Xây Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng tự đào mồ chôn mình?

Chia sẻ: Nguyễn Khắc HUYẾN | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
348
lượt xem
144
download

Xây Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng tự đào mồ chôn mình?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các nhà khoa học đã thống kê rằng nếu lấy số đá để xây dựng trường thành dùng để xây một bức tường dày 1 mét, cao 5 mét thì bức tường đó có thể bao một vòng quanh Trái đất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây Vạn Lý Trường Thành, Tần Thủy Hoàng tự đào mồ chôn mình?

  1. Xây Van Lý Trường Thanh, Tân Thuy Hoang tự đao mồ chôn minh? ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ Thứ Bảy, 02/08/2008 --- cập nhật 07:23 GMT+7 Cac nhà khoa hoc đã thông kê răng nêu lây số đá để xây dựng trường thanh dung để xây ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ môt bức tường day 1 met, cao 5 met thì bức tường đó có thể bao môt vong quanh Trai ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ đât. Con nêu như xây dưng môt con đương rông 5 met, day 35 centimet thì con đương đó có thể bao ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ quanh Trai đât 3 vong. Nhưng nêu như hiên tai moi ngươi đêu thây kinh ngac trâm trồ bơi sư ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ hung vĩ cua Van Lý Trương Thanh thì không biêt có bao nhiêu ngươi biêt đươc nhưng nôi thông ̀ ̉ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́ khổ ơ phia sau sư hung trang cua no. Viêc xây dưng trương thanh đã tiêu tôn môt khôi lương rât ́ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ lơn nhân lưc, vât lưc, tai lưc gây ra tôn thât không thể đo đêm nôi khổ của nhưng ngươi dân vô ̣ ̀ ̉ ́ ́ ̉ tôi. Nhưng có lẽ điêu sẽ khiên cho nhiêu ngươi bât ngơ là viêc xây dưng trương thanh cua hai ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̉ ngan năm trươc lai băt đâu tư môt lơi noi hoang đương, bia đăt. ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Vì môt lơi bia đăt, Thuy Hoang đế quyêt tâm xây dưng Trương Thanh. ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̀ Khi noi tơi Van Lý Trương Thanh moi ngươi đâu tiên đêu nghĩ đên Tân Thuy Hoang. Măc dù Tân ́ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ Thuy Hoang không phai là ngươi đâu tiên, cung không phai là ngươi cuôi cung trong lich sư xây ̉ ̀ ̉ ̀ ̃ ̉ ́ ̀ ̣ dưng trương thanh nhưng trong ân tương cua moi ngươi, trương thanh và Tân Thuy Hoang có ̀ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ môi quan hệ sâu săc không thể giai thich nôi. Noi đên trương thanh không thể không noi đên ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̀ ́ ́ Tân Thuy Hoang và ngươc lai. ̀ ̉ ̀ ̣ Tân Thuy Hoang là môt vị hoang đế luôn luôn lo lăng về nguy cơ phan loan và chông đôi đôi vơi ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ́ ́ đế chế cua ông ta. Sau khi lên lam hoang đê, Tân Thuy Hoang không nhưng không vì chiên ̉ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ ́ công thông nhât thiên hạ mà say mê trong mông vinh quang, ngươc lai trong long luôn luôn lo ́ ́ ̣ ̣ ̀
  2. lăng. Đế quôc Đai Tân đươc xây dưng trên vũ lưc, sư phan đôi lai đế chế cho dù là rât it, nhưng ́ ́ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ́ nhưng cuôc khơi nghia vơi quy mô lơn thì chưa bao giơ gian đoan. Lam sao để đế quôc Đai Tân ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ đươc trương tôn, đó là tâm nguyên và cung là tâm bênh cua Tân Thuy Hoang. Vì điêu nay ̀ ̣ ̃ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ không môt giây môt khăc nao Tân Thuy Hoang cam thây thanh thơi. ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ Quá trinh triên khai nên chinh trị mơi cua đế quôc Đai Tân ra khăp Trung Hoa đã găp phai không ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̉ it khó khăn. Để đươc dân chung ung hô, an đinh đươc long dân, sau khi sư nghiêp thông nhât ́ ́ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ đât nươc hoan thanh 2 năm, cung là năm Thuy Hoang thư 27 (tưc năm 220 TCN), Tân Thuy ́ ̀ ̀ ̃ ̉ ̀ ̀ ̉ Hoang không ngưng thưc hiên cac chuyên tuân du thiên ha. Cuôc tuân du đâu tiên cua Tân ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ Thuy Hoang chỉ năm trong pham vi nươc Tân, môt năm sau cuôc “thư nghiêm” nay mơi dân mơ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ rông ra bên ngoài. Năm Thuy Hoang thư 28, Tân Thuy Hoang xuât phat tư Ham Dương, qua đât ̣ ̉ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ Tề (là Sơn Đông ngay nay) tơi vung ven biên, di chuyên qua Giang Tô, Hồ Nam, Chiêt Giang, ̀ ̀ ̉ ̉ ́ Hồ Băc rôi quay về Ham Dương, hanh trinh gân như bao gôm toan bộ Trung Quôc. Vơi trinh độ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ giao thông hiên tai, cuôc hanh trinh cua Tân Thuy Hoang vân khiên nhiêu ngươi ngay nay kinh ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ngac. ̣ Viêc tuân du thiên hạ khiên cho tư tương cua Tân Thuy Hoang chiu nhưng chân đông manh me, ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ cach nghĩ cua ông ta cung chiu anh hương rât manh me. Nươc Tân trong thơi kỳ chiên quôc ́ ̉ ̃ ̣ ̉ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ́ năm ơ biên giơi phia Tây, luân về vũ lưc Tân có thể hung bá thiên hạ nhưng luân về trinh độ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̀ phat triên, bât kể là văn hoa hay kinh tế so vơi cac nươc vung trung tâm cua Trung Nguyên như ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ ̉ Tề thì có sư chênh lêch không it. Cuôc tuân du tuy gian nan nhưng khiên cho Tân Thuy Hoang ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ đươc mơ mang tâm nhin. Cung trong chuyên tuân du nay, có môt loai phương thuât ơ đât Tề ̀ ̀ ̃ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ hâp dân Tân Thuy Hoang khiên ông ta rât có hưng thú vơi viêc hoi tiên câu thuôc trương sinh ́ ̃ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ́ bât lao.́ ̃ Phương thuât mang môt săc thai thân bí chủ nghia rât đâm net, điêu nay có thể giup giai toa ap ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ́ lưc rât lơn trong tâm lý cua Tân Thuy Hoang. Cung chinh tai thơi điêm nay, môt vị phương sĩ có ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ tên là Lư Sinh dân dân trơ thanh môt sung thân cua Tân Thuy Hoang. Ông ta chinh là nhân vât ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ chinh cua lơi bia đăt hoang đương khiên Tân Thuy Hoang xây dưng trương thanh. ́ ̉ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̀
  3. Lư Sinh vôn là ngươi nươc Yên, tuy ông ta chỉ là môt phương sĩ binh thương nhưng đôi vơi ́ ̣ ̀ ́ nhưng chinh sach chinh trị cua Tân Thuy Hoang lai có môt anh hương vô cung to lơn. Noi tơi sư ́ ́ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ thông trị tan bao cua Tân Thuy Hoang, cac hoc giả̉ đêu không quên nhăc tơi hai sư kiên, môt là ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ xây dưng trương thanh hai là phân thư, khanh Nho (đôt sach, chôn Nho). Nhưng điêu đang noi ̀ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ là cả hai viêc nay đêu có chung môt tac gia, đó là Lư Sinh. ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ Theo lý mà noi, khi con khoe manh Tân Thuy Hoang chăc chăn không hề có sư lo lăng quá ́ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ đang như thế về vân đê, sông chêt. Nhưng đôi vơi ông ta dương như trương sinh bât lao có môt ́ ́ ̀ ́ ́ ́ ́ ̃ ̣ môi quan hệ cưc kỳ tư nhiên và mât thiêt đôi vơi sư thông trị vinh viên. Để tim đươc thuôc bât tư ́ ̣ ́ ́ ́ ̃ ̃ ̀ ́ ́ Tân Thuy Hoang đã hao phí không it tai lưc, nhân lưc. Câu tiên, phong thân không gì Tân Thuy ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̉ Hoang không lam để đat muc đich đo. Điên hinh nhât là viêc phai Tư Phuc mang theo 3000 ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̉ ̀ ́ ̣ ́ ́ đông nam đông nư ra biên Đông tim tiên câu xin thuôc trương sinh bât lao. Đó là chuyên vươt ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̃ ́ biên quy mô chưa tưng thây trong lich sư Trung Quôc nhưng Tư Phuc môt đi cung không có ̉ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̃ ngay trơ lai.̀ ̣ Tân Thuy Hoang gưi găm rât nhiêu hy vong vao phương thuât nhưng cuôi cung vẫn không có ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ kêt qua. Ông ta hang ngay phai đôi măt vơi sư đe doa cang ngay cang lơn cua hiên thưc. Năm ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ ̣ Thuy Hoang thư 29 (tưc năm 218 TCN), trong quá trinh đi tuân du phia Đông Tân Thuy Hoang bị ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ̀
  4. mưu sat, tuy may măn thoat nan nhưng viêc bị am sat là viêc khó mà tranh khoi. Hai năm sau ́ ́ ́ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ Tân Thuy Hoang cai trang tuân hanh ơ Ham Dương cung bị đôt kich. Lân tân công nay con ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ quyêt liêt hơn lân trươc. Năm đó viêc mưu sat xay ra bên ngoai cua nươc Tân con lân nay thì ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ xay ra ngay tai thủ đô Ham Dương, nơi trú ngụ cua ban thân ông. Viêc thich khach xuât hiên ̉ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̣ ngay tai Ham Dương khiên cho viêc bao đam an toan cho kinh thanh cung trơ thanh vân đê. ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ̀ ̀ ̃ ̀ ́ ̀ Trong ̀ long Tân ̀ Thuy ̉ Hoang ̀ vô cung̀ lo ́ lăng. Trong bôi canh đo, Tân Thuy Hoang ngay cang dưa nhiêu vao cac tin điêu thân bi. Ông ta muôn ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ nhanh chong tim ra nguyên nhân chinh xac đang uy hiêm sư trương tôn cua đế chế Đai Tân và ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ ̀ đap an xac thưc nhât liên quan đên an nguy cua ban thân minh. Thuy Hoang năm thư 32 (năm ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̉ ̀ 215 TCN), Tân Thuy Hoang phai Lư Sinh đi câu tiên hoi về phương hương tương lai. Lư Sinh đi ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̉ nhưng không có kêt quả gi, sau khi trơ về ông ta ca ngơi công đưc cua Tân Thuy Hoang, toan ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ̀ dung nhưng lơi ngon ngot sao rông không có chut sư thưc nao. Đôi vơi nhưng lơi a dua ninh hot ̀ ̣ ́ ̃ ́ ̀ ́ ̣ ́ cua moi ngươi, Tân Thuy Hoang đã nghe rât nham. Vì điêu Tân Thuy Hoang muôn không phai ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ̉ là như vây, ông ta khao khat môt thư gì đó hưu ich và thiêt thưc cho viêc cung cố chinh quyên. ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ́ ̀ Vì thế Tân Thuy Hoang mơi phai Lư Sinh ra biên câu tiên để xin chỉ điêm phương hương. ̀ ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ̉ Lân nao cung hoai công nhưng lân nay phương sĩ lai mang về đươc môt cuôn Luc đồ thư. Trong ̀ ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̣ cuôn sach nay có ghi chep môt điêu bí mât liên quan đên vân mênh nươc Tân: “Vong Tân giả ́ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ Hồ da”̃ (Kẻ ̀ lam nươc Tân ̀ diêt ̣ vong là ngươi Hồ ̣ vây). Môt Tân Thuy Hoang môt minh cô đôc trên đinh cao luôn luôn khao khat biết ai là đôi thủ cuôi ̣ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ́ cung. Nhưng nôn nong và bât an trong long ông ta ngay cang muôn nhanh chong đươc giai toa. ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̉ Chỉ vì môt câu noi qua loa cho xong chuyên cua Lư Sinh đã dân tơi môt chiên lươc chân đông ̣ ́ ̣ ̉ ̃ ̣ ́ ́ ̣ không tiên khoang hâu trong lich sư Trung Quôc. Tân Thuy Hoang lâp tưc sai tương quân Mông ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ Điêm dân 30 van đai quân chinh phat Hung Nô, lây Hung Nô đên Hà Sao và cho đên tân Âm ̀ ̃ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ Sơn cua phia Băc. Như vây nhưng Tân Thuy Hoang con chưa yên tâm, để phong bị nhưng điêu ̉ ́ ́ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ con chưa xay ra, Tân Thuy Hoang không tiêc xương mau, trưng dung 70 van lao công trong thơi ̀ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ gian nhiêu năm xây dưng trương thanh vơi quy mô rât lơn keo dai hang van dăm, băt đâu tư ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ Lâm Thao (nay là huyên Mân tinh Cam Tuc) dưng ơ Liêu Đông. ̣ ̉ ́ “Người Hô” rôt cuôc là ai? ̀ ́ ̣ “Ngươi Hô” trong câu noi cua Lư Sinh: “Vong Tân giả Hồ da” là ngươi nao? Họ rôt cuôc uy hiêp ̀ ́ ̉ ̀ ̃ ̀ ́ ̣ ́ đươc gì đế chế Đai Tân? Tân Thuy Hoang vì sao đổ ra bây nhiêu xương mau để gianh chiên ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ thăng cho tương lai? ́ Ngươi Hồ ơ thơi Tân chinh là hâu duệ cua Hung Nô. Truy theo nguôn gôc sâu xa cua lich sư ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ́ ̉ ̣ ngươi Hung Nô vôn cung là môt thanh viên cua dân tôc Trung Hoa. Thơi kỳ đâu Tần lâp nươc ́ ̃ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ đươc coi là môt bộ sư cua nhưng cuôc chiên tranh vơi Hung Nô trong đó có cả thanh công và ̣ ̉ ̣ ́ ̀ cung không it nhưng bai hoc kinh nghiêm cua sư thât bai. Thơi Tân Chiêu Tương Vương, ngươi ̃ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̣ ̀ Hồ uy hiêp biên giơi phia Băc cua nươc Tân, nươc Tân tiên ra phia Đông, giư sach lươc xây ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ́ thanh phong thủ đôi vơi ngươi Hô. ̀ ̀ ́ ̀ Khi Tân Thuy Hoang thông nhât đât nươc, ngươi Hung Nô tư viêc sông tan mat trên sa mac hơp ̀ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ thanh môt quôc gia thông nhât, thưc lưc cung tăng lên rât nhanh. Thủ linh cua Hung Nô con ̀ ̣ ́ ́ ́ ̃ ́ ̃ ̉ ̀ xưng là “Xanh Lê Cô Đồ Thiên Vu”. “Xanh Lê Cô Đô” là ý chỉ thiên tư con “Thiên Vu” chinh là chỉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ý rông rai vì thế sau nay ngươi Trung Nguyên mơi có tâp quan goi vua Hung Nô là Thiên Vu. ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̣ ̀
  5. Khi đó biên giơi giưa hai nươc tương đôi ôn đinh, quân Tân và Hung Nô không có xung đôt trên ́ ̉ ̣ ̀ ̣ quy mô lơn. Tinh trang nay môt măt là vì quân Tân vô cung thiên chiên, Hung Nô không dam ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ́ khinh suât khiêu khich. Măt khac cung là vì vị trí cua Hung Nô vô cung nguy hiêm, phia Tây giap ́ ́ ̣ ́ ̃ ̉ ̀ ̉ ́ ́ Đai Nguyêt Thi, phia Đông giap Đông Hô, phia Nam giap nươc Tân cưc manh. Ba măt đêu giap ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ cương đich, Hung Nô không dam “khinh cư vong đông”. ̣ ́ ̣ ̣ Suy luân theo tinh thế đương thơi, nêu như Tân không chủ đông gây chiên, Hung Nô tuyêt đôi ̣ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ không dam khinh suât tân công phia Nam. Nhưng Tân Thuy Hoang là môt hoang đế hung tai đai ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ lươc, ông ta sơm đã nuôi tham vong xâm lươc Hung Nô. Năm Thuy Hoang thư 26 (tưc năm ̣ ̉ ̀ 221), cung là năm vưa mơi thông nhât Trung Quôc, Tân Thuy Hoang đã muôn thưa thăng xông ̃ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ lên, môt trân thu phuc Hung Nô. Tân Thuy Hoang triêu tâp quân thân tai miêu đương ban về viêc nay, nhưng bị tể tương Lý Tư ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ phan đôi rât gay găt. Lý Tư cho răng giao chiên vơi Hung Nô chỉ có hai mà không có lơi. Sau khi ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ phân tich tinh thế hai bên, Lý Tư đưa ra mây lý do để không thể tân công Hung Nô sau: ́ ̀ ́ ́ Đâu tiên, chỗ ơ cua ngươi Hung Nô không cố đinh, rât khó chế ngư. Vì họ không có thanh trì cố ̀ ̉ ̣ ́ ̀ đinh cung không có tai san cân phai bao vệ nên về cơ ban họ không sơ bị tân công. ̣ ̃ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̉ ́ Thư hai, tân công Hung Nô quân Tân sẽ rơi vao tinh thế lương nan. Nêu phai khinh kỵ binh tôc ́ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ chiên tôc thăng, vân đề cung câp lương thao sẽ rât khó giai quyêt. Con nêu như phai môt đôi ́ ́ ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ quân lơn đên tân công thì tinh cơ đông cua quân đôi sẽ suy giam, rât khó có thể truy kich đươc ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ ́ quân Hung Nô luôn luôn di chuyên. ̉ Thư ba, nêu như thăng quân Hung Nô, cung không có lơi gi. Vung đât cua ngươi Hung Nô rât ́ ́ ̃ ̀ ̀ ́ ̉ ́ hoang vu, kinh tế văn hoa vô cung lac hâu, đôi vơi nươc Tân đang phat triên như hiên tai chăng ́ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̣ ̉ có ich lơi gi. Măt khac, nhưng ngươi Hung Nô băt đươc cung không gioi viêc đanh ngưa, thâm ́ ̀ ̣ ́ ́ ̃ ̉ ̣ ́ ̣ chí con là mâm tai hoa cho sư yên binh cua nươc Tân. Nhưng nêu giêt họ thì chăng phai là giêt ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ́ ngươi vô tôi, gây hoa cho trăm dân, đó đâu phai là điêu mà bệ hạ mong muôn. ̣ ̣ ̉ ̀ ́ Cuôi cung Lý Tư kêt luân, viêc viên chinh Hung Nô chỉ là tiêu phí cua triêu đinh chư không hề có ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̉ ̀ ̀ lơi ich thưc tê, thâm chí con bât lơi đôi vơi tương lai phat triên cua nươc Tân. ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̉ ̀ Chiêu theo phân tich cua Lý Tư thì sư phat triên tinh hinh về sau nay, quả thưc cung có nhiêu ́ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ chỗ trung hơp. Lý Tư là côt trụ quan trong trong triêu đinh. Ý kiên cua Lý Tư cung có trong lương ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̃ ̣ rât lơn. Lai thêm Trung Nguyên vưa mơi thông nhât, trăm năm hoang phế đang đơi ngay hưng ́ ̣ ́ ́ ̀ thinh, viêc ôn đinh thế cuc cua vung Trung Nguyên so vơi viêc tân công phương Băc quả thưc là ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́
  6. cân thiêt và thoa đang hơn. Tân Thuy Hoang đanh gac lai kế hoach tân công Hung Nô. ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ́ Sau năm trôi qua, viêc ôn đinh Trung Nguyên vân chưa hoan toan đat đươc nhưng bươc phat ́ ̣ ̉ ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ triên như kỳ vong, môi lo về sư phan loan trong long Tân Thuy Hoang cang ngay cang lơn. Sư ̉ ̣ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ uy hiêp nay thương là vô danh bơi vì không biêt tương lai cua nươc Tân ra sao, nhưng cung vì ́ ̀ ́ ̉ ̀ ̃ thế mà chỗ nao cung thanh khả nghi, long Tân Thuy Hoang vì thế lo lăng không yên. ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ̉ ̀ ́

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản