XÂY DỰNG BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Chia sẻ: Muay Thai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:86

0
431
lượt xem
89
download

XÂY DỰNG BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy trình xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp GIẢ ĐỊNH TÍNH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN DOANH THU CHI PHÍ KHÁC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ LỊCH KHẤU HAO VAY & TRẢ NỢ DOANH THU CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG BÁO CÁO THU NHẬP VỐN LƯU ĐỘNG BÁO CÁO NGÂN LƯU SUẤT CHIẾT KHẤU Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV) Bắt đầu bằng việc xây dựng báo cáo ngân lưu quan điểm tổng đầu tư,

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: XÂY DỰNG BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP

 1. XÂY DỰNG BÁO CÁO NGÂN LƯU THEO PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP Thẩm định dự án đầu tư
 2. Mục tiêu bài giảng  Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp  Biên dạng ngân lưu  Nguyên tắc và quy ước xây dựng báo cáo ngân lưu  Phương pháp xây dựng báo cáo ngân lưu  Quy trình xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp
 3. PT KYÕ THUAÄT PT NHAÂN LÖÏC PT THÒ TRÖÔØNG TECHNICAL HUMAN RESOURCE MARKET ANALYSIS ANALYSIS ANALYSIS GIẢ ĐỊNH TÍNH TOÁN DOANH THU CHI PHÍ KHÁC VỐN ĐẦU TƯ NGUỒN VỐN KẾ LỊCH VỐN LƯU VAY & CHI PHÍ BÁO CÁO DOANH HOẠCH KHẤU HOẠT ĐỘNG THU TRẢ NỢ THU ĐẦU TƯ ĐỘNG NHẬP HAO NPV MIRR BÁO CÁO NGÂN LƯU PP Beta SUẤT CHIẾT KHẤU DSCR
 4. Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV)  Bắt đầu bằng việc xây dựng báo cáo ngân lưu quan điểm tổng đầu tư, rồi suy ra báo cáo ngân lưu theo quan điểm chủ sở hữu: Ngân lưu Ngân lưu Ngân lưu + = TÀI TRỢ CHỦ SỞ HỮU TỔNG ĐẦU TƯ
 5. Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV)  Vòng đời dự án, bắt đầu từ năm 0, kết thúc ở năm thanh lý (n hoặc n+1)  Ngân lưu vào  Ngân lưu ra  Ngân lưu ròng (NCF) trước thuế  Thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)  Ngân lưu ròng sau thuế
 6. Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV) n Năm 0 1 … … 1. Ngân lưu vào … Tổng ngân lưu vào 2. Ngân lưu ra … Tổng ngân lưu ra 3. Ngân lưu ròng trước thuế = (1) – (2) 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp 5. Ngân lưu ròng sau thuế = (3) – (4)
 7. Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV) Năm 0 1 … … n 1. Ngân lưu vào 1.1 Doanh thu thuần 1.2 Thay đổi khoản phải thu 1.3 Giá trị thanh lý 1.4 Trợ cấp TỔNG NGÂN LƯU VÀO = (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4)
 8. Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (TIPV) Năm 0 1 … … n 2. Ngân lưu ra 2.1 Đầu tư ban đầu - Tài sản hữu hình - Tài sản vô hình 2.2 Chi phí hoạt động 2.3 vốn lưu động - Thay đổi khoản phải trả - Thay đổi số dư tiền mặt TỔNG NGÂN LƯU RA = (2.1) + (2.2) + (2.3)
 9. Cấu trúc bảng báo cáo ngân lưu (EPV) Năm 0 1 … … n 1. Ngân lưu ròng sau thuế (TIPV) 2. Ngân lưu tài trợ 2.1 Vốn vay 2.2 Trả nợ 3. Ngân lưu ròng sau thuế = (1) + (2.1) – (2.2) (EPV)
 10. Biên dạng ngân lưu  Biên dạng ngân lưu là biên dạng của dòng NCF sau thuế Thöïc thu tröø thöïc chi Giai ñoaïn hoaït ñoäng 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Giai ñoaïn ñaàu tö ban ñaàu
 11. Nguyên tắc và quy ước xây dựng báo cáo ngân lưu  Nguyên tắc cơ bản Thực thu, thực chi   Ngoại lệ Chi phí cơ hội (vốn lưu động/đất đai/thời gian)  Chi phí chìm   Lưu ý Tránh tính trùng  Phân bổ chi phí cố định 
 12. Nguyên tắc và quy ước xây dựng báo cáo ngân lưu  Quy ước Năm bắt đầu dự án: NĂM 0  Năm kết thúc dự án: NĂM n  Năm thanh lý: NĂM n + 1 (tùy vào dự án)  Thời điểm phát sinh lợi ích và chi phí: CUỐI MỖI GIAI  ĐOẠN (CUỐI NĂM) Đơn vị tiền tệ: NỘI TỆ  Khấu hao: ĐƯỜNG THẲNG  Thanh toán các khoản mua bán chịu: MỘT NĂM 
 13. Phương pháp xây dựng báo cáo ngân lưu  Có hai phương pháp Trực tiếp  Gián tiếp   Kết quả thẩm định theo hai phương pháp phải như nhau  Phần lớn nội dung khóa học sẽ được hướng dẫn theo phương pháp trực tiếp
 14. Phương pháp xây dựng báo cáo ngân lưu  Xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp tương đối đơn giản vì không đòi hỏi nhiều kiến thức về kế toán và tài chính doanh nghiệp  Tuy nhiên, hiện nay các dự án do doanh nghiệp thẩm định thường theo phương pháp gián tiếp
 15. Xây dựng báo cáo ngân lưu theo phương pháp trực tiếp  Bước 1: Giả định tính toán/quy hoạch  Bước 2: Các bảng tính trung gian  Bước 3: Báo cáo thu nhập dự trù  Bước 4: Nhu cầu vốn lưu động  Bước 5: Báo cáo ngân lưu TIPV  Bước 6: Ngân lưu tài trợ  Bước 7: Báo cáo ngân lưu EPV
 16. Giả định tính toán/Quy hoạch  Phân biệt “Assumptions” với “Decisions”?  Thông tin đầu vào của các biến giả định?  Thông tin đầu vào của các biến quyết định?  Ý nghĩa trong phân tích rủi ro định lượng?
 17. Giả định tính toán/Quy hoạch  Doanh thu  Đầu tư Công suất, sản lượng Cố định, khấu hao   Giá và chỉ số tăng, giảm giá Lưu động    Chi phí hoạt động  Nguồn vốn Trực tiếp  Vốn chủ sở hữu  Gián tiếp  Vốn vay, lãi vay, v.v.   Thông tin khác (thuế, tỷ Chi phí vốn  giá, lạm phát, v.v.)
 18. Giả định tính toán/Quy hoạch  Đơn vị tính phải nhất quán  Dữ liệu được tổng hợp theo năm (như tiền lương, điện, nước, v.v.)  Đôi khi, suất chiết khấu và lãi suất danh nghĩa phải tính theo công thức Ví dụ: rd,m = rd,r + gP + rd,r*gP
 19. Giả định tính toán/Quy hoạch  Ví dụ minh họa dự án bất động sản Nguồn: Trần Văn Đức, 2009

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản