Xác định nhu cầu tuyển dụng

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
383
lượt xem
130
download

Xác định nhu cầu tuyển dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mỗi khi có nhân viên nghỉ việc hoặc trong doanh nghiệp phát sinh thêm công việc mới thì xuất hiện nhu cầu nhân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác định nhu cầu tuyển dụng

 1. XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU TUYEÅN DUÏNG 1. Moãi khi coù nhaân vieân nghæ vieäc hoaëc trong doanh nghieäp phaùt sinh theâm coâng vieäc môùi thì xuaát hieän nhu caàu nhaân söï. 2. Caàn xem xeùt lieäu doanh nghieäp coù thaät söï caàn tuyeån theâm nhaân vieân môùi hay khoâng? - Caùc nhaân vieân hieän taïi coù theå ñaûm nhaän coâng vieäc naøy hay khoâng? - Hoaëc neáu ñöôïc ñaøo taïo thì caùc nhaân vieân hieän taïi coù theå laøm ñöôïc vieäc naøy khoâng?
 2. XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU TUYEÅN DUÏNG - Coù khaû naêng taêng giôø laøm vieäc cuûa caùc nhaân vieân hieän taïi hay khoâng? - Coù theå thueâ möôùn theâm lao ñoäng beân ngoøai hay khoâng? Sau khi ñaõ xem xeùt vaø so saùnh caùc giaûi phaùp treân vôùi nhau thì môùi tính ñeán chuyeän Tuyeån nhaân vieân môùi.
 3. XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU TUYEÅN DUÏNG 3. Khi ñaõ xaùc ñònh caàn tuyeån theâm nhaân vieân môùi, ta caàn coù böùc tranh roõ raøng veà coâng vieäc: a. Nhieäm vuï nhaân vieân môùi phaûi thöïc hieän, b. Tieâu chuaån tuyeån duïng, c. Chieán löôïc söû duïng nhaân söï môùi.
 4. XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU TUYEÅN DUÏNG Naêng löïc Naê Coù khaû naêng ñaùp öùng thò ng ñoåi môùi tröôøng lao ñoäng ng ng (ñaûm baûo coù vieäc laøm) cao cao thaááp tha Ñaûm baûûo coùù choåå ba co cho Tuyeåån duïïng vaø sa thaûûi tha Tuye du ng laøøm laâu daøøi da la (vaéét chanh boûû voûû) bo vo va Möùc ñoä oån ñònh thaáp cao tha cao trong coâng vieäc
 5. TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN Nguoàn noäi boä & Nguoàn beân ngoaøi
 6. TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN NOÄI BOÄ: Öu ñieåm: • - Taïo ra söï thi ñua giöõa caùc nhaân vieân • - Nhaân vieân hieåu bieát veà muïc tieâu, caùch thöùc laøm • vieäc cuûa doanh nghieäp neân seõ thuaän lôïi trong • coâng vieäc • - Nhaân vieân ñaõ ñöôïc thöû thaùch veà loøng trung thaønh, • tính taän tuïy, tinh thaàn traùch nhieäm vôùi doanh nghieäp • - Laø phaàn thöôûng ñoái vôùi nhaân vieân vaø laø chieán löôïc • naâng cao giaù trò löïc löôïng lao ñoäng cuûa doanh nghieäp.
 7. TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN NOÄI BOÄ: Baïn nghó gì ? “Moät ngöôøi thöôøng ñaït thaønh tích cao trong coâng taùc hieän taïi khoâng phaûi laø öùng vieân saùng giaù cho vieäc ñeà baït leân vò trí cao hôn”
 8. TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN NOÄI BOÄ: Haïn cheá: • - Taïo ra “Loái moøn quaûn lyù” khoâng coù tính môùi, • raát ít söï thay ñoåi lôùn xaûy ra • - Taïo ra “Maát ñoaøn keát noäi boä” neáu vieäc tuyeån • choïn khoâng ñaûm baûo tính coâng baèng • - Phaùt sinh khoù khaên töø nôi nhaân vieân ñeán vaø • nôi nhaân vieân ñeå laïi
 9. TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN Coâng vieäc A Coâng vieäc B Löôïng nhaân vieân Löôïng nhaân vieân tröôùc khi ñieàu tröôùc khi ñieàu chuyeån noäi boä chuyeån noäi boä NV ñöôïc Thoâi ñieàu Tuyeån vieäc chuyeån môùi noäi boä NV ñöôïc NV NV NV ñieàu ñöôïc môùi ñöôïc chuyeån giöõ laïi tuyeån giöõ laïi ñeán
 10. TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN BEÂN NGOAØI : Coù nhieàu nguoàn cung öùng töø beân ngoaøi doanh nghieäp. Khaû naêng thu huùt nguoàn töø beân ngoaøi phuï thuoäc vaøo caùc yeâu toá: Yeáu toá khoâng thuoäc doanh nghieäp: tyû leä thaát - nghieäp, vieäc thu huùt tuyeån duïng cuûa caùc doanh nghieäp khaùc Yeáu toá phuï thuoäc doanh nghieäp: Chính saùch - nhaân söï, Chính saùch löông, thöôûng, phuùc lôïi lao ñoäng, cô hoäi ñaøo taïo phaùt trieån, tính oån ñònh trong coâng vieäc, ñieàu kieän laøm vieäc, ñòa ñieåm laøm vieäc, uy tín thöông hieäu……
 11. TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN BEÂN NGOAØI : 1. Nguoàn töø baïn beø cuûa nhaân vieân: Nhaân vieân tuyeån vaøo thöôøng coù naêng löïc cao vaø deã hoøa nhaäp vaøo toå chöùc vaø öùng vieân vaøo ñöôïc tin töôûng giao vieäc ngay. Tuy nhieân tuyeån töø nguoàn naøy raát deã bò thieân vò vaø taïo ra beø phaùi trong doanh nghieäp.
 12. Win2000P: Win2000P: TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN BEÂN NGOAØI : 2. Nguoàn töø caùc nhaân vieân cuõ cuûa doanh nghieäp : Nhöõng nhaân vieân cuõ ñaõ nghæ vieäc tröôùc ñaây, nay hoï xin vaøo laøm vieäc laïi. Nhöõng ngöôøi naøy khi quay trôû laïi laøm vieäc thöôøng toát hôn, vui veû hôn tröôùc ñaây. Tuy nhieân neáu nhaän laïi moät caùch deã daøng seõ taïo cho moïi nhaân vieân coù caûm giaùc raèng nghæ vieäc luùc naøo cuõng ñöôïc, cöù ra ñi roài seõ quay laïi.
 13. Win2000P: Win2000P: TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN BEÂN NGOAØI : 3. Nguoàn öùng vieân do quaûng caùo : Hieän nay ñaây laø nguoàn ñöôïc aùp duïng phoå bieán nhaát, vì quaûng caùo seõ thu huùt ñöôïc nhieàu öùng vieân, khaû naêng choïn löïa cuûa doanh nghieäp cao hôn caùc nguoàn khaùc Nhöng neáu quaûng caùo thöôøng xuyeân seõ toán keùm chi phí vaø gaây neân nhöõng phaûn öùng taâm lyù khoâng toát ñoái vôùi nhaân vieân. Thò tröôøng cuõng seõ coù caùi nhìn vaø ñaët nhieàu caâu hoûi veà doanh nghieäp.
 14. Win2000P: Win2000P: TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN BEÂN NGOAØI : 4. Nguoàn öùng vieân töø caùc tröôøng : Laø nguoàn öùng vieân coù chaát löôïng cao. Caùc doanh nghieäp coù moät boä phaän tuyeån duïng laøm vieäc toát vaø coù chieán löôïc söû duïng nhaân söï laâu daøi thöôøng tuyeån ngöôøi töø nguoàn naøy 5. Caùc nguoàn khaùc: - Trung taâm giôùi thieäu vieäc laøm - Coâng ty headhunter - Internet (maïng tuyeån duïng) - Caùc doanh nghieäp khaùc.
 15. Win2000P: Win2000P: TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN NGUOÀN ÖÙNG VIEÂN BEÂN NGOAØI : Nhìn chung nguoàn töø beân ngoaøi coù Öu ñieåm: Phong phuù, deã tìm kieám, phuø hôïp coâng vieäc vaø tính khaùch quan trong tuyeån duïng cao. Haïn cheá: Toán keùm chi phí, khoù ño löôøng ñöôïc söï gaén boù laâu daøi vôùi doanh nghieäp.
 16. Win2000P: Win2000P: TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN ÑAÊNG TAÛI QUAÛNG CAÙO : Khi thieát keá quaûng caùo, hình thöùc vaø ngoân ngöõ phaûi roõ raøng, ngaén goïn vaø cuï theå. Noäi dung trang quaûng caùo neân bao goàm: 1. Tieâu ñeà: tuyeån nhaân vieân, baïn laø ngöôøi naêng ñoäng.... 2. Giôùi thieäu thoâng tin lieân quan: thoâng tin doanh nghieäp 3. Tieâu chuaån tuyeån duïng
 17. Win2000P: Win2000P: TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN ÑAÊNG TAÛI QUAÛNG CAÙO : 4. Ñieàu kieän coâng taùc, cheá ñoä lao ñoäng haáp daãn 5. Phöông thöùc töông taùc: gôûi hoà sô ñeán..... 6. Thôøi gian thöïc hieän: hoà sô noäp tröôùc ngaøy... 7. Chöùc danh caàn tuyeån duïng
 18. Win2000P: Win2000P: TÌM KIEÁM, THU HUÙT ÖÙNG VIEÂN ÑAÊNG TAÛI QUAÛNG CAÙO : Khi quaûng caùo caàn löu yù khoâng duøng caâu chöõ coù tính chaát phæ baùng, haï thaáp uy tín cuûa doanh nghieäp khaùc. Thaän troïng khi ñeà caäp ñeán toân giaùo, vaên hoùa, daân toäc, ñoä tuoåi, soá löôïng caàn tuyeån. Ñeå traùnh nhöõng phaûn öùng cuûa coäng ñoàng vaø khoûi maát moät soá löôïng öùng vieân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản