEELH ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL FRÓ QKLHºX QLHºP ËDP PH¼ QKD»W QKÐQJ EDÒ ODÉL NKR¼QJ KHº WRÕ UD WÐÉ PDÏQ &KÇQK ËLHºX QDÒ\ ËDÏ NKLH»Q FKR WKR¼QJ ËLH¾S FXÕD EDÒ FRÓ VÐÓF KD»S GD½Q YDÒ NKDÕ QDÄQJ ODQ WUX\HºQ PDÉQK PHÏ 'D½X FRÓ QKÐÏQJ NKRÓ NKDÄQ FKÐÎÓQJ QJDÉL FKDÃQ QJDQJ WUH¼Q FRQ ËÐÎÒQJ ËÎÒL EDÒ YD½Q NLH¼Q ËÌQK YD½Q ËD»X WUDQK NKR¼QJ PH¾W PRÕL ËH¿ QXR¼L GÐÎÏQJ YDÒ WKHR ËXR¿L ÐÎÓF PÎ %DÒ OXR¼Q ELH»W FD¼Q EDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PR¾W QKDÒ YDÄQ VDÓQJ WDÉR UD QKÐÏQJ WUDQJ YDÄQ ËHÉS YÎÓL VÐÉ WD¾Q WXÉ\ YDÒ ËDÕP ËDQJ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ QJÐÎÒL YÎÉ %DÒ ODÒ PR¾W QKD¼Q FKÐÓQJ VR»QJ FKR WULH»W O\Ó °ÎÓF PÎ VHÏ WUÎÕ WKDÒQK KLH¾Q WKÐÉF NKL QRÓ ËÐÎÉF WKXÓF ËD¿\ EÎÕL QLHºP ËDP PH¼ FKDÓ\ ERÕQJ 9¸¶±7 48$ 02±, 75¶½ 1*$±, 1KÐÏQJ FRQ QJÐÎÒL JLDÒX ORÒQJ ËDP PH¼ WÐÒQJ FR»QJ KLH»Q UD»W QKLHºX FKR [DÏ KR¾L FRÓ QKÐÏQJ ËR¾QJ FÎ WKXÓF ËD¿\ NKR¼QJ FKÀ PDÉQK PHÏ PDÒ FRÒQ UD»W FKÇQK ËDÓQJ YDÒ FKÇQK ËR¾QJ FÎ ËRÓ OXR¼Q JLXÓS KRÉ KRDÒQ WKDÒQK QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X OÎÓQ ËH¿ SKXÉQJ VÐÉ FRQ QJÐÎÒL YDÒ ODÒP WKH» JLÎÓL WUÎÕ QH¼Q WR»W ËHÉS KÎQ &DÓFK GX\ QKD»W ËH¿ ËL WÐÒ PÐÓF ËR¾ VR»QJ ËÎQ WKXDºQ FKR ËH»Q VR»QJ FRÓ O\Ó WÐÎÕQJ WÐÒ VR»QJ FRÓ O\Ó WÐÎÕQJ ËH»Q VR»QJ WKDÒQK FR¼QJ YDÒ WÐÒ VR»QJ WKDÒQK FR¼QJ ËH»Q VR»QJ FRÓ \Ó QJKÍD FKÇQK ODÒ PR¾W QR½ OÐÉF NKR¼QJ QJÐÒQJ *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QJÐÎÒL ËDÏ ODÒP ËÐÎÉF ËLHºX ËRÓ r YDÒ WURQJ TXDÓ WUÆQK D»\ R¼QJ ËDÏ SKDÕL YÐÎÉW TXD ELH»W EDR FDP JR YDÒ WKÐÕ WKDÓFK 1H»X *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU NKR¼QJ ODÒP ËÐÎÉF JÆ NKDÓF KÎQ QJRDÒL YLH¾F YÐÎÉW TXD QKÐÏQJ NKRÓ NKDÄQ WUÎÕ QJDÉL NKR¼Q FXÒQJ WURQJ WKÎÒL WKÎ D»X FXÕD PÆQK WKÆ WD»P JÐÎQJ YÐÎÉW NKRÓ FXÕD R¼QJ FXÏQJ ËXÕ ODÒP FKR FDÕ WKH» JLÎÓL QJÐÎÏQJ PR¾ 2œQJ FD»W WLH»QJ NKRÓF FKDÒR ËÎÒL YDÒR WKDÓQJ *LH¼QJ QDÄP WURQJ PR¾W WUDQJ WUDÉL JDºQ 'LDPRQG *URYH 0LVVRXUL *LD ËÆQK QKDÒ &DUYHU ODÒ QKÐÏQJ QJÐÎÒL «ÐÓF QKD¾S FÐ ËH»Q 0\Ï YDÒ VR»QJ WDÉL 0LVVRXUL +RÉ NKR¼QJ PD»\ 5 *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU r 1KDÒ QR¼QJ KRÉF GD ËHQ QR¿L WLH»QJ FXÕD 0\Ï QJÐÎÒL WÐÒQJ ËÐÎÉF ED WR¿QJ WKR»QJ 0\Ï Theodore Roosevelt, Calvin Coolidge YDÒ Franklin Roosevel) PÎÒL WLH»S NLH»Q 2œQJ FXÏQJ ODÒ VLQK YLH¼Q GD ËHQ ËDºX WLH¼Q FXÕD «DÉL KRÉF 1R¼QJ QJKLH¾S ,RZD QDÄP 14
 15. XÕQJ KR¾ FKH» ËR¾ QR¼ OH¾ QKÐQJ GÐÎÒQJ QKÐ ËRÓ ODÒ FDÓFK WR»W QKD»W ËH¿ EDÒ 6XVDQ &DUYHU FRÓ ËÐÎÉF QKÐÏQJ QJÐÎÒL JLXÓS YLH¾F FXÏQJ QKÐ FRÓ DL ËRÓ ËH¿ EDºX EDÉQ YÆ EDÒ NKR¼QJ FRÓ PR¾W PXÉQ FRQ QDÒR 1KDÒ &DUYHU FRÓ PR¾W QÐÏ QR¼ OH¾ WH¼Q ODÒ 0DU\ FR¼ VLQK ËÐÎÉF KDL FD¾X FRQ WUDL YDÒ ËÐÓD FRQ WKÐÓ KDL ËÐÎÉF ËDÅW WH¼Q ODÒ *HRUJH :DVKLQJWRQ &KD FXÕD KDL FD¾X EHÓ FXÏQJ ODÒ PR¾W QR¼ OH¾ VR»QJ ÎÕ QR¼QJ WUDÉL ODÓQJ JLHºQJ 5D ËÎÒL FKDÔQJ ËÐÎÉF EDR OD¼X *HRUJH YDÒ PHÉ FD¾X EÌ EDÃW FRÓF URºL ËÐD ËH»Q $UNDQVDV EÎÕL TXD¼Q SKLH»Q ORDÉQ QKÐÏQJ NHÕ WKÐÎÒQJ KD\ WUR¾P FÐÎÓS JLD VXÓF YDÒ QR¼ OH¾ WÐÒ FDÓF QR¼QJ WUDQJ ELH¾W OD¾S ÎÕ YXÒQJ 2]DUNV URºL EDÓQ ËL QÎL NKDÓF 2œQJ &DUYHU ËDÏ FD»W FR¼QJ WUX\ OXÒQJ ERÉQ FÐÎÓS QKÐQJ NKR¼QJ FRÓ NH»W TXDÕ WX\ QKLH¼Q WUH¼Q ËÐÎÒQJ YHº R¼QJ ODÉL ËÐÎÉF \H¼X FDºX WUDÕ PR¾W PRÓQ WLHºQ NKDÓ OÎÓQ ËH¿ FKXR¾F ODÉL KDL PHÉ FRQ QJÐÎÒL QR¼ OH¾ 9DÒL QJDÒ\ VDX FD¾X EHÓ *HRUJH OXÓF QDÒ\ ËDÏ UD»W PH¾W PRÕL YDÒ \H»X ÎÓW ËÐÎÉF WUDÕ YHº QKÐQJ 0DU\ WKÆ NKR¼QJ EDR JLÎÒ FRÒQ ËÐÎÉF QJKH QRÓL ËH»Q QÐÏD &KD FXÕD *HRUJH ËÐÎÉF SKHÓS ËH»Q WKDÄP QXR¼L FD¾X WKÐÎÒQJ [X\H¼Q QKÐQJ R¼QJ ËDÏ FKH»W WURQJ PR¾W WDL QDÉQ [DÕ\ UD ÎÕ QR¼QJ WUDÉL YDÒL QDÄP VDX ËRÓ 1H»X NKR¼QJ QKÎÒ VÐÉ \H¼X WKÐÎQJ FKDÄP VRÓF FXÕD 6XVDQ &DUYHU WKÆ *HRUJH KDÔQ ËDÏ FKH»W YÆ FKÐÓQJ KHQ VX\H½Q UD»W QJX\ NÌFK OXÓF FRÒQ QKRÕ 'XÒ WKRDÓW ËÐÎÉF OÐÎÏL KDÓL FXÕD WÐÕ WKDºQ QKÐQJ FD¾X NKR¼QJ EDR JLÎÒ NKRÕH PDÉQK ËÐÎÉF QKÐ [ÐD 9DÒ QKÐÏQJ GL FKÐÓQJ FXÕD FÎQ WKD¾S WÐÕ QKD»W VLQK QDÒ\ NKLH»Q JLRÉQJ QRÓL FXÕD FD¾X WUÎÕ QH¼Q QJRÉQJ QJKÌX UD»W NKRÓ ËH¿ QJÐÎÒL ËR»L GLH¾Q QJKH YDÒ KLH¿X ËÐÎÉF FD¾X PXR»Q QRÓL JÆ 'XÒ *HRUJH :DVKLQJWRQ YD»S SKDÕL EDR NKRÓ NKDÄQ WKÐÕ WKDÓFK VLQK UD WURQJ FDÕQK QR¼ GÌFK FR¼L FXÓW EH¾QK WD¾W YDÒ QJKHÒR ËRÓL QKÐQJ FKDÒQJ WUDL WUHÕ YD½Q UD»W NLH¼Q FÐÎÒQJ WUÐÎÓF EDR EDÏR WDÓS SKRQJ ED FXÕD FXR¾F ËÎÒL *HRUJH ËDÏ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ YDÒ WKHR ËXR¿L VÐÓ PH¾QK VXR»W ËÎÒL FXÕD FD¾X r ËRÓ ODÒ WUL WKÐÓF 1DÄP OH¼Q PÐÎÒL FD¾X ËDÏ UÎÒL NKRÕL YRÒQJ EDÕR ERÉF DQ WRDÒQ FXÕD QR¼QJ WUDÉL &DUYHU ËH¿ WKHR KRÉF WDÉL PR¾W QJR¼L WUÐÎÒQJ FXÕD QJÐÎÒL GD ËHQ ÎÕ NKX GD¼Q FÐ JDºQ ËRÓ 'XÒ FKÐD ELH»W WUXÓ QJXÉ ÎÕ ËD¼X YDÒ VHÏ VLQK VR»QJ UD VDR *HRUJH YD½Q NLH¼Q TX\H»W GÐÓW DÓR UD ËL &KÇQK FDÓL TX\H»W ËÌQK WDÓR EDÉR D»\ ËDÏ WDÉR EÐÎÓF NKÎÕL ËDºX FKR PR¾W FXR¾F KDÒQK WUÆQK FXÕD QLHºP ËDP PH¼ *HRUJH ER¼Q ED SKLH¼X EDÉW KH»W WKDÒQK SKR» QDÒ\ VDQJ WKDÒQK SKR» NKDÓF WÐÒ 15
 16. WLH¿X EDQJ QDÒ\ VDQJ WLH¿X EDQJ NKDÓF FKR ËH»Q NKL FD¾X FRÓ WKH¿ QJKLH¼Q FÐÓX YDÒ JLDÕQJ GDÉ\ ÎÕ QKÐÏQJ WUÆQK ËR¾ FDR KÎQ &DUYHU ËDÏ QR½ OÐÉF KH»W PÆQK ËH¿ FRÓ PR¾W FKD¼Q ÎÕ +RÉF YLH¾Q 7XVNHJHH WDÉL $ODEDPD GR %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ VDÓQJ OD¾S YDÒR QDÄP ®µ ËD¼\ &DUYHU ËÐÎÉF ER¿ QKLH¾P ODÒP WUÐÎÕQJ NKRD 1R¼QJ QJKLH¾S WUDÓFK QKLH¾P FXÕD R¼QJ ODÒ GDÉ\ GR½ GÆX GDÃW YDÒ NKÎL JÎÉL FDÕP KÐÓQJ QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF FKR VLQK YLH¼Q FXÕD NKRD FXÏQJ QKÐ FKR WRDÒQ WUÐÎÒQJ 1KÐQJ WÆQK \H¼X FXÕD R¼QJ GDÒQK FKR FR¼QJ YLH¾F QJKLH¼Q FÐÓX r QLHºP ËDP PH¼ WÆP WRÒL QKÐÏQJ EÇ D¿Q FXÕD YDÉQ YD¾W r ËDÏ QÇX FKD¼Q R¼QJ ÎÕ ODÉL WURQJ SKRÒQJ WKÇ QJKLH¾P QKLHºX KÎQ ODÒ WUH¼Q EXÉF JLDÕQJ &XR»L FXÒQJ %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ ËDÒQK SKDÕL QJDÕ PXÏ FKDÒR WKXD WUÐÎÓF QLHºP VD\ PH¼ NKDÓP SKDÓ FXÕD &DUYHU YDÒ FKR WKDÒQK OD¾S PR¾W FKX\H¼Q NKRD QJKLH¼Q FÐÓX QR¼QJ QJKLH¾S YDÒ JLDR FKR &DUYHU WRDÒQ TX\HºQ ËLHºX KDÒQK 'XÒ &DUYHU NKR¼QJ FRÒQ YÐÎÓQJ ED¾Q QKLHºX WUDÓFK QKLH¾P JLDÕQJ GDÉ\ QÐÏD QKÐQJ VLQK YLH¼Q ÎÕ +RÉF YLH¾Q YD½Q FKÌX DÕQK KÐÎÕQJ WÐÒ FRQ QJÐÎÒL R¼QJ +RÉ QDÒL QÀ ËÐÎÉF QJKH R¼QJ WKX\H»W JLDÕQJ ËÐÎÉF KRÉF WD¾S FDÓFK ODÒP YLH¾F YDÒ SKÐÎQJ SKDÓS QJKLH¼Q FÐÓX NKRD KRÉF FXÕD R¼QJ &KÇQK YÆ YD¾\ PDÒ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD &DUYHU ËDÏ FXÏQJ ODQ WUX\HºQ VD¼X UR¾QJ YDÒR VLQK YLH¼Q FXÕD PÆQK 0R¾W PXÒD KHÒ QRÉ NKL R¼QJ FRÓ WH¼Q WURQJ EDQ WR¿ FKÐÓF FXÕD PR¾W KR¾L WKDÕR WKDQK QLH¼Q PR¾W QKRÓP UD»W ËR¼QJ FDÓF QDP VLQK YLH¼Q ËDÏ GD¾\ WÐÒ OXÓF FKÐD ËH»Q QDÄP JLÎÒ PR½L VDÓQJ ËH¿ ËÐÎÉF WDÕQ ER¾ FXÒQJ R¼QJ &DUYHU ËÐD KRÉ ËL FXÒQJ YDÒ FKÀ FKR KRÉ WKD»\ YHÕ ËHÉS FXÏQJ QKÐ VÐÉ N\Ò WKXÓ FXÕD WKLH¼Q QKLH¼Q 0R½L VÐÉ YD¾W ËÐÎÉF WDÉR UD ËHºX ODÒ QJXRºQ JR»F FXÕD ËLHºX GLH¾X N\Ò ËR»L YÎÓL R¼QJ 1KÐÏQJ WKÐÓ PDÒ QJÐÎÒL NKDÓF WKÐÎÒQJ KD\ YR¼ WÆQK EÐÎÓF TXD KRDÅF GD½P OH¼Q ODÉL ËÐÎÉF &DUYHU QKDÅW OH¼Q YDÒ JLDÕL WKÇFK WÐÎÒQJ WD¾Q YDÒ KH»W VÐÓF OR¼L FXR»Q 2œQJ NKR¼QJ FKÀ PDQJ ODÉL QJXRºQ FDÕP KÐÓQJ PDÒ FRÒQ ËDÓQK WKÐÓF WURQJ PR½L VLQK YLH¼Q QLHºP VD\ PH¼ KRÉF KRÕL QKLHºX ËLHºX OÎÓQ ODR KÎQ 1KLHºX QJÐÎÒL ËDÏ ËDÄQJ N\Ó YDÒR KRÉF QKÐQJ OXD¾W FXÕD EDQJ $ODEDPD FD»P QJÐÎÒL GD WUDÃQJ YDÒ GD ËHQ KRÉF FXÒQJ YÎÓL QKDX QH¼Q QKÐÏQJ VLQK YLH¼Q GD WUDÃQJ ËDÒQK KRÉF KRÕL EDÂQJ FDÓFK YLH»W WKÐ FKR R¼QJ 'D½X YR¼ FXÒQJ ED¾Q UR¾Q R¼QJ 6 %RRNHU 7DOLDIHUUR :DVKLQJWRQ r QKDÒ JLDÓR GXÉF WDÓF JLDÕ QKDÒ KRÉDW ËR¾QJ QKD¼Q TX\HºQ QR¿L WLH»QJ QJÐÎÒL 0\Ï GD ËHQ 16
 17. YD½Q GDÒQK WKÎÒL JLDQ ËH¿ KRºL D¼P FKR KRÉ &RÓ ODºQ VDX PR¾W FXR¾F KR¾L WKDÕR WKDQK QLH¼Q EDÕ\ QDP VLQK YLH¼Q ËDÏ YLH»W FKR R¼QJ WR¿QJ FR¾QJ ODÓ WKÐ 2œQJ QKÐ PR¾W WKRÕL QDP FKD¼P FRÓ VÐÓF KXÓW FÐÉF PDÉQK ËDÅF ELH¾W ËR»L YÎÓL QKÐÏQJ FR¼ FD¾X VLQK YLH¼Q VD\ PH¼ NKDÓP SKDÓ NKRD KRÉF 2œQJ ËDÏ KÐÎÓQJ GD½Q FKR FDÓF QR¼QJ GD¼Q PLHºQ 1DP FDÕ GD WUDÃQJ OD½Q GD ËHQ FDÓFK WURºQJ WURÉW OXD¼Q FDQK WKD\ YÆ FKÀ WURºQJ GX\ QKD»W FD¼\ ER¼QJ YDÕL WÐÒ QDÄP QDÒ\ VDQJ QDÄP NKDÓF 1KÐÏQJ KÐÎÓQJ GD½Q FXÕD R¼QJ ËDÏ JRÓS SKDºQ WDÉR UD PR¾W VDÕQ OÐÎÉQJ ËD¾X SKR¾QJ OÎÓQ ËH»Q PÐÓF ORDÉL QR¼QJ VDÕQ QDÒ\ EÌ PD»W JLDÓ WUH¼Q WKÌ WUÐÎÒQJ &XÏQJ YÆ WKH» PDÒ R¼QJ EDÃW WD\ YDÒR QJKLH¼Q FÐÓX QKÐÏQJ FR¼QJ GXÉQJ PÎÓL FXÕD ORDÉL QJXÏ FR»F KDÏ\ FRÒQ ODÉ OD½P QDÒ\ 2œQJ ËDÏ SKDÓW WULH¿Q ËÐÎÉF KÎQ ED WUDÄP VDÕQ SKD¿P ODÒP WÐÒ ËD¾X SKR¾QJ EDR JRºP VÐÏD EÎ SKR¼ PDL FDÒ SKH¼ ER¾W PÐÉF WKXR»F QKXR¾P [DÒ SKRÒQJ FKD»W QKXR¾P PDÒX JR½ YDÓQ FDÓFK ËLH¾Q «H¿ FKÐÓQJ PLQK WÇQK ËD GXÉQJ FXÕD ËD¾X SKR¾QJ R¼QJ ËDÏ FKR VLQK YLH¼Q FXÕD PÆQK EDÒ\ UD PR¾W EÐÏD DÄQ YÎÓL QDÄP PRÓQ NKDÓF QKDX ËÐÎÉF FKH» ELH»Q KRDÒQ WRDÒQ WÐÒ ËD¾X SKR¾QJ ËH¿ WKLH»W ËDÏL QJDÒL KLH¾X WUÐÎÕQJ %RRNHU 7 :DVKLQJWRQ YDÒ PR¾W VR» JLDÓR YLH¼Q FXÕD QKDÒ WUÐÎÒQJ 7KÐÉF ËÎQ KR¼P D»\ JRºP FRÓ VXÓS JLDÕ JDÒ ËD¾X SKR¾QJ QJKLHºQ EDÓQK PÆ NHP EDÓQK TX\ FDÒ SKH¼ YDÒ NHÉR 7KÐÓ GX\ QKD»W NKR¼QJ FRÓ ËD¾X SKR¾QJ ODÒ PRÓQ [DÒ ODÓFK WUR¾Q JRºP FDÕL [RRQJ UDX GLH»S YDÒ ODÓ PH ËD»W 1JKLH¼Q FÐÓX FXÕD R¼QJ ËDÏ GRÉQ ËÐÎÒQJ FKR QKLHºX NKDÓP SKDÓ NKDÓF ODÒP WKD\ ËR¿L YÍQK YLH½Q FDÕ QJDÒQK FR¼QJ QJKLH¾S +RD .\Ò .H»W TXDÕ ODÒ R¼QJ ËÐÎÉF ËHº QJKÌ WUDR WDÅQJ PR¾W PRÓQ WLHºQ WKÐÎÕQJ JLDÓ WUÌ KDÒQJ QJDÒQ ËR¼ OD FKR FR¼QJ WUÆQK QDÒ\ QKÐQJ R¼QJ ËDÏ WÐÒ FKR»L YÆ NKR¼QJ PXR»Q NLH»P WLHºQ WÐÒ FR¼QJ WUÆQK NKRD KRÉF FXÕD PÆQK 2œQJ FXÏQJ ËDÏ WÐÒ FKR»L NKHÓR OÎÒL ËHº QJKÌ PÐÓF OÐÎQJ OH¼Q ËH»Q VDÓX FRQ VR» FXÕD +HQU\ )RUG FXÏQJ QKÐ PÐÓF OÐÎQJ NKDÓ KD¾X KÍQK ODÒ ËR¼ OD WÐÒ PR¾W FR¼QJ W\ NKDÓF 1KÎÒ FDÓF WKDÒQK TXDÕ WX\H¾W YÎÒL FXÕD PÆQK WLH»Q VÍ *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU ËÐÎÉF [HP ODÒ PR¾W WURQJ QKÐÏQJ QKDÒ NKRD KRÉF YÍ ËDÉL QKD»W WKH» N\Õ 1LHºP ËDP PH¼ NKDÓP SKDÓ PRÉL WKÐÓ WURQJ ËRÓ FRÓ FD¼\ ËD¾X SKR¾QJ ËDÏ WDÉR UD ËR¾QJ OÐÉF NÇFK WKÇFK NKR¼QJ QJÐÒQJ QJKÀ VÐÉ VDÓQJ WDÉR QÎL R¼QJ YDÒ ODQ WRÕD VDQJ UD»W QKLHºX QJÐÎÒL NKDÓF *HRUJH :DVKLQJWRQ &DUYHU 17
 18. NKR¼QJ EDR JLÎÒ FDÕP WKD»\ EXRºQ FKDÓQ WURQJ FXR¾F VR»QJ YÆ R¼QJ QKÆQ QKD¾Q QRÓ QKÐ PR¾W PXÉF WLH¼X QJKLH¼Q FÐÓX YR¼ FXÒQJ WD¾Q YDÒ ODÒ PR¾W QJXRºQ NKDÓP SKDÓ NKR¼QJ FRÓ ËLH¿P NH»W WKXÓF 1,(¢0 ³$0 0(¤ 7$±2 1(¤1 6¸± .+$»& %,(¦7 7R¼L WLQ KÆQK WKÐÓF FDR QKD»W FXÕD QLHºP ËDP PH¼ FKÇQK ODÒ VÐÉ OLH¼Q WXÉF ËDÅW UD YDÒ FKLQK SKXÉF QKÐÏQJ PXÉF WLH¼X FDR KÎQ &XR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ FKÀ ËH»Q NKL FKXÓQJ WD PRQJ PXR»Q WKD\ ËR¿L YDÒ ODÒP FKR WKH» JLÎÓL WR»W ËHÉS KÎQ &RÓ WKH¿ oWKH» JLÎÓLp ËRÓ ODÒ JLD ËÆQK EDÉQ KDÒQJ [RÓP ODÓQJ JLHºQJ FR¼QJ W\ FR¾QJ ËRºQJ KD\ ËD»W QÐÎÓF FXÕD EDÉQ YDÒ FDÕ WKH» JLÎÓL QDÒ\ 9LH¾F WDÉR UD PR¾W WDºP DÕQK KÐÎÕQJ GXÒ FKÀ ËR»L YÎÓL PR¾W FDÓ QKD¼Q EDÂQJ FKÇQK QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK ËDÏ ODÒ PR¾W KDÒQK ËR¾QJ ODÒP WKD\ ËR¿L WKH» JLÎÓL 9LH¾F WUX\HºQ FDÕP KÐÓQJ YDÒ WKXÓF ËD¿\ PR¾W DL ËRÓ EDÂQJ QLHºP ËDP PH¼ FXÕD FKÇQK FKXÓQJ WD JLXÓS EDÕQ WKD¼Q WD WLH»Q [D KÎQ YDÒ NKX\H»Q NKÇFK QJÐÎÒL NKDÓF WKHR FXÒQJ WUH¼Q FRQ ËÐÎÒQJ KDÉQK SKXÓF «RÓ FKÇQK ODÒ ËLHºX FR»W ORÏL FXÕD PR¾W FXR¾F VR»QJ YLH¼Q PDÏQ 'XÒ FRÓ QJÐÎÒL YD½Q FKÐD NKDÓP SKDÓ UD QLHºP ËDP PH¼ FXÕD PÆQK VRQJ ED»W N\Ò DL FXÏQJ FRÓ QLHºP ËDP PH¼ ULH¼QJ 1H»X EDÉQ ËDÏ QKD¾Q WKÐÓF ËÐÎÉF YDÒ ËDQJ QXR¼L GÐÎÏQJ QLHºP ËDP PH¼ WKÆ [LQ ËÐÒQJ ERÕ FXR¾F +DÏ\ WÆP UD PR¾W KÐÎÓQJ ËL ËH¿ ELH»Q JLD»F PÎ FXÕD PÆQK WKDÒQK KLH¾Q WKÐÉF 18
 19. &$½0 +¸»1* 1+,(¤1 /,(¦8 &8½$ ³$0 0(¤ +D×\ ODËQJ QJKH QKØ×QJ WKDQK DÄP FXÝD FDÝP KØÛQJ :,//,$0 )$8/.1(5 &KÏQ PØÖL SKDÂQ WUDÌP FDÝP KØÛQJ ÓHÃQ WØÚ EHÄQ WURQJ FRQ QJØÖÚL EDÑQ 78©& 1*°¯ ³ØÚQJ GDÆS WDËW QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ YDÚ WUÏ WØÖÝQJ WØÖÑQJ FXÝD EDÑQ ÓØÚQJ WUÖÝ WKDÚQK QRÄ OHÆ FKR KÎQK PDÅX FXÝD PÎQK 9,1&(17 9$1 *2*+ 0RÆW QJØÖÚL FDÚQJ WUXQJ WKDÚQK YÖÛL QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ FXÝD PÎQK WKÎ FDÚQJ FRÛ QKLHÂX QJXRÂQ FDÝP KØÛQJ PÖÛL YÖÛL QKØ×QJ ÓRÚL KRÝL QJDÚ\ FDÚQJ FDR QÖL EDÝQ WKDÄQ -26(3+ '( *8,%(57 19
 20. %D»W N\Ò QJÐÎÒL QDÒR GDÓP OLHºX PÆQK ËL ËH»Q QKÐÏQJ YXÒQJ ËD»W ËDÓQJ VÎÉ QKÐ YXÒQJ $ODVND KRDQJ VÎ QKÐÏQJ GRÒQJ VR¼QJ ËDº\ FDÓ KRºL ÎÕ %ULWLVK &ROXPELD KD\ PLHºQ 7D¼\ KRDQJ GDÏ FXÕD QÐÎÓF 0\Ï r WKÆ DÃW KDÔQ QJÐÎÒL ËRÓ VHÏ ËÐÎÉF NKX\H¼Q UDÂQJ WURQJ ED»W FÐÓ KRÒDQ FDÕQK QDÒR ËÐÒQJ ËH¿ EÌ PDÃF NHÉW JLÐÏD PR¾W FRQ JD»X PHÉ YDÒ EDº\ JD»X FRQ &RÓ PR¾W JDÏ ËDÒQ R¼QJ ÎÕ 'DOODV 7H[DV FKDÃF KDÔQ ËDÏ DR ÐÎÓF UDÂQJ JLDÓ QKÐ JDÏ ELH»W ËH»Q OÎÒL NKX\H¼Q QDÒ\ VÎÓP KÎQ NKL SKDÕL ËR»L PDÅW YÎÓL VÐÉ FKR»QJ WUDÕ QJRDQ FÐÎÒQJ FXÕD PR¾W QJÐÎÒL PHÉ QKDÂP EDÕR YH¾ ËÐÓD FRQ FXÕD PÆQK &D¼X FKX\H¾Q ËDº\ NÌFK WÇQK YDÒ [XÓF ËR¾QJ QDÒ\ ËÐÎÉF WÎÒ 'DOODV 0RUQLQJ 1HZV VR» UD QJDÒ\ WKDÓQJ %DÕ\ QDÄP WKXD¾W ODÉL QKÐ VDX .KL FXÒQJ YÎÓL ED ËÐÓD FRQ FXÕD PÆQK WXQJ WDÄQJ WUH¼Q FKLH»F [H KÎL ÎÕ YXÒQJ QJRDÉL R¼ 'DOODV ËH»Q PR¾W WUDÉP [DÄQJ ÎÕ 2DN &OLII $QWHOPD $UUR\R ËDÏ FKR [H GÐÒQJ ODÉL ËH¿ EÎP [DÄQJ %R½QJ FRÓ PR¾W JDÏ ËDÒQ R¼QJ VD»Q ODÉL JDºQ $UUR\R [LQ ËH¿X .KL EÌ WÐÒ FKR»L JDÏ OLHºQ QKDÕ\ YDÒR WURQJ [H YÎÓL \Ó ËÌQK VHÏ FÐÎÓS [H QKÐQJ QJÐÎÒL PHÉ ËDÏ KDÒQK ËR¾QJ QJD\ OD¾S WÐÓF &R¼ KHÓW OH¼Q ËH¿ OXÏ WUHÕ FKDÉ\ UD NKRÕL [H 7URQJ OXÓF $UUR\R NHÓR ËÐÓD FRQ ER»Q WXR¿L ODÒ $GULDQD )ULDV NKRÕL \H¼Q JKH» WKÆ -DYLHU )ULDV VDÓX WXR¿L FKDÉ\ WKRDÓW ËÐÎÉF UD QJRDÒL 1KÐQJ YD½Q FRÒQ $ORQGUD )ULDV PÎÓL PÐÎÒL WDÓP WKDÓQJ WXR¿L EÌ NHÉW ODÉL WURQJ [H NKL JDÏ ËDÒQ R¼QJ QRÉ EDÃW ËDºX ODR [H ËL *DÏ SKRÓQJ [H UD NKRÕL WUDÉP [DÄQJ WURQJ NKL $UUR\R ËDQJ EDÓP YDÒR EH¼Q KR¼QJ [H FR» WÆP FDÓFK FKXL YDÒR WURQJ YDÒ JLDÒQK TX\HºQ ËLHºX NKLH¿Q WD\ ODÓL 7H¼Q NLD FKR [H UD ËH»Q ËÐÎÒQJ FDÓL YDÒ EDÃW ËDºX WDÄQJ WR»F QKÐQJ $UUR\R YD½Q NKR¼QJ ERÕ FXR¾F &R¼ EDÓP YDÒR FÐÕD WUÐÎÓF FR» QDÃP OD»\ YR¼ ODÄQJ YDÒ WKH» ODÒ EÌ NHÓR OH¼ PR¾W TXDÏQJ ËÐÎÒQJ GDÒL *DÏ OLH¼Q WXÉF WXQJ QKLHºX FXÓ ËD»P YDÒR PDÅW FR¼ QKDÂP EXR¾F FR¼ SKDÕL EXR¼QJ WD\ &XR»L FXÒQJ NKR¼QJ KLH¿X EDÂQJ FDÓFK QDÒR ËRÓ PDÒ FR¼ ËDÏ FKXL ËÐÎÉF YDÒR WURQJ [H YDÒ WLH»S WXÉF FKLH»Q ËD»X YÎÓL JDÏ ËDÒQ R¼QJ QKD½Q WD¼P FÐÎÓS FKLH»F [H WURQJ ËRÓ FRÓ ËÐÓD FRQ PÐÎÒL WDÓP WKDÓQJ WXR¿L FXÕD FR¼ +RDÕQJ VÎÉ YÆ SKDÕQ ÐÓQJ TX\H»W OLH¾W FXÕD PR¾W oJD»X PHÉp WH¼Q FÐÎÓS QRÉ ËDÏ GÐÒQJ [H TX\H»W ËÌQK NKR¼QJ GD¼\ GÐD JÆ ËH»Q EDÒ PHÉ TXDÕ FDÕP QDÒ\ QÐÏD YDÒ WR¼QJ FÐÕD FKDÉ\ ELH»Q NKR¼QJ GDÓP TXD\ ËDºX ODÉL 7R¼L FÐÎÉF ODÒ QH»X FRÓ ODºQ WÎÓL WH¼Q FÐÎÓS DÃW SKDÕL WUDÓQK [D FDÓF EDÒ PHÉ ËDQJ ËL FXÒQJ FDÓF FRQ FXÕD PÆQK +DÃQ NKR¼QJ WKH¿ KLH¿X ËÐÎÉF O\Ó GR YÆ VDR QJÐÎÒL PHÉ WUR¼QJ FRÓ YHÕ KLHºQ 20
Đồng bộ tài khoản