Xã hội và tự nhiên

Chia sẻ: ntgioi120404

XÃ HỘI- BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN Tự nhiên: - Nghĩa rộng: toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan, bao gồm cả con người và xã hội (đặc thù). - Nghĩa hẹp: giới tự nhiên (vô cơ, hữu cơ).

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản