Xác định nguyên giá tài sản cố định

Chia sẻ: doanthitga

Nguyên giá tài sản cố định hữu hình TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm bao gồm giá mua (trừ các khoản được chiết khấu thương

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản