Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

Chia sẻ: dinhlan05011

Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower. Quá trình nhập hàng: -Bộ phận của công ty gửi yêu cầu về hàng tới kho hàng thông qua phiếu đề nghị. -Kho hàng sẽ nhận hàng từ nhà cung cấp giao cho. -Dựa trên hóa đơn giao hàng thủ kho sẽ kiểm tra và ghi phiếu nhập kho.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Xây dựng hệ thống quản lý kho hàng ở Sunflower

Báo cáo đồ án tốt nghiệp
Đề tài


Xây dựng hệ thống quản lý kho
hàng ở Sunflower

Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Vũ Anh Hùng.
Khoa CNTT - ĐHDLHP.
Bùi Sơn Tùng.
Sinh viên:
Lớp CT701 - Khoa CNTT – ĐHDLHP.
Hải Phòng, 2007
Hệ thống quản lý kho hàng


Mô tả nghiệp vụ.


Phân tích thiết kế hệ thống.


Cài đặt thử nghiệm.

 Mô tả nghiệp vụ

Quá trình nhập hàng:


- Bộ phận của công ty gửi yêu cầu về hàng tới kho hàng thông
qua phiếu đề nghị.
- Kho hàng sẽ nhận hàng từ nhà cung cấp giao cho.
- Dựa trên hóa đơn giao hàng thủ kho sẽ kiểm tra và ghi phiếu
nhập kho.
Quá trình xuất kho:


- Khi các bộ phận cần hàng thì thủ kho sẽ kiểm tra hàng và ghi
phiếu xuất kho
 Mô tả nghiệp vụ

Quá trình thanh toán:


- Cuối tháng, nhà cung cấp sẽ yêu cầu thanh toán, kế toán sẽ
lập phiếu chi để thanh toán cho nhà cung cấp.
Quá trình báo cáo:


- Hàng tháng, kho hàng sẽ phải lập báo cáo hàng nhập, báo cáo
hàng xuất, báo cáo tồn kho, báo cáo quyết toán để trình ban
lãnh đạo.
 Phân tích thiết kế hệ thống


Mô hình nghiệp vụ.


Biểu đồ luồng dữ liệu.


Thiết kế cơ sở dữ liệu.

 Mô hình nghiệp vụ

Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ.


Động từ + bổ ngữ Danh từ Nhận dạng
Nhận + phiếu yêu cầu mua Phiếu yêu cầu mua HSTL
Tác nhân
Bộ phận yêu cầu
Tổng hợp + phiếu yêu cầu Báo cáo bán lẻ HSTL
Gọi + hàng Nhà cung cấp Tác nhân
Nhận + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL
Nhà cung cấp Tác nhân
Kiểm tra + hàng Hàng =
Ghi + phiếu nhập kho Phiếu nhập kho HSTL
Nhận + yêu cầu lấy hàng Bộ phận yêu cầu Tác nhân
Kiểm tra + hàng trong kho Kho =
Làm + bản tƣờng trình Bản tƣờng trình, báo hủy HSTL
Giao + hàng Hàng =
Bộ phận yêu cầu Tác nhân
Ghi + phiếu xuất kho Phiếu xuất kho HSTL
Nhận + yêu cầu thanh toán Nhà cung cấp Tác nhân
Tổng hợp + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL
Nhận + bản kê chi tiết Bản kê chi tiết HSTL
Nhà cung cấp Tác nhân
Nhận + hóa đơn tài chính Hóa đơn tài chính HSTL
Nhà cung cấp Tác nhân
Đối chiếu + hóa đơn giao hàng Hóa đơn giao hàng HSTL
Lập + giấy đề nghị thanh toán Giấy đề nghị thanh toán HSTL
Ban lãnh đạo Tác nhân
Lập + phiếu chi Phiếu chi HSTL
Lập + báo cáo Ban lãnh đạo Tác nhân
Báo cáo HSTL
 Mô hình nghiệp vụ

Biểu đồ ngữ cảnh.


BAN LÃNH ĐẠO


Yêu
cầu Báo
báo cáo
cáo

Thông tin hàng đặt
Yêu cầu về hàng
0
Hóa đơn
bán lẻ
BỘ PHẬN YÊU CẦU NHÀ CUNG CẤP
HỆ THỐNG
Đáp ứng Hóa đơn TC
QUẢN LÝ
yêu cầu KHO HÀNG
Bản kê chi tiết
Phiếu chi
Yêu cầu
Thông
chuyển
báo kết
khoản,
quả
kiểm tra

NGÂN HÀNG
 Mô hình nghiệp vụ
Sơ đồ phân rã chức năng.


QUẢN LÝ KHO HÀNG1.Nhập hàng 2.Xuất kho 3.Thanh toán 4.Báo cáo1.1.Nhận phiếu yêu 2.1.Kiểm tra hàng 3.1.Tổng hợp hóa 4.1.Báo cáo hàng
cầu mua đơn giao hàng nhập
trong kho


1.2.Tổng hợp phiếu 2.2. Lập bản tƣờng 3.2.Đối chiếu hóa 4.2.Báo cáo hàng
xuất
yêu cầu đơn
trình


4.3.Thẻ kho
1.3.Nhận hàng 2.3.Lập phiếu xuất 3.3.Lập giấy đề
nghị thanh toán
kho


4.4.Báo cáo tồn kho
1.4.Kiểm tra hàng 3.4.Lập phiếu chi4.5.Báo cáo quyết
1.5.Lập phiếu nhập
toán
kho
 Mô hình nghiệp vụ

Danh sách hồ sơ, tài liệu sử dụng.

Ký hiệu Tên hồ sơ Bản kê chi tiết
D8
Phiếu yêu cầu mua Giấy đề nghị thanh toán
D1 D9
Báo cáo bán lẻ Phiếu chi
D2 D10
Hóa đơn giao hàng Báo cáo hàng nhập
D3 D11
Phiếu nhập kho Báo cáo hàng xuất
D4 D12
Bản tƣờng trình Thẻ kho
D5 D13
Phiếu xuất kho Báo cáo tồn kho
D6 D14
Hóa đơn tài chính Báo cáo quyết toán
D7 D15
 Mô hình nghiệp vụ

Ma trận thực thể chức năng.

 Biểu đồ luồng Hóa đơn giao hàng
Phiếu nhập kho
D4
dữ liệu Phiếu yêu cầu 1.0
BỘ PHẬN YÊU
Báo cáo bán lẻ
mua hàng
NHẬP D2
CẦU
Nhận yêu cầu HÀNG Hóa đơn giao hàng
D3
Biểu đồ
• Phiếu yêu cầu mua
D1

luồng
Thông tin hàng
dữ liệu 2.0
Bản tƣờng trình
XUẤT D5
Thông tin phản hồi
mức 0. KHO Phiếu xuất kho
D6


Hóa đơn tài chính

Bản kê chi tiết
Hóa đơn tài chính
D7
NHÀ CUNG CẤP
Yêu cầu thanh toán 3.0
Bản kê chi tiết
D8
THANH
Thanh toán
Yêu cầu chuyển khoản TOÁN
NGÂN HÀNG D9 Phiếu đề nghị thanh toán
Thực hiện giao dịch
Phiếu chi
D10

Yêu cầu
4.0 D11 Báo cáo hàng nhập
báo cáo
BAN LÃNH ĐẠO
BÁO
Báo cáo hàng xuất
D12
Báo cáo CÁO
Thẻ kho
D13
Báo cáo tồn kho
D14
Báo cáo quyết toán
D15
 Biểu đồ Phiếu yêu cầu
1.1 Phiếu yêu cầu mua
D1
mua hàng
BỘ
luồng dữ liệu NHẬN
PHẬN
PHIẾU
YÊU Nhận yêu YÊU CẦU
CẦU cầu
Biểu đồ

1.2
luồng dữ TỔNG HỢP
liệu mức 1 PHIẾU YÊU Báo cáo bán lẻ
D2
CẦU
(Tiến trình
Đặt hàng
NHÀ CUNG
Nhập hàng). 1.3
CẤP
NHẬN
Hóa đơn HÀNG
giao hàng1.4
Hóa đơn giao hàng
D3
Hàng không đạt KIỂM
TRA
HÀNG


1.5
LẬP PHIẾU
Phiếu nhập kho
NHẬP KHO D4
 Biểu đồ Thông tin
luồng dữ liệu hàng 2.1
BỘ KIỂM TRA
Phiếu yêu cầu mua
PHẬN D1
HÀNG
YÊU TRONG
Thông tin
Biểu đồ CẦU
• phản hồi KHO
luồng dữ
liệu mức 1
(Tiến trình 2.2

xuất kho). LẬP BẢN Bản tƣờng trình
D5
TƢỜNG
TRÌNH
2.3
Thông báo
nhận hàng
LẬP PHIẾU Phiếu xuất kho
D6
XUẤT KHO
 Biểu đồ Yêu cầu
3.1
luồng dữ liệu NHÀ thanh toán
Hóa đơn giao hàng
TỔNG HỢP D3
CUNG
HÓA ĐƠN
CẤP
GIAO
HÀNG
Biểu đồ luồng


dữ liệu mức 1
Bản kê chi tiết
(Tiến trình 3.2
ĐỐI Bản kê chi tiết
D8
CHIẾU
Hóa đơn tài chính
Thanh toán).
HÓA ĐƠNHóa đơn tài chính
D7
3.3
LẬP PHIẾU
YÊU CẦU
THANH
Phiếu đề nghị thanh toán
D9
TOÁN


3.4
Phiếu chi
LẬP
PHIẾU Phiếu chi
D10
CHI
 Biểu đồ Phiếu nhập kho
D4

luồng dữ liệu Yêu cầu báo cáo 4.1
hàng nhập D11 Báo cáo hàng nhập
BÁO CÁO
HÀNG
NHẬP
Biểu đồ Báo cáo


luồng dữ Yêu cầu báo cáo Phiếu xuất kho
4.2 D6
hàng xuất
BÁO CÁO
liệu mức 1 HÀNG Báo cáo hàng xuất
D12
XUẤT
Báo cáo
(Tiến trình
Báo cáo). BAN LÃNH ĐẠO
4.3
Yêu cầu lập
THẺ
thẻ kho
KHO Thẻ kho
D13
Thẻ kho

Yêu cầu báo
4.4
cáo tồn kho
BÁO CÁO Báo cáo tồn kho
D14
TỒN KHO
Báo cáo4.5 Phiếu chi
D10
Yêu cầu báo
BÁO CÁO
cáo quyết toán
QUYẾT Báo cáo quyết toán
D15
TOÁN
Báo cáo
 Thiết kế cơ sở dữ liệu Mô hình E – R.

Tên nhóm
Tên nhà
Mã Ngày
cung cấp
Đơn cung cấp
nhóm Mã hàng Mã nhà
vị
1 Địa chỉ
cung cấp
NHÓM HÀNG tính
Thuộ
c Tên Số hóa
n
hàng NHÀ CUNG CẤP
đơn
n nhập
Tác
dụng m n
Ngày Số tài khoản
Cun
n HÀNG HÓA
nhập Mã
g
số
cấp
Số phiếu n thuế
Thuế Đơn
m
nhập
Tên VAT giá
Số lƣợng
kho Nhậ Số Số phiếu
xuất
p
Mã Ngày
lƣợng
m chi
nhập Số phiếu
kho chi
yêu cầu
Ngày xuất
Đơn
KHO HÀNG
giá
Số phiếu Y Lý do
Ngày giao
n xuất Xu
Số lƣợng êu chi
ất
thực nhập cầ Thanh
Ngày
Đơn toán
đặt u
1 1
Địa giá
Số
Quả
điểm
Số Số
lƣợng
THỦ KHO
n lý Mã bộ
lƣợng chứng từ
1 phận
n kèm
m
n
Mã nhân
Mã thủ BỘ PHẬN
NHÂN VIÊN
viên Là
kho Tên thủ m 1
n việ
kho
Chức Tên bộ phận
c
Trình độ
vụ
chuyên Tên nhân viên
môn
 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mô hình


quan hệ.
 Cài đặt thử nghiệm
 Cài đặt thử nghiệm
 Cài đặt thử nghiệm
 Cài đặt thử nghiệm
 Cài đặt thử nghiệm
 Cài đặt thử nghiệm
 Cài đặt thử nghiệm
 Cài đặt thử nghiệm
 Kết luận


Nhận xét:

- Đề tài có tính thực tế cao, có thể áp dụng vào quản lý.
- Chƣơng trình đã xây dựng đƣợc một số modul.
- Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, chƣa bắt hết lỗi, giao diện
chƣa có tính thẩm mỹ.
Hƣớng phát triển:

- Cải tiến chƣơng trình về giao diện, các lỗi xử lý.
- Xây dựng thêm một số modul thống kê hàng nhập, xuất, tồn
theo năm.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản