Xã hội học ĐC

Chia sẻ: Nguyen Duy Nguyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:23

6
2.527
lượt xem
797
download

Xã hội học ĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Xã hội học ĐC" được biên soạn nhằm các bạn sinh viên dễ dàng trong việc hệ thống và ôn tập lại các kiến thức của môn xã hội học. Tài liệu có tổng cộng 37 câu hỏi, mỗi câu hỏi có kèm theo câu trả lời. Mời các bạn cùng tham khảo để tích lũy thêm kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xã hội học ĐC

 1. Xã Hội Học ĐC Câu 1: Xã hội học là gì? Trình bày đối tượng nghiên cứu của xã hội học và mới quan hệ giữa xã hội học với các khoa học xã hội khác? a. Khái niệm: Về mặt thuật ngữ, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, XHH “Sociology” có gốc ghép từ 2 chữ: Societas”+“logos” có nghĩa là học thuyết, nghiên cứu. Như vậy XHH được hiểu là học thuyết về xã hội, nghiên cứu về xã hội. Về mặt lịch sử, thuật ngữ này xuất hiện lần đầu tiên năm 1938 trong cuốn “Thực chứng luận” của nhà xã hội học Aguste Comte. Từ đó, năm 1938 được lấy làm mốc ra đời của môn xã hội học. A.Comte được coi là cha để của XHH. Nghiên cứu mối quan hệ này XHH chỉ ra đặc điểm tính chất, đk, cơ chế của sự hình thành vận động và biến đổi tương tác giữa con người và xh. Hiện có nhiều trường phái XHH với các quan điểm khác nhau nhưng các định nghĩa về XHH mà họ tìm ra cũng có nhiều điểm tương đồng: - XHH là một môn khoa học thuộc các khoa học XH, nghiên cứu các tương tác XH, đ ặc bi ệt đi sâu nghiên cứu một cách hệ thống sự phát triển, cấu trúc, mối tương quan XH và các hành vi hoạt động của con người trong các tổ chức, nhóm XH. - Theo các nhà XHH Xô viết trước đây thì XHH macxit là khoa học về các quy luật phổ biến và đ ặc thù của sự vận động và phát triển của các hệ thống XH xác định; là khoa học về cácc cơ chế hoạt động và các hình thức biểu hiện của quy luật đó trong hoạt động của các cá nhân, tập đoàn XH, giai cấp, dân tộc. - Theo định nghĩa của G.V. Osipov: “Xã hội học là khoa học về các quy luật và tính quy luật xã hội chung và đặc thù của sự phát triển và vận hành của các hệ thống XH xác đ ịnh v ề mặt l ịch s ử, là khoa học về các cơ chế tác động và các hình thức biểu hiện của các quy luật đó trong hoạt đ ộng c ủa các cá nhân, các nhóm XH, các giai cấp và các dân tộc”. Định nghĩa chung XHH: XHH là một lĩnh vực khoa học Xh nghiên cứu quy luật, tính quy luật c ủa s ự hình thành, v ận đ ộng, biến đổi mối quan hệ, tương tác qua lại giữa con người và xã hội. b. Đối tượng nghiên cứu: XH là một chỉnh thể rộng lớn toàn diện, là khách thể nghiên cứu của nhiều KHXH, trong đó có XHH.Theo đó, đối tượng nghiên cứu của XHH là các quan hệ Xh, tương tác XH đ ược biểu hi ện thông qua các hành vi Xh giữa người với người trong các nhóm, các hệ thống Xh. Xét trong tiến trình phát triển của XHH, các vấn đề kép : “con người – xã hội”; hành động xã hội – cơ cấu xã hội”; và “vi mô - vĩ mô” . là chủ đề trung tâm trong nghiên cứu XHH. Quan điểm chính thống được thừa nhận về đối tượng N/c của XHH: - Là giữa một bên là con người với tư cách là các cá nhân, các nhóm, các cộng đồng XH với một bên là XH với tư cách là các hệ thống XH, các thiết chế Xh và cơ cấu xh. Nói một cách khaí quát, đối tượng nghiên cứu của XHH là mối quan hệ tương tác về hành vi XH c ủa con người, mối quan hệ hữu cơ, sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa một bên là con người v ới t ư cách là cá nhân, nhóm, cộng đồng người và một bên là xã hội với tư cách là hệ thống XH, cơ cấu XH. c. Mối quan hệ giữa XHH và các KHXH khác. * Với Triết học :
 2. Triết học là khoa học nghiên cứu quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy. Quan hệ giữa XHH và triết học là mối quan hệ giữa 1 KHXH cụ thể với 1 KH về thể giới quan trong quan hệ đó. Triết học và KH triết học Mác-Lênin là nền tảng thế giới quan, là cơ sở PP luận cho ng.c ứu c ủa XH h ọc, macxit. Các nhà XHH macxit vận dụng chủ nghĩa DVLS và phép biện chứng duy vật làm công cụ lý luận sắc bén để nghien cứu và cải thiện mối quan hệ giữa con người và XH. Ngược lại qua nghiên cứu thực nghiệm XHH lại cung cấp số liệu thông tin, bằng chứng mới, số liệu mới mẻ cho khái quát triết học về con người và XH, làm cho triết học không bị khô cứng, lạc hậu trước những biến đổi, quy luật mới về đời sống XH vận động không ngừng. Triết học và XHH là hai KH độc lập nhưng chúng có tính biện chứng, có mối quan hệ mật thi ết với nhau. * Với sử học và tâm lý học: XHH ra đời sau, tiếp thu và kế thừa rất nhiều thành tựu, tri thức của sử học và tâm lý học đ ể nghiên cứu mối quan hệ tương tác giữa con người với XH. XHH có mối liên hệ chặt chẽ với TL học và Sử học. Các nhà XHH có thể vận dụng cách tiếp cận tâm lý học để xem xét hành động XH với tư cách là hoạt động cảm tính, có đối tượng, có mục đích. XHH có thể coi cơ cấu XH, tổ chức XH, thiết chế XH với tư cách như là những chủ thể hành động. XHH có thể quán triệt quan điểm LS trong việc đánh giá tác động của hoàn cảnh, điều kiện XH với con người. Các nhà nghiên cứu có thể phan tích yếu tố “thời gian xã hội” qua các khái niệm tuổi tác, th ế hệ … khi gi ải thích những thay đổi XH trong đời sống con người. * Với Kinh tế học. KT học nghiên cứu quá trình sx, tổ chức sản xuất, phương pháp lưu thông s ản phẩm, phân phối tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ trong XH, XHH ng/cứu bối cảnh văn hoá, cách tổ chức xã h ội và mối quan h ệ XH giữa người với người trong quá trình kinh tế, sự tác động của lĩnh vực kinh tế lên đời sống XH của con người . XHH kế thừa vận dụng, vay mượn của Kinh tế học những khái niệm, phạm trù và lý thuyết thích hợp nhắm nghiên cứu đối tượng của mình. Chẳng hạn như: lý thuyết trao đổi, lý thuyết vốn con người và khái niệm thị trường, bắt nguồn từ kinh tế học, nay đang được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu XHH. Những khái niệm XHH như mạng lưới Xh, vị thế Xh hay hành động XH đang được các nhà KT học rất quan tâm. Mối quan hệ giữa XHH và KT học phát triển theo ba xu hướng tạo thành ba lĩnh vực KH liên ngành. Một là KT học Xh rất gần với KT học chính trị, hai là XH học Ktế và ba là lĩnh vực nghiên cứu “Kinh tế học xã hội” * Với chính trị học : Chính trị học chủ yếu nghiên cứu quyền lực và sự phân chia quyền lực - lĩnh vực chính trị của đời sống XH. Phạm vi quan tâm CTrị học khá rộng từ thái độ, hành vi chính trị cảu cá nhân tới hoạt động ch.trị của các nhóm, tổ chức và lực lượng XH. XHH cũng nghiên cứu về quyền lực XH (Nảy sinh tồn tại giữa người với người trong XH) nhưng chú trọng và tập trung vào mối liên hệ giữa các tổ chức, thiết chế chính trị và cơ cấu xã hội. Mói quan hệ chặt chẽ giữa XHH và CT học thể hiện trước hết ở việc cùng vận dụng các lý thuyết, khái niệm và phương pháp chung cho cả CT học và XHH. Ví dụ: PP phỏng vấn, điều tra dư luận XH và phân tích nội dung đang được áp dụng phổ biến trong hai lính vực khoa học này. Giữa XHH và các Kh khác có sự giao thoa về tri thức. Trong mối quan hệ đó. Do XHH ra đời sau nên được nhận nhiều hơn cho (tri thức, thành tựu, khái niệm, phạm trù). Điều đó có nghĩa là XHH không
 3. ngừng tiếp thu các thành tựu của các khoa học khác. Trên cơ sở đó, XHH có nhiệm vụ phát triển và hoàn thiện hệ thống khái niệm, phạm trù và PP luận nghiên cứu của mình. Câu 3. Phân tích các chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của XHH. Nhiệm vụ của XHH ở VN hi ện nay? XHH cũng như các KH khác đều có ba chức năng cơ bản: Chức năng nhận thức chức năng th ực ti ễn chức năng giáo dục (tư tưởng ) a. Chức năng của XHH * Chức năng nhận thức trang bị cho người học hệ thống tri thức về sự phát triển XH,quy luật v ề s ự phát triển,cơ chế của quá trình phát triển.. - Chức năng nhận thức của XHH còn được thể hiện thông qua chức năng phương pháp luận c ủa nó,thể hiện ơ chỗ nó là những thông tin khoa học tập trung ,chọn lọc loại trừ tất cả những gì là th ứ yếu,đóng vai trò những nguyên lý,những chuẩn mực nghiện cứu XH. * Chức năng thực tiễn: Trên cơ sở phân tích thực trạng, XHH làm sáng tỏ triển vọng phát triển XH trong tương lai gần và tương lai xa,giúp con người kiểm soát được các quan hệ XH của mình và điều hoà các quan hệ đó sao cho phù hợp với yêu cầu khách quan. - Chức năng thực tiễn của XHH không tách rời những đề xuất,kiến nghị mà nó đ ề ra nhằm đáp ứng yều cầu của quản lý XH,nhằm củng cố mối quan hệ giữa KH và thực tiễn.Chức năng thực tiễn biểu hiện ra là chức năng quản lý ,Chỉ đạo hoạt động quản lý .Những dự báo trong quản lý trên thực tế không thể hiện có hiệu quả nếu không có dự báo XHH. * Chức năng giáo dục (tư tưởng): XHH trang bị những tri thức KH khách quan ,góp phần hình thành tư duy khoa học, hình thành thói quen,nếp suy nghĩ khoa học và hành động phù hợp quy luật khách quan. - XHH ở nước ta góp phần giáo dục cho quần chúng nhân dân theo định hướng XH chủ nghĩa phát huy tích cực, hạn chế tiêu cực trong kinh tế thị trường giáo dục tư tưởng XHCN. b. Nhiệm vụ của XHH - Nghiên cứu lý luận (thực nghiệm ứng dụng). Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để khẳng định là một khoa học độc lập.Xây dựng hệ thống tri thức KH riêng biệt (để tránh phải vay mượn ) - Nghiên cứu thực nghiệm.là một nhiệm vụ quan trọng tập trung nghiên cứu lý luận để có những thông tin bằng chứng mới mẻ,số liệu thực tế và để khẳng định và để kiểm chứng giả thuyết KH trên thực tiễn.Để hình thành tư duy XH học đó là tư duy thực nghiệm. - Nghiên cứu ứng dụng để vạch ra cơ chế đ/k giải pháp cho việc vận dụng các cái phát hi ện của ngcứu lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra c. XHH ở Việt Nam hiện nay : Là một bộ phận của XHH thế giới tập trung vào 2 nhiệm vụ chính: - Đầu tư cho việc nghiên cứu lý luận để xây dựng hệ thống tri thức XHH phù hợp với bối c ảnh XH việt nam. - Cùng với các lĩnh vực KH khác tham gia vào việc giải quyết, làm sáng tỏ những vấn đề mới nảy sinh và góp phần đề ra các biện pháp thực tiễn có tính khả thi cao của đời sống XH trong quá trình đổi mới và XD đất nước. Hàng loạt các vấn đề cụ thể: - SN CNH-HĐH đất nước - Biến đổi các g/c, tầng lớp XH. - Các c/s bảo đảm tiến bộ XH và công bằng XH - XD nền VH tiên tiến đậm đà bản sắc VH dân tộc.
 4. - Tăng cường vai trò lãnh đạo và sức ch/đấu của đảng. - XD NN pháp quyền của dân, do dân, vì dân. - Phát triển nền KT h.hoá nhiều Tp, vận hành theo cơ chế TT có s ự quản lý c ủa NN theo con đ ường XHCN. Câu 4: Phân tích những điều kiện, tiền đề ra đời của xã hội học? ý nghĩa sự ra đời của XHH. a. Điều kiện, tiền đề Kinh tế – XH : - ở Châu âu cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 phương thức sản xuất của CNTB ra đời và phát triển lớn mạnh. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 diễn ra ở hầu khắp Châu âu đã làm thay đổi cơ bản mọi hoạt động, thúc đẩy kinh tế phát triển nhảy vọt. Nhiều lĩnh vực công nghiệp mới, ngành nghề mới xuất hiện giao thông vân tải phát triển nhanh khiến cho hàng hoá và sản phẩm công nghiệp lưu chuyển thuận lợi từ vùng này sang vùng khác, từ nước này sang nước khác. Thị trường không ngừng mở rộng, thương mại phát triển và bành trướng đã làm lung lay trật tự phong kiến đã tồn tại hàng nghìn năm ở Châu âu. Phương thức sản xuất TBCN thay thế dần phương thức sản xuất phong kiến, hình thái kinh tế phong kiến bị lật đổ. CNTB tạo ra rất nhiều của cải vật chất cho xã hội. Sau 100 năm đã tạo ra một khối của cải vật chất khổng lồ. - Từ chính sự biến đổi kt dẫn đến sự phát triển nhảy vọt của đời sống XH ở châu âu. - Lối sống XH thay đổi đô thị hoá phát triển nhanh chóng ở mọi ngõ ngách c ủa XH Châu âu. Đ ồng ruộng làng mạc bị thu hẹp, lối sống điền đã manh mún của nông nghiệp nông thôn dần dần bị đ ẩy lùi, thay vào đó là lối sống đô thị theo tác phong công nghiệp - XH công nghiệp . - Hệ thống các giá trị chuẩn mực XH cổ truyền coi trọng đạo đức, tình cảm dần dần cũng bị thay thế bởi hệ thống giá trị chuẩn mực mới theo xu hướng thực dụng và bạo lực. - Thiết chế XH: Ngày càng quan tâm hơn đến việc điều chỉnh và kiểm soát cá hoạt động trong lĩnh vực kinh tế các quan hệ kinh tế . - Quy mô và cơ cấu gia đình cũng thay đổi theo xu hướng quy mô gia đình nhỏ chỉ với 1, 2 thề hệ, gia đình hạt nhân. - Cơ cấu XH cũng thay đổi mà điển hình nhất là cơ cấu XH giai cấp biến đ ổi, c ơ cấu XH lao đ ộng ngành nghề biến đổi. Nông dân từ làng mạc đồng quê tiến về khu đô thị, thành phố để kiếm sống . Sự xuất hiện C/m lần thứ 2 này nó đã làm cho nền kinh tế XH ở châu âu bị đảo lộn, bị xáo trộn. Con người thì bàng hoàng trước sự biến đổi nhanh chóng của đời sống XH. * Bên cạnh những những biến đổi về kinh tế – Xh, về mặt đời sống chính tr ị XH cũng có r ất nhi ều biến động ở cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Nổi bật nhất là xuất hiện hàng loạt cuộc cách mạng tư sản. Điển hình là C/M tư sản pháp 1789. đây là dấu mốc, cú đánh mạnh mẽ vào thành trì Xh phong kiến Châu âu và cũng là cú đánh mở ra thời kỳ hình thành chế độ chính trị XH mới ở các nước Châu âu.
 5. - Quyền lực chính trị cũng có sự thay đổi từ tay giai cấp phong kiến quý tộc, tăng l ữ chuy ển sang g/c phong kiến tư sản và số ít những người nắm giữ tư liệu sản xuất của XH. - Trật tự chính trị - XH chuyên chế độc đoán và nhà nước phong kiến bị thay th ế bằng ch ế đ ộ dân chủ, chuyên chế của nhà nước tư sản. Mâu thuẫn XH trong lòng XH cũng thay đổi. Mâu thuẫn giai cấp tư sản và vô sản thay th ế cho giai cấp địa chủ và nông dân . - Đặc biệt C/m tư sản Pháp với tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền lần đầu tiên đề cập đến tự do – bình đẳng bác ái đã làm thay đổi tư duy chính trị của con người. làm dấy lên trong lòng XH rất nhi ều phong trào đấu tranh đòi dân quyền bình đẳng bác ái trong XH. Biến động chính trị ở châu âu thời kỳ này làm cho trật tự chính trị XH ở Châu âu mất ổn định.Trật tự kinh tế chính trị XH ở Châu âu đầy biến động làm xuất hiện trong xã hội một nhu cầu phải nghiên c ứu thực tại XH để tìm ra giải pháp cho việc lập lại trật tự XH ổn định tạo điều kiện cho cả cá nhân và XH cùng phát triển.  Tiền đề tư tưởng và lý luận KH. - Tiền đề này làm nảy sinh XH học batứ nguồn từ những tư tưởng khoa học và văn hoá thời đại + Khoa học tụ nhiên và khao học xã hội tời kỳ này rất phát triển và phát trieenr vượt bậc, làm thay đổi nhận thức thế giới quan của con người thông qua các học thuyết ,thành tựu XH,các phat minh trong lĩnh vực vật lý ,thiên văn ..Sinh học góp phần nâng cao hiểu biết của con người về thế giới , cả vi mô lẫn vĩ mô ( nhận thức ) góp phần giải phóng tư tưởng con người thoát khỏi sự chi phối của tư tưởng tôn giáo . Lần đầu tiên trong lịch sử nhân thức tư tưởng của nhân loại,con người nhận ra rằng thế giới này là một chỉnh thể có cấu trúc và vận động biến đổi theo quy luật. - Thành tựu về khoa học tự nhiên ảnh hưởng mạnh đến XH các học thuyết XH đã thay đ ổi căn bản nhận thức XH.đặc biệt là triết học Mark .Con người nhận thức được rằng XH cũng là một chỉnh thể,cũng và biến đổi theo quy luật Các nhà khoa học thời kỳ này cũng khao khát nghiên cứu quy luật của XH, nghiên cứu XH tìm ra quy luật vận động của đời sống XH và sử dụng nó như những công cụ để xây dựng cải biến XH theo xu hướng ngày một tiến bộ hơn. b. ý nghĩa sự ra đời của XHH. XHH ra đời đã làm thay đổi nhận thức, thay đổi thế giới quan và PP luận của con người về sự biến đổi trong đời sống KT-XH. Với những tri thức mới do XHH đem lại, con người hoàn toàn có thể hiểu được, giải thích được các hiện tượng Xh bằng các khái niệm, phạm trù và PP nghiên cứu khoa học. XHH đã trang bị cho con người nhận thức khoa học về các quy luật của sự phát triển, và tiến bộ XH, nhận diện xã hội một cách đúng đắn, lấy đó làm công cụ để giải quyết những vấn đề mới mẻ nảy sinh từ đời sống xã hội, góp phần vào việc kiến tạo những chính sách xã hội và để lập lại trật tự XH, xây dựng XH ngày càng tốt đẹp hơn. Câu 5: Nêu những đóng góp của Auguste Comte (1789 – 1857) đối với sự ra đời và phát triẻn của XH. “XHH là khoa học về các quy luật của tổ chức XH”. * Tiểu sử : Sinh năm 1789 trong một gia đình Gia tô giáo người Pháp ông có tư tưởng tự do và cách mạng rất sớm. Ông được biết đến như là một nhà toán học, Vật lý, thiên văn học. Nhà tri ết h ọc theo dòng thực chứng và là 1 nhà XHH nổi tiếng. Gia đình theo xu hướng quân chủ nhưng ông lại có tư tưởng tự do tiến bộ .
 6. - Sinh ra ở một đất nước đầy biến động, tư tưởng của ông chịu ảnh hưởng của bối cảnh kinh tế – Xh Pháp cuối TK 18 đầu Tk 19 cũng như những mâu thuẫn giữa tôn giáo và khoa học xung đột gay gắt. * Tác phẩm: Công trình cơ bản gồm 2TP : - Hệ thống chính trị học thực chứng - Triết học thực chứng. * Đóng góp cụ thể: + Là người đặt tên cho lĩnh vực khoa học xã hội học vào năm 1838 trong tập sách thực ch ứng luận xuất hiện cụm từ XHH. - Ông có công lớn là tách tri thức XHH ra khỏi triết học để tạo tiền đề cho sự hình thành một bộ môn khoa học mới chuyên nghiên cứu về đời sống XH của con người. + Quan niệm của ông về XHH và cơ cấu XHH. Trong bối cảnh mới ông cho rằng XHH là một lĩnh vực khoa học nghiên cứu về quy luât tổ chức đời sống XH của con người (khoa học thực tại XH) Phương pháp nghiên cứu : Ông còn gọi XHH la vật lý học XH vì XHH có phương pháp nghiên c ứu gần giống với phương pháp nghiên cứu vật lý học . Nó cũng gồm 2 lĩnh vực cơ bản : Tĩnh h ọc XH và Động học XH Động học XH là bộ phận nghiên cứu hệ thống XH trong trạng thái vận động biến đổi theo thời gian Còn Tĩnh học XH là bộ phận nghiên cứu trạng thái tĩnh củaXH và c ơ cấu c ủa XH các thành ph ần phần tạo lên cơ cấu và các mối quan hệ giữa chúng .Tĩnh học XH chỉ ra các quy luật t ồn t ại XH( đ ộng học XH chỉ ra quy luật vận động biến đổi ) + Phương pháp nghiên cứu XHH: Ông cho rằng XHH phải vận dụng các phương pháp c ủa KH t ự nhiên để nghiên cứu XH .Nhưng về sau ông chỉ ra rằng XHH phải nghiên cứu bằng phương pháp th ực chứng .Ông định nghĩa : phương pháp thực chứng là phương pháp thu thập xử lý thông tin ki ểm tra gi ả thuyết và xây dựng lý thuyết . So sánh và tổng hợp số liệu. Có 4 phương pháp cơ bản: - PP quan sát - PP thực nghiệm. - PP so sánh lịch sử. - PP phân tích lịch sử. + Quan niệm về cơ cấu XH .Ban đầu ông cho rằng cá nhân là đơn vị cơ bản nhất của cơ c ấu XH ( đơn vị hạt nhân). Về sau ông lại cho rằng gia đình mới là đơn vị hạt nhân của Xh và có thể coi gia đình như một tiểu cơ cấu XH. Ông kết luận một cơ cấu XH vĩ mô được tạo thành từ nhiều tiểu cơ cấu XH đơn giản hơn. Các tiểu cơ cấu XH này tác động qua lại lẫn nhau theo một cơ chế nhất định để bảo đảm cho XH tồn tại và phát triển ổn định. + Cách giải thích về quy luật vận động XH, quy luật 3 giai đoạn của tư duy. Quy luật phát triển c ủa tư duy nhân loại qua 3 giai đoạn - Giai đoạn tư duy thần học - Giai đoạn tư duy siêu hình - Giai đoạn tư duy thực chứng Ông vận dụng quy luật này để giải thích rất nhiều hình tượng cụ thể của tư duy của XH.
 7. Giải thích quá trình tư duy từ lúc sinh ra là xã hội hiện thực lẫn XH tinh thần đều vận động phát triển theo quy luật 3 giai đoạn: XH thần học – Xh siêu hình – XH thực chứng . Giai đoạn XH thần học từ thế kỷ 14 trở về trước Giai đoạn siêu hình từ thế kỷ 14 đến tk 18 Giai đoạn thực chứng sau TK 18 đến nay . Theo ông XH vận động từ trạng thái XH này đến 1 trạng thái khác luân luân có 1 sự khủng hoảng . Con người có thể quản lý tốt nhất XH của mình trong giai đoạn thực chứng ( các nhà khoa h ọc).Cơ chế của sự vân động này là đi lên .Trong qua trình đó có kế thừa tích luỹ .Giai đoạn trước là tiền đề của giai đoạn sau. Sau này ông cho rằng , sự vận động Xh tinh thần có trước rồi mới ph ản ánh s ự vận đ ộng c ủa XH hiện thực .Vì thế ông bị phê phán là duy tâm ( Vì vậy cho ý thức có trước) Mặc dù có những hạn chế nhất định về tư tưởng nhưng ông đã có những cống hiến to l ớn cho vi ệc đặt nến móng cho XHH.Do đó ông được coi là cha đẻ của XHH. Câu 7: Nêu những đóng góp của E.Durkheim (1858 – 1817) đối với sự phát triển của XHH. “Khi giải thích hiện tượng xh ta cần phân biệt nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và chức năng mà hiện tượng đó thực hiện” a. Tiểu sử: Ông là một nhà xhh người pháp nổi tiếng, sinh năm 1858 trong một gia đình do thái, mất năm 1917. ông là người đặt nền móng xây dựng chủ nghĩa chức năng . Ông là nhà giáo dục học, triết học, một nhà kinh tế học và là một nhà xhh. Ông còn được coi là nhà sáng lập xhh Pháp vì ông đã có công lớn đưa xhh trở thành một lĩnh vực khoa học, một ngành nghiên cứu về giáo dục ở Pháp nên được coi là cha đẻ của xhh Pháp. Bối cảnh kinh tế xh Pháp ở cuối thế kỷ 18 đầu thể kỷ 19 ảnh hưởng lớn đến sâu sắc đến quan điểm tư t ưởng c ủa ông v ề xhh.Nhiều học giả trên thế giới thừa nhận .xhh này sinh ra trong bối cảnh đ ầy biến động c ủa kinh t ế – xh Pháp cuối TK 18 đầu TK 19. Chính Durkheim đã gọi xh Pháp thời kỳ này là một xh vô t ổ ch ức, m ột chính phủ vô đạo đức. Ông cho rằng cần phải có một khoa học nghiên cứu các hi ện t ượng trong XH.Giải pháp xhh của ông đã được thừa nhận như vậy .Ông đã đặt ra nhiệm vụ cho xhh là phải nghiên cứu thực tại hiện tại xh để có giải pháp tổ chức lại trật tự xh . Về mặt tư tưởng và khoa học .ông chịu ảnh hưởng bởi chủ nghĩa thực chứng của A. Comte và nguyên lý tiến hoá xh của Spencer. b. Tác phẩm : - Tự tử - Sự phân công lao động trong Xh . - Các quy tắc của ph.pháp xhh. - Các h.thức sơ đẳng của tôn giáo. c. Đóng góp : + Quan niệm về xhh và đối tượng nghiên cứu của nó . Ông coi xhh là khoa học về các” sự kiện xh”. ông chỉ ra đối tương của xhh là các sự kiện xh. Sự kiện xh là tất cả những cái tồn tại bên ngoài cá nhân nhưng có khả năng chi phối, điều khiển hành vi của cá nhân. Ông phân biệt 2 loại : Sự kiện Xh vật chất và sự kiện xh phi vật chất.
 8. Sự kiện xh vật chất là những quan hệ mà chúng ta có thể quan sát được, đo lường được thì gọi là sự kiện xh vật chất (cá nhân, nhóm Xh, tổ chức Xh, cộng đồng XH ...) Sự kiện xh không thể quan sát được hay khó quan sát, phải dùng đến trí tưởng tượng để hình dung ra thì gọi là sự kiện xh phi vật chất. (Quan niệm xh, giá trị chuẩn mực xh, lý t ưởng ni ềm tin xh, tình c ảm xh..) Từ quan niệm như vậy về sự kiện xh ông nêu ra 3 đặc điểm : * Tính khách quan: Tồn tại bên ngoài các cá nhân. Nhiều sự kiện xh đã tồn tại tr ước khi các cá nhân xuất hiện. Nó mang tính khách quan . * Tính phổ quát: Là cái chung cho nhiều người (Giá trị hiếu thảo là cái phổ biến đối với nhiều người) ở đâu có con người, có sự XH hoá cá nhân thì ở đó có sự kiện xh * Sự kiện xh có sức mạnh kiểm soát, điều chỉnh và gây áp lực đối với cá nhân. Dù muốn hay ko, các cá nhân vẫn phải tuân theo các sự kiện xh. Theo ông xhh chính là sự nghiên cứu các sự kiện xh. + Phương pháp nghiên cứu xhh. Ông cho rằng xhh phải vận dụng pp thực chứng để nghiên cứu. Để sử dụng hiệu quả pp này ng/c ứu xhh, ông đã chỉ ra một số quy tắc cơ bản: - Quy tắc khách quan: Đòi hỏi nhà xhh phải xem các sự kiện xh như một sự vật tồn tại khách quan bên ngoài cá nhân con người và nó có thể quan sát được. Nó đòi hỏi phải loại bỏ yếu tố chủ quan, ấn tượng chủ quan về các hình tượng XH trong quá trình nghiên cứu . - Quy tắc ngang cấp: Ông kịch liệt phản đối c/n tâm lý và c/n kinh tế trong khi nghiên c ứu xhh. Mà phải lấy các sự kiện xh để giải thích xh .lấy nguyên nhân xh để giải thích hiện tượng xh.l ấy hiện tượng này giải thích hiện tượng khác (hiện tượng tử tử, hiện tượng nghèo đói ..) - Quy tắc phân loại : Yêu cầu nhà xhh khi nghiên cứu hiện tượng xh cần ph ải phân bi ệt đ ược đâu là cái bình thường phổ biến, chuẩn mực và đâu là cái khác biệt , dị thường. Mục đích phân loại là để nhận diện. Dùng cái bất thường - dị biệt để hiểu cái bình thường. Dùng cái lệch chuẩn để hiểu cái chuẩn mực. Nhà xhh phải đối xử với chúng ngang nhau vì đó đều là sự kiện xh. - Quy tắc phân tích tương quan: Theo ông các hiện tượng, sự kiện xh luôn tồn tại trong mối quan h ệ, tác động qua lại với các sự kiện, hiện tượng xh khác. Do đó khi nghiên c ứu một hi ện t ương s ự ki ện xh cụ thể nào đó nhà xhh phải thiết lập được mối quan hệ nhân quả giữa sự kiện xh đó với sự kiện xh khác . Nghèo đói Học vấn phong tục, tập quán k/nghiệm, kí năng sx + Khái niệm đoàn kết xh: 2 khái niệm quan trọng: sự kiện xh và đoàn kết xh. Đoàn kết xh: là sự gắn bó, liên kết giữa các cá nhân các nhóm, các cộng đ ồng xh với nhau. Ông cho rằng nếu thiếu đoàn kết xh thì xh sẽ ko tồn tại với tư cách là một chỉnh thể Có hai loại đoàn kết xh : Đoàn kết Cơ học và Đoàn kết hữu cơ. * ĐK cơ học ĐK tôn giáo, cấu kết làng xã...là một loại ĐK xh dựa trên sự giống nhau sự thuần nhất c ủa các cá nhân về một hệ các giá trị chuẩn mực. Những phong tục tập quán hay một niềm tin vào đó (VD: hiện nay có > 1,3 tỷ tín đồ hồi giáo rải rác khắp nơi trên thê giới nhưng rất gắn kết). * ĐK hữu cơ :
 9. Là loại ĐK xh dựa trên sự khác biệt về vị trí chức năng của các cá nhân trong xh. Sự phân công lao động xh là nhân tố cơ bản tậo nên ĐKHC trong Xh. Khi phân công cụ thể rõ ràng thì mỗi cá nhân, nhóm tổ chức có những chức năng của mình buộc phải bổ trợ cho nhau ở cả cộng đồng . Đây là loại ĐKxh phổ biến trong xh truyền thống còn ĐK hữu cơ là ĐKXH phổ biến trong xh hiện đại Kết luận : XHH của E.Durkheim phản ánh rõ các ý tưởng của H.Spencer về “cơ thể xã hội”, tiến hoá xã h ội, chức năng xã hội. XHH E.Durkheim chủ yếu xoay quanh vấn đề mối quan hệ giữa con người và xã hội. XHH cần phải xác định đối tượng nghiên cứu một cách khoa học. Phải coi xã hội, cơ cấu Xh, thiết chế XH, đạo đức, truyền thống, phong tục, tập quán, ý thức tập thể … như là các sự kiện Xh, các sự vật, các bằng chứng xã hội có thể quan sát được. Cần áp dụng các pp nghiên cứu khoa học như quan sát, so sánh, thực nghiệm … để nghiên cứu, phát hiện ra các quy luật cuả các sự vật, sự kiện Xh. Khi giải thích hiện tượng XH ta cần phân biệt nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và chức năng mà hiện tượng đó thực hiện - Đó là tư tưởng XHH của ông. Câu 14. Nghiên cứu chọn mẫu là gì? Tại sao phải chọn mẫu trong nghiên cứu XHH? Nêu một số cách chọn mẫu? Là một tập hợp các đói tượng nghiên cứu được lựa chọn, có đủ các yếu tố có tính chất tiêu bi ểu và được rút ra từ tổng thể, một tập hợp lớn mà nó là đại diện cho nhóm đ ối tượng, thông tin thu đ ược t ừ mẫu nghiên cứu có thể khái quát suy ra cho tổng thể trong nghiên cứu, so sánh, đối chiếu ki ểm nghi ệm các giả thuyết. Mục tiêu cơ bản của các cuộc điều tra XHH là để cung cấp các thông tin từ thực tế XH cho việc phát triển lý luận XHH cũng như cho công tác quản lý XH. Thông tin thu thập được phải có tính đại diện, có gía trị cho cả tổng thể điều tra, thông tin đó phải đảm bảo được mức dộ chính xác, phản ánh đúng v ới thực tế khách quan. Do đó, trong nghiên cứu XHH, người ta cần phải áp dụng pp chọn mẫu. Một số kĩ năng và pp chon mẫu: + Mẫu ngẫu nhiên đơn giản: - Xác định khung mẫu tổng thể. - Lập danh sách tổng thể - Rút thăm ngẫu nhiên theo danh sách số người cần chọn cho đến khi đủ số lượng mẫu (tỉ lệ tối thiểu là 30% trên tổng thể) Nghiên cứu từ một tổng thể có N đơn vị, chúng ta chọn ra n đơn vị để nghiên cứu sao cho thông tin thu được có thể suy ra thành thông tin của cả tổng thể. Số đơn vị này gọi là kích thước mẫu, còn tập hợp đơn vị này goi là mẫu (n
 10. + Tính toán số lượng cho từng thành phần cho mẫu: n1 nam giới TW = …+…+… n2 nam giới tỉnh, thành = …+…+… n3 nam giới Q,huyện = …+…+… n4 nam giới Xã phường =…+…+… n … nữ giới ……. + Sử dụng cách lựa chọn ngẫu nhiên lấy ra số lượng cụ thể cho từng thành phần Câu 15. Trình bày kỹ thuật lập bảng câu hỏi trong nghiên cứu XHH? Bảng hỏi là một tập hợp gồm rất nhiều câu hỏi được sắp xếp theo một tr ật t ự nhất đ ịnh trên c ơ s ở các nguyên tắc tâm lý, logic và theo nội dung nhằm tạo diều kiện cho người được hỏi bộc lộ quan điểm, ý kiến của mình về vấn đè được hỏi, giúp nhà nghiên cứu thu được thông tin cần thiết cho cuộc điều tra XHH. Bảng hỏi là một công cụ đắc lực cho việc nghiên cứu thực nghiệm cũng như trong quá trình nhận thức của nghiên cứu XHH thực nghiệm. Các bước tiến hành lập bảng hỏi: 1. Phần mở đầu: - Ghi tên cá nhân, tổ chức dứng ra thực hiện cuộc nghiên cứu - Ghi tên bảng hỏi - Phía dưới tên bảng, ghi mã số hoặc có thể là địa điểm, thời gian thực hiện cuộc nghiên cứu 2. Phần nội dung: Gồm toàn bộ nội dung các câu hỏi phục vụ cho cuộc nghiên cứu. Phải sắp xếp theo trình tự lôgic nhất định. Các câu hỏi thường được sử dụng: + Câu hỏi mở: là câu hỏi không có p/án trả lời sẵn, thường có thêm phần lý giải tại sao, người đ ược hỏi trả lời theo suy nghĩ, quan điểm riêng của mình (đây là pp thu thập thông tin định tính). + Câu hỏi đóng: là loại câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn các p/án trả lời. Loại này thường có 2dạng: - Lựa chọn (có, không) - Tuỳ chọn (có thể chọn một hay hơn một phương án) + Câu hỏi kết hợp đóng – mở: - Có - không - Nếu có tại sao, nếu không tại sao + Câu hỏi ma trận: là sự kết hợp nhièu câu hỏi đóng trong một câu hỏi 3. Phần kết thúc: Gồm một số câu hỏi thu thập thông tin nhân thân như: giớ tính, học vấn, tình tr ạng hôn nhân, n ơi c ư trú …và cảm ơn Góc dưới cuối cùng bảng hỏi ghi chép các quan sát: nhà ở loại gì, sân, vườn, ngoại cảnh … * Yêu cầu: - Bảng hỏi cần phải bám sát đề tài nghiên cứu và phải đem lại một l ợi ích nào đó cho vi ệc thu th ập thông tin. - Các câu hỏi phải ở vị trí trung lập với ý kiến thái độ cuẩ người được hỏi. - Câu hỏi phải dễ hiểu, phù hpợ với đối tượng được hỏi, ngôn ngữ phải rõ ràng, c ần chú ý ph ương ngữ, khẩu ngữ điạ phương. - Phương án trả lời không được chồng chéo nhau, không ghép máy móc 2 vấn đề, 2 sự kiện trong 1 câu hỏi
 11. - Tuyệt đối không được đặt câu hỏi dạng phủ định. Câu 11. Thế nào là phương pháp quan sát trong XHH? PP Quan sát (Observation): KN: là pp thu thập thông tin thực nghiệm thông qua các tri giác nghe, nhìn để thu nhận thông tin về các quá trình, các hiện tượng XH dựa trên cơ sở đề tài và mục tiêu của một cuộc ng/cứu Nguồn thông tin quan sát là toàn bộ hành vi của người được nghiên cứu. Điểm mạnh c ủa quan sát là tyhường đật được ngay ấn tượng trực tiếp về sự thể hiện hành vi của con người, trên cơ sở đó, điều tra viên tiến ahnhf ghi chép hay hình thành các câu trả lời trong bảng hỏi có trước. Tuy vậy quan sát cũng có nhược điểm là chỉ có thể sử dụng cho việc nghiên c ứu nh ững hi ện t ượng, sự kiện hiện tại chứ không phải trong quá khứ hoặc tương lai. Hơn nữa sử dụng pp quan sát các sự kiện xảy ra trong thời gian dài thì ấn tượng đã có rtừ quan sát lần đầu dề đánh lừa, che lấp những lần quan sát tiếp theo. Các lọai quan sát: Quan sát có chuẩn mực: là q/s mà trong đó người q/s đã sớm xác điịnh d ược nh ững y ếu t ố nào c ủa khách thể nghiên cứu là có ý nghĩa nhất để tập trung chú ý vào đó. Quan sát không chuẩn mực (q/s tự do): là lọai q/s mà trong đó người nghiên cứu chưa xác đ ịnh đ ược trước các yếu tố của khách thể quan sát liên quan đến việc nghiên cứu cần dược quan sát. Câu 16: Tương tác xã hội là gí? Các loại tương tác Xh ? Mối quan hệ giữa tương tác xã hội và hành động xã hội ? 1. Khái niệm: Tương tác xh: là sự tác động qua lại chi phối phụ thuộc l ẫn nhau giữa các chủ th ể hành đ ộng trong việc thoả mãn vì nhu cầu XH căn bản của con người (Quá trình thông tin và giao tiếp). Không đơn giản chỉ là hành động và sự phản ứng mà là quá trình tương tác gián tiếp của ít nhất hai chủ thể hành động có sự thích ứng lẫn nhau của các chủ thể.Tương tác Xh diễn ra ở cả hai cấp độ vi mô và vĩ mô . Vi mô: là TT giữa cá nhân với cá nhân (trong gia đình…) giữa cá nhân với một nhóm, 1 tổ chức XH hay với cả cộng đồng, cả Xh. Vĩ mô: là TT giữa các lĩnh vực của đời sống XH như: Ktế-Ch.trị, Ktê-V.hoá, Ch.trị-VHXH. Sự tương thích giữa các thiết chế đó gọi là thiết chế vĩ mô 2. Phân loại: a. Phân loại dựa vào mối liên hệ XH giữa các chủ thể hành động: - Sự tiếp xúc không gian - Sự tiếp xúc tâm lý - Sự tiếp xúc XH - Sự tương tác - Quan hệ XH b. Phân loại theo các dạng hoạt động chung - Hoạt động cá nhân cùng nhau - Hoạt động tiếp nối cùng nhau - Hoạt động tương hỗ cùng nhau c. Phân loại theo chủ thể hành động trong tương tác - Tương tác liên cá nhân - Tương tác cá nhân-xã hội - Tương tác nhóm xã hội
 12. - Tương tác nhóm-nhóm - Tương tác nhóm-xã hội - Tương tác giữa những cá nhân với tư cách là đại diện các nhóm khác nhau. - Tương tác gián tiếp d. Phân loại theo mục tiêu, ý nghĩa XH của tương tác. Tương tác giữa các hệ thống xh: Việt nam >< Trung quốc, Nga>< Mĩ . Diễn ra nhiều hình thức và cấp độ khác nhau . Nội dung cơ bản của tương tác Xh + Tương tác cộng tác thích nghi . + Cạnh tranh, đối đầu, xung đột Tương tác Xh có quan hệ gắn bó khăng khít với hành động xã hội. Hành đ ộng c ủa con người n ếu không đặt trong tương tác thì không được gọi là hành động xã hội, do đó t ương tác là c ơ ch ế, là đi ều kiện là con đường để thực hiện hành động xh. Ngược lại tương tác xh là sự cặp đôi liên tục của hành động xã hội có thể là một l ần hoặc l ặp l ại nhiều lần: Các lý thuyết : + Trao đổi xh. + Tương tác biểu trưng. + Kịch. a. Tương tác xh là sự trao đổi giá trị xh của các cá nhân ngang nhau (cho và nhận). Lý thuy ết này kêu gọi cá nhân đừng tính toán nhiều . b. Biểu trưng : Tương tác xh là qua trình các cá nhân giải nghĩa các biểu tượng trong tương tác.Tất cả sự kiện,sinh vật hoạt động cử chỉ ngôn ngữ khi được cá nhân gán cho một ý nghĩ nào đó thì nó trở thành biểu trưng tương tác . Ngôn ngữ là biểu trưng phổ biến nhất. Lý thuyết này có hạn chế là không giải nghĩa hết được trong mọi bối cảnh, không cùng hệ thống biểu tưởng ( ngôn ngữ) c. Lý thuyết kịch. Cho rằng tương tác xã hội là quá trình liên tục các cá nhân mang mặt nạ và tháo bỏ mặt nạ. Tương tác xh là tương tác giữa các mặt nạ với nhau . Cảm xúc mà con người biều hiện với nhau trong giao tiếp là cảm xúc giả dối .
 13. Câu 21. Thế nào là quan hệ XH? Các loại hình quan hệ XH? a. Khái niệm: Quan hệ xh là mối liên hệ, quan hệ giữa các chủ thể xh khác biệt nhau bởi vị trí , chức năng xh. - Không phải mọi tương tác xh đều hình thành quan hệ xh mà quan hệ xh hình thành trên cơ sở tương tác xh. Có những TTXH chỉ gặp nhau và giao tiếp nhất thời trong hoàn cảnh nào đó. - Tương tác xh diễn ra một cách ổn định bền vững trong 1 khoảng thời gian nhất định mới hình thành nên quan hệ xh. Khi quan hệ xh được thiết lập thì nó duy trì tương tác xh. - Khi tương tác xh diễn ra liên tục, ồn định, khuôn mẫu hoá ở cấp đ ộ vĩ mô thì nó thi ết l ập nên quan hệ xã hội ổn định. (QH Cha – con, vợ – chồng, Thầy – trò, người mua – người bán) QHXH tồn tại bền vững lâu dài từ đời này sang đời khác, cái đ ể cân bằng, cái đ ể đ ể duy trì ổn đ ịnh. Quan hệ xh là quan hệ giữa cái được và cái mất, giữa cái phần thưởng, mối lợi và cái chi phí. Bất kể quan hề xh nào, cá nhân đều luôn luôn có xu hướng giảm thiểu chi phí, đạt tối đa mối lợi trong quan hệ đó, dẫn tới các cá nhân trong quan hệ xh kì vọng l ẫn nhau. Đó chính là nhân t ố đ ể duy trì quan hệ xh (có thể là về vật chất hay về tinh thần ) b. Phân loại Quan hệ xh diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, phổ biến là: - Theo chiều ngang: Là quan hệ giữa các cá nhân có cùng vị thế - Theo chiều dọc: Là quan hệ giữa các cá nhân có vị thế xh cao thấp khác nhau (trên dưới) Câu 24. Thế nào là thiết chê XH? Nêu những đặc trưng cơ bản, chức năng và một số loại thiết chế XH cơ bản ? a. Khái niệm: Là một kiểu tổ chức XH đặc thù xuất hiện cùng với những nhu cầu XH căn bản c ủa con người (có thể quan sát được) Là một hệ thống các giá trị chuẩn mực XH, khuôn mẫu hành vi Xh, quy định, luật lệ, thủ tục … xoay quanh việc thoả mãn những nhu cầu XH căn bản của con người (cái khó quan sát) Thiết chế Xh không tồn tại lơ lửng mà nó gắn với các tổ chức XH. Muốn hiểu tổ chức XH phải phân tích TCXH trên 2 bình diện: Cơ cấu hình thức và cơ cấu nội dung. Luật pháp là thiết chế căn bản nhất của XH có giai cấp. b. Đặc trưng + Tính khách quan: TCXH xuất hiện là do đòi hỏi, nhu cầu của XH. TCXH có tính độc lập tương đối với KT-XH. + Tính giai cấp: Chỉ xuất hiện trong XH có phân chia giai cấp. Luật pháp, chính sách của NN xuất phát từ ý chí của giai cấp thống trị. + Tính phổ biến: ở đâu có sự tồn tại của con người thì ở đó có sự xuất hi ện c ủa TCXH. 5 thi ết ch ế cơ bản có liên quan đến đa số thành viên trong XH. + Tính độc lập tương đối: Mỗi TCXH đều có tính ĐLTĐ nhưng giữa các TC đ ều có s ự tác đ ộng qua lại lẫn nhau. Sự biến đổi của TC này kéo theo TC khác biến đổi theo. + Tính ổn định tương đối: TCXH có biến đổi theo sự biến đổi Xh nhưng nội dung của nó thường biến đổi chậm chạp, trì trệ hơn, đôi khi không theo kịp sự biến đổi của đời sống XH. c. Chức năng: Mọi TCXH đều có 2 chức năng:
 14. + CN kiểm soát XH + CN điều tiết XH. d. Phân loại + TC Gia đình: - Điều chỉnh hành vi gới và tình dục - Duy trì tái sinh sản các thành viên trong GĐ từ thế hệ này sang thế hệ khác. - Chăm sóc và bảo vệ trẻ em - Xã hội hoá trẻ em - Gắn vai trò và thiết lập vị thế đã dược thừa kế tư GĐ. - Đảm bảo cung cấp kinh tế GĐ như là một đơn vị tiêu dùng và đơn vị SX. - Chuẩn bị cho các nhân nghề nghiệp XH - Truyền bá và chuyển giao di sản văn hoá qua các thế hệ - Giúp cá nhân làm quen dần với các giá trị XH - Chuẩn bị cho các cá nhân tiếp nhận vai trò XH và đmả nhiệm các vai trò phù hợp với s ự mong đ ợi của XH. - Tham gia kiểm soát và điều chỉnh hành vi các nhân cũng như các quan hệ XH. + TC Kinh tế Là TC mà nhờ đó XH được cung cấp đầy đủ về vật chất và dịch vụ. Có rất nhiều thiết chế ph ụ thuộc như: tín dụng, ngân hàng, quảng cáo …Chức năng của TC Kinh tế là: - Sản xuất, trao đổi HH&DV - Phân phối HH&DV - Tiêu dùng SP và sử dụng DV + TC Chính trị Biểu hiện tập trung các lợi ích về quan hệ chính trị tồn tại trong XH. Tổng thể các TCCT quy ết đ ịnh bản chất giai cấp XH của hệ thống CTXH, quyết định mức độ dân chủ hoá đời sống XH. + TC Giáo dục Bao gồm những hệ thống luân lý, đạo đức chỉ rõ điều phải, trái trong những khuôn mấu tác phong Câu 23. Trình bày khái niệm quyền lực, nguồn gốc của quyền lực và các hình thức của QL trong XH? a. Khái niệm QL là một phạm rtrù rrất phức tạp, được nhiều lĩnh vực K.H nghiên cứu, nhưng có thể hiểu: - QL là khái niệm chỉ sức mạnh được đặt trong một quan hệ cụ thể nào đó. Có thể là s/m của siêu nhiên, s/m của tự nhiên hay của con người trong quan hệ với con người. Theo quan niệm của M.Weber: QL là khả năng áp đặt ý chí của cá nhân hay nhóm xh, tổ chức Xh mà bất chấp s ự chống c ự hay s ự phản đối của người khác. XHH định nghĩa: + QL là khả năng của một cá nhân hay một nhóm XH áp đặt ý chí c ủa mình làm thay đ ổi quan đi ểm, thái độ và hành vi của các nhân hay nhóm XH khác. b. Đặc trưng: + QLXH là một dạng quan hệ theo chiều dọc, goi là quan hệ bất bình đẳng ở đó,có sự áp đặt ý chí của người này lên hành vi, thái độ quan điểm của người khác.
 15. + Về bản chất, QLXH có quan hệ mở rộng hay giới hạn mức độ tự do hành động của chủ thể, khách thể quyền lực. Điều đó làm cho QLXH trở thành một thứ giá trị phổ biến trong XH mà nhiều người mong muốn nắm giữ, sở hữu, ham muốn trở thành chủ thể của quan hệ QL (phổ biến đối với mọi cá nhân). + QLXH có tính hai mặt: Mặt thứ nhất: mang tính áp đặt, cưỡng chế từ phía chủ thể đến phía khách thể Qlực. Mặt thứ hai: Sự chấp thuận, thừa nhận của khách thể đ/v ý chí của chủ thể QL, được biểu hiện ở sự tuân thủ, phục tùng. Nếu thiếu một trong hai mặt trên, đặc biệt là mặt thứ hai thì sẽ không thể có QLXH trong thực tế. Hai mặt này ràng buộc lẫn nhau và có quan hệ biện chứng với nhau. Giữa “quyền” và “quyền lực” là hai phạm trù khác nhau. Quyền phải đi kèm theo nghiõa vụ thì mới có quyền lực. + Mọi cá nhân trong XH đều tham gia vào các qua hệ Qlực với những mức đ ộ khác nhau. Cá nhân trong quan hệ này có thể là chủ thể nhưng lại là khách thể trong quan hệ khác. + Mọi quyền lực đều diễn ra trong môi trường cụ thể gọi là trường quyền lực. c. Nguồn gốc. Theo K. Marx: Chế độ sở hữu tư nhân về TLSX là cơ sở của sự phân chia QLXH trong quan hệ XH. Người nắm giữ TLSX chính là người có quỳên lực điều chỉnh hành vi và cơ hội của người không có QL. Theo M. Weber: Nguồn gốc của QL không chỉ do kinh tế mà còn do những yếu tố phi KT như: gia đình, dòng dõi, chủng tộc, tôn giáo, uy tín … + Theo T. Parsons: QLXH nằm ở vị thế của các cá nhân trong cơ cấu của Xh. XH trao cho một số quyền hạn đ ể thực hiện vai trò, vị thế được phép làm. XH tạo ra Ql cho cá nhân. Tóm lại, có rất nhiều nguyên do dẫn đến sự phát sinh và tạo ra QL. Những nguyên do cơ bản gồm: + Dòng dõi xuất thân + Giới tính + Tuổi tác (phương đông) + Của cải, tài sản (kinh tế) + Học vấn + Sức mạnh (vú khí, thế lực) + Khả năng thiên bẩm (khả năng quy tụ, lôi kéo, tập hợp, thuyết phục người khác, thường là thiên tài, lãnh tụ) + Pháp lý (thông qua quyết định đè bạt, tuyển dụng, bổ nhiệm các nhân vào vị trí XH nào đó) tạo ra sự thừa nhận của Xh vè mặt pháp lý. + Sắc đẹp. Tự thân các yếu tố không tự nó tạo ra QL mà chính là quan niệm của Xh về yếu tố đó, đề cao nó hay không đề cao nó. d. Các hình thức QL trong XH.
 16. + Cưỡng bức: Là dạng QL sử dụng sự ép buộc về thể xác đ ể áp đ ặt ý chí, hình th ức này khá ph ổ biến. VD khi ta cần tấn công, giết kẻ thù, hoặc bỏ tù kẻ phạm tội, cưỡng bức chữa bệnh đ/v nh ững người có thể gieo rắc mầm bệnh nguy hiểm cho XH. + Uy quyền: Là dạng QL có sự đồng tình của công chúng, cho phép người ra lệnh có thể kiểm soát hành vi của người dươí quyền, được thiết chế hoá và hợp pháp hoá. Khi thiếu sự đồng tình thì phải thực thi QL bằng hình thức cưỡng bức hoặc nhường quyền lực cho người khác. M. Weber đưa ra 3 loại UQ: - Uy quyền lôi cuốn - Uy quyền truyền thống - Uy quyền hợp pháp, hợp lý. Những dạng QL khác : - QL tuyệt đối - QL quân chủ - QL thiểu số - QL dân chủ. Câu 25. Thế nào là cơ cấu XH? Nêu các cơ cấu XH cơ bản? a. Khái niệm CCXH là mô hình của cá mối quan hệ giữa các thành phần cơ bản trong hệ thống XH, những thành phần này tạo bộ khung cho tất cả các XH loài người. Mặc dù tính chất, quan hệ của chúng có s ự bi ến đổi. Những thành phần cơ bản của CCXH là vị trí, vai trò nhóm, cộng đồng, thiết chế. CCXH là những mối liên hệ vững chắc của các thành tố trong hệ thống XH, các cộng đ ồng XH (dân tộc, giai cấp, nhóm nghề nghiệp …) là những thành tố cơ bản. CCXH là kết cấu tổ chức bên trong của một hệ thống XH nhất định trong đó có sự thống nhất b ền vững tương đối của các yếu tố, thành phần, mối liên hệ cơ bản của hệ thống XH đó. CCXH nằm trong bản thân XH, trước hết là một bộ phận, nhân tố cấu thành hệ thống XH. CCXH gồm các bộ phận thành phần tạo nên CCXH, các thành phần và mối liên hệ của CCXH có ý nghĩa chung là bộ khung cho toàn thể XH loài người. Các qua niệm về CCXH đều thừa nhận sự gắn kết giữa CCXH và quan hệ XH. b. Các yếu tố cơ bản của CCXH * Vị thế XH Vị thế xh là khái niệm để chỉ vị chí của mỗi cá nhân trong cơ cấu tổ chức xh.theo sự thẩm định ,đánh giá của những người khác,của xh. Vị thế xh vừa do phẩm chất xh cá nhân quy định vừa chịu sự tác động của xh đánh giá của xh được xh thừa nhận. Cá nhân thường có rất nhiều vị thế khác nhau những vị thế đó cho biết cá nhân đó là ai trong thiết chế xh .Vị thế đó chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi đặt nó trong quan hệ để so sánh với các vị thế khác trong cơ cấu xh. Phân loại vị thế xh có hai loại : Vị thế có sẵn và vị thế đạt được Vị thế có sẵn được quy định theo những cơ sở điều kiện vẫn có của cá nhân mà cá nhân không kiểm soát được lựa chon hay tạo dựng được. Vị thế đạt được là vị thế quy định theo phẩm chất năng lực,trình độ do cá nhân lựa chọn chủ động tích cực hoạt động mà đạt được và đạt được xh thừa nhận .Sự lựa chọn đó chỉ là tương đối.
 17. * Vai trò XH Là một tập hợp các chuẩn mực hành vi, nghĩa vụ và quyền lợi gắn với một vị thế nhất định. Vai trò là những đòi hỏi của XH đặt ra với các vị thế XH, những đòi hỏi được xác đ ịnh và căn cứ vào các chuẩn mực XH. Vì vậy ở các xã hội khác nhau, cùng một vị thế XH nhưng mô hình hành vi được XH mong đợi rất khác nhau, tức vai trò cũng khấc nhau. Trên thực tế, nhiều vai trò XH có những đòi hỏi khác nhau, những đòi hỏi này có th ể phối h ợp đ ược với nhau nhưng cũng có những đòi hỏi hoàn toàn trái ngược nhau dẫn đến mâu thuẫn và xung đ ột v ới nhau. * Nhóm xã hội Là mộttập hợp người với nhau theo một kiểu nào đó để chia sẻ với nhau một hành động chung hay những nhu cầu lợi ích và định hơứng giá trị nhất định. Có hai loại nhóm XH: + Nhóm sơ cấp: Là nhóm có quy mô nhỏ, có quan hệ trực diện với nhau, có sự cộng tác về mục tiêu chung, có quan hệ gắn bó về mặt tình cảm (gia đình, đồng nghiệp, bạn bè …) Từ 2 thành viên trở lên hình thành nên nhóm XH. + Nhóm thứ cấp: Là nhóm XH có quy mô lớn, trong đó có thể chứa nhiều nhóm sơ cấp. Đặc trưng của nhóm thứ cấp: - Gồm nhiều mối quan hệ XH. Các quan hệ XH này thường được đ ịnh chế hoá theo mục đích c ủa nhóm. - Các quan hệ Xh trong nhóm có thể diễn ra trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc có thể duy trì trong một thời gian nhất định. - Các quan hệ XH trong nhóm thường được xác lập trên cơ sở những thoả thuận chung giữa cá thành viên trong nhóm (thành văn hoặc bất thành văn) * Cộng đồng xã hội Là một tập hợp người trong đó các cá nhân liên hệ với nhau theo những cơ sở, điều kiện tồn tại, hoạt động nhất định theo những quan niệm thống nhất về văn hoá, giá trị XH. Về cấu trúc, mỗi cộng đồng đèu có đặc thù về kết cấu liên hệ giữa các thành viên tính c ố k ết, ch ặt chẽ hay lỏng lẻo, phụ thuộc vào điều kiện vật chất và ý thức của các thành viên trong cộng đồng. Phân loại: Được phân loại theo nhiều hình thức khác nhau nhưng đều có một số đặc trưng chung: + Phải có dân số + Có sự chia sẻ yếu tố địa lý + Về tôn giáo, có những vật thiêng để thờ. + Có hệ thống vai trò điều hành chung, hoạt động dưới hình thức tự quản + Có chung một kiểu văn hoá * Thiết chế xã hội * Mạng lưới xã hội Đ/n: MLXH là phức hợp các mối quan hệ của các cá nhân trong các nhóm, các tổ chức, cộng đ ồng Xh tạo nên CCXH.
 18. MLXH là những quan hệ Xh thông qua MLXH các thành viên trong XH có thể trao đổi với nhau thông tin, kiến thức làmm cho XH vận hành một cách gắn bó, hài hoà, trôi chảy. Các cá nhân tích cực tham gia, nhà quản lý thì tạo ra những mạng lưới hợp lý để chia sẻ những hoạt động hữu ích cho XH. c. Các CCXH cơ bản * Cơ cấu XH giai cấp: là kết cấu và mối quan hệ XH giữa các giai cấp dựa trên các yéu tố cơ bản như: quan h ệ sở h ữu vè TLSX, vị trí của con người trong hệ thống sản xuất và tổ chức lao động XXH. Việc phân phối lợi ích XH, nghĩa vụ và quyền lợ của mọi người trong đời sống XH. * Cơ cấu XH nghề nghiệp Là kết cấu, mối liên hệ XH giữa các lực lượng lao động, các ngành nghề lao động khác nhau trong XH trên cơ sở của sự phát triển liên ngành, hợp ngành, phân nhỏ giữa ngành và xuất hiện một số ngành nghề mới. Ngoài ra còn phân tích lao động theo tuổi, giới tính, học vấn, được đào tạo hay không được đào tạo và quan tâm đến những người trong độ tuổi lao động có việc làm hay không có việc làm để từ đó vạch ra xu hướng phát triển của CCXH nghề nghiệp nói riêng và cũng như CCXH tổng thể nói chung. * Cơ cấu XH dân số: Cũng là kết cấu, là mối liên hệ XH trong thực tại của tái SX nhân khẩu, của tỉ lệ giữa các mức tuổi, giới tính, mật độ dân cư, quá trình di dân * Cơ cấu XH cộng đồng lãnh thổ: Được nhận diện chủ yếu qua đường phân ranh giới lãnh thổ. Đó là s ự khác bi ệt về l ối s ống, đi ều kiện sống, trình độ SX, mật độ dân cư, đặc trưng văn hoá. * Cơ cấu XH dân tộc: Được hình thành chủ yếu dựa trên sự khác biệt dấu hiệu dân tộc quy định. Câu 26. Thế nào là bất bình đẳng XH? Nguồn gốc của BBĐ XH? - Bình đẳng Xh là sự ngang bằng nhau giữa con người với con người ở một hay nhi ều ph ương di ện, cơ may trong cuộc sống, uy tín, địa vị và quyền lực. - Bất bình đẳng XH là sự không ngang bằng nhau về lơị ích, về của cải, vè uy tín, về cơ hội đ ối với những cá nhân khác nhauu trong một nhóm hoặc nhiều nhóm trong XH. Thông thường có 3 loại BBĐ: + BBĐ về giới + BBĐ về dân tộc + BBĐ về giai cấp Nguyên nhân gây ra BBĐ: - Sự khác nhau về cơ hội sống giữa các cá nhân bao gồm những sự thuận lợi về mặt vật chất như: thu nhâp, của cải và các diều kiện lợi ích khác. Nó giúp con người có thể cai thi ện, nâng cao ch ất l ượng cuộc sống trong các lĩnh vực sinh hoạt. - Sự khác nhau về vị thế Xh của các cá nhân trong CXH cũng tạo ra BBĐ XH - ảnh hưởng chính trị: khả năng là một cá nhân hay một nhóm người có thể tác đ ộng đ ể hoàn thành nên một chính sách và thu dược lợi ích từ các chính sách đó. BBĐ là cơ sở dẫn đến sự phân tầng XH. Câu 27. Trình bày khái niệm phân tầng XH? Nguồn gốc của phân tầng Xh? Khái niệm:
 19. PTXH là một khái niệm cơ bản của XHH. Thuật ngữ này chỉ sự BBĐ của cá tầng l ớp người khác nhau về khả năng thăng tiến Xh cũng như địa vị của họ trong bậc thang XH. Có hai kiểu PTXH: + Phân tầng đóng: Là lọai phân tầng mà trong XH có đẳng cấp, ở đó ranh giới giữa các t ầng l ớp XH được xác định hết sức rõ ràng và duy trì một cách nghiêm ngặt. Các cá nhân trong Xh không có cơ hội để thay đổi vị trí của mình từ tầng lớp này sang tầng lớp khác + Phân tầng mở: Là loại PT trong XH có giai cấp mà ranh giới giữa các tầng lớp rất linh hoạt, uy ển chuy ển, các cá nhân trong Xh có cơ hội, điều kiện để di chuyển sang tầng lớp khác. Trong XH hiện đại, XH được chia thành 6 tầng lớp (6 giai cấp) theo cácch phân chia của Robersons: - GC thượng lưu: (lớp trên) Là những người thuộc nhà dòng dõi hay tỉ phú nhiều đời, có địa vị và quyền lực trong XH. - GC thượng lưu lớp dưới: Là những người buôn bán BĐS, chủ hãng … - GC trung lưu lớp trên: Là những nhà doanh nghiệp nhỏ, thương gia. - GC trung lưu lớp dưới: Bao gồm những người có thu nhập trung bình, công việc của hị không phải là dạng lao động chân tay (y tế, nhân viên, kĩ thuật viên …) - GC lao động: Gồm số đông những người da mầu được dào tạo ít hơn g/c trung lưu. - Giai cấp hạ lưu: Là những người nghèo, không có quyền lực, uy tín trong XH. Nguyên nhân: + Do có sự tồn tại của hiện tượng BBĐ mang tính chất cơấu của tất cả các chế độ XH c ủa loài người cho đến tận ngày nay (chỉ trừ giai đoạn đầu của XH công xã nguyên thuỷ). + Do sự phân công LĐXH, chính là sự phân công về mặt vị thế, có ưu thế và không có ưu th ế trong XH. Câu 31. Kiểm soát XH là gì? nêu các loại KSXH? Vai trò của KSXH đối với đời sống XH? a. Khái niệm: Là cơ chế điều chỉnh hành vi của con người theo các chuẩn mực XH. Nội dung: - Phải xác lập hệ thống các chuẩn mực XH, các quy tắc XH cùng cá chế tài để thực hiện chúng. - Phải xác lập các chế tài để thực thi các chuẩn mực XH. Có hai loại chế tài: Tích cực và tiêu cực. Tích cực: là những hình thức khen thưởng bằng tiền, tăng lương, thăng chức hay tiuên dương. Tiêu cực: là những hình phạt tuỳ theo mức độ thì chế tài khác nhau (cảnh cáo, khi ển trách, phạt ti ền, giáng chức… Tiến hành điều chiỏnh hành vi của con người thông qua cơ quan tyhực hiện chức năng kiểm soát chuyên biệt như: thanh tra, Toà án, Viện kiểm sát… Thông qua thoả thuận xã hội: sự bình phẩm, đánh giá khen chê… b. Phân loại: + Chia theo biện pháp điều chỉnh hành vi thì có kiểm soát cưỡng chế và kiểm soát tự nguyện.
 20. - KS cưỡng chế là loại K/s nhờ sức mạnh quyền lực, mệnh lệnh bắt buộc cá nhân bị k/s phải phục tùng những chuẩn mưc đã được quy tắc hoá. - K/s tự nguyện: giáo dục, thuyết phục + Căn cứ vào hệ thống chuẩn mực có kiểm soát chính thức và không chính thức. - KS chính thức: là ks dựa trên những quy định, quy phạm luật l ệ và phải tuân theo một cách nghiêm ngặt. - KS không chính thức: dựa vào những quy định, luật lệ không thành văn. + Căn cứ vào kế hoạch k/s có k/s có hoạch định và k/s không có hoạch định - K/s có hoạch định: là K/s theo những kế hoạch định trước, xác định rõ chủ thể, khách th ể, n ộ dung, hình thức cũng như biện pháp xử lý. Chủ thể của k/s này là cảnh sát, viện KS, toà án, nhà giam, trại c ải tạo … - K/s không có hoạch định là; không theo một kế hoạch định trước nào. + Căn cứ vào công cụ KS có KS thết chế XH và dư luận XH Câu 34. XH hoá là gì? Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình XH hoá? a. Khái niệm XH hoá là là quá trình cá nhân lĩnh hội 1 hệ thống những tri thức, những chuẩn mực, những gía trị XH- XH để phù hợp với vai trò Xh, hoà nhập vào XH Quá trình XHH có 2 mặt: + mặt thứ nhất là ảnh hưởng của XH đến các cá nhân, XH đặt ra khuôn mẫu, hành vi gía trị chuẩn mực của XH mà cá nhân muốn tồn tại trong Xh đó buộc phải học hỏi và làm theo XH +Mặt thứ hai là các cá nhân đáp ứng XH, học hỏi Xh để thực hiện vai trò c ủa mình sao cho phù h ợp với sự mong đợi của XH hai mặt này thường xuyên, liên tục chuyển hoá cho nhau rtong suốt quá rtình XHH cá nhân. Tóm lại XHH chính là quá trình con người học tập để tiếp thu tri thức của nhân loại và quá trình thực hiện những tri thức đó trong đời sống XH XHH khác với giáo dục ở 3 điểm: + Giáo dục có mục đích, có thời gian, có sự chủ động … + Động tác từ nhà giáo dục tác động lên đối tượng … +… b. Bản chất XHH của con người - Con người bản năng luôn bị XH kiiểm soát, nó khcs với bản năng c ủa con vật là ki ểm soát theo c ơ chế tự nhiên. - Bản năng của con người dần dần biến mất do quá trình XHH. Con người vừa là cá nhân vừa là sinh vật, con người sống cùng nhau và chia sẻ cùng nhau. - Tính XH của con người được truyền từ đời này sang đời khác, con người học hỏi và làm theo XH nên tính XH của con người thông qua cong đường văn hoá, con người đ ược hiểu là con người XH, khi mà con người vừa có khuynh hướng kết hợp với những người khác, vừa có nhu cầu tương quan với những người khác, từ đó bộ lộ bản chất XH của con người. Bằng những hành động thực tiễn của con người, K.Marx đã xem trong tính hình thức của nó. Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ XH. Trong quá trình con người trở thành con người XH, chủ thể XH phải thoả mãn các đặc trưng sau:
Đồng bộ tài khoản