Xác định công thức phân tử - hợp chất hữu cơ

Chia sẻ: nhantaivn

Tham khảo tài liệu 'xác định công thức phân tử - hợp chất hữu cơ', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Xác định công thức phân tử - hợp chất hữu cơ

www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng
_____________________________________________________________

Bµi sè 21: X¸c ®Þnh C«ng thøc ph©n tö
c¸c hîp chÊt h÷u c¬
1- Kh¸i qu¸t :
+ Nh÷ng hîp chÊt cña Cacbon (trõ c¸c hîp chÊt nh− CO, CO2, c¸c
muèi cacbonat) ®−îc gäi lµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬. Nh− vËy trong hîp chÊt
nhÊt thiÕt ph¶i cã chøa C, th−êng xuyªn cã H; hay cã ¤xi vµ thØnh tho¶ng
gÆp Nit¬. §ã chÝnh lµ vai trß cña tõng nguyªn tè trong hîp chÊt.
+ C¸c hîp chÊt h÷u c¬ ®−îc ph©n thµnh c¸c hi®rocacbon (chØ chøa hai
nguyªn tè C vµ H) vµ c¸c dÉn suÊt cña hi®rocacbon hay cßn gäi lµ c¸c
hîp chÊt h÷u c¬ cã nhãm chøc (do cã c¸c nguyªn tè kh¸c nh− O, N, S...
quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt cña chøc).
- C¸c hi®rocacbon l¹i ®−îc chia thµnh: c¸c hi®rocacbon no (kh«ng cã
liªn kÕt π mµ chØ cã liªn kÕt σ); hi®rocacbon kh«ng no (ngoµi liªn kÕt σ
cßn cã liªn kÕt π) vµ c¸c hi®ocacbon th¬m (ph©n tö cã vßng benzen).
- C¸c hîp chÊt cã nhãm chøc ®−îc ph©n lo¹i theo nhãm ®Þnh chøc liªn
kÕt víi gèc hi®rocacbon: dÉn suÊt halogien (chøa halogien), r−îu (chøa
nhãm OH); an®ehit (chøa nhãm CHO); axit (chøa nhãm COOH)...
+ TÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt nãi chung vµ c¸c hîp chÊt h÷u c¬ nãi
riªng phô thuéc vµo cÊu t¹o ph©n tö cña chóng. V× thÕ c«ng viÖc ®Çu tiªn
ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña chÊt. Sau ®ã lµ x¸c ®Þnh cÊu
t¹o ph©n tö.
+ HiÖn nay ng−êi ta cã rÊt nhiÒu ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu hiÖn ®¹i
dïng ®Ó nghiªn cøu cÊu t¹o ph©n tö c¸c chÊt h÷u c¬. Tuy nhiªn b−íc ®Çu
tiªn ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc c¸c chÊt h÷u c¬ lµ x¸c ®Þnh thµnh phÇn nguyªn
tè vµ cÊu t¹o cña chÊt. §ã lµ viÖc ph©n tÝch c¸c chÊt h÷u c¬. ViÖc ph©n
tÝch mét chÊt h÷u c¬ gåm:
a) Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh: nh»m x¸c ®Þnh trong hîp chÊt cã chøa nh÷ng
nguyªn tè nµo?
b) Ph©n tÝch ®Þnh l−îng nh»m x¸c ®Þnh hµm l−îng c¸c nguyªn tè cã
trong chÊt ®em ph©n tÝch (nguyªn tè cã nhiÒu hay Ýt).
2- Ph©n tÝch ®Þnh tÝnh:
Nguyªn t¾c: ChuyÓn c¸c nguyªn tè cã trong hîp chÊt thµnh c¸c chÊt v«
c¬ ®¬n gi¶n råi nhËn biÕt chóng.
a) §Þnh tÝnh C, H: ¤xi hãa hoµn toµn b»ng c¸c chÊt «xi hãa kh¸c nhau:
CuO, «xi kh«ng khÝ ®Ó chuyÓn C thµnh CO2; H thµnh H2O. DÉn s¶n
phÈm ®i qua CuSO4 khan nÕu CuSO4 ®æi sang mµu xanh lam ®Æc tr−ng
cña CuSO4.5H2O th× trong s¶n phÈm «xi ho¸ cã n−íc vµ trong mÉu chÊt
cã H; råi cho qua dung dÞch n−íc v«i trong hay Ba(OH)2 nÕu cã kÕt tña
(vÈn ®ôc) trong s¶n phÈm ch¸y cã CO2 vµ trong mÉu chÊt cã C¸cbon.
b) §Þnh tÝnh Nit¬: ®èt ch¸y nÕu cã mïi khÐt (nh− tãc ch¸y) cã nit¬ ë d¹ng
protein; §un víi H2SO4 ®Æc råi víi NaOH, nÕu cã khÝ cã mïi khai th×
cã nit¬. Mét c¸ch kh¸c lµ nung chÊt h÷u c¬ víi Na ®Õn nãng ®á èng
G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng
_____________________________________________________________
nghiÖm (600-700oC) nhóng èng nghiÖm vµo n−íc th× èng nghiÖm vì
ra, chÊt t¹o ra trong èng nghiÖm cã chøa NaCN. Thªm vµi giät FeCl2
l¾c lªn råi thªm vµi giät FeCl3 thÊy kÕt tña mµu xanh lµ cã nit¬ v×
Fe4[Fe(CN)6]3.
c) §Þnh tÝnh «xi th−êng khã nªn ng−êi ta th−êng x¸c ®Þnh gi¸n tiÕp theo
hiÖu khèi l−îng ban ®Çu cña hîp chÊt vµ khèi l−îng c¸c nguyªn tè ®·
x¸c ®Þnh ®−îc.
3- Ph©n tÝch ®Þnh l−îng c¸c nguyªn tè:
a) §Þnh l−îng C: x¸c ®Þnh khèi l−îng C th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh l−îng
CO2 th«ng qua ph−¬ng ph¸p khèi l−îng kÕt tña CaCO3; ®é t¨ng khèi
l−îng c¸c b×nh hÊp thu CO2 (chøa dung dÞch kiÒm).
b) §Þnh l−îng H qua l−îng H2O: th«ng qua ®é t¨ng khèi l−îng b×nh chøa
hãa chÊt hót n−íc m¹nh nh− H2SO4 ®Æc, CaCl2 khan, P2O5…
c) §Þnh l−îng nit¬: Khi nung chÊt h÷u c¬ víi CuO trong khÝ quyÓn CO2
råi dÉn s¶n phÈm qua l−íi Cu nung nãng vµ dung dÞch KOH ®Ëm ®Æc
th× chØ cßn khÝ nit¬ ®i ra. §o thÓ tÝch khÝ nit¬ sÏ x¸c ®Þnh ®−îc khèi
l−îng cña nit¬ trong mÉu chÊt ®· cho (ph−¬ng ph¸p Dumas). Còng cã
thÓ ®un chÊt h÷u c¬ víi H2SO4 ®Ó c¸c nguyªn tö nit¬ chuyÓn thµnh NH3
tån t¹i ë d¹ng muèi am«n sunphat. §Þnh l−îng (NH4)2SO4 th× sÏ x¸c
®Þnh ®−îc l−îng nit¬ cã trong mÉu chÊt ®em thö (Ph−¬ng ph¸p
Kieldahl).
d) §Þnh l−îng «xi: §Þnh l−îng gi¸n tiÕp :
mO = m chÊt ph©n tÝch – tæng khèi l−îng c¸c nguyªn tè ®· biÕt.
4- C¸c thÝ dô:
ThÝ dô 1: §èt ch¸y hoµn toµn 7,5 g mét chÊt h÷u c¬ A ng−êi ta thu ®−îc 8,8
g CO2, 4,5 g n−íc vµ mét l−îng khÝ nit¬ cã thÓ tÝch lµ 1,23 lÝt ë 15oC, ¸p
suÊt trong b×nh lµ 737 mm Hg. TÝnh khèi l−îng c¸c nguyªn tè cã trong
chÊt A ®· ph©n tÝch?
mC = 8,8 / 44 x 12 = 2,4 g;
mH = 4,5 / 18 x 2 = 0,5 g;
PN2 = 737 mmHg nªn mN = 28.nN2 = 28 x (737/760) .1,23/22,4/273/288
= 1,4 g.
mC + mH + mN = 4,3 g < 7,5 g nªn trong A cã «xi: mO = 7,5 – 4,3 = 3,2
g.
ThÝ dô 2: Ph©n tÝch 3,616 g mét chÊt h÷u c¬ X b»ng ph−¬ng ph¸p Kjeldahl.
L−îng amoniac tho¸t ra ®−îc dÉn vµo b×nh chøa 200 ml dung dÞch H2SO4
0,5 M. PhÇn axit d− cÇn ®−îc trung hoµ b»ng 80 ml dung dÞch NaOH 1M.
TÝnh hµm l−îng nit¬cã trong hîp chÊt ®· cho.
Ta cã ph¶n øng trung hoµ:
2 NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O.
Sè mol H2SO4 d− b»ng 1/2 x 0,08 x 1 = 0,04 mol.


G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng
_____________________________________________________________
Sè mol H2SO4 ph¶n øng = 0,2 x 0,5 = 0,1 mol. Nªn sè mol NH3 = 2 (0,1
- 0,04) = 0,12. Nh− vËy mN = 0,12 x 14 = 1,68g VËy %N = 1,68/3,616 g
x 100 = 46,46 %.

5- X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña chÊt h÷u c¬

a) C¸c c«ng thøc x¸c ®Þnh khèi l−îng ph©n tö cña mét chÊt: MA =
mA/nA: Th«ng sè quan träng ®Ó x¸c ®Þnh ®−îc c«ng thøc ph©n tö lµ x¸c
®Þnh ®−îc khèi l−îng mol ph©n tö (g/mol) hay khèi l−îng ph©n tö (®vC).

Cho biÕt C¸ch t×m M
1 Khèi l−îng riªng cña khÝ A MA = 22,4 x DA
(g/l, ®ktc): DA
2 TØ khèi h¬i cña A so víi mét V× dA/B = MA/ MB
chÊt B cã mol ph©n tö ®· nªn MA = MB x dA/B
biÕt: dA/B
3 Khèi l−îng cña mét thÓ tÝch PV = n RT
khÝ ë mét nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt Nªn M = mRT/PV
cho tr−íc : m, V
4 TØ lÖ thÓ tÝch khÝ trong cïng VA = kVB nªn nA =
®iÒu kiÖn knB
MA = (mA/mB)/kxMB
5 §é t¨ng nhiÖt ®é s«i hay ®é M = K m/∆T
h¹ nhiÖt ®é ®«ng ®Æc cña K lµ h»ng sè nghiÖm
dung m«i trong dung dÞch so s«i hoÆc nghiÖm ®«ng
víi dung m«i tinh khiÕt
6 NÕu hçn hîp c¸c chÊt cã thÓ tÝnh mol ph©n tö trung
b×nh cña hçn hîp b»ng tØ sè gi÷a tæng khèi l−îng c¸c
chÊt trªn tæng sè mol c¸c chÊt

b) X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt: C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña
chÊt cho biÕt tØ lÖ c¸c nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè cã trong ph©n tö cña
chÊt h÷u c¬.
T×m tØ lÖ sè nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè t¹o thµnh ph©n tö cña mét chÊt:
NÕu gi¶ thiÕt r»ng c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña chÊt lµ CxHyOzNt ta cã:
x : y : z : t = nC : nH : nO : nN (1)
(chia cho sè bÐ nhÊt trong d·y sè ®Ó cã ®−îc tØ sè gi÷a c¸c sè nguyªn ®¬n
gi¶n).
HoÆc sö dông c¸c hÖ thøc tÝnh theo khèi l−îng hay % khèi l−îng c¸c
nguyªn tè:
mC mH mO mN %C % H %O % N
x: y: z :t = : : : = : (2)
12 1 16 14 12 1 16 14
ThÝ dô 3:
G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng
_____________________________________________________________
§èt ch¸y hoµn toµn 0,6 gam chÊt h÷u c¬ A thu ®ùoc 1,32 g CO2; 0,72
g n−íc. H·y x¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt (CT§GN) cña A.
Trong 0,6 g A cã:
mC = 1,32/ 44 x 12 = 3,6 g C;
mH = 0,72 / 18 x 2 = 0,08 g H vµ
mO = 0,6 - (3,6 + 0,08) = 0,16 g O nªn ¸p dông c«ng thøc 2 thu ®−îc
CTPT lµ C3H8O
ThÝ dô 4:
X¸c ®Þnh c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña chÊt B cã chøa 40% C; 6,66%H vµ
52,33%O.
¸p dông c«ng thøc 2 ta cã CT§GN lµ CH2O.

c) X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö:
C«ng thøc ph©n tö lµ béi sè nguyªn lÇn CT§GN cho biÕt trong mét ph©n
tö cã bao nhiªu lo¹i vµ mçi lo¹i cã bao nhiªu nguyªn tö cña tõng lo¹i
nguyªn tè. Cã rÊt nhiÒu lo¹i d÷ kiÖn dïng ®−îc ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc
ph©n tö cña mét hîp chÊt h÷u c¬.
+ Cã thÓ c¨n cø vµo khèi l−îng ph©n tö:
Ch¼ng h¹n víi c«ng thøc ph©n tö (CxHyOzNt)n Ta cã M = (12x + y + 16z
+ 14 t)n. Tõ khèi li−îng ph©n tö ta t×m ®−îc gi¸ trÞ n vµ CTPT cña chÊt.
ThÝ dô 5:
LÊy d÷ kiÖn tõ thÝ dô 3 cïng víi ®iÒu kiÖn tØ khèi h¬i cña A so víi H2
lµ 30. H·y x¸c ®Þnh CTPT.
y z y
CxHyOzNt + ( x + − ) O2 x CO2 + H2O
4 2 2
§em M gam ®èt ch¸y thu ®−îc 44 x gam khÝ CO2 vµ 9y gam n−íc
NÕu ®èt a gam chÊt thu ®−îc mCO2 vµ mH2O
Theo ®iÒu kiÖn ®Çu bµi ®èt 0,06 g chÊt thu ®−îc 0,088 gam CO2 vµ

M 44 x 9y 60 0,088
= = ⇒x= x =2
a 0,088 0,036 0,06 44
y = 2; z = 2
0,036 gam n−íc. Ta cã:

VËy c«ng thøcph©n tö cña chÊt lµ C2H4O2
ThÝ dô 6:
LÊy d÷ kiÖn tõ thÝ dô 4 víi ®iÒu kiÖn tØ khèi h¬i cña chÊt so víi hi®ro
b»ng 30.
Víi c¸c ®iÒu kiÖn ®ã ta thiÕt lËp ®−îc ®ñ c¸c ph−¬ng tr×nh ®Ó x¸c ®Þnh
ngay c«ng thøc ph©n tö cña chÊt:G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng
_____________________________________________________________
M 12 x y 16 z 60 12 x
= = = ⇒ = → x = 2; y = 4; z = 2
100 %C % H %O 100 40


+ Tuú theo ®iÒu kiÖn bµi to¸n nh− sè nhãm chøc, sè nguyªn tö O, N ...
mµ kÕt luËn vÒ CTPT.
ThÝ dô 7: X¸c ®Þnh CTPT cña chÊt B cho biÕt khi «xi hãa hoµn toµn 0,29 g
chÊt B thu ®−îc 0,66 g CO2, 0,27g n−íc. Cho biÕt B chØ chøa mét
nhãm andehit (- CHO).
Gi¶i:
Tõ d÷ kiÖn ®Çu bµi ta cã:
0,66 0,27
nO = = 0,015; nH 2 O = = 0,015 ; mO = 0,29 - 0,015x12 - 0,015x2 =
44 18
0,08;
nO = 0,005. Theo c«ng thøc (2) ta cã x : y : z = 0,015:0,030:0,005 = 3: 6: 1
CT§GN cña B lµ C3H6O. V× B chØ cã mét nhãm an®ehit víi 1 nguyªn tö O
nªn c«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt chÝnh lµ c«ng thøc ph©n tö.

Bµi luyÖn tËp
Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh CTPT cña chÊt víi d÷ kiÖn sau:
a) §èt 0,9 g X thu ®−îc 0,672 l CO2 (®ktc) vµ 0,54 g n−íc. TØ khèi
h¬i cña X so víi He lµ 15.
b) §èt 0,9 g Y thu ®−îc 1,76 gCO2, 1,26 g n−íc vµ 224 cm3 N2
(®ktc). DY/H2 = 22,5.
c) §èt 0,9 g Z thu ®−îc 1,056 g CO2, 0,54 g n−íc vµ 134,4 ml N2
(®ktc). Z cã khèi l−îng ph©n tö b»ng khèi l−îng ph©n tö cña mét
chÊt A cã khèi l−îng riªng ë ®ktc lµ 3,348 g/l.
Bµi tËp 2: X¸c ®Þnh CTPT cña c¸c chÊt:
a) ChÊt A cã chøa 40%C, 6,67%H vµ cßn l¹i lµ «xi. Khi cho ho¸ h¬i
1 gam A th× h¬i chiÕm mét thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 0,535 g
«xi ë cïng ®iÒu kiÖn.
b) ChÊt B cho biÕt khi «xi ho¸ 029 gam B thu ®−îc 0,66 gam CO2,
0,27 gam n−íc. Cho M cña B b»ng 116
Bµi tËp 3: ¤ xi hãa hoµn toµn 0,74 g mét chÊt h÷u c¬ A b»ng CuO thu
®−îc mét hçn hîp khÝ vµ h¬i B. DÉn hçn hîp B qua b×nh 1 ®ùng dung
dÞch 10 ml dung dÞch H2SO4 95% cã khèi l−îng riªng b»ng 1,80 g/ml
vµ b×nh 2 ®ùng dung dÞch KOH. Sau ph¶n øng axit trong b×nh 1 cã
nång ®é b»ng 92,32 % vµ b×nh 2 t¨ng khèi l−îng 1,32 gam. X¸c ®Þnh
CTPT cña A biÕt dA/KK = 2,553.
Bµi tËp 4: Chia hçn hîp hai r−îu no ®¬n chøc kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång
®¼ng lµm hai phÇn b»ng nhau. Cho phÇn mét t¸c dông víi natri d− thu
®−îc 4,48 l H2 (®ktc). §èt ch¸y hoµn toµn phÇn hai råi cho s¶n phÈm
G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng
_____________________________________________________________
lÇn l−ît qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc, b×nh 2 ®ùng dung dÞch NaOH d−.
Sau thÝ nghiÖm b×nh mét t¨ng khèi l−îng h¬n b×nh hai mét l−îng 26,6
gam. X¸c ®Þnh CTPT vµ phÇn tr¨m khèi l−îug cña tõng chÊt trong hçn
hîp r−îu.
Bµi tËp 5: ¤xi ho¸ hoµn toµn m gam mét hîp chÊt h÷u c¬ A b»ng c¸ch dÉn
h¬i A ®i qua èng sø ®ùng mét khèi bét CuO nung nãng ë nhiÖt ®é
thÝch hîp råi thu lÊy s¶n phÈm cho hÊp thu hoµn toµn vµo 5 lÝt dung
dÞch Ca(OH)2 0,01M. Sau thÝ nghiÖm thÊy khèi l−îng cña b×nh ®ùng
t¨ng 3,72 gam, trong b×nh xuÊt hiÖn 4 gam kÕt tña tr¾ng. Khèi l−îng
cña khèi CuO gi¶m 1,92 gam. H·y x¸c ®Þnh CTPT, viÕt CTCT cña
chÊt A cho biÕt A cã mét nhãm chøc axit vµ 1 chøc r−îu.
Bµi tËp 6: Cho mét axit h÷u c¬ X (chøa 1 hay nhiÒu nhãm -COOH) chøa
40,67% C, 5,08% H.
a) X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña X cho biÕt 0,1 mol A trung hoµ võa
®ñ víi 1 lÝt dung dÞch NaOH 0,2 M.
b) §èt ch¸y hoµn toµn 11,8 gam A råi cho s¶n phÈm hÊp thu vµo b×nh
®ùng dung dÞch Ba(OH)2. TÝnh thÓ tÝch dung dÞch Ba(OH)2 sao cho
khi hÊp thu s¶n phÈm kh«ng t¹o ra kÕt tña, t¹o ra 39,4 gam kÕt tña
khi thªm dung dÞch n−íc v«i trong d− th× t¹o ra bao nhiªu gam kÕt
tña n÷a.
Bµi tËp 7: Khi ®èt 18,9 mg chÊt X th× thu ®−îc 17,6 mg CO2 vµ 5,4 mg
n−íc. NÕu ®èt 9,45 mg chÊt X cã xóc t¸c thÝch hîp b»ng «xi d− råi
thu lÊy hçn hîp s¶n phÈm vµo n−íc ®· axit ho¸ b»ng dung dÞch
HNO3 ®−îc dung dÞch B. Dung dÞch B t¸c dông víi dung dÞch
AgNO3 t¹o ra kÕt tña tr¾ng ho¸ ®en khi gÆp ¸nh s¸ng. Dung dÞch B
t¸c dông võa ®ñ víi 10 ml dung dÞch AgNO3 0,01 M. X¸c ®Þnh CTPT
cña X cho biÕt trong ph©n tö X chØ cã mét nguyªn tö Clo.
Bµi tËp 8: §èt ch¸y hoµn toµn 0,75 gam mét chÊt h÷u c¬ A råi thu lÊy s¶n
phÈm hÊp thu vµo dung dÞch n−íc v«i trong d− thÊy trong b×nh xuÊt
hiÖn 2 gam kÕt tña, khèi l−îng dung dÞch gi¶m 1,33 gam. NÕu ®un
0,15 gam A víi dung dÞch H2SO4 (ph−¬ng ph¸p Kjeldahl) råi cho
dung dÞch t¸c dông víi kiÒm d−, ®un nhÑ vµ thu lÊy khÝ tho¸t ra cho
hÊp thu vµo 18 ml dung dÞch H2SO4 0,1 M. Sau ph¶n øng cÇn 4 ml
dung dÞch NaOH 0,4 M ®Ó trung hoµ phÇn axit d−. X¸c ®Þnh CTPT
cña A cho biÕt trong ph©n tö A chØ cã 1 nguyªn tö nit¬.
Bµi tËp 9: Cho mét hçn hîp X gåm 1,80 gam C3H6O3 (chÊt A) vµ m gam
chÊt h÷u c¬ B cã cïng sè nguyªn tö H vµ O víi A nh−ng kh¸c sè
nguyªn tö C. DÉn h¬i cña hçn hîp X ®i qua 200 gam CuO nung nãng
ë nhiÖt ®é thÝch hîp X bÞ «xi ho¸ hoµn toµn. Cho hçn hîp s¶n phÈm
khÝ vµ h¬i vµo dung dÞch n−íc v«i trong d− thÊy khèi l−îng b×nh
®ùng t¨ng 26,72 gam, trong b×nh cã 46 gam kÕt tña.
a) H·y x¸c ®Þnh CTPT cña B.
b) TÝnh m vµ khèi l−îng khèi ®ång «xit sau ph¶n øng.
G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
www.khoabang.com.vn LuyÖn thi trªn m¹ng
_____________________________________________________________
Bµi tËp 10: §èt hoµn toµn 2,25 g r−îu bËc hai thu ®−îc 4,95 g CO2 vµ 2,7 g
n−íc. Cho r−îu bay h¬i th× 1 gam h¬i r−îu chiÕm mét thÓ tich b»ng thÓ
tÝch cña 0,53g «xi ë cïng ®iÒu kiÖn. X¸c ®Þnh CTPT cña r−îu.
Bµi tËp 11: Cho m gam h¬i mét Hi®rocacbon cã cïng thÓ tÝch víi m gam
CO2.
a) H·y x¸c ®Þnh CTPT cña hi®rocacbon.
b) X¸c ®Þnh CTPT cña hi®roc¸cbon B cho biÕt hçn hîp X chøa A vµ B
cã tØ lÖ thÓ tÝch 1:1 cã tØ khèi so víi C2H6 b»ng 1.
Bµi tËp 12: X¸c ®Þnh CTPT vµ CTCT cña hi®rocacbon th¬m A cã vßng
benzen biÕt r»ng 5,9 gam A ë thÓ h¬i trong b×nh cã dung tÝch 5,6 lÝt
sÏ g©y nªn ¸p suÊt b»ng 0,3 at ë 136,5oC
Bµi tËp 13: X¸c ®Þnh CTPT vµ viÕt CTCT cña mét hi®rocacbon th¬m (cã
vßng benzen) cã CT CxHx vµ nh¸nh cã 2 liªn kÕt pi.
Bµi tËp 14: Cho chÊt A chøa C, H, O cã tØ khèi h¬i so víi C2H6 = 2,4. H·y
x¸c ®Þnh CTPT vµ viÕt CTCT cña c¸c ®ång ph©n cña A khi A lµ:
a) chÊt chøa c¶ chøc r−îu vµ andehit.
b) chÊt chøa chøc axit vµ este.
Bµi tËp 14: cho chÊt h÷u c¬ A chøa C, H, O. NÕu lÊy cïng khèi l−îng cña A
vµ C2H6 vµ cho ho¸ h¬i riªng biÖt vµ ë cïng ®iÒu kiÖn th× thÓ tÝch cña
h¬i A chØ b»ng mét nöa thÓ tÝch cña C2H6. H·y x¸c ®Þnh CTPT vµ viÕt
CTCT cña A.
G.V Lê Kim Long - ĐHKHTN
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản