Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ

Chia sẻ: dinhlan05011

Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng. Tin học ra đời không sớm nhưng sự phát triển nhanh như vũ bão của nó đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện cuộc sống con người. Các ứng dụng tin học ngày càng đi sâu vào đời sống của con người và nó là sản phẩm không thể thiếu của thế giới văn minh. Các ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống trở nên hết sức cần thiết và việc nắm bắt thông tin...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ISO 9001:2000BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:
Xây dựng chƣơng trình quản lý tính cƣớc phí giao
nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng

Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.Phùng Anh Tuấn
Sinh viên: Lê Kỳ Bắc
Lớp: CT 702

Hải Phòng, 8/2007
NỘI DUNG BÁO CÁO

PHẦN 1: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

PHẦN 2: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO2
PHẦN 1: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG
1.1. Mô hình nghiệp vụ
1.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh
3
Hình 1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống
1.1.2. Biểu đồ phân rã chức năng
4
Hình 2. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống
1.1.3. Các hồ sơ, dữ liệu sử dụng

a. Biểu phí và giá dịch vụ i. Bảng kê tiền ngay

b. Lệnh giao hàng j. Bảng kê tiền trả sau

c. Phiếu đăng ký làm hàng k. Báo cáo phân tích ghi thu

d. Giấy mượn vỏ container l. Biên bản xác nhận doanh thu

e. Báo cáo xếp dỡ m. Phiếu báo xác nhận ghi thu

f. Báo cáo tính lưu bãi n. Sổ ghi thu

g. Hóa đơn dịch vụ p. Báo cáo doanh thu

h. Sổ dịch vụ5
1.1.4. Ma trận thực thể chức năng
6
1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu Yêu cầu báo cáo
1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 LÃNH ĐẠO Báo cáo
Báo cáo
CẢNG HẢI
Yêu cầu báo cáo
PHÒNG
Gửi phiếu báo n Sổ ghi thu
xác nhận ghi thu 1.0
5.0
CẬP NHẬT Báo cáo doanh thu p
Phiếu báo xn ghi thu m THÔNG TIN
BÁO
Báo cáo phân tích ghi thu k
Quyết định kèm theo CÁO
Biểu phí và giá dịch vụ a Biên bản xn doanh thu l
biểu phí và giá dịch vụ
Gửi lệnh giao hàng b Lệnh giao hàng
CHỦ HÀNG
Gửi phiếu đăng ký c Phiếu đăng ký làm hàng
làm hàng
2.0 d Giấy mượn vỏ Container
Gửi giấy mượn vỏ container TÍNH
e Báo cáo xếp dỡ
CƢỚC
Hóa đơn dịch vụ
GIAO
f Báo cáo tính lưu bãi
Thanh toán dịch vụ NHẬN
g Hóa đơn dịch vụ
ĐỘI CONTAINER Gửi báo cáo xếp dỡ
h Sổ dịch vụ
Gửi báo cáo tính lưu bãi
i Bảng kê tiền ngay
Hóa đơn dịch vụ
HÃNG TÀU
j Bảng kê tiền trả sau
Thanh toán dịch vụ

3.0 4.0
Yêu cầu tìm kiếm Yêu cầu thống kê
LÃNH ĐẠO
TÌM
Thông tin phản hồi Bảng thống kê
KIẾM THỐNG KÊ
1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình
“1.0. Cập nhật thông tin”


1.1

Gửi phiếu m Phiếu báo xn ghi thu
CẢNG HẢI báo xác nhận CẬP
PHÒNG NHẬT SỔ
ghi thu
GHI THU

n Sổ ghi thu
8
2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “2.0. Tính cƣớc giao nhận”
Quyết đinh ban hành
a Biểu phí và giá dịch vụ
kèm theo biểu phí và
CẢNG HẢI giá dịch vụ
PHÒNG
b Lênh giao hàng

Gửi lệnh giao hàng c Phiếu đăng ký làm hàng
2.1
Gửi phiếu đăng
CHỦ HÀNG
ký làm hàng d Giấy mượn vỏ container
Gửi giấy mượn TÍNH
vỏ container CƢỚC
e Báo cáo xếp dỡ
GIAO
Hóa đơn dịch vụ NHẬN
f Báo cáo tính lưu bãi

Thanh toán dịch vụ
g Hóa đơn dịch vụ
Gửi báo cáo xếp dỡ
ĐỘI
CONTAINER h Sổ dịch vụ
Gửi báo cáo tính lưu bãi


Hóa đơn dịch vụ (trả sau)
HÃNG TÀU
9
Thanh toán dịch vụ
3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “3.0. Tìm kiếm”

Yêu cầu tìm kiếm 3.1
Thông tin phản hồi
TÌM KIẾM THEO
SỐ HÓA ĐƠN


3.2
Yêu cầu tìm kiếm
LÃNH ĐẠO TÌM KIẾM THEO
Thông tin phản hồi
NGÀY LẬP HÓA
ĐƠN

h Sổ dịch vụ

Yêu cầu tìm kiếm 3.3
TÌM KIẾM
Thông tin phản hồi
THEO MÃ
KHÁCH HÀNGYêu cầu tìm kiếm 3.4
TÌM KIẾM
Thông tin phản hồi THEO TÊN
KHÁCH HÀNG
10
4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “4.0. Thống kê”


i Bảng kê tiền ngay
4.1

THỐNG KÊ
Yêu cầu thống kê
TIỀN NGAY
Bảng thống kêYêu cầu thống kê
Sổ dịch vụ h LÃNH ĐẠO
Bảng thống kê


4.2

THỐNG KÊ
j Bảng kê tiền trả sau
TIỀN TRẢ
SAU
11
5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “5.0. Báo cáo”

Yêu cầu báo cáo i Bảng kê tiền ngay
5.1
BÁO CÁO DOANH
Yêu cầu báo cáo
Báo cáo
THU TRẢ TRƢỚC
Báo cáo

Bảng kê tiền trả sau j
5.2
Yêu cầu báo cáo
Yêu cầu báo cáo BÁO CÁO DOANH
Báo cáo
THU TRẢ SAU
Báo cáo


k Báo cáo phân tích ghi thu
Yc báo cáo
CẢNG HẢI
LÃNH ĐẠO Yc báo cáo
5.3 Báo cáo
Báo cáo PHÒNG
BÁO CÁO PHÂN
TÍCH GHI THU

h Sổ dịch vụ
Yêu cầu báo cáo 5.4
Yêu cầu báo cáo
BÁO CÁO XÁC
Báo cáo
NHẬN DOANH THU Báo cáo

l Biên bản xác nhận doanh thu
Yêu cầu báo cáo
Yêu cầu báo cáo
5.5 Báo cáo
Báo cáo
BÁO CÁO DOANH
THU TỔNG HỢP
Sổ ghi thu n p Báo cáo doanh thu
1.3. Xây dựng mô hình E-R

1.3.1. Các kiểu liên kết
(1) KHÁCH HÀNG Yêu cầu giao/nhận HÀNG HÓA
Số lượng
Ngày giao nhậnYêu cầu
KHÁCH HÀNG HÓA
giao/nhận
HÀNG


Điều kiện Trọng lượng
giao nhận(2) TÀU Thuộc KHÁCH HÀNG

KHÁCH HÀNG
TÀU Thuộ
c

13
(3) TÀU Chở HÀNG HÓA

Chuyến
Số vận đơn


TÀU HÀNG HÓA
Chở

Ngày ra
Ngày cập bến
(4) KHÁCH HÀNG Sử dụng DỊCH VỤ

Hình
thức
thanh
Số hóa đơn Ngày
toán
lập hóa
đơn
KHÁCH DỊCH VỤ
Sử
HÀNG
dụng

Đến ngày
Từ ngày
14
1.3.2. Mô hình E-R
Mã hàng hóa Tên hàng hóa
Ngày cập
Số vận đơn
Kích cỡ
bến Tình trạng
Ngày ra
HÀNG HÓA
Chở
Chuyến
Trọng lượng
Xuất xứ
Mã tàu
Loại hàng hóa
TÀU
Tên tàu Ngày giao nhận Số lượng
Chức năng
Yc giao
Thuộc nhận
Quốc tịch
Mã khách hàng Đk giao nhận
Địa chỉ
Số tài khoản KHÁCH HÀNG
Mã số thuế
Điện thoại
Đơn vị
Tên khách hàng

Ngày lập
Số hóa đơn

Sử dụng Từ ngày
Hình thức
Đến ngày
thanh toán

Tên dịch vụ
Mã dịch vụ
DỊCH VỤ Chú thích
Loại dịch vụ
Tính tăng
Mức Thuế VAT
Đơn giá
Chiều tác nghiệp Đơn vị tính
1.4. Mô hình dữ liệu quan hệ
1.4.1. Các quan hệ
Thực hiện quy tắc chuyển từ mô hình E-R sang mô
hình quan hệ ta có các quan hệ sau:
1. KHÁCHHÀNG (MaKhachHang, TenKhachHang, DonVi, DiaChi,
QuocTich, DienThoai, SoTaiKhoan, MaSoThue)
2. TÀU (MaTau, TenTau, ChucNang, MaKhachHang)
3. HÀNGHÓA (MaHangHoa, LoaiHangHoa, TenHangHoa, KichCo,
TinhTrang, XuatXu, ChuThich)
4. DỊCHVỤ (MaDichVu, TenDichVu, LoaiDichVu, ChieuTacNghiep,
DonGia, TinhTangGiam, DonViTinh, MucThueVAT,
ChuThich)
5. KHÁCHHÀNG-DỊCHVỤ (SoHoaDon, NgayLapHoaDon,
HinhThucThanhToan, TuNgay, DenNgay, MaKhachHang,
MaDichVu)
6. KHÁCHHÀNG-HÀNGHÓA (MaKhachHang, MaHangHoa,
NgayGiaoNhan, SoLuong, TrongLuong,
DieuKienGiaoNhan)
7. TÀUCHỞHÀNGHÓA (MaTau, MaHangHoa, SoVanDon, Chuyen,
NgayCapBen, NgayRa)
16
1.4.2. Mô hình dữ liệu quan hệ
17
PHẦN 2: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH
THỬ NGHIỆM

2.1. Các bảng dữ liệu vật lý2.1.1. Bảng
“KHÁCHHÀNG”
2.1.2. Bảng “TÀU”
18
2.1.3. Bảng
“HÀNGHÓA”
2.1.4. Bảng
“DỊCHVỤ”
19
2.1.5. Bảng
“KHÁCHHÀNG-
HÀNGHÓA”
2.1.6. Bảng
“TÀUCHỞ
HÀNGHÓA”
2.1.7. Bảng
“KHÁCHHÀNG-
DỊCHVỤ”
2.2. Một số giao diện của chƣơng trình2.2.1. Giao diện
chính của
chƣơng trình
2.2.2. Giao diện
đăng nhập hệ
thống
2.2.3. Cập nhật thông
tin ngƣời dùng
2.2.4. Thay đổi mật
khẩu truy cập22
2.2.5. Giao
diện cập nhật
thông tin
2.2.6. Hóa
đơn dịch vụ
23
2.2.7. Giao
diện tìm kiếm
thông tin
2.2.8. Giao
diện thống kê
doanh thu


24
2.2.9. Bảng thống
kê tiền ngay
2.2.10. Báo cáo
doanh thu
KẾT LUẬN
Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình, với sự giúp đỡ
rất tận tình của thầy giáo Phùng Anh Tuấn và sự cố gắng hết sức của bản thân
để thực hiện đề tài, nhưng do thời gian cọ sát thực tế và khả năng có hạn nên
đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót. Trong tương lai, em hy vọng sẽ
cố gắng hoàn thiện tốt đề tài này và cố gắng đáp ứng được yêu cầu mà một
hệ thống thực đòi hỏi. Vì vậy kính mong các thầy giáo, cô giáo và các bạn
xem xét, chỉ bảo và giúp đỡ em để em có thể hoàn thành đồ án này tốt hơn.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Phùng Anh
Tuấn - người đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập tốt nghiệp
cũng như thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình. Đồng thời em cũng xin được
chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo khoa công nghệ thông tin của
trường Đại học Dân lập Hải Phòng đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những
kiến thức vô cùng quý giá cho em trong suốt 4 năm học tập tại trường để em
có thể vận dụng vào thực hiện đồ án tốt nghiệp này cũng như vận dụng vào
công việc thực tế sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!

26
27
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản