Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 3

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
232
lượt xem
152
download

Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN III : VIẾT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn là bộ tài liệu được dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dấn cán bộ các cấp nắm được cáchxaay dựng và tổ chức triển khai quản lí theo dõi đánh giá các dự án phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 3

 1. iii. viÕt ®Ò c−¬ng dù ¸n 3.1. Néi dung cña ®Ò c−¬ng dù ¸n MÆc dï mçi c¬ quan tµi trî cã thÓ cã yªu cÇu vÒ h×nh thøc riªng cho ®Ò c−¬ng dù ¸n mµ hä tµi trî, nh×n chung mét ®Ò c−¬ng dù ¸n lµ mét v¨n b¶n bao gåm c¸c phÇn sau ®©y: • Trang ®Çu (title page) • Môc lôc (table of contents) • Tãm t¾t dù ¸n (summary) • Bèi c¶nh (background) • Môc tiªu (objectives) • C¸c ho¹t ®éng vµ kÕt qu¶ (activities and outputs) • §Çu vµo (inputs) • Tæ chøc vµ thùc hiÖn dù ¸n (project organization and implementation) • Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n (monitoring and evaluation) • BiÖn minh vµ ph©n tÝch rñi ro (justification and risk analysis) • Kinh phÝ (budget) • Phô lôc (appendix) Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 37
 2. 3.2. C¸ch viÕt c¸c phÇn cña ®Ò c−¬ng dù ¸n 3.2.1. Trang b×a 1. C¸c th«ng tin cÇn cã • Tªn dù ¸n. • C¬ quan tµi trî. • Tªn c¬ quan thùc hiÖn thùc hiÖn dù ¸n vµ tªn ng−êi, b»ng cÊp (nÕu cã) cña ng−êi ®¹i diÖn. • §Þa chØ c¬ quan thùc hiÖn/ §Þa chØ liªn l¹c. • §Þa ®iÓm thùc hiÖn dù ¸n. • Thêi gian thùc hiÖn dù ¸n. • Kinh phÝ ®Ò nghÞ tµi trî. • Ngµy göi dù ¸n. 2. Yªu cÇu: • Tªn dù ¸n ph¶i ng¾n gän, dÔ hiÓu, trùc tiÕp vµ thÓ hiÖn néi dung dù ¸n. • Kh«ng viÕt t¾t tªn c¸c tæ chøc quèc tÕ xin tµi trî. • §−îc viÕt t¾t tõ c¸c häc vÞ nh− PhD. Dr. • Tr×nh bµy râ, chÝnh x¸c vµ ®Ñp. 3.2.2. Môc lôc 1. T¸c dông: • Gióp cho ng−êi ®äc biÕt ®−îc kh¸i qu¸t cÊu tróc vµ néi dung cña dù ¸n. • ThÓ hiÖn ®−îc tÝnh khoa häc cña dù ¸n, thuyÕt phôc ng−êi ®äc ngay tõ ®Çu. • Gióp cho ng−êi ®äc, cã thÓ nhanh chãng t×m thÊy phÇn m×nh muèn ®äc ®Ó hiÓu râ thªm dù ¸n. 38 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 3. 2. C¸ch tr×nh bµy Cã mét sè h×nh thøc tr×nh mµy môc lôc kh¸c nhau, nh−ng vÒ c¬ b¶n cã thÓ tr×nh bµy nh− sau: Môc lôc Trang Tãm t¾t dù ¸n 3 1 Bèi c¶nh vïng dù ¸n 4 2 Môc tiªu cña dù ¸n 2.1....... 2.2....... 3 C¸c ho¹t ®éng cña dù ¸n 9 4 §Çu vµo 22 5 Tæ chøc vµ thùc hiÖn dù ¸n 23 6 Gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ 27 7 KÕ ho¹ch thùc hiÖn 29 8 BiÖn minh vµ ph©n tÝch rñi ro 31 9 Phô lôc 37 3.2.3. Tãm t¾t dù ¸n 1. Môc ®Ých: §Ó ng−êi ®äc (hay c¬ quan tµi trî) BiÕt ®−îc ý t−ëng chñ ®¹o cña dù ¸n trong thêi gian ng¾n ®Ó quyÕt ®Þnh cã nªn ®äc hay kh«ng ®äc toµn bé dù ¸n. 2. C¸ch viÕt Tuy ®−îc tr×nh bµy tr−íc nh−ng ®−îc viÕt sau khi hoµn thµnh cã ®Ò c−¬ng dù ¸n. 3. Yªu cÇu: PhÇn tãm t¾t ph¶i viÕt râ rµng, sóc tÝch vµ ng¾n gän (th−êng kh«ng qu¸ 300 tõ) tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 39
 4. • VÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt cña dù ¸n lµ g×? • T¹i sao l¹i gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã? • Môc ®Ých cña dù ¸n lµ g×? • C¸c ho¹t ®éng chÝnh cña dù ¸n? • Thêi gian vµ kinh phÝ? 3.2.4. Bèi c¶nh cña dù ¸n 1. T¸c dông Lµm cho ng−êi ®äc hiÓu ®−îc: • T×nh h×nh cña ®Þa ph−¬ng, • HiÖn tr¹ng nh÷ng vÊn ®Ò, khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt • TÇm quan träng cña vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt trong dù ¸n • TÝnh cÊp thiÕt cña dù ¸n 2. Yªu cÇu: - VÒ h×nh thøc: • Ng¾n, ngän, râ rµng, (tõ 1 ®Õn 2 trang ). • C©u v¨n ng¾n, tõ ng÷ chÝnh x¸c, dÔ hiÓu - VÒ néi dung: • C¸c th«ng tin cÇn cã c¶ ®Þnh tÝnh vµ ®Þnh l−îng, kh«ng chung chung. • §i tõ tæng qu¸t ®Õn chi tiÕt, cô thÓ. • §ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó ng−êi ®äc hiÓu ®ñ, hiÓu ®óng vµ hiÓu râ bèi c¶nh cña vïng dù ¸n. • Nãi râ ®−îc c¸c vÊn ®Ò mµ c©y vÊn ®Ò nªu ra vµ phï hîp víi sù quan t©m cña c¬ quan tµi trî. • Nãi râ vÊn ®Ò mµ dù ¸n dù ®Þnh vµ cã kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt. • Nãi râ vÒ c¬ quan/ tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. 40 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 5. 3.2.5. Môc ®Ých, môc tiªu cña dù ¸n 1. Môc ®Ých dù ¸n M« t¶ t×nh h×nh trong t−¬ng lai mét khi c¸c vÊn ®Ò nªu ra trong dù ¸n gi¶i quyÕt. Môc ®Ých cña dù ¸n lµ t×nh tr¹ng trong t−¬ng lai mµ dù ¸n gãp phÇn lµm ra. 2. Môc tiªu cô thÓ: • Lµ c¸c môc tiªu cô thÓ mµ dù ¸n cÇn ®¹t ®−îc (Do dù ¸n trùc tiÕp t¹o ra). • Mét dù ¸n th−êng chØ cã mét môc tiªu chung, nh−ng cã thÓ cã nhiÒu môc tiªu cô thÓ, c¸c môc tiªu ph¶i ®−îc liªn kÕt víi nhau mét c¸ch râ rµng, chÆt chÏ. 3. C¸ch viÕt môc tiªu dù ¸n • Nªn dùa vµo C©y môc tiªu ®Ó viÕt. • ViÕt râ rµng. • Môc tiªu ph¶i ®o hay ®Þnh l−îng ®−îc. • Môc tiªu tuú thuéc vµo b¶n chÊt cña dù ¸n. • Nªn dïng c¸c tõ mang nghÜa trùc tiÕp cña hµnh ®éng nh−: Cung cÊp; x©y dùng, t¨ng c−êng, ph¸t triÓn, t¨ng c−êng n¨ng lùc ... ngay ë ®Çu c©u. Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 41
 6. 3.2.6. §Çu ra vμ c¸c ho¹t ®éng Nªn viÕt c¸c ®Çu ra vµ c¸c ho¹t ®éng nh− thÕ nµo? C¸ch 1: ViÕt trong khung Logic ChØ sè C¨n cø kiÓm tra Gi¶ ®Þnh Môc tiªu (§Çu ra) 1: ............................. H§1.1........................... • §Çu vµo ..................................... • C¬ quan thùc hiÖn ..................................... ......... • Thêi gian • Ng©n s¸ch dù kiÕn H§1.2........................... • §Çu vµo ..................................... • C¬ quan thùc hiÖn ..................................... ......... • Thêi gian • Ng©n s¸ch dù kiÕn Môc tiªu (§Çu ra) 2: ............................. H§2.1 • §Çu vµo ..................................... • C¬ quan thùc hiÖn ..................................... • Thêi gian ..................................... ........ • Ng©n s¸ch dù kiÕn H§ 2.2. • §Çu vµo ..................................... • C¬ quan thùc hiÖn ..................................... • Thêi gian ..................................... ......... • Ng©n s¸ch dù kiÕn 42 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 7. C¸ch 2: ViÕt d−íi d¹ng c©u v¨n Môc tiªu 1:........... C¸c ho¹t ®éng: 1.1............. 1.2............. Môc tiªu 2:........... C¸c ho¹t ®éng: 2.1............. 2.2............. 2.3............. Môc tiªu 3:........... C¸c ho¹t ®éng: 1.1............. 1.2............. 3.2.7. §Çu vμo 1. C¸c nguån lùc cÇn cung cÊp cho dù ¸n • TÝnh tÊt c¶ nhu cÇu vÒ kinh phÝ cho tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong dù ¸n. • Kh«ng tÝnh nh÷ng kinh phÝ mµ n«ng d©n lµm cho chÝnh b¶n th©n hä (thÝ dô c«ng nu«i t«m, dän ao cña gia ®×nh...). 2. §Þa ph−¬ng cã thÓ ®ãng gãp nh÷ng g× vµ bao nhiªu? • CÇn nªu râ nh÷ng kho¶n mµ ®Þa ph−¬ng cã thÓ ®ãng gãp: c«ng lao ®éng, ®Êt ®ai, thiÕt bÞ, vËt t− nÕu cã. Nh÷ng ®ãng gãp nµy thÓ hiÖn nç lùc cao nhÊt mµ ®Þa ph−¬ng cã thÓ huy ®éng ®Ó t¨ng tÝnh thuyÕt phôc cho phÇn xin tµi trî. • CÇn m« t¶ cÆn kÏ vµ chÝnh x¸c vÒ c¸c kho¶n ®ãng gãp cña ®Þa ph−¬ng. 3. §Ò nghÞ c¬ quan.... tµi trî bao nhiªu? cho nh÷ng kho¶n g×? Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 43
 8. • Nªu râ sè l−îng, lo¹i vËt t−, trang thiÕt bÞ. • Nh÷ng ®ãng gãp nµy ph¶i ®−îc ®Þnh gi¸ vµ ph©n bæ cho tõng kú. 3.2.8. Tæ chøc vμ thùc hiÖn dù ¸n 1. C¬ quan thùc hiÖn dù ¸n • Tæ chøc xin tµi trî th−êng lµ c¬ quan thùc hiÖn dù ¸n. • C¸c c¬ quan/ tæ chøc chÝnh phèi kÕt hîp vµ qu¶n lý dù ¸n. (Nªn dùa vµo b¶ng ph©n tÝch thμnh phÇn tham gia ®Ó viÕt) 2. C¬ cÊu tæ chøc vµ chøc n¨ng nhiÖm vô trong tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n Giíi thiÖu vÒ c¸c c¬ quan: • Tæ chøc ®−îc thµnh lËp vµo lóc nµo? • Môc tiªu vµ c¸c ho¹t ®éng cña nã? • §· bao giê tæ chøc ®−îc tµi trî lµm dù ¸n g× ch−a? • NÕu cã, ai gióp vµ gióp vµo lóc nµo? • C¸c c¬ quan, ®oµn thÓ nµo tham gia? Chó ý: CÇn lµm t¨ng sù tin t−ëng cña c¬ quan tµi trî b»ng viÖc ®−a vµo c¸c c¬ quan chuyªn m«n hoÆc cã uy tÝn trong tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan thùc hiÖn dù ¸n Tªn c¬ quan tæ chøc Chøc n¨ng, nhiÖm vô Ghi chó 3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý dù ¸n - Yªu cÇu: • Bé m¸y qu¶n lý ph¶i ®−îc m« t¶ mét c¸ch râ rµng, gän nhÑ, ®¶m b¶o hiÖu qu¶ vµ hiÖu lùc trong ®iÒu hµnh dù ¸n. • Phï hîp víi hoµn c¶nh chÝnh trÞ vµ x· héi cña mçi ®Þa ph−¬ng. 44 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 9. • Phèi hîp sù ®iÒu phèi cña tæ chøc tµi trî vµ c¸c quy ®Þnh cña chÝnh phñ. • Ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc vµ sù tham gia cña d©n. Chó ý: Nªn thÓ hiÖn bé m¸y qu¶n lý dù ¸n ë d¹ng s¬ ®å. - Ph©n c«ng chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c thμnh viªn tham gia VÝ dô: Thµnh phÇn ban qu¶n lý dù ¸n x·.... Hä vμ tªn Chøc vô hiÖn nay Chøc danh trong BQL 4. KÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n • Nªu râ lóc nµo? lµ g×? ai lµm? • Nªn thÓ hiÖn ë biÓu vµ s¬ ®å (Dùa vμo kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Ó viÕt) VÝ dô: KÕ ho¹ch thùc hiÖn dù ¸n… C¸c ho¹t KÕt qu¶ Thêi gian Lao VËt Chi Ai ®éng cña cÇn ®¹t Q1 Q2 Q3 Q4 ®éng t− phÝ lµm dù ¸n Môc tiªu 1:........................................................................................... H§ 1.1 H§ 1.2 H§ 1.3 Môc tiªu 2:............................................................................................ H§2.1 H§2.2 H§2.3 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 45
 10. 3.2.9. Gi¸m s¸t vμ ®¸nh gi¸ dù ¸n M« t¶ viÖc tiÕn hµnh gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n diÔn ra nh− thÕ nµo. Néi dung phÇn nµy bao gåm: • Nªu râ c¸c chØ tiªu dïng cho gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸, th−íc ®o tõng chØ tiªu ®ã, vµ ph−¬ng ph¸p thu l−îm c¸c chØ tiªu ®ã. • Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c bªn liªn quan ®Õn gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n. • HÖ thèng th«ng tin cho dù ¸n, chÕ ®é b¸o c¸o, kiÓm tra vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng dù ¸n. • KÕ ho¹ch gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ dù ¸n. (Nªn dùa vμo cét ba (nguån d÷ liÖu minh chøng) cña B¶ng tãm t¾t kÕ ho¹ch dù ¸n (Project Planning Matrix) ®Ó viÕt). 3.2.10. BiÖn minh vμ ph©n tÝch rñi ro 1. BiÖn minh - Môc ®Ých: • Nãi râ tÇm quan träng cña dù ¸n • Nãi râ tÝnh ®óng ®¾n cña c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt • Ph©n tÝch hiÖu qu¶ cña dù ¸n (kinh tÕ, x· héi, m«i tr−êng) • ThuyÕt phôc c¬ quan tµi trî gióp ®ì - C¸ch viÕt ViÕt ng¾n gän, phï hîp mong muèn cña tæ chøc tµi trî, ®¶m b¶o ®ñ ý: • Dù ¸n gi¶i quyÕt vÊn ®Ò g×? • T¹i sao vÊn ®Ò nµy mµ kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò kh¸c? - Møc ®é phæ biÕn nghiªm träng. - Xu h−íng ph¸t triÓn. - Phï hîp víi quan t©m cña x· héi. • VÊn ®Ò ®−îc ®Æt ra trong bèi c¶nh nµo? • BiÖn ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò trªn? ViÕt trong mét ®o¹n v¨n. 46 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 11. • Ai sÏ ®−îc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp h−ëng lîi? • HiÖu qu¶ cña dù ¸n: ViÕt trong mét ®o¹n v¨n c¸c hiÖu qu¶ n©ng cao n¨ng lùc, kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng cña dù ¸n sÏ mang l¹i. (Nªn dùa vμo c©y vÊn ®Ò (nguyªn nh©n vμ hËu qu¶) ®Ó viÕt!) 2. Ph©n tÝch rñi ro - Môc ®Ých: Kh¼ng ®Þnh tÝnh ®óng ®¾n cña dù ¸n vµ ®Ó nãi r»ng: NÕu cã rñi ro x¶y ra th× dù ¸n vÉn ®¸ng gi¸ ®Çu t−. - C¸ch viÕt: • LiÖt kª c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra. • Møc ®é cña tõng rñi ro Êy. • C¸ch gi¶i quyÕt cho tõng rñi ro. • Nªn viÕt ng¾n gän, th−êng thÓ hiÖn b»ng b¶ng. (Nªn dùa vμo phÇn ph©n tÝch c¸c gi¶ ®Þnh trong b¶ng tãm t¾t kÕ ho¹ch ®Ó viÕt). VÝ dô: Ph©n tÝch rñi ro dù ¸n nu«i c¸ Lo¹i rñi ro Møc ®é Gi¶i ph¸p M−a lò lµm trµn bê, mÊt ThÊp ♦ Gia cè bê tr−íc mïa m−a b·o c¸ ♦ T¨ng c−êng kiÓm tra trong mïa m−a lò, chuÈn bÞ s½n c¸c nguån lùc ®Ó øng phã t¹i chç ChËm tr¶ vèn, nî ®äng ThÊp ♦ Thùc hiÖn ®óng ®iÒu lÖ nhãm tÝn dông tiÕt kiÖm ®Ó kh«ng cã nî ®äng ViÖc thay ®æi c¸n bé sau Võa ♦ Bµn giao kÞp thêi ??? bÇu cö S¶n phÈm khã b¸n ThÊp ♦ T×m thÞ tr−êng, hîp t¸c tiªu thô s¶n phÈm Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 47
 12. 3.2.11. Phô lôc 1. Môc ®Ých: Lµ phÇn ®−a ra c¸c s¬ ®å, c¸c th«ng tin ®Ó minh ho¹, lµm râ thªm néi dung dù ¸n. 2. Néi dung: C¸c néi dung sau ®©y cã thÓ ë PhÇn phô lôc: • B¶n ®å. • C¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ mét sè vÊn ®Ò mµ dù ¸n quan t©m. • C©y vÊn ®Ò, C©y môc tiªu. • Lý lÞch cña mét sè c¸n bé chñ chèt. • ¶nh minh ho¹. 3.3. Mét sè khã kh¨n khi viÕt dù ¸n ph¸t triÓn • ThiÕu th«ng tin vµ ngÇn ng¹i quan hÖ víi c¬ quan tµi trî. Trë ng¹i chñ yÕu lµ kü n¨ng giao tiÕp vµ hµng rµo ng«n ng÷. • Sù hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ cña c¸n bé dù ¸n vÒ ý t−ëng gióp ®ì, môc tiªu, t«n chØ cña c¸c tæ chøc tµi trî. Ch−a hiÓu hÕt lý do hä lµ ai vµ v× sao l¹i gióp ®ì m×nh. • ý t−ëng cña dù ¸n h×nh thµnh tõ ng−êi ngoµi céng ®ång, Ýt ®¸p øng nhu cÇu cña ng−êi d©n vµ cña céng ®ång. • Môc tiªu cña dù ¸n: Ýt chó ý vÒ mÆt x· héi (ph¸t triÓn ng−êi bÞ thua thiÖt nhÊt, c«ng b»ng x· héi, møc ®é ph©n bè thµnh qu¶ dù ¸n cho c¸c nhãm c− d©n) Ýt chó ý vÒ m«i tr−êng (b¶o tån tµi nguyªn thiªn nhiªn...). • Kh«ng lµm râ nhãm môc tiªu (Nhãm h−ëng lîi) cña dù ¸n lµ ai vµ bao nhiªu ng−êi. • Ýt chó träng vÊn ®Ò giíi, nhÊt lµ ch−a cã gi¶i ph¸p ph¸t triÓn phô n÷. • Ch−a lµm râ quan ®iÓm d©n tham gia trong x¸c ®Þnh nhu cÇu, x©y dùng, thùc hiÖn, h−ëng lîi tõ dù ¸n kh«ng râ rµng. NhiÒu ng−êi cho r»ng yªu cÇu d©n tham gia chØ lµ h×nh thøc. C¸n bé x©y dùng dù ¸n ch−a hiÓu hiÕt 48 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 13. ph−¬ng ph¸p vµ c¸ch tiÕp cËn cã d©n tham gia. Hä vÉn quen víi c¸ch lµm cò, kÕ ho¹ch tõ trªn xuèng, mang tÝnh ¸p ®Æt. • Cã sù nhÇm lÉn gi÷a sù tham gia vµ ®¹i diÖn cña d©n trong dù ¸n. • Ch−a hiÓu hÕt quan ®iÓm ph¸t triÓn bÒn v÷ng. V× thÕ, ch−a thiÕt kÕ c¸c gi¶i ph¸p x©y dùng, thùc hiªn, qu¶n lý thµnh qu¶ dù ¸n mét c¸ch bÒn v÷ng. • Dù ¸n coi träng viÖc xin tµi trî, xem nhÑ ph¸t huy néi lùc. Ch−a g¾n tr¸ch nhiÖm cña ng−êi sö dông víi qu¶n lý, nu«i d−ìng c«ng tr×nh dù ¸n. • Kh«ng thÓ hiÖn râ chñ së h÷u cña dù ¸n. Th−êng cã sù t¸ch rêi gi÷a ng−êi x©y dùng dù ¸n, ng−êi tæ chøc thùc hiÖn vµ ng−êi h−ëng lîi. Th−êng qu¸ nhiÒu bªn tham gia, nh−ng kh«ng râ tr¸ch nhiÖm cô thÓ. • Ýt chó träng ®Õn ®µo t¹o, ph¸t triÓn nh©n lùc ®Þa ph−¬ng, mµ chó träng nhiÒu ®Õn mua s¾m, x©y dung. • HiÓu sai lÖch do bÊt ®ång ng«n ng÷: §«i khi dù ¸n ph¶i ®−îc viÕt b»ng tiÕng Anh. ViÖc nµy hay ®−îc thùc hiÖn th«ng qua phiªn dÞch. C¸n bé phiªn dÞch ch−a ®ñ kiÕn thøc, tõ vùng ®Ó dÞch c¸c chñ ®Ò mang tÝnh chuyªn s©u cña dù ¸n. 3.4. §¸nh gi¸ §Ò c−¬ng dù ¸n §Ó ®¸nh gi¸ mét b¶n ®Ò c−¬ng ®Ò xuÊt dù ¸n cã tèt hay kh«ng ng−êi ta th−êng xem xÐt nh÷ng khÝa c¹nh s©u ®©y: 1. Sù râ rμng, logic vμ nhÊt qu¸n LiÖu ai ®ã kh«ng biÕt vÒ ®Þa ph−¬ng vµ dù ¸n cã hiÓu dù ¸n qua ®äc ®Ò c−¬ng nµy kh«ng?. - Nªn: • ViÕt râ rµng, trùc tiÕp vµ ng¾n. • Tr×nh bµy nhÊt qu¸n. • DÉn ng−êi ®äc tõng b−íc hiÓu ý t−ëng cña dù ¸n. • C¸c phÇn ph¶i liªn quan thèng nhÊt víi nhau: Bèi c¶nh => VÊn ®Ò khã kh¨n => Môc tiªu => Gi¶i ph¸p => C¸c ho¹t ®éng => §Çu vµo => KÕt qu¶. Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 49
 14. • §¬n vÞ dïng ph¶i chuÈn, phæ th«ng. • Thèng nhÊt c¸c môc lín, môc nhá, b¶ng, h×nh vÏ, chó thÝch. - Kh«ng nªn: • ViÕt c©u phøc dµi dßng. • LÆp l¹i ý, ý sau kh«ng nh− ý tr−íc (sè liÖu, ®¬n vÞ ®o, t×nh h×nh). • Dïng ®¬n vÞ ®Þa ph−¬ng (nÕu xin tµi trî n−íc ngoµi). • Dïng nh÷ng tËp hîp tõ thÓ hiÖn chÝnh ng−êi viÕt còng ch−a râ rµng hay kh«ng ch¾c ch¾n: V.V....; t−¬ng tù, h×nh nh−, d−êng nh−, cã thÓ lµ, nghe nãi ®−îc coi lµ... 2. Sù ®ång bé §Ò c−¬ng dù ¸n cã chøa ®Çy ®ñ c¸c phÇn nh− tæ chøc tµi trî yªu cÇu: Tãm t¾t, §Æt vÊn ®Ò, Môc tiªu, Gi¶i ph¸p, C¸c ho¹t ®éng, KÕt qu¶, §Çu vµo, KÕ ho¹ch thùc hiÖn, Tæ chøc thùc hiÖn. 3. Sù ®¸p øng • §¸p øng yªu cÇu cña c¬ quan tµi trî? • Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, tµi nguyªn, m«i tr−êng, sù tham gia cña d©n, t¸c ®éng ®Õn ng−êi nghÌo, ¶nh h−ëng cã tÝnh nh©n réng...? • §¸p øng ®−îc nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch ®ang ®Æt ra ë ®Þa ph−¬ng, vïng vµ quèc gia? 4. Ph−¬ng ph¸p tiÕn hμnh §Ò c−¬ng cã gi¸ trÞ cao khi ng−êi viÕt chøng tá r»ng hä ®· hiÓu kü c¸c khã kh¨n cÇn ph¶i v−ît qua b»ng c¸c gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt trong dù ¸n. 5. N¨ng lùc cña ng−êi/c¬ quan thùc hiÖn dù ¸n • Ai/c¬ quan nµo thùc hiÖn dù ¸n? • Cã kinh nghiÖm gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ®ã ch−a? • Cã kh¶ n¨ng tæ chøc qu¶n lý dù ¸n? • Cã kh¶ n¨ng giao tiÕp trao ®æi víi c¬ quan tµi trî ?. 6. TÝnh hiÖu qu¶ • Mang l¹i lîi Ých g× vÒ kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng? 50 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
 15. • Cho ai? Phô n÷, d©n nghÌo, d©n téc thiÓu sè? • Bao nhiªu? • Nhãm h−ëng lîi lµ ai? • Céng ®ång: tÝnh tù lËp vµ sù bÒn v÷ng? • Cho tæ chøc tµi trî? • Tæ chøc thùc hiÖn dù ¸n? 7. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia • C¬ quan thùc hiÖn? • C¬ quan tµi trî? • Thµnh viªn tham gia dù ¸n: n«ng d©n, phô n÷, tr−êng häc, bÖnh x¸? • Céng ®ång, nhãm h−ëng lîi? • C¸c tæ chøc chÝnh phñ? 3.5. Mét sè lêi khuyªn thùc tÕ khi viÕt dù ¸n Kh«ng nªn Nªn • ViÕt dµi dßng, khã hiÓu • ViÕt ng¾n, dïng tõ phæ th«ng • T¹o thµnh nhiÒu c©u, ®o¹n v¨n, • C¸c c©u liªn quan, thèng nhÊt, ®¬n t¨ng tÝnh phøc t¹p gi¶n • Ýt dïng sè liÖu ®Ó viÖn dÉn • Cã sè liÖu ®Þnh l−îng • Ýt dïng c¸c b¶ng biÓu • Dïng b¶ng biÓu cho c¸c b¶ng sè liÖu • §−a nh÷ng tõ ng÷ khã hiÓu, l¹c • Dïng nh÷ng tõ ng÷ hîp víi ý t−ëng lâng, kh«ng phï hîp víi ý t−ëng, vµ c¸ch diÔn ®¹t cña phÝa tµi trî c¸ch nãi, diÔn ®¹t cña phÝa tµi trî • C¸c phÇn rêi r¹c, qóa cøng nh¾c • C¸c phÇn cã liªn quan ®Õn nhau, cã nh− h−íng dÉn cña phÝa tµi trî chuyÓn ý gi÷a c¸c phÇn • Kh«ng nªn tuú ý tr×nh bµy theo c¸ch • Tr×nh bµy theo c¸c v¨n b¶n mµ c¸c riªng cña m×nh tæ chøc tµi trî h−íng dÉn Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 51

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản