Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 1

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
395
lượt xem
175
download

Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN I KHÁI QUÁT CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn là bộ tài liệu được dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dấn cán bộ các cấp nắm được cách xây dựng và tổ chức triển khai quản lí theo dõi đánh giá các dự án phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 1

 1. Download:: http://Agriviet.Com Bé N¤NG NGHIÖP & PTNT ViÖt Nam Céng ®ång chung Ch©u ¢u Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N Tµi liÖu h−íng dÉn X©y dùng vμ qu¶n lý dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao b»ng-2004
 2. Download:: http://Agriviet.Com Chñ biªn TrÇn V¨n KhÈn Ng« Xu©n Hoµng T¸c gi¶ NguyÔn Xu©n Tr¹ch Ng« Xu©n Hoµng Ph¹m ThÞ §µo Biªn tËp NguyÔn Sü Hµnh TriÖu §øc Ho¹t N«ng ThÞ Hµ N«ng Xu©n Dòng
 3. Bé N¤NG NGHIÖP & PTNT ViÖt Nam Céng ®ång chung Ch©u ¢u Dù ¸N PH¸T TRIÓN N¤NG TH¤N CAO B»NG - B¾C K¹N Tµi liÖu h−íng dÉn X©y dùng vμ qu¶n lý dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao b»ng-2004 3
 4. Download:: http://Agriviet.Com Môc lôc Lêi giíi thiÖu................................................................................Error! Bookmark not defined. i. Kh¸i qu¸t vÒ Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n ................................................................ 9 1.1. Kh¸i niÖm vÒ Dù ¸n ............................................................................................................. 9 1.2. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n ............................................. 10 1.3. Nh÷ng quan t©m chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi trî ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n.............................................................................................................................................. 10 ii. c¸c b−íc tiÕn hµnh x©y dùng dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n .................... 13 2.1. X¸c ®Þnh vÊn ®Ò ................................................................................................................. 13 2.2. X©y dùng môc tiªu dù ¸n.................................................................................................. 16 2.3. X¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p cña dù ¸n ................................................................................... 18 2.4. X¸c ®Þnh thµnh phÇn tham gia vµo dù ¸n ...................................................................... 20 2.5. X©y dùng b¶ng tãm t¾t (Khung logic) cña dù ¸n .......................................................... 24 2.6. LËp kÕ ho¹ch thùc hiÖn vµ tµi chÝnh dù ¸n .................................................................... 33 iii. viÕt ®Ò c−¬ng dù ¸n ....................................................................................................... 37 3.1. Néi dung cña ®Ò c−¬ng dù ¸n.......................................................................................... 37 3.2. C¸ch viÕt c¸c phÇn cña ®Ò c−¬ng dù ¸n........................................................................ 38 Tãm t¾t dù ¸n............................................................................................................................. 39 3.3. Mét sè khã kh¨n khi viÕt dù ¸n ph¸t triÓn ...................................................................... 48 3.4. §¸nh gi¸ §Ò c−¬ng dù ¸n ................................................................................................ 49 3.5. Mét sè lêi khuyªn thùc tÕ khi viÕt dù ¸n ......................................................................... 51 iv. qu¶n lý dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n .................................................................. 52 4.1. Kh¸i qu¸t vÒ qu¶n lý dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n .......................................................... 52 4.2. Tæ chøc bé m¸y vµ nh©n lùc qu¶n lý dù ¸n................................................................... 57 4.3. Tæ chøc ph−¬ng tiÖn vËt chÊt cho qu¶n lý dù ¸n .......................................................... 58 4.4. Qu¶n lý tµi chÝnh dù ¸n..................................................................................................... 59 4.5. Qu¶n lý dÞch vô vµ thuª kho¸n ........................................................................................ 59 4.6. Qu¶n lý c¸c hîp ®ång thùc hiÖn dù ¸n .......................................................................... 59 4.7. L−îng gi¸ dù ¸n ................................................................................................................. 62 v. nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt cña c¸n bé qu¶n lý dù ¸n ................................... 67 5.1. C¸c kü n¨ng qu¶n lý c¬ b¶n ............................................................................................ 67 5.2. Kü n¨ng gi¸m s¸t............................................................................................................... 68 5.3. Kü n¨ng ra quyÕt ®Þnh vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò .................................................................. 68 5.4. Kü n¨ng truyÒn th«ng, tr×nh bµy, tæ chøc héi häp vµ th¶o luËn .................................. 71 5.5. Kü n¨ng x©y dùng ª-kÝp lµm viÖc .................................................................................... 72 5.6. Kü n¨ng qu¶n lý thêi gian ................................................................................................. 73 5.7. Kü n¨ng gi¶i quyÕt m©u thuÉn vµ xung ®ét ................................................................... 74 vi. viÕt b¸o c¸o dù ¸n .......................................................................................................... 81 6.1. Nh÷ng nguyªn t¾c chung vÒ viÕt b¸o c¸o dù ¸n .......................................................... 81 6.2. C¸c lo¹i b¸o c¸o dù ¸n..................................................................................................... 81 6.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh viÕt b¸o c¸o..................................................................................... 83
 5. CAO BANG-BAC CAN RURAL DEVELOPMENT PROJECT Ministry of Agriculture & Rural Development in partnership with the European Commission Training Manual Development and management of rural development projects Cao bAng-2004 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 5
 6. Download:: http://Agriviet.Com TABLE OF CONTENTS introduction................................................................... Error! Bookmark not defined. i. general concepts on rural development projects ............................. 9 1.1. Concept of Project .................................................................................................. 9 1.2. Basic contents of a rural development project ................................................. 10 1.3. Major concerns of the funding agency about rural development projects ... 10 ii. Steps in development of a rural development project ........... 13 2.1. Problem identification ........................................................................................... 13 2.2. Development of project objectives ..................................................................... 16 2.3. Choice of project approaches ............................................................................ 18 2.4. Determination of project stakeholders ............................................................... 20 2.5. Development of the logic frame .......................................................................... 24 2.6. Planning of project activities and budgeting ..................................................... 33 iii. project proposal writing ........................................................................... 37 3.1. Outlines of a project proposal ............................................................................. 37 3.2. Guidelines for writing project proposal components........................................ 38 3.3. Dificulties in writing a development project ....................................................... 48 3.4. Evaluation of a project proposal ......................................................................... 49 3.5. Pratical advice for project proposal writing ....................................................... 51 iv. management of rural development projects ............................... 52 4.1. Introduction to management of rural development projects........................... 52 4.2. Institutional and personnel organization for project management ............... 57 4.3. Logistic organization for project management.................................................. 58 4.4. Project budgeting .................................................................................................. 59 4.5. Management of hired services and supplies .................................................... 59 4.6. Management of contracts .................................................................................... 59 4.7. Project quantification ............................................................................................ 62 v. necessary skills for prject managers............................................... 67 5.1. Basic managerial skills ......................................................................................... 67 5.2. Monitoring skills ..................................................................................................... 68 5.3. Skills for decision making and problem solving................................................ 68 5.4. Communication skills............................................................................................ 71 5.5. Team-working skills ............................................................................................. 72 5.6. Time management skills ...................................................................................... 73 5.7. Contradiction and conflict solving skills ............................................................. 74 vi. writing of project reports ....................................................................... 81 6.1. Basic principles for project report writing .......................................................... 81 6.2. Types of project reports ....................................................................................... 81 6.3. Steps in project report writing.............................................................................. 83
 7. Lêi giíi thiÖu X©y dùng vµ qu¶n lý Dù ¸n ph¸t triÓn lµ bé tµi liÖu ®−îc Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng - B¾c K¹n biªn so¹n dïng lµm tµi liÖu gi¶ng d¹y vµ h−íng dÉn c¸n bé c¸c cÊp, ®Æc biÕt lµ cÊp tØnh huyÖn n¾m ®−îc c¸ch x©y dùng vµ tæ chøc triÓn khai, qu¶n lý theo dâi gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ c¸c Dù ¸n ph¸t triÓn. Tµi liÖu nµy ®· ®−îc dïng lµm tµi liÖu ®µo t¹o cho c¸n bé qu¶n lý vµ c¸n bé khuyÕn n«ng c¸c cÊp ë hai tØnh Cao B»ng vµ B¾c K¹n, b−íc ®Çu ®· thu ®−îc kÕt qu¶ râ nÐt gãp phÇn t¨ng c−êng kü n¨ng x©y dùng vµ qu¶n lý c¸c Dù ¸n ph¸t triÓn N«ng th«n ë c¸c ®Þa ph−¬ng nãi trªn. Néi dung cña tµi liÖu nµy tËp trung giíi thiÖu mét sè vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n, c¸c b−íc x©y dùng dù ¸n, c¸ch viÕt dù ¸n, c¸ch qu¶n lý dù ¸n mang l¹i hiÖu qu¶ cao còng nh− mét sè kü n¨ng cÇn thiÕt cña c¸n bé qu¶n lý dù ¸n... Tµi liÖu nµy ®−îc biªn so¹n ®Ó ®µo t¹o vµ h−íng dÉn c¸n bé c¸c cÊp, ®Æc biÖt lµ c¸n bé cÊp tØnh, huyÖn cã c¸ch nh×n tæng quan vÒ dù ¸n ph¸t triÓn N«ng th«n, c¸ch x©y dùng còng nh− qu¶n lý c¸c Dù ¸n. Sau kho¸ häc häc viªn sÏ: - N¾m v÷ng c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n còng nh− néi dung chñ yÕu cña c¸c dù ¸n nµy. - N¾m v÷ng c¸c b−íc tiÕn hµnh x©y dùng dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n, viÕt dù ¸n vµ c¸c thµnh phÇn tham gia vµo dù ¸n. - BiÕt c¸ch qu¶n lý dù ¸n cã hiÖu qu¶ trªn c¬ së n¾m ch¾c c¸c kü n¨ng c¬ b¶n cÇn cã cña c¸n bé dù ¸n. C¸ch viÕt b¸o c¸o ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ dù ¸n còng ®−îc giíi thiÖu t−¬ng ®ãi chi tiÕt trong tµi liÖu nµy. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n tµi liÖu, chóng t«i ®· tham kh¶o mét sè c¸c tµi liÖu cã liªn quan ®Õn lÜnh vùc nµy ë trong vµ ngoµi n−íc, ®ång thêi nhËn ®−îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c¸c c¸n bé trong vµ ngoµi dù ¸n. Chóng t«i hy väng r»ng ®©y sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o tèt cho c¸c c¸n bé lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn vµ ®Æc biÖt lµ c¸n bé qu¶n lý. Tuy nhiªn, tµi liÖu ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt cÇn ®−îc bæ sung, chØnh lý cho phï hîp h¬n. Dù ¸n rÊt mong ®−îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c b¹n ®äc vµ nh÷ng ai quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy. dù ¸n ptnt cao b»ng-b¾c k¹n Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 7
 8. 8 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 9. i. Kh¸i qu¸t vÒ Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n 1.1. Kh¸i niÖm vÒ Dù ¸n 1.1.1. Dù ¸n lμ g×? Dù ¸n lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng phèi hîp vµ cã liªn quan víi nhau nh»m bè trÝ vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc vÒ tµi chÝnh, nh©n lùc, ph−¬ng tiÖn trang thiÕt bÞ ®Ó t¹o ra c¸c s¶n phÈm hay dÞch vô trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu cô thÓ cña c¸c tæ chøc kinh tÕ, x· héi. 1.1.2. Dù ¸n ph¸t triÓn lμ g×? Dù ¸n ph¸t triÓn lµ tËp hîp c¸c ho¹t ®éng qua l¹i nh»m bè trÝ sö dông c¸c nguån lùc khan hiÕm vÒ tµi chÝnh, nh©n lùc, ph−¬ng tiÖn, vËt t−, thiÕt bÞ vµ thêi gian ®Ó thùc hiÖn mét ch−¬ng tr×nh ph¸t triÓn, t¹o ra s¶n phÈm hay dÞch vô trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nh»m tho¶ m·n c¸c môc tiªu nhÊt ®Þnh vÒ kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, ®¶m b¶o lîi Ých cña c¸c thµnh viªn liªn quan, nhÊt lµ c− d©n n«ng th«n, ChÝnh phñ vµ c¬ quan tµi trî. Dù ¸n ph¸t triÓn ®ßi hái ®Çu t− mét lÇn nh−ng ph¶i cã t¸c dông l©u dµi. 1.1.3. Sù kh¸c nhau gi÷a Dù ¸n ph¸t triÓn vμ Dù ¸n ®Çu t− DiÔn gi¶i Dù ¸n ph¸t triÓn Dù ¸n ®Çu t− Môc tiªu Kinh tÕ, x· héi, m«i Kinh tÕ lµ chñ yÕu dÔ ®Þnh l−îng tr−êng, l©u dµi, khã ®Þnh l−îng Tæ chøc/ Céng ®ång, nh©n d©n C¸c doanh nghiÖp chñ doanh tham gia ng−êi h−ëng lîi nghiÖp Ho¹t ®éng Lång ghÐp, ®a môc tiªu Ýt lång ghÐp, ®¬n môc tiªu Qòy thêi gian H¹n hÑp RÊt h¹n hÑp Ph¹m vi Réng HÑp Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 9
 10. 1.2. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n C¸c néi dung C©u hái cÇn lμm râ c¬ b¶n 1. VÊn ®Ò • Dù ¸n ®Þnh gi¶i quyÕt vÊn ®Ò khã kh¨n g×? khã kh¨n • Cã ®óng víi nhu cÇu cña d©n vµ khã kh¨n cña céng ®ång ®ang gÆp ph¶i? • Nguyªn nh©n nµo dÉn ®Õn khã kh¨n ®ã? • NÕu kh«ng gi¶i quyÕt sÏ cã hËu qu¶ g×? 2. Môc tiªu • Môc tiªu chung, môc tiªu cô thÓ cña dù ¸n lµ g×? • Môc tiªu kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng cña dù ¸n lµ g×? • C¸c môc tiªu nµy cã ®Þnh l−îng ®−îc kh«ng? • Cã kh¶ thi kh«ng? 3. Gi¶i ph¸p • C¸c gi¶i ph¸p nµo tèt nhÊt ®Ó ®¹t ®−îc tõng môc tiªu cô lùa chän thÓ? vµ c¸c • Mçi gi¶i ph¸p nµy cã nh÷ng ho¹t ®éng g×? ho¹t ®éng • Mçi ho¹t ®éng nµy yªu cÇu bao nhiªu nguån lùc ®Ó thùc hiÖn? 4. Nguån lùc • Tæng kinh phÝ cña dù ¸n lµ bao nhiªu? Cho c¸c ho¹t ®éng vµ tæ chøc nµo? thùc hiÖn • §Þa ph−¬ng ®ãng gãp bao nhiªu, c¬ chÕ nµo? • Xin tµi trî bao nhiªu? 5. B¶ng tãm • Dù ¸n gåm môc tiªu cô thÓ chung, môc tiªu cô thÓ, kÕt qu¶ t¾t kÕ nµo, c¸c ho¹t ®éng nµo? ho¹ch dù • Sè liÖu nµo chøng minh cho c¸c chØ tiªu trªn ®· ®−îc thùc ¸n hiÖn? • Sè liÖu Êy lÊy ë ®©u? • Gi¶ sö nµo quan träng cho sù thµnh c«ng cña dù ¸n n»m ngoµi tÇm kiÓm so¸t cña dù ¸n? 6. KÕ ho¹ch ViÖc g×? Bao nhiªu? Lóc nµo lµm? Chi phÝ lao ®éng, vËt t−, thiÕt thùc hiÖn bÞ? Ai lµm? Lµm ë ®©u? 1.3. Nh÷ng quan t©m chÝnh cña c¸c tæ chøc tµi trî ®èi víi c¸c dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n • Dù ¸n ph¶i ®¸p øng ®−îc c¸c nguyªn t¾c cña dù ¸n ph¸t triÓn. 10 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 11. • Dù ¸n ph¶i m« t¶ ®−îc r»ng ý t−ëng, nhu cÇu cña dù ¸n, c¸ch thiÕt kÕ x©y dùng dù ¸n ph¶i xuÊt ph¸t tõ céng ®ång vµ ph¶i ®¸p øng nhu cÇu cña d©n vµ céng ®ång. • Dù ¸n ph¶i h−íng vµo môc tiªu ph¸t triÓn, chó ý c¶ ba môc tiªu kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng. • Dù ¸n nªu râ vÊn ®Ò giíi, ph¶i gãp phÇn ph¸t triÓn phô n÷. C¸c tæ chøc tµi trî muèn dù ¸n thùc hiÖn sù b×nh ®¼ng vÒ giíi. • Dù ¸n ph¶i h−íng vµo viÖc x©y dùng sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho céng ®ång: Kh«ng nªn dïng nh÷ng lêi s¸o rçng nãi vÒ sù bÒn v÷ng mµ ph¶i th«ng qua tÝnh logÝc cña thiÕt kÕ dù ¸n ®Ó nãi lªn tÝnh bÒn v÷ng vµ chØ ra r»ng. C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n sÏ thÕ nµo nÕu kÕt thóc tµi trî kinh phÝ cho dù ¸n? BÒn v÷ng ph¶i thÓ hiÖn ë 3 khÝa c¹nh: o BÒn v÷ng vÒ kÕt qu¶: KÕt qu¶ cña dù ¸n cã ®−îc duy tr× vµ ph¸t triÓn trong t−¬ng lai? o BÒn v÷ng vÒ tæ chøc: C¬ cÊu tæ chøc, nguån nh©n lùc do dù ¸n n©ng cao n¨ng lùc cã cßn bÒn v÷ng, cã cßn tiÕp tôc c¸c ho¹t ®éng khi dù ¸n kÕt thóc? o BÒn v÷ng vÒ tµi chÝnh: Sau khi hÕt tµi trî, liÖu c¸c ho¹t ®éng dù ¸n cã tù t¹o ra kinh phÝ ®Ó tiÕp tôc c¸c ho¹t ®éng cÇn thiÕt? • Dù ¸n ph¶i gãp phÇn gi¶m thiÓu sù cho kh«ng, lo¹i bá trî cÊp m·i m·i. • Dù ¸n ph¶i ph¸t huy tèi ®a c¸c nguån lùc vµ sù ®ãng gãp cña ®Þa ph−¬ng. • Dù ¸n ph¶i thÓ hiÖn sù tham gia cña d©n vµo tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n cña dù ¸n. Kh«ng nªn nhÇm lÉn gi÷a sù tham gia vµ ®¹i diÖn cña d©n trong mét dù ¸n. • Dù ¸n ph¶i thÓ hiÖn râ chñ së h÷u cña dù ¸n. Nãi chung, chñ së h÷u cña dù ¸n cµng gÇn tíi ng−êi h−ëng lîi th× cµng tèt. CÇn thÓ hiÖn râ lµm thÕ nµo céng ®ång sÏ lµ ng−êi së h÷u thµnh qu¶ cña dù ¸n. • Dù ¸n ph¶i gãp phÇn n©ng cao n¨ng lùc cña ®Þa ph−¬ng, nhÊt lµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc . Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 11
 12. • Dù ¸n ph¶i thÓ hiÖn râ sù phèi hîp, kÕt hîp cña nhiÒu tæ chøc khi thùc hiÖn. Dù ¸n nªn do mét tæ chøc së h÷u nh−ng ®Çu vµo dù ¸n nªn tõ nhiÒu tæ chøc. Mét gãc miÒn nói trong vïng Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 12 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản