XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ part 1

Chia sẻ: artemis08

Xây dựng đường ô tô là một công tác tổng hợp, gồm nhiều công việc khác nhau, từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công trình trên đường (như cầu, cống, tường chắn…) cho đến các công trình phòng hộ và khai thác đường. Khi xây dựng đường thành phố nó còn gồm công tác xây dựng đường xe đạp, đường người đi, quảng trường, các công trình ngầm, công tác trồng cây và trang trí đường ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ part 1

PGS.TS NGUYỄN QUANG CHIÊU
TS. LÃ VĂN CHĂM
XÂY DỰNG
NỀN ĐƯỜNG Ô TÔ
(Tái bản có sửa chữa bổ sung)
NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI
HÀ NỘI – 2008
LỜI NÓI ĐẦU

Xây dựng đường ô tô là một công tác tổng hợp, gồm nhiều công việc khác nhau,
từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc xây dựng nền đường, mặt đường, các công
trình trên đường (như cầu, cống, tường chắn…) cho đến các công trình phòng hộ và
khai thác đường. Khi xây dựng đường thành phố nó còn gồm công tác xây dựng đường
xe đạp, đường người đi, quảng trường, các công trình ngầm, công tác trồng cây và trang
trí đường…
Tuy nhiên do sự hạn chế về số tiết học nên trong giáo trình này chỉ nghiên cứu
những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nền đường và mặt đường trong các điều
kiện khác nhau, bằng vật liệu khác nhau.
Phần “Xây dựng nền đường ô tô” chủ yếu trình bày các biện pháp và kỹ thuật thi
công công trình nền đường trong các điều kiện khác nhau về địa hình, địa chất và trang
thiết bị thi công. Phần này còn có chương 10 giới thiệu về kỹ thuật thi công các công
trình nhỏ trên đường là các công trình liên quan chặt chẽ với việc xây dựng nền đường.
Khi biên soạn lần tái bản này, chúng tôi đã dựa vào quy trình thi công nền đường,
các tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan đến công tác làm đất hiện hành, yêu cầu nền đường
theo TCVN 4054-05, đồng thời cố gắng cập nhật các kỹ thuật thi công mới nhất ở trong
và ngoài nước, các máy thi công nền hiện đại, đặc biệt trình bày tương đối chi tiết về
các biện pháp xử lý, khi xây dựng nền đường trên đất yếu và về kỹ thuật đầm nén đất là
những vấn đề mới khi xậy dựng nền ở nước ta.
Là môn học thi công, môn xây dựng đường ô tô, nhất là phần xây dựng nền
đường, phải gắn liền với thực tiễn sản xuất và tổng kết kinh nghiệm của thực tế xây
dựng ở nước ta và trên thế giới. Dù đã cố gắng cập nhật các quy trình quy phạm, kinh
nghiệm thi công mới ở trong và ngoài nước, nhưng do thời gian và kinh nghiệm có hạn
nên quyển sách chắc còn thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý bổ sung.

Các tác giả
XDNDOT • 3
Ch−¬ng 1
C¸c vÊn ®Ò chung vÒ x©y dùng nÒn ®−êng
1.1 yªu cÇu ®èi víi c«ng t¸c thi c«ng
NÒn ®−êng lµ bé phËn chñ yÕu cña c«ng tr×nh ®−êng. NhiÖm vô cña nã lµ ®¶m b¶o
c−êng ®é vµ ®é æn ®Þnh cña kÕt cÊu mÆt ®−êng. Nã lµ nÒn t¶ng cña ¸o ®−êng; c−êng ®é,
tuæi thä vµ chÊt l−îng sö dông cña kÕt cÊu ¸o ®−êng phô thuéc rÊt lín vµo c−êng ®é vµ ®é
æn ®Þnh cña nÒn ®−êng. NÒn ®−êng yÕu, mÆt ®−êng sÏ biÕn d¹ng, r¹n nøt vµ h− háng mau.
Cho nªn trong bÊt kú t×nh huèng nµo, nÒn ®−êng còng ph¶i cã ®ñ c−êng ®é vµ ®é æn ®Þnh,
®ñ kh¶ n¨ng chèng ®−îc c¸c t¸c dông ph¸ ho¹i cña c¸c nh©n tè bªn ngoµi. YÕu tè chñ yÕu
¶nh h−ëng tíi c−êng ®é vµ ®é æn ®Þnh cña nÒn ®−êng lµ tÝnh chÊt ®Êt cña nÒn ®−êng,
ph−¬ng ph¸p ®¾p, chÊt l−îng ®Çm lÌn, biÖn ph¸p tho¸t n−íc vµ biÖn ph¸p b¶o vÖ nÒn
®−êng.
C«ng t¸c x©y dùng nÒn ®−êng nh»m biÕn ®æi néi dung c¸c ph−¬ng ¸n vµ b¶n vÏ
thiÕt kÕ tuyÕn vµ nÒn ®−êng trªn giÊy thµnh hiÖn thùc. Trong qu¸ tr×nh nµy cÇn ph¶i tiÕt
kiÖm tiÒn vèn, nh©n lùc lµm sao hoµn thµnh ®−îc nhiÖm vô, ®óng khèi l−îng, ®óng chÊt
l−îng, ®óng tiÕn ®é. Do vËy, khi x©y dùng nÒn ®−êng, ph¶i thùc hiÖn c¸c yªu cÇu c¬ b¶n
d−íi ®©y:
1. §Ó b¶o ®¶m nÒn ®−êng cã tÝnh n¨ng sö dông tèt, vÞ trÝ, cao ®é, kÝch th−íc mÆt
c¾t, quy c¸ch vËt liÖu, chÊt l−îng ®Çm nÐn hoÆc s¾p xÕp ®¸ cña nÒn ®−êng (bao gåm: th©n
nÒn vµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan vÒ tho¸t n−íc, phßng hé vµ gia cè) ph¶i phï
hîp víi hå s¬ thiÕt kÕ vµ c¸c quy ®Þnh h÷u quan trong quy ph¹m kü thuËt thi c«ng. Yªu
cÇu nµy cã nghÜa lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c lªn khu«n ®−êng phôc vô thi c«ng, ph¶i chän vËt
liÖu sö dông mét c¸ch hîp lý, ph¶i lËp vµ hoµn chØnh c¸c quy tr×nh thao t¸c kü thuËt thi
c«ng vµ chÕ ®é kiÓm tra, nghiÖm thu chÊt l−îng.
2. Chän ph−¬ng ph¸p thi c«ng thÝch hîp tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn vÒ ®Þa h×nh, t×nh
huèng ®µo ®¾p, lo¹i ®Êt ®¸, cù ly vËn chuyÓn, thêi h¹n thi c«ng vµ c«ng cô thiÕt bÞ. Ph¶i
®iÒu phèi vµ sö dông nh©n lùc, m¸y mãc, vËt liÖu mét c¸ch hîp lý, lµm sao “tËn dông
®−îc tµi n¨ng con ng−êi vµ cña c¶i” ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh vµ b¶o ®¶m
chÊt l−îng c«ng tr×nh.
3. C¸c h¹ng môc c«ng t¸c x©y dùng nÒn ®−êng ph¶i phèi hîp chÆt chÏ, c«ng tr×nh
nÒn ®−êng còng ph¶i phèi hîp tiÕn ®é víi c¸c c«ng tr×nh kh¸c vµ tu©n thñ sù bè trÝ s¾p
xÕp thèng nhÊt vÒ tæ chøc vµ kÕ ho¹ch thi c«ng cña toµn bé c«ng viÖc x©y dùng ®−êng
nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô thi c«ng ®óng hoÆc tr−íc thêi h¹n.
4. Thi c«ng nÒn ®−êng ph¶i qu¸n triÖt ph−¬ng ch©m an toµn s¶n xuÊt, t¨ng c−êng
gi¸o dôc vÒ an toµn phßng hé, quy ®Þnh c¸c biÖn ph¸p kü thuËt ®¶m b¶o an toµn, nghiªm
tóc chÊp hµnh quy tr×nh lµm viÖc an toµn, lµm tèt c«ng t¸c ®Ò phßng tai n¹n, b¶o ®¶m thi
c«ng thùc sù an toµn.
Tãm l¹i: CÇn ph¶i chó träng vÒ c¸c mÆt kü thuËt thi c«ng vµ tæ chøc qu¶n lý ®Ó
thùc hiÖn ®−îc c¸c yªu cÇu vÒ chÊt l−îng tèt, rÎ, nhanh vµ an toµn.
1
Tuú theo cÊp ®−êng, tiªu chuÈn kü thuËt kÕt hîp víi ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt,
thuû v¨n, t×nh h×nh ®µo ®¾p cña ®Þa ph−¬ng mµ cã thÓ cã c¸c kiÓu nÒn ®−êng sau:
1.1.1. NÒn ®−êng ®¾p th«ng th−êng (h×nh 1-1)
B
b
m
1:
H×nh 1-1
Trong ®ã: B – ChiÒu réng cña nÒn ®−êng (m)
b – ChiÒu réng cña d¶i hé ®¹o ®−îc bè trÝ khi chiÒu cao tõ vai ®−êng ®Õn ®¸y thïng
®Êu lín h¬n 2m. Víi ®−êng cao tèc vµ ®−êng cÊp I, b kh«ng ®−îc v−ît qu¸ 3m, víi c¸c
cÊp ®−êng kh¸c b réng tõ 1-2m.
m - §é dèc cña taluy nÒn ®¾p ®−îc x¸c ®Þnh theo lo¹i ®Êt ®¾p, chiÒu cao taluy vµ
®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh cña ®¸y nÒn ®−êng. Khi chÊt l−îng cña ®¸y nÒn ®¾p tèt m
®−îc lÊy theo b¶ng 1-1.
B¶ng 1-1
§é dèc m¸i taluy nÒn ®¾p (theo TCVN 4054)

ChiÒu cao m¸i taluy nÒn ®¾p
Lo¹i ®Êt ®¾p
D−íi 6m Tõ 6-12m
C¸c lo¹i ®¸ phong ho¸ nhÑ 1:1-1:1,3 1:1,3-1:1,5
§¸ d¨m, sái s¹n, c¸t lÉn sái s¹n, c¸t h¹t
1:1,5 1:1,3-1:1,5
lín, c¸t h¹t võa, xØ quÆng
C¸t nhá, c¸t bét, ®Êt sÐt, ¸ c¸t 1:1,5 1:1,75
§Êt bôi, c¸t mÞn 1:1,75 1:1,75
1.1.2. NÒn ®−êng ®¾p ven s«ng (h×nh 1-2)
MÆt c¾t ngang cña nÒn ®−êng ®¾p ven s«ng vµ ë c¸c ®o¹n ngËp n−íc cã thÓ cã
d¹ng nh− h×nh 1-2. Cao ®é vai ®−êng ph¶i cao h¬n mùc n−íc lò thiÕt kÕ kÓ c¶ chiÒu cao
sãng vç vµ céng thªm 50cm. TÇn suÊt lò thiÕt kÕ nÒn ®−êng «t« c¸c cÊp cho ë b¶ng 1-2.
B¶ng 1-2
TÇn suÊt lò thiÕt kÕ nÒn ®−êng

§−êng cao
CÊp ®−êng §−êng cÊp II §−êng cÊp III §−êng cÊp IV,V
tèc, cÊp I
TÇn suÊt lò X¸c ®Þnh theo
1/100 1/50 1/25
thiÕt kÕ t×nh h×nh cô thÓ
-2-
B
Mùc n−íc thiÕt kÕ
Mùc n−íc
m
1:
th−êng xuyªn
H×nh 1-2
Ph¶i c¨n cø vµo dßng n−íc, t×nh h×nh sãng giã vµ xãi mßn mµ gia cè taluy nÒn ®¾p
thÝch hîp.
1.1.3. NÒn ®−êng nöa ®µo, nöa ®¾p (h×nh 1-3)
>5m
B
H×nh 1-3
Khi ®é dèc ngang cña mÆt ®Êt tù nhiªn dèc h¬n 1:5 th× ph¶i ®¸nh cÊp m¸i taluy
tiÕp gi¸p gi÷a nÒn ®−êng vµ s−ên dèc (kÓ c¶ theo h−íng cña mÆt c¾t däc) chiÒu réng cÊp
kh«ng nhá h¬n 1m, ®¸y cÊp ph¶i dèc nghiªng vµo trong 2-4%. Tr−íc khi ®¸nh cÊp ph¶i
®µo bá ®Êt h÷u c¬ vµ gèc c©y.
Khi më réng nÒn ®−êng do n©ng cÊp c¶i t¹o th× ph¶i ®¸nh cÊp m¸i taluy tiÕp gi¸p
gi÷a nÒn ®−êng cò vµ nÒn ®−êng më réng. ChiÒu réng cÊp cña ®−êng cao tèc, ®−êng cÊp I
th−êng lµ 2m, lo¹i ®Êt ®¾p nªn dïng ®Êt ®¾p nÒn ®−êng cò.
1.1.4. NÒn ®−êng cã t−êng gi÷ ch©n (t−êng ch¾n ë ch©n taluy)
Khi ®Êt t−¬ng ®èi t¬i xèp dÔ tr−ît ch©n taluy th× nªn lµm t−êng gi÷ ch©n (h×nh 1-
4). T−êng ch©n t−¬ng ®èi thÊp, chiÒu cao kh«ng qu¸ 2m, ®Ønh réng 0,5 - 0,8m, mÆt trong
th¼ng ®øng, mÆt ngoµi dèc 1:0,2 - 1:0,5 b»ng ®¸ x©y hoÆc xÕp khan.
H×nh 1-4
-3-
Víi nÒn ®−êng ®¾p qua c¸c ®o¹n ruéng n−íc, cã thÓ lµm t−êng gi÷ ch©n cao
kh«ng qu¸ 1,5 m b»ng ®¸ x©y v÷a ë ch©n m¸i taluy ®¾p.
1.1.5. NÒn ®−êng cã t−êng gi÷ ë vai (h×nh 1-5)
NÒn ®−êng nöa ®µo nöa dµo nöa ®¾p trªn s−ên dèc ®¸ cøng, khi phÇn ®¾p kh«ng
lín nh−ng taluy kÐo dµi kh¸ xa khi ®¾p th× nªn lµm t−êng gi÷ ë vai. T−êng gi÷ ë vai
®−êng kh«ng cao qu¸ 2m, mÆt ngoµi th¼ng ®øng, mÆt ®¸y dèc nghiªng vµo trong 1:5 lµm
b»ng ®¸ t¹i chç. Khi t−êng cao d−íi
1m, chiÒu réng lµ 0,8m, t−êng cao
trªn 1m chiÒu réng lµ 1m, phÝa trong
t−êng ®¾p ®¸. ChiÒu réng bê an toµn
L lÊy nh− sau: NÒn ®¸ cøng Ýt phong
1:n
L B
ho¸: L = 0,2- 0,6m; nÒn ®¸ mÒm hoÆc
T−êng vai
®¸ phong ho¸ nÆng L = 0,6 - 1,5m;
®Êt h¹t lín ®Çm chÆt L = 1,0 - 2,0m. §¾p ®¸
1:5
Víi ®−êng cao tèc, ®−êng cÊp
H×nh 1-5
I th× lµm b»ng ®¸ x©y v÷a, c¸c ®−êng
kh¸c chØ x©y v÷a 50cm phÝa trªn.
1.1.6. NÒn ®−êng x©y ®¸ (h×nh 1-6)
NÒn ®−êng nöa ®µo nöa ®¾p ë c¸c ®o¹n ®¸ cøng ch¾c (khã phong ho¸) khi khèi
®¾p t−¬ng ®èi lín, taluy kÐo dµi t−¬ng ®èi xa khã ®¾p, th× cã thÓ lµm nÒn ®−êng ®¸ x©y.
B

X©y ®¸

§¾p ®¸

L
H×nh 1-6
NÒn ®−êng x©y b»ng ®¸ héc khã phong ho¸, khai th¸c t¹i chç, bªn trong ®¾p ®¸.
ChiÒu réng t−êng ®¸ lµ 0,8m, mÆt ®¸y dèc vµo trong 1:5, chiÒu cao x©y ®¸ tõ 2-15m.
ChiÒu réng d¶i an toµn phÝa ngoµi L lÊy nh− môc 1.1.5.
1.1.7. NÒn ®−êng cã t−êng ch¾n ®Êt (h×nh 1-7)
T−êng ch¾n ®Êt ph¶i thiÕt kÕ phï hîp víi quy ®Þnh cña “Quy ph¹m kü thuËt thiÕt
kÕ t−êng ch¾n ®Êt”.-4-
1:n
B

T−êng vai
H×nh 1-7

1.1.8. NÒn ®−êng cã t−êng ch©n (h×nh 1-8)
Khi nÒn ®−êng ®¾p trªn s−ên dèc cã xu h−íng tr−ît theo s−ên dèc hoÆc ®Ó gia cè
®Êt ®¾p tr¶ phÇn ®¸nh cÊp ë ch©n taluy th× cã thÓ dïng nÒn ®−êng cã t−êng ch©n. T−êng
ch©n cã mÆt c¾t h×nh thang, ®Ønh t−êng réng trªn 1m, mÆt ngoµi dèc tõ 1:0,5 - 1:0,75,
chiÒu cao kh«ng qu¸ 5m x©y ®¸. Tû sè mÆt c¾t ngang cña t−êng trªn mÆt c¾t ngang cña
nÒn ®−êng 1:6 - 1:7.
B


n
1:

T−êng ch¾n
H×nh 1-8

1.1.9. NÒn ®−êng ®µo (h×nh 1-9)
§é dèc m¸i taluy nÒn ®µo ®Êt ph¶i c¨n cø vµo ®é dèc cña c¸c tuyÕn ®−êng hiÖn
h÷u gÇn ®ã vµ t×nh h×nh æn ®Þnh cña c¸c hßn nói tù nhiªn, tham kh¶o b¶ng 1 - 3 ®Ó quyÕt
®Þnh.
>5m
m
1:
§Êt

§¸
m
1:
B


H×nh 1-9
-5-
B¶ng 1-3
§é dèc m¸i taluy nÒn ®µo

ChiÒu cao taluy(m)
§é chÆt
< 20 20-30
Keo kÕt 1:0,3-1:0,5 1:0,5-1:0,75
ChÆt, chÆt võa 1:0,5-1:1,25 1:0,75-1:1,5
T−¬ng ®èi xèp 1:1-1:1,5 1:1,5-1:1,75
Ghi chó:- Víi ®−êng cao tèc, ®−êng cÊp dïng ®é dèc m¸i taluy t−¬ng ®èi tho¶i.
- §Êt lo¹i c¸t, ®Êt sái s¹n vµ c¸c lo¹i ®Êt dÔ mÊt æn ®Þnh sau khi m−a th−êng ph¶i
dïng ®ä dèc m¸i taluy t−¬ng ®èi tho¶i.
- §Êt c¸t, ®Êt h¹t nhá th× chiÒu cao m¸i taluy kh«ng qu¸ 20m.
§é dèc m¸i taluy ®µo ®¸ ph¶i c¨n cø vµo lo¹i ®¸, cÊu t¹o ®Þa chÊt, møc ®é phong
ho¸ cña ®¸, chiÒu cao taluy, t×nh h×nh n−íc ngÇm vµ n−íc mÆt... mµ x¸c ®Þnh.
Trong tr−êng hîp b×nh th−êng ®é dèc m¸i taluy ®µo ®¸ cã thÓ x¸c ®Þnh theo b¶ng
1-4.
B¶ng 1-4
§é dèc m¸i taluy ®µo ®¸

ChiÒu cao taluy
Lo¹i ®¸ Møc ®é phong ho¸
2mm, chØ sè dÎo Ip
1.
§Êt c¸t (®Êt rêi) vµ ®Êt dÝnh l¹i ®−îc ph©n lo¹i nh− sau: (b¶ng 1- 5 vµ 1- 6).
1.2.2. Ph©n lo¹i theo møc ®é ®µo khã dÔ:
§èi víi ph−¬ng ph¸p thi c«ng b»ng thñ c«ng ®Êt ®−îc chia ra lµm 9 nhãm (b¶ng 1-
7).
§èi víi ph−¬ng ph¸p thi c«ng b»ng m¸y, c¸ch ph©n lo¹i ®Êt phô thuéc vµo cÊu t¹o
vµ tÝnh n¨ng cña m¸y (b¶ng 1-8).
B¶ng 1-5
C¸c lo¹i ®Êt rêi

Kh¶ n¨ng sö dông trong x©y dùng ®−êng
Hµm l−îng h¹t theo kÝch
Lo¹i Gia cè b»ng chÊt
cì(% träng l−îng) X©y dùng nÒn
kÕt dÝnh
RÊt thÝch hîp ®Ó
Träng l−îng c¸c h¹t >2mm
C¸t sái RÊt tèt gia cè xi m¨ng nÕu
chiÕm 25-50%
cã cÊp phèi tèt
C¸t to H¹t>0,5mm chiÕm trªn 50% ThÝch hîp nt
C¸t võa H¹t>0,25mm chiÕm trªn 50% ThÝch hîp nt

-7-
ThÝch hîp nh−ng
Ýt thÝch hîp so víi
C¸t nhá H¹t>0,1mm chiÕm trªn 75% kÐm æn ®Þnh h¬n
c¸t to
c¸t võa
C¸t bét H¹t>0,05mm chiÕm trªn 75% nt
Ýt thÝch hîp

B¶ng 1-6
C¸c lo¹i ®Êt dÝnh

Hµm l−îng Kh¶ n¨ng trong x©y dùng ®−êng
§Êt Ip träng Lo¹i ®Êt dÝnh
c¸t(% Gia cè b»ng
X©y dùng nÒn
l−îng) chÊt kÕt dÝnh
¸ c¸t nhÑ h¹t
1-7 >50 RÊt tèt RÊt tèt
lín
1-7 27 ®Êt sÐt bÐo Kh«ng thÝch hîp
®Þnh hîp
B¶ng 1-7
B¶ng ph©n nhãm ®Êt

C«ng cô tiªu
Nhãm
Tªn ®Êt chuÈn x¸c ®Þnh
®Êt
nhãm ®Êt
®Êt phï sa, c¸t båi, ®Êt mµu, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ, ®Êt
mïn... Dïng xÎng xóc
I
®Êt ®åi sôt lë hoÆc ®Êt n¬i kh¸c ®em ®Õn ®æ(thuéc nhãm 4 dÔ dµng
trë xuèng) ch−a bÞ nÐn chÆt
®Êt c¸t pha thÞt hoÆc ®Êt thÞt pha c¸t
Dïng xÎng c¶i
®Êt c¸t pha sÐt
II tiÕn Ên nÆng tay
®Êt mµu Èm −ít nh−ng ch−a ®Õn tr¹ng th¸i dÝnh dÎo
xóc ®−îc
®Êt nhãm III nhãm IV sôt lë, ®Êt n¬i kh¸c mang ®Õn ®æ ®·

-8-
bÞ nÐn chÆt nh−ng ch−a ®Õn tr¹ng th¸i nguyªn thæ
®Êt phï sa c¸t båi, ®Êt mµu, ®Êt mïn, ®Êt hoµng thæ t¬i
xèp cã lÉn c¶ gèc rÔ c©y, mïn r¸c, sái ®¸, g¹ch vôn, m¶nh
sµnh kiÕn tróc ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150kg
trong 1m3
®Êt c¸t pha thÞt, thÞt pha c¸t, c¸t pha sÐt cã lÉn gèc rÔ c©y
sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn tróc ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg
®Õn 150kg trong 1m3
®Êt c¸t, ®Êt ®en, ®Êt mïn cã lÉn sái ®¸, m¶nh vôn kiÕn Dïng xÎng c¶i
tróc, mïn r¸c, gèc rÔ c©y tõ >10%-20% thÓ tÝch hoÆc tiÕn ®¹p b×nh
III
>150-300kg trong 1m3 th−êng ®· ngËp
®Êt c¸t cã träng l−îng ngËm n−íc lín (>1,7 tÊn/m3) xÎng
®Êt ®en, ®Êt mïn ngËm n−íc n¸t dÝnh
®Êt thÞt, ®Êt sÐt pha thÞt, c¸t pha ng©m n−íc nh−ng ch−a
thµnh bïn
®Êt do th©n l¸ c©y môc t¹o thµnh, dïng mai, cuèc ®µo
kh«ng thµnh t¶ng mµ vì vôn ra rêi r¹c nh− xØ
Dïng mai x¾n
IV ®Êt thÞt, ®Êt sÐt nÆng kÕt cÊu chÆt
®−îc
®Êt mÆt s−ên ®åi cã lÉn c©y sim, mua, rµnh rµnh
®Êt n©u mÒm
®Êt thÞt mµu x¸m(bao gåm mµu xanh lam, mµu x¸m xanh
cña v«i)
®Êt mÆt s−ên ®åi Ýt sái
®Êt ®á ë ®åi nói
®Êt sÐt pha sái non
Dïng cuèc bµn
V ®Êt sÐt tr¾ng kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn kiÕn tróc hoÆc gèc
cuèc ®−îc
rÔ c©y ®Õn 10% thÓ tÝch hoÆc 50kg ®Õn 150kg trong 1m3
®Êt c¸t, ®Êt mïn, ®Êt ®en, ®Êt hoµng thæ cã lÉn sái ®¸,
m¶nh vôn kݪn tróc tõ 25-35% thÓ tÝch hoÆc >300 ®Õn
500kg trong 1m3
®Êt thÞt, ®Êt sÐt, ®Êt n©u r¾n ch¾c cuèc ra chØ ®−îc hßn nhá
-9-
®Êt chua ®Êt kiÒm kh« cøng
®Êt mÆt ®ª, mÆt ®−êng ®Êt cò
®Êt mÆt s−ên ®åi lÉn sái ®¸, cã sim mua rµnh rµnh mäc
®Çy Dïng cuèc bµn
®Êt thÞt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn sái, m¶nh vôn kiÕn tróc, chèi tay ph¶i
VI
gèc rÔ c©y tõ >10%-20% thÓ tÝch hoÆc >150-300kg trong dïng cuèc chim
1m3 to l−ìi ®Ó ®µo
®¸ v«i phong ho¸ giµ n»m trong ®Êt, ®µo ra tõng m¶ng
®−îc, khi cßn trong ®Êt t−¬ng ®èi mÒm, ®µo ra r¾n dÇn l¹i,
®Ëp vì vôn ra nh− xØ
®Êt ®åi lÉn tõng líp sái, l−îng sái tõ 25-35%, lÉn ®¸ ®¸
t¶ng, ®¸ tr¸i ®Õn 20% thÓ tÝch
Dïng cuèc
®Êt mÆt ®−êng ®¸ d¨m hoÆc ®−êng ®Êt r¶i m¶nh sµnh,
VII g¹ch vì chim nhá nÆng
®Êt cao lanh, ®Êt thÞt, ®Êt sÐt kÕt cÊu chÆt lÉn m¶nh vôn ®Õn 2,5kg
kiÕn tróc, gèc rÔ c©y tõ >20-30% thÓ tÝch hoÆc >300-
500kg trong 1m3
®Êt lÉn ®¸ t¶ng ®¸ tr¸i > 20-30% thÓ tÝch Dïng cuèc
®Êt mÆt ®−êng nhùa láng ®Êt lÉn vá loµi trai èc kÕt dÝnh chim nhá nÆng
VIII chÆt ®µo thµnh t¶ng ®−îc(vïng ven biÓn th−êng dïng ®Ó ®Õn 2,5kg hoÆc
x©y t−êng) ®Êt lÉn ®¸ bät dïng xµ beng
®µo ®−îc
®Êt lÉn ®¸ t¶ng, ®¸ tr¸i >30% thÓ tÝch, cuéi sáigiao kÕt bëi
Dïng xµ beng
®Êt sÐt. §Êt cã lÉn tõng vØa ®¸, phiÕn ®¸ ong xen kÏ (lo¹i
IX choßng bóa míi
®¸ khi cßn trong lßng ®Êt t−¬ng ®èi mÒm)
®µo ®−îc
®Êt sái ®á r¾n ch¾c
Chó thÝch 1: Theo “§Þnh møc lao ®éng trong x©y dùng c¬ b¶n” U.B.KT.C.B.NN n¨m
1971.
B¶ng 1-8
B¶ng ph©n lo¹i ®Êt theo m¸y

CÊp ®Êt
M¸y san vµ
Lo¹i ®Êt M¸y xóc M¸y xóc
M¸y ñi m¸y san tù
chuyÓn (®µo)
hµnh
§Êt sÐt
- −ít, mÒm, kh«ng lÉn cuéi sái s¹n ®¸
II II II II
d¨m
- NÆng, vì tõng m¶ng, cã lÉn sái s¹n II III III III
®Êt sÐt
- 10 -
- −ít, mÒm, kh«ng lÉn cuéi sái s¹n ®¸
II II II I-II
d¨m
- NÆng, vì tõng m¶ng, cã lÉn sái s¹n I I I I
C¸t
- kh« II III III I
- cã ®é Èm tù nhiªn II II II I
- kh«ng lÉn sái, ®¸ d¨m II II II I
¸ sÐt
- nhÑ I I I I
- nÆng II II II II
- ¸ c¸t II II II I
§Êt bïn
- kh«ng cã rÔ c©y I I I I
- cã rÔ c©y I I I I
- ®¸ d¨m I I I I
- ®Êt sÐt cøng tõng líp, lÉn lén ®¸
I I I IV
th¹ch cao mÒm, ®¸ ®· ®−îc ph¸ m×n
1.2.3. C¸ch ph©n lo¹i ®Êt cña Mü (theo AASHTO M145-87)
C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa trªn:
Sù ph©n tÝch thµnh phÇn h¹t ®¬n gi¶n (sö dông c¸c sµng vu«ng 2mm, 0,5mm vµ
74μm) giíi h¹n ch¶y WL vµ chØ sè dÎo Ip.
Tõ nh÷ng gi¸ trÞ nµy ®Ó tÝnh chØ sè nhãm vµ chØ sè nhãm chÝnh lµ sù ph©n lo¹i ®Êt.
§Ó ph©n lo¹i ®Êt ph¶i b¾t ®Çu tõ viÖc t×m tØ lÖ phÇn tr¨m lät qua sµng 74μm, nÕu tØ
lÖ nµy cao h¬n 35 th× ®ã lµ lo¹i ®Êt dÝnh vµ kÕt thóc viÖc ph©n lo¹i theo c¸c gi¸ trÞ WL vµ
Ip. NÕu tØ lÖ nµy nhá h¬n 35 th× ®ã lµ ®Êt rêi. Trong tr−êng hîp nµyph¶i tiÕp tôc ph©n lo¹i
b»ng c¸ch xÐt ®Õn tØ lÖ phÇn tr¨m cña ®Êt lät qua sµng 2mm vµ 0,5mm vµ theo WLvµ Ip vµ
b»ng c¸ch ®−a lªn c¸c « kh¸c nhau kÓ tõ tr¸i sang cña b¶ng ta sÏ chän ®−îc « ®Çu tiªn
thÝch hîp víi c¸c lo¹i ®¸t ®ang xÐt.
* ChØ sè nhãm IG ®−îc tÝnh theo c«ng thøc:
IG = 0,2 a + 0,005ac + 0,01bd
Trong ®ã: a,b,c vµ d x¸c ®Þnh nh− sau: (Gäi x lµ tØ lÖ phÇn tr¨m cña ®Êt lät qua sµng
74μm)
x
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản