Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 6

Chia sẻ: Tra Sua Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
176
lượt xem
110
download

Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

PHẦN VI : VIẾT BÁO CÁO DỰ ÁN Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn là bộ tài liệu được dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Cạn biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy và hướng dấn cán bộ các cấp nắm được cáchxaay dựng và tổ chức triển khai quản lí theo dõi đánh giá các dự án phát triển

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng và quản lí dự án phát triển nông thôn - Phần 6

  1. vi. viÕt b¸o c¸o dù ¸n 6.1. Nh÷ng nguyªn t¾c chung vÒ viÕt b¸o c¸o dù ¸n • X¸c ®Þnh c¸c lo¹i b¸o c¸o cÇn hoµn thµnh. • X¸c ®Þnh thêi ®iÓm cÇn hoµn thµnh cña tõng b¸o c¸o. • X¸c ®Þnh c¸c tµi liÖu, th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh tõng b¸o c¸o. • X¸c ®Þnh c¸c n¬i, ng−êi cÇn nhËn b¸o c¸o. • X¸c ®Þnh quü thêi gian cÇn thiÕt ®Ó hoµn thµnh tõng b¸o c¸o. • X¸c ®Þnh ®Ò c−¬ng chi tiÕt, ®Þnh d¹ng cho tõng b¸o c¸o. • ViÕt b¸o c¸o. • Xem l¹i vµ c©n nh¾c c¸c ý t−ëng trong b¸o c¸o. 6.2. C¸c lo¹i b¸o c¸o dù ¸n 6.2.1. B¸o c¸o ho¹t ®éng • Sau mçi ho¹t ®éng cÇn cã b¸o c¸o. • Tuú theo tõng lo¹i ho¹t ®éng mµ cã yªu cÊu b¸o c¸o kh¸c nhau (ThÓ hiÖn trong tham chiÕu - TOR) 6.2.2. B¸o c¸o sù cè • Nh÷ng vÊn ®Ò hiÖn t¹i vµ nh÷ng vÊn ®Ò dù ®o¸n sÏ x¶y ra. • CÇn nhanh, cã tyhÓ kÐm chÝnh x¸c, kh«ng chÝnh thøc, trao ®æi b»ng lêi. 6.2.3. B¸o c¸o tiÕn ®é • Cã thÓ ®Þnh kú (hµng tuÇn, hµng th¸ng v.v...) hoÆc khi c«ng viÖc träng ®iÓm ®· ®−îc hoµn thµnh. • B¸o c¸o theo tõng môc tiªu, lÜnh vùc, tõng vïng. • B¸o c¸o viÕt cïng víi c¸c ®Ò nghÞ. Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 81
  2. MÉu b¸o c¸o theo dâi tiÕn ®é dù ¸n Tªn dù ¸n: ................................................................... Thêi gian b¸o c¸o: ....................................................... Môc tiªu C¸c c«ng ChØ b¸o KÕt qña ý kiÕn viÖc theo kÕ ho¹ch Nh÷ng trë ng¹i: ý kiÕn chung: 82 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
  3. 6.2.4. B¸o c¸o tμi chÝnh vμ ph©n tÝch tμi chÝnh : • CÇn chÝnh x¸c vµ chi tiÕt. • Th−êng lµm hµng th¸ng, quý hoÆc n¨m, tr−íc khi thanh to¸n hoÆc vµo cuèi dù ¸n. Chó ý : • Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi tõng dßng ng©n s¸ch. • Ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi c¸c chi phÝ gi¸n tiÕp vµ trùc tiÕp. • Gi¶i ph¸p cho c¸c vÊn ®Ò vÒ tµi chÝnh. 6.3. C¸c b−íc tiÕn hµnh viÕt b¸o c¸o C¸c b−íc tiÕn hµnh viÕt b¸o c¸o cã thÓ m« t¶ nh− sau: ChuÈn bÞ viÕt b¸o c¸o Xem xÐt c¸ch bè trÝ Tr×nh bµy vµ c¸c ®iÒu cÇn l−u ý ViÕt b¸o c¸o ChØnh söa b¸o c¸o DuyÖt l¹i lÇn cuèi 6.3.1. ChuÈn bÞ viÕt b¸o c¸o 1. X¸c ®Þnh môc tiªu cña b¸o c¸o • Ph©n tÝch t×nh huèng ®ang x¶y ra • KiÕn nghÞ c¸c gi¶i ph¸p ? • Ghi nhËn mét qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ? Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 83
  4. • §¸nh gi¸ c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ ? 2. X¸c ®Þnh nh÷ng th«ng tin cÇn cã • Dùa vµo c¸c môc tiªu cu¶ b¸o c¸o cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc c¸c th«ng tin mµ chóng ta cÇn b¸o c¸o. 3. Thu thËp c¸c th«ng tin ®∙ x¸c ®Þnh 4. TiÕn hµnh läc c¸c th«ng tin cÇn thiÕt 5. T×m hiÓu, ph©n tÝch th«ng tin 6. X¸c ®Þnh c¸c néi dung, c¸c vÊn ®Ò quan träng • ChuÈn bÞ c¸c ý t−ëng vµ c¸c ®iÓm cÇn l−u ý ®Ó ®−a ra bµn luËn. • §−a ra c¸c kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ s¬ bé. 6.3.2. Tr×nh bμy b¸o c¸o 1. Cã thÓ ®Æt phÇn cuèi lªn ®Çu Nªn nhí r»ng ng−êi ®äc b¸o c¸o lµ nh÷ng ng−êi hÕt søc bËn rén. §−a lªn ®Çu b¸o c¸o c¸c kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ chÝnh sÏ gióp ng−êi ®äc cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc liÖu cã cÇn ph¶i ®äc hay kh«ng vµ nÕu cã th× ®äc phÇn nµo. 2. H∙y t¹o ra nh÷ng Ên t−îng cho thÞ gi¸c ng−êi ®äc • §Ñp vÒ h×nh thøc (B×a, giÊy, ch÷, tranh ¶nh, ®å ho¹, s¬ ®å...) • Néi dung ®−îc tr×nh bµy theo ®Ò môc râ rµng, khoa häc. 3. H∙y tÝch cùc sö dông kü thuËt ®å ho¹ • §å ho¹ sÏ gióp lµm gi¶m møc ®é phøc t¹p cña c¸c th«ng tin trong b¸o c¸o, ®ång thêi gióp ng−êi ®äc tËp trung vµo c¸c ®iÓm chÝnh. • §å häa gåm c¸c d¹ng sau: + §å thÞ h×nh b¸nh + §å thÞ h×nh cét + §å thÞ ®−êng + B¶ng biÓu + S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc... 84 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
  5. 4. Kho¶ng c¸ch (d∙n dßng) • Nªn ®Ó nhiÒu kho¶ng c¸ch trong b¸o c¸o vµ ®Ó lÒ réng ra ®Ó ng−êi dÔ ®äc h¬n vµ cã thÓ ghi chó xuèng phÝa d−íi hay bªn c¹nh. • NÕu cã thÓ chóng ta chØ nªn dïng mét mÆt giÊy vµ nªn b¾t ®Çu mét phÇn míi ë trang sau. 5. C¸c tiªu ®Ò C¸c tiªu ®Ò sÏ gióp ng−êi ®äc dÔ dµng n¾m ®−îc c¸c ý chÝnh cña mét b¸o c¸o. 6. Hµnh v¨n trong b¸o c¸o - Nªn dïng c¸c tõ ®¬n gi¶n dÏ hiÓu • NhiÒu ng−êi th−êng dïng nh÷ng tõ rÊt khã hiÓu khi diÔn t¶ mét vÊn ®Ò ®¬n gi¶n, v× cho r»ng nh− thÕ th× cã vÎ trÝ tuÖ h¬n, nh−ng kú thùc chØ lµm cho ng−êi ®äc khã hiÓu hoÆc hiÓu sai ý. • §èi víi c¸c thuËt ng÷ khã hiÓu (biÖt ng÷) trong khoa häc kü thuËt, chuyªn ngµnh th× nªn lµm râ nghÜa h¬n b¾ng c¸c lêi gi¶i thÝch hoÆc chó thÝch. - Nªn dïng c©u ng¾n vμ ®¬n gi¶n • ViÖc sö dïng c¸c c©u ng¾n vµ ®¬n gi¶n sÏ hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu khi dïng nh÷ng c©u dµi vµ phøc t¹p. • Khi viÕt mét b¸o c¸o h·y ®äc l¹i c¸c c©u vµ xem cã thÓ chia mét c©u dµi thµnh c©u ng¾n hay kh«ng. - Nªn viÕt c¸c ®o¹n ng¾n • Cø hÕt mçi ý nªn xuèng mét ®o¹n míi. • TruyÒn ®¹t ý mét c¸ch râ rµng vµ dÔ hiÓu. - B¸o c¸o nªn ng¾n Mét b¸o c¸o qu¸ dµi sÏ lµm ng−êi ®äc mÊt qu¸ nhiÒu thêi gian mµ ®«i khi nh− l¹c vµo mét khu rõng rËm mµ kh«ng t×m thÊy lèi ra. Nh− vËy hiÖu qña truyÒn ®¹t th«ng tin sÏ thÊp. Nªn viÕt mét b¸o c¸o ng¾n gän. - Nªn dïng c©u v« nh©n x−ng Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 85
  6. C¸ch dïng c©u v« nh©n x−ng sÏ gióp ng−êi ®äc ®Þnh h−íng vµo môc tiªu h¬n. Ng−êi ta kh«ng nãi: "T«i ®· pháng vÊn «ng gi¸m ®èc" mµ ng−êi ta nãi: "«ng gi¸m ®èc ®· ®−îc pháng vÊn". - Nªn diÔn t¶ chÝnh x¸c Nªn tr¸nh diÔn ®¹t b»ng c¸c tõ: nhiÒu, hÇu nh−, kh¸ nh−, t−¬ng ®èi tèt,....Nh÷ng tõ nµy cã thÓ lµm ng−êi ®äc hiÓu sai. 86 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n
  7. GIÔÙI THIEÄU VEÀ TAØI LIEÄU Tài liệu bạn đang xem được download từ website WWW.AGRIVIET.COM WWW.MAUTHOIGIAN.ORG »Agriviet.com là website chuyên đề về nông nghiệp nơi liên kết mọi thành viên hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng tôi thường xuyên tổng hợp tài liệu về tất cả các lĩnh vực có liên quan đến nông nghiệp để chia sẽ cùng tất cả mọi người. Nếu tài liệu bạn cần không tìm thấy trong website xin vui lòng gửi yêu cầu về ban biên tập website để chúng tôi cố gắng bổ sung trong thời gian sớm nhất. »Chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn thành viên đã gửi tài liệu về cho chúng tôi. Thay lời cám ơn đến tác giả bằng cách chia sẽ lại những tài liệu mà bạn đang có cùng mọi người. Bạn có thể trực tiếp gửi tài liệu của bạn lên website hoặc gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ email Webmaster@Agriviet.Com Lưu ý: Mọi tài liệu, hình ảnh bạn download từ website đều thuộc bản quyền của tác giả, do đó chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ khía cạnh nào có liên quan đến nội dung của tập tài liệu này. Xin vui lòng ghi rỏ nguồn gốc “Agriviet.Com” nếu bạn phát hành lại thông tin từ website để tránh những rắc rối về sau. Một số tài liệu do thành viên gửi về cho chúng tôi không ghi rỏ nguồn gốc tác giả, một số tài liệu có thể có nội dung không chính xác so với bản tài liệu gốc, vì vậy nếu bạn là tác giả của tập tài liệu này hãy liên hệ ngay với chúng tôi nếu có một trong các yêu cầu sau : • Xóa bỏ tất cả tài liệu của bạn tại website Agriviet.com. • Thêm thông tin về tác giả vào tài liệu • Cập nhật mới nội dung tài liệu www.agriviet.com Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n 87
  8. 88 Dù ¸n ph¸t triÓn n«ng th«n Cao B»ng-B¾c K¹n

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản