Xây dựng công trình trên nền đất yếu

Chia sẻ: bototsungdai

Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tài, không đủ độ bền và biến dạn nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công trình xây dựng. Khi xây dựng các công trình dân dụng, cầu đường, thường gặp các loại nền đất yếu, tùy thuộc vào tính chất của lớp đất yếu.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản