Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ

Chia sẻ: Le Thuy Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
156
lượt xem
38
download

Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng. Tin học ra đời không sớm nhưng sự phát triển nhanh như vũ bão của nó đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện cuộc sống con người. Các ứng dụng tin học ngày càng đi sâu vào đời sống của con người và nó là sản phẩm không thể thiếu của thế giới văn minh. Các ứng dụng công nghệ thông tin vào cuộc sống trở nên hết sức cần thiết và việc nắm bắt thông tin...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng chương trình quản lý tính cước phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ISO 9001:2000 BÁO CÁO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài: Xây dựng chƣơng trình quản lý tính cƣớc phí giao nhận hàng hóa tại XNXD Chùa Vẽ - Cảng Hải Phòng Giáo viên hƣớng dẫn: ThS.Phùng Anh Tuấn Sinh viên: Lê Kỳ Bắc Lớp: CT 702 Hải Phòng, 8/2007
 2. NỘI DUNG BÁO CÁO PHẦN 1: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHẦN 2: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
 3. PHẦN 1: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.1. Mô hình nghiệp vụ 1.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh 3 Hình 1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống
 4. 1.1.2. Biểu đồ phân rã chức năng 4 Hình 2. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống
 5. 1.1.3. Các hồ sơ, dữ liệu sử dụng a. Biểu phí và giá dịch vụ i. Bảng kê tiền ngay b. Lệnh giao hàng j. Bảng kê tiền trả sau c. Phiếu đăng ký làm hàng k. Báo cáo phân tích ghi thu d. Giấy mượn vỏ container l. Biên bản xác nhận doanh thu e. Báo cáo xếp dỡ m. Phiếu báo xác nhận ghi thu f. Báo cáo tính lưu bãi n. Sổ ghi thu g. Hóa đơn dịch vụ p. Báo cáo doanh thu h. Sổ dịch vụ 5
 6. 1.1.4. Ma trận thực thể chức năng 6
 7. 1.2. Biểu đồ luồng dữ liệu Yêu cầu báo cáo 1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 LÃNH ĐẠO Báo cáo Báo cáo CẢNG HẢI Yêu cầu báo cáo PHÒNG Gửi phiếu báo n Sổ ghi thu xác nhận ghi thu 1.0 5.0 CẬP NHẬT Báo cáo doanh thu p Phiếu báo xn ghi thu m THÔNG TIN BÁO Báo cáo phân tích ghi thu k Quyết định kèm theo CÁO Biểu phí và giá dịch vụ a Biên bản xn doanh thu l biểu phí và giá dịch vụ Gửi lệnh giao hàng b Lệnh giao hàng CHỦ HÀNG Gửi phiếu đăng ký c Phiếu đăng ký làm hàng làm hàng 2.0 d Giấy mượn vỏ Container Gửi giấy mượn vỏ container TÍNH e Báo cáo xếp dỡ CƢỚC Hóa đơn dịch vụ GIAO f Báo cáo tính lưu bãi Thanh toán dịch vụ NHẬN g Hóa đơn dịch vụ ĐỘI CONTAINER Gửi báo cáo xếp dỡ h Sổ dịch vụ Gửi báo cáo tính lưu bãi i Bảng kê tiền ngay Hóa đơn dịch vụ HÃNG TÀU j Bảng kê tiền trả sau Thanh toán dịch vụ 3.0 4.0 Yêu cầu tìm kiếm Yêu cầu thống kê LÃNH ĐẠO TÌM Thông tin phản hồi Bảng thống kê KIẾM THỐNG KÊ
 8. 1.2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “1.0. Cập nhật thông tin” 1.1 Gửi phiếu m Phiếu báo xn ghi thu CẢNG HẢI báo xác nhận CẬP PHÒNG NHẬT SỔ ghi thu GHI THU n Sổ ghi thu 8
 9. 2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “2.0. Tính cƣớc giao nhận” Quyết đinh ban hành a Biểu phí và giá dịch vụ kèm theo biểu phí và CẢNG HẢI giá dịch vụ PHÒNG b Lênh giao hàng Gửi lệnh giao hàng c Phiếu đăng ký làm hàng 2.1 Gửi phiếu đăng CHỦ HÀNG ký làm hàng d Giấy mượn vỏ container Gửi giấy mượn TÍNH vỏ container CƢỚC e Báo cáo xếp dỡ GIAO Hóa đơn dịch vụ NHẬN f Báo cáo tính lưu bãi Thanh toán dịch vụ g Hóa đơn dịch vụ Gửi báo cáo xếp dỡ ĐỘI CONTAINER h Sổ dịch vụ Gửi báo cáo tính lưu bãi Hóa đơn dịch vụ (trả sau) HÃNG TÀU 9 Thanh toán dịch vụ
 10. 3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “3.0. Tìm kiếm” Yêu cầu tìm kiếm 3.1 Thông tin phản hồi TÌM KIẾM THEO SỐ HÓA ĐƠN 3.2 Yêu cầu tìm kiếm LÃNH ĐẠO TÌM KIẾM THEO Thông tin phản hồi NGÀY LẬP HÓA ĐƠN h Sổ dịch vụ Yêu cầu tìm kiếm 3.3 TÌM KIẾM Thông tin phản hồi THEO MÃ KHÁCH HÀNG Yêu cầu tìm kiếm 3.4 TÌM KIẾM Thông tin phản hồi THEO TÊN KHÁCH HÀNG 10
 11. 4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “4.0. Thống kê” i Bảng kê tiền ngay 4.1 THỐNG KÊ Yêu cầu thống kê TIỀN NGAY Bảng thống kê Yêu cầu thống kê Sổ dịch vụ h LÃNH ĐẠO Bảng thống kê 4.2 THỐNG KÊ j Bảng kê tiền trả sau TIỀN TRẢ SAU 11
 12. 5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “5.0. Báo cáo” Yêu cầu báo cáo i Bảng kê tiền ngay 5.1 BÁO CÁO DOANH Yêu cầu báo cáo Báo cáo THU TRẢ TRƢỚC Báo cáo Bảng kê tiền trả sau j 5.2 Yêu cầu báo cáo Yêu cầu báo cáo BÁO CÁO DOANH Báo cáo THU TRẢ SAU Báo cáo k Báo cáo phân tích ghi thu Yc báo cáo CẢNG HẢI LÃNH ĐẠO Yc báo cáo 5.3 Báo cáo Báo cáo PHÒNG BÁO CÁO PHÂN TÍCH GHI THU h Sổ dịch vụ Yêu cầu báo cáo 5.4 Yêu cầu báo cáo BÁO CÁO XÁC Báo cáo NHẬN DOANH THU Báo cáo l Biên bản xác nhận doanh thu Yêu cầu báo cáo Yêu cầu báo cáo 5.5 Báo cáo Báo cáo BÁO CÁO DOANH THU TỔNG HỢP Sổ ghi thu n p Báo cáo doanh thu
 13. 1.3. Xây dựng mô hình E-R 1.3.1. Các kiểu liên kết (1) KHÁCH HÀNG Yêu cầu giao/nhận HÀNG HÓA Số lượng Ngày giao nhận Yêu cầu KHÁCH HÀNG HÓA giao/nhận HÀNG Điều kiện Trọng lượng giao nhận (2) TÀU Thuộc KHÁCH HÀNG KHÁCH HÀNG TÀU Thuộ c 13
 14. (3) TÀU Chở HÀNG HÓA Chuyến Số vận đơn TÀU HÀNG HÓA Chở Ngày ra Ngày cập bến (4) KHÁCH HÀNG Sử dụng DỊCH VỤ Hình thức thanh Số hóa đơn Ngày toán lập hóa đơn KHÁCH DỊCH VỤ Sử HÀNG dụng Đến ngày Từ ngày 14
 15. 1.3.2. Mô hình E-R Mã hàng hóa Tên hàng hóa Ngày cập Số vận đơn Kích cỡ bến Tình trạng Ngày ra HÀNG HÓA Chở Chuyến Trọng lượng Xuất xứ Mã tàu Loại hàng hóa TÀU Tên tàu Ngày giao nhận Số lượng Chức năng Yc giao Thuộc nhận Quốc tịch Mã khách hàng Đk giao nhận Địa chỉ Số tài khoản KHÁCH HÀNG Mã số thuế Điện thoại Đơn vị Tên khách hàng Ngày lập Số hóa đơn hđ Sử dụng Từ ngày Hình thức Đến ngày thanh toán Tên dịch vụ Mã dịch vụ DỊCH VỤ Chú thích Loại dịch vụ Tính tăng Mức Thuế VAT Đơn giá Chiều tác nghiệp Đơn vị tính
 16. 1.4. Mô hình dữ liệu quan hệ 1.4.1. Các quan hệ Thực hiện quy tắc chuyển từ mô hình E-R sang mô hình quan hệ ta có các quan hệ sau: 1. KHÁCHHÀNG (MaKhachHang, TenKhachHang, DonVi, DiaChi, QuocTich, DienThoai, SoTaiKhoan, MaSoThue) 2. TÀU (MaTau, TenTau, ChucNang, MaKhachHang) 3. HÀNGHÓA (MaHangHoa, LoaiHangHoa, TenHangHoa, KichCo, TinhTrang, XuatXu, ChuThich) 4. DỊCHVỤ (MaDichVu, TenDichVu, LoaiDichVu, ChieuTacNghiep, DonGia, TinhTangGiam, DonViTinh, MucThueVAT, ChuThich) 5. KHÁCHHÀNG-DỊCHVỤ (SoHoaDon, NgayLapHoaDon, HinhThucThanhToan, TuNgay, DenNgay, MaKhachHang, MaDichVu) 6. KHÁCHHÀNG-HÀNGHÓA (MaKhachHang, MaHangHoa, NgayGiaoNhan, SoLuong, TrongLuong, DieuKienGiaoNhan) 7. TÀUCHỞHÀNGHÓA (MaTau, MaHangHoa, SoVanDon, Chuyen, NgayCapBen, NgayRa) 16
 17. 1.4.2. Mô hình dữ liệu quan hệ 17
 18. PHẦN 2: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH THỬ NGHIỆM 2.1. Các bảng dữ liệu vật lý 2.1.1. Bảng “KHÁCHHÀNG” 2.1.2. Bảng “TÀU” 18
 19. 2.1.3. Bảng “HÀNGHÓA” 2.1.4. Bảng “DỊCHVỤ” 19
 20. 2.1.5. Bảng “KHÁCHHÀNG- HÀNGHÓA” 2.1.6. Bảng “TÀUCHỞ HÀNGHÓA” 2.1.7. Bảng “KHÁCHHÀNG- DỊCHVỤ”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản