Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài

Chia sẻ: quadau_haudau

Tham khảo tài liệu 'xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng việt nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu tư nước ngoài

Xác nhận đăng ký mở tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng
đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại của nhà đầu
tư nước ngoài

Thông tin

Lĩnh vực thống kê:

Hoạt động ngoại hối

Cơ quan có th ẩm quyền quyết định:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Không

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

Vụ Quản lý ngoại hối

Cơ quan phối hợp (nếu có):

Không

Cách thức thực hiện:

Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính

Thời hạn giải quyết:

5 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tư ợng thực hiện:

Tất cả

TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:

Không

Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Văn bản xác nhận
Các bướcMô tả bước
Tên bướcNhà đầu tư nước ngoài m ở tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng
Việt Nam tại tổ chức tín dụng được phép. Trong vòng 2 ngày làm việc,
Nhà đầu tư nước ngoài (tổ chức hoặc cá nhân) gửi hồ sơ đăng ký tài
khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt Nam với Ngân h àng Nhà
nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối).
• Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức gửi hồ sơ đăng ký tài kho ản
1. Bước 1
góp vốn mua cổ phần trực tiếp cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ
Quản lý ngoại hối).
• Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, hồ sơ được gửi thông qua
ngân hàng thương m ại nơi mở tài kho ản góp vốn mua cổ phần. Ngân
hàng thương mại nhận hồ sơ và gửi tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
(Vụ Quản lý ngoại hối)
Mô tả bước
Tên bước2. Bước 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, thẩm định hồ sơ.Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nh ận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân
hàng Nhà nước xác nhận việc đăng ký tài khoản góp vốn, mua cổ phần
để nh à đ ầu tư nước ngoài thực hiện việc các giao dịch góp vốn, mua cổ
ph ần trong doanh nghiệp Việt Nam. Trường hợp không xác nhận, Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.
3. Bước 3 • Đối với nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Văn bản xác nhận việc đăng
ký tài kho ản sẽ được Ngân h àng Nhà nước Việt Nam gửi trực tiếp cho
nhà đ ầu tư nước ngoài.
• Đối với nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: Văn bản xác nhận việc
đăng ký tài kho ản được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam gửi cho nhà
đầu tư nước ngo ài thông qua ngân hàng thương mại.
H ồ sơThành phần hồ sơ- Giấy đề nghị xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ phần bằng đồng Việt
1.
Nam m ở tại ngân hàng thương mại (theo mẫu 01)
Thành phần hồ sơ2. - Chứng từ chứng minh địa vị pháp lý của nh à đầu tư nước ngoài- Xác nhận của ngân hàng thương mại về việc nh à đ ầu tư nước ngoài mở tài khoản
3. góp vốn mua cổ phần tại ngân h àng mình. Nội dung xác nhận bao gồm : tên, địa
chỉ, quốc tịch của chủ tài khoản, số dư tài kho ản.Số bộ hồ sơ:

01bộTên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui địnhGiấy đề nghị xác nhận đăng ký tài khoản góp vốn mua cổ Thông tư số
1.
phần bằng đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương mại 03/2004/TT-NHNN...
Yêu cầu

Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản