VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO - Lịch sử lớp 10

Chia sẻ: dantri1209

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần: 1. Kiến thức - Nắm được vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của những nước láng giềng gần gũi với Việt Nam. - Những giai đoạn phát triển lịch sử của hai Vương quốc Lào và Campu-chia. - Về ảnh hưởng của nền văn hoá Ấn Độ và việc xây dựng nền văn hoá dân tộc của hai nước này. 2. Tư tưởng, tình cảm - Bồi dưỡng HS tình cảm yêu quí trân trọng những giá trị lịch sử truyền thống của hai dân tộc làng...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO - Lịch sử lớp 10

VƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần:

1. Kiến thức

- Nắm được vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của những nước láng

giềng gần gũi với Việt Nam.

- Những giai đoạn phát triển lịch sử của hai Vương quốc Lào và Cam-

pu-chia.

- Về ảnh hưởng của nền văn hoá Ấn Độ và việc xây dựng nền văn hoá

dân tộc của hai nước này.

2. Tư tưởng, tình cảm

- Bồi dưỡng HS tình cảm yêu quí trân trọng những giá trị lịch sử

truyền thống của hai dân tộc làng giềng gần gũi của Việt Nam.

- Giúp các em hiểu rõ mối quan hệ mật thiết của ba nước từ xa xưa, từ

đó giúp HS hiểu rõ việc xây dựng quan hệ láng giềng tốt, đoàn kết giúp đỡ

lẫn nhau trong là cơ sở từ trong lịch sử và cần thiết cho cả ba nước, ba dân

tộc trên bán đảo Đông Dương.

3. Kỹ năng
- Kĩ năng tổng hợp, phân tích và các sự kiện lịch sử về các giai đoạn

phát triển của Vương quốc Lào và Cam-pu-chia.

- Kĩ năng lập bảng niên biểu các giai đoạn phát triển của hai Vương

quốc Lào và Cam-pu-chia.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Bản đồ hành chính khu vực Đông Nam Á.

- Sưu tầm tranh ảnh về đất nước và con người hai nước Lào và Cam-

pu-chia thời phong kiến.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY - HỌC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi 1: Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông

Nam Á thế kỉ X-XVIII được biểu hiện như thế nào?

2. Dẫn dắt bài mới

- Cam-pu-chia và Lào và hai quốc gia láng giềng gần gũi với Việt

Nam, đã có lịch sử truyền thống lâu đời và một nền văn hoá đặc sắc. Để tìm

hiểu sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào phát

triển qua các thời kì như thế nào? Tình hình kinh tế, xã hội, những nét văn

hoá đặc sắc ra sao? Nội dung bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Nội dung kiến thức
Hoạt động của thầy và trò
HS cần nắm

Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân 1. Vương quốc Cam-pu-chia

- Trước hết, GV treo bản đồ các nước Đông

Nam Á lên bảng giới thiệu trên lược đồ những

nét khái quát về địa hình của Cam-pu-chia:

Như một lòng chảo khổng lồ, xung quanh là

vùng rừng và cao nguyên bao bọc, còn đáy là

Biển Hồ và vùng phụ cận với những cánh đồng

phì nhiêu, màu mỡ.

- Tiếp theo GV nêu câu hỏi: Người Cam-pu-

chia là ai? Họ sống ở đâu?

- HS đọc SGK và tự trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và chốt ý:

+ Người Khơ me là bộ phận của cư dân cổ - Ở Cam-pu-chia tộc người

Đông Nam Á gọi là người Mông Cổ sống trên chủ yếu là Khơ-me.

phạm vi rộng hầu như bao trùm hết các nước

Đông Nam Á lục địa.

+ Ban đầu không phải là phía bắc nước Cam- - Điạ bàn sinh sống ban đầu là

pu-chia ngày nay trên cao nguyên Cò Rạt và phía bắc nước Cam-pu-chia
mạn trung lưu sông Mê Công sau mới di cư về ngày nay trên cao nguyên Cò

phía Nam. Rạt và mạn trung lưu sông

- GV hỏi: Quá trình lập nước như thế nào? Mêcông; đến thế kỉ VI Vương

- HS suy nghĩ tự trả lời câu hỏi? quốc người Cam-pu-chia được

thành lập.

- GV chốt ý: Người Khơ-me giỏi săn bắn, quen

đào ao, đắp hồ trữ nước. Họ sớm tiếp thu văn

hoá Ấn Độ, biết khắc bia bằng chữ Phạn; đến

thế kỉ VI vương quốc người Cam-pu-chia được

thành lập.

Hoạt động 2: Cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Giai đoạn nào Cam-pu-chia

phát triển thịnh đạt nhất? Những biểu hiện của

sự phát triển thịnh đạt?

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi. - Thời kì Ăng-co (802 - 1432)

- GV nhận xét, trình bày và phân tích: là thời kì phát triển nhất của

+ Thời kì Ăng-co (802 - 1432) là thời kì phát Vương quốc Cam-pu-chia, họ

triển nhất của Vương quốc Cam-pu-chia, họ quần cư ở bắc Biển Hồ, kinh

quần cư ở bắc Biển Hồ, kinh đô là Ăng-co đô là Ăng-co được xây dựng ở

được xây dựng ở Tây bắc Biển Hồ (tỉnh Xiêm Tây bắc Biển Hồ.
Riệp ngày nay)

- GV chỉ trên bản đồ: Địa bàn ban đầu (thế kỉ

V-VII) ở hạ lưu sông Se-mun (Nam Cò Rạt),

địa bàn quần cư ở thế kỉ X-XV địa bàn ở bắc

Biển Hồ, kết hợp giới thiệu tranh ảnh về đất

nước con người Cam-pu-chia, chú ý đến giới

thiệu Ăng-co Vát.

+ Biểu hiện phát triển thịnh đạt: - Biểu hiện phát triển thịnh

đạt:

- Về kinh tế: Nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ + Về kinh tế: Nông nghiệp,

công nghiệp đều phát triển. ngư nghiệp, thủ công nghiệp

Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn. đều phát triển.

Ăng-co còn chinh phục các nước láng giềng, + Xây dựng nhiều công trình

trở thành cường quốc trong khu vực. kiến trúc lớn.

- HS đọc hai đoạn chữ nhỏ trong SGK nói về + Ăng-co còn chinh phục các

sự phát triển kinh tế và cuộc chiến tranh xâm nước láng giềng, trở thành

lược của Cam-pu-chia dưới thời Ăng-co để cường quốc trong khu vực.

chứng minh cho sự phát triển.

- GV nêu câu hỏi: Nêu những nét phát triển

độc đáo về văn hoá của Vương quốc Cam-pu-
chia?

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và chốt ý:

Người dân Cam-pu-chia đã xây dựng một nền - Văn hoá: Sáng tạo ra chữ viết

văn hoá riêng hết sức độc đáo: riêng của mình trên cơ sở chữ

+ Sáng tạo ra chữ viết riêng của mình trên cơ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân

sở chữ Phạn của Ấn Độ. gian và văn học viết với những

câu chuyện có giá trị nghệ

thuật.

+ Văn học dân gian và văn học viết với những + Kiến trúc, nổi tiếng nhất là

câu chuyện có giá trị nghệ thuật. quần thể kiến trúc Ăng-co.

+ Kiến trúc, nổi tiếng nhất là quần thể kiến trúc

Ăng-co.

Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân 2. Vương quốc Lào

- Trước hết, GV giới thiệu trên bản đồ về vị trí

của Vương quốc Lào và những nét cơ bản về

địa hình: Đất nước Lào gắn liền với sông Mê-

công, con sông vừa cung cấp nguồn thủy văn

dồi dào, trục đường giao thông quan trọng của

đất nước, vừa là yếu tố của sự thống nhất về
mặt địa lí. Có đồng bằng ven sông tuy hẹp

nhưng màu mỡ.

- Tiếp theo GV trình bày và phân tích:

+ Cư dân cổ chính là người Lào Thơng chủ - Cư dân cổ chính là người

nhân của nền văn hoá đồ đá, đồ đồng hàng Lào Thơng chủ nhân của nền

nghìn năm trước đã sáng tạo ra những chiếc văn hoá đồ đá, đồ đồng.

chum đá khổng lồ ở cánh đồng Chum, GV có

tranh ảnh về cánh đồng Chum có thể kết hợp

giới thiệu.

+ Đến thế kỉ XIII, mới có nhóm người nói + Đến thế kỉ XIII, nhóm người

tiếng Thái di cư đến sống hòa hợp với người nói tiếng Thái di cư đến sống

Lào Thơng gọi là Lào Lùm (người Lào ở thấp). hòa hợp với người Lào Thơng

Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các gọi là Lào Lùm. Tổ chức xã

mường cổ. hội sơ khai của người Lào là

các mường cổ.

- HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK để thấy

được cuộc sống, tổ chức xã hội sơ khai của

người Lào.

+ Năm 1353 Pha Ngừm thống nhất các mường + Năm 1353 Pha Ngừm thống

Lào lên ngôi vua đặt tên nước là Lan Xang nhất các mường Lào lên ngôi
(Triệu Voi). vua đặt tên nước là Lan Xang

(Triệu Voi).

- GV nêu câu hỏi: Thời kì thịnh vượng nhất của

Vương quốc Lào? Những biểu hiện của sự

thịnh vượng?

- HS đọc SGK tự trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét, chốt ý:

+ Thời kì thịnh vượng nhất là cuối thế kỉ XVII - Thời kì thịnh vượng nhất là

đầu thế kỉ XVIII, dưới triều vua Xu-li-nha cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ

Vông-xa. XVIII, dưới triều vua Xu-li-nha

Những biểu hiện phát triển: Vông-xa.

+ Tổ chức bộ máy chặt chẽ hơn: chia đất nước - Những biểu hiện phát triển:

thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng + Tổ chức bộ máy chặt chẽ

quân đội do nhà vua chỉ huy. hơn: chia đất nước thành các

+ Đất nước có nhiều sản vật quí, buôn bán trao mường, đặt quan cai trị, xây

đổi với cả người châu Âu. Lào còn là trung tâm dựng quân đội do nhà vua chỉ

phật giáo. huy.

+ Giữ quan hệ hòa hiếu với Cam-pu-chia và + Buôn bán trao đổi với cả

Đại Việt, kiên quyết chống quân xâm lược người châu Âu. Lào còn là

Miến Điện. trung tâm phật giáo.
- HS đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK chứng minh + Giữ quan hệ hòa hiếu với

cho việc tổ chức bộ máy chặt chẽ và xây dựng Cam-pu-chia và Đại Việt, kiên

quân đội qui củ hơn. quyết chống quân xâm lược

Miến Điện.

- GV trình bày: Đến đầu thế kỉ XVIII, Lan

Xang suy yếu và bị Xiêm chiếm biến thành

một tỉnh, sau trở thành thuộc địa của Pháp năm

1893.

Hoạt động 2: Cá nhân

- GV nêu câu hỏi: Những nét chính về văn hoá - Văn hoá:

của Vương quốc Lào?

- HS đọc SGK trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và kết luận:

+ Người Lào sáng tạo ra chữ viết riêng của + Người Lào sáng tạo ra chữ

mình trên cơ sở chữ viết của Cam-pu-chia và viết riêng của mình trên cơ sở

Mi-an-ma. chữ viết của Cam-pu-chia và

+ Đời sống văn hoá của người Lào rất phong Mi-an-ma.

phú hồn nhiên.

+ Xây dựng một số công trình kiến trúc Phật + Đời sống văn hoá của người

giáo điển hình là Thạt Luổng ở Viêng Chăn. Lào rất phong phú hồn nhiên.
GV nhấn mạnh: Cam-pu-chia và Lào đều chịu - Kiến trúc: Xây dựng một số

ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ trên các lĩnh công trình kiến trúc Phật giáo

vực chữ viết, tôn giáo, văn học, kiến trúc. điển hình là Thạt Luổng ở

Viêng Chăn.

Tuy nhiên khi tiếp thu văn hoá nước ngoài, - Nền văn hoá truyền thống:

nhất là văn hoá Ấn Độ trong quá trình giao lưu Cam-pu-chia và Lào đều chịu

văn hoá, mỗi nước đều đem lồng nội dung của ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ

mình vào, xây dựng nền văn hoá đậm đà bản trên các lĩnh vực chữ viết, tôn

sắc dân tộc. Chính bản sắc dân tộc là sợi dây giáo, văn học, kiến trúc, song

liên kết dân tộc và thúc đẩy cuộc đấu tranh bảo tiếp thu mỗi nước đều đem

vệ chủ quyền dân tộc. lồng nội dung của mình vào,

+ Chữ viết: từ học chữ Phạn sáng tạo ra chữ xây dựng nền văn hoá đậm đà

viết riêng của dân tộc mình. bản sắc dân tộc

+ Văn học dân gian và văn học viết.

+ Tôn giáo: đạo Hin-du và đạo phật.

+ Kiến trúc Hin-du giáo và Phật giáo.
4. Sơ kết bài học

- Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi nhận thức đặt ra ngay từ đầu giờ học

để củng cố kiến thức đã học.

5. Dặn dò, bài tập về nhà

- Học bài cũ, trả lời câu hỏi bài tập SGK.

- Lập bảng niên biểu các giai đoạn phát triển của vương quốc Cam-

pu-chia và Lào theo nội dung sau:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản