Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm

Chia sẻ: basso

Hiện nay việc sử dụng hệ thống vi ba số trở nên rất phổ biến . Vi ba số trở thành môn học bắt buộc đối với sinh viên khoa viễn thông . Trong các hệ thống viba số, bộ điều chế và giải điều chế số là hai thành phần quan trọng ở đầu phát đầu thu . Tuy nhiên trong điều kiện hiện tạI,do điều kiện cơ sở vật chất còn thiều thốn , nên trong qúa trình học viba số , sinh viên không được làm quen với thiết bị , nhận dạng các tín hiệu......

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Xây Dựng Chương Trình Mô Phỏng Hệ Thống ViBa Số Bằng Phần Mềm

Häc ViÖn C«ng NghÖ Bu ChÝnh ViÔn Th«ng
C¬ Së Thµnh Phè Hå ChÝ Minh

B¸O C¸O TãM T¾T KÕT QñA NGHI£N CøU §Ò TµI

§Ò Tµi : X©y Dùng Ch¬ng Tr×nh M« Pháng HÖ Thèng ViBa Sè B»ng PhÇn
MÒm MATLAB .
I/> TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi :
- HiÖn nay viÖc sö dông hÖ thèng vi ba sè trë nªn rÊt phæ biÕn . Vi ba
sè trë thµnh m«n häc b¾t buéc ®èi víi sinh viªn khoa viÔn th«ng . Trong c¸c
hÖ thèng viba sè, bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ sè lµ hai thµnh phÇn quan
träng ë ®Çu ph¸t ®Çu thu . Tuy nhiªn trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹I,do ®iÒu
kiÖn c¬ së vËt chÊt cßn thiÒu thèn , nªn trong qóa tr×nh häc viba sè , sinh
viªn kh«ng ®îc lµm quen víi thiÕt bÞ , nhËn d¹ng c¸c tÝn hiÖu ®iÒu chÕ . Víi
sù hç trî ®¾c lùc cña phÇn mÒm øng dông MATLAB , cho phÐp chónh t«i m«
pháng mét c¸ch sinh ®éng qóa tr×nh ho¹t ®éng cña bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i
®iÒu chÕ sè . Víi ch¬ng tr×nh m« pháng nµy , qua ®ã cã thÓ gióp sinh viªn
hiÓu râ , n¾m v÷ng kiÕn thøc vÒ qóa tr×nh ®iÒu chÕ nhê nh÷ng minh häa
sinh ®éng , ®ång thêi t¨ng tÝnh hÊp dÉn cho m«n häc .
II/> Ph ¬ng Ph¸p Nghiªn Cøu :
Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®îc chia lµm hai bíc :
1/>B íc 1 :
- T×m hiÓu lÝ thuyÕt ®iÒu chÕ tÝn hiÖu sè trong hÖ thèng vi
ba sè
- T×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ hÖ thèng viba sè , s¬ ®å khhèi ë
®Çuthu ®Çu ph¸t .
- T×m hiÓu s¬ ®å khèi cña qóa tr×nh ®iÒuchÕ sè . Ph©n tÝch
c«ng thøc , d¹ng sãng tÝn hiÖu ®iÒu chÕ , môc ®Ých cña qóa tr×nh
®iÒu chÕ . TËp trung vµo c¸c bé ®iÒu chÕ MASK MPSK MFSK vµ
QASK .
- Ph©n tÝch mËt ®é phæ cña tÝn hiÖu ®iÒu chÕ .
- Xem xÐt c¸c s¬ ®å ®iÒu chÕ , c¸c bé gi¶I ®iÒu chÕ kÕt hîp vµ
kh«ng kÕt hîp . X¸c ®Þnh c«ng thøc tÝnh x¸c xuÊt lçi kÝ hiÖu ë ®Çu
thu .
2/>B íc 2:Nghiªn cøu phÇn mÒm MATLAB
- T×m hiÓu c¸c tÝnh n¨ng vµ lËp tr×nh cña MATLAB . X¸c ®Þnh
c¸c tÝnh n¨ng cã thÓ hç trî cho viÖc m« pháng .
- ViÕt c¸c tËp tin M-File ®Ó m« pháng c¸c chuæi bit så díi d¹ng
Uniporlar , ch¬ng tr×nh vÏ d¹ng tÝn hiÖu ®iÒu chÕ , ch¬ng tr×nh vÏ mËt ®é
phæ c«ng suÊt .
- ThiÕt kÕ giao diÖn dïng GUI . kÕt hîp víi c¸c tËp tin ®· x©y
dùng ë trªn
** TÝnh n¨ng cña Toolbox : Simulink lµ mét phÇn mÒm dïng ®Ó m«
h×nh ho¸ , m« pháng vµ ph©n tÝch mét hÖ thèng ®éng . Simulink sö dông
c¸c ®èi t îng ®å häa gäi lµ Graphic Programming Unit . Nã ®îc x©y dùng trªn
ng«n ng÷ lËp tr×nh híng ®èi t îng , t¹o ®Iòu kiÖn hÕt søc thuËn lîi cho viÖc
thay ®æi gi¸ trÞ c¸c thuéc tÝnh trong khèi thµnh phÇn . Loaïi hình laäp trình
naøy coù xu theá ñöôïc söû duïng nhieàu trong kyõ thuaät bôûi öu ñieåm
lôùn nhaát cuûa noù laø tính tröïc quan , deã vieát vaø hình dung ñoái
töôïng vôùi nhöõng ngöôùi laäp trình khoâng chuyeân nghieäp cuõng nhö
nhöõng ngöôøi khoâng muoán boû nhieáu thôøi gian cho vieäc hoïc theâm
moät ngoân ngöõ laäp trình môùi .
III/> Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi :
- Ch¬ng tr×nh m« pháng hÖ thèng viba sè cã néi dung chÝnh lµ : m«
pháng bé ®iÒu chÕ sè M tr¹ng th¸i MASK MFSK MPSK QASK . gåm c¸c
phÇn sau :
- Mµn h×nh giao diÖn víi ngêi sö dông
S¬ ®å khèi cña c¸c khèi ®iÒu chÕ sè :
S¬ ®å khèi :
MFSK
D¹ng sãng øng víi MFSK ( Gi¶ sö víi M=4)

MPSK
D¹ng sãng øng víi MPSK (Gi¶ sö víi M=8)
MASK
D¹ng sãng øng víi MASK (Gi¶ sö M=2)
QASK
D¹ng sãng øng víi QASK (Gi¶ sö M=16)
X¸c xuÊt lçi Bit

IV/> Kh¶ n¨ng øng dông cña ®Ò tµi :
- §Ò tµi cã thÓ ®îc øng dông nh mét c«ng cô ®¾c lùc hç trî cho c«ng t¸c
gi¶ng d¹y . Trong ®iÒu kiÖn thiÕt bÞ thùc hµnh cßn thiÕu thèn , ch¬ng
tr×nh m« pháng cã thÓ ®ãng vai trß lµ thay thÕ cho viÖc thùc hµnh trùc
tiÕp trªn thiÕt bÞ .
- Ch¬ng tr×nh cã thÓ ®îc øng dông nh mét sù ®éng viªn , khuyÕn
khÝch sinh viªn trong viÖc nghiªn cøu khoa häc , më réng ch¬ng tr×nh ngµy
cµng hoµn thiÖn h¬n .

- Trong viÖc hoµn thiÖn ch¬ng tr×nh chóng t«i ®· c¶i tiÕn ch¬ng
tr×nh b»ng viÖc t¹o h×nh ¶nh b»ng Figure . Qua ®ã chóng ta so s¸nh ®îc viÖc
lËp tr×nh trªn Figure vµ trªn Toolbox nh»m ®óc kÕt nh÷ng kinh nghiÖm cho
viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ch¬ng tr×nh m« pháng sau nµy .

TP Hå ChÝ Minh
Ngµy 02 th¸ng 04 n¨m 2001
Ngêi ViÕt
Lª ThÞ Böu Tr©n
NguyÔn Hoµng Giang
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản