Xem mã thẻ HTML và các thẻ khác kết hợp trong Firefox

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
16
download

Xem mã thẻ HTML và các thẻ khác kết hợp trong Firefox

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công việc của bạn thường xuyên phải xem, kiểm tra các thẻ html mà không cần trực tiếp xem mã nguồn trên 1 cửa sổ riêng biệt? Trong bài viết sau, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn tiện ích X-Ray của Firefox.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xem mã thẻ HTML và các thẻ khác kết hợp trong Firefox

  1. Xem mã th HTML và các th khác k t h p trong Firefox Công vi c c a b n th ng xuyên ph i xem, ki m tra các th html mà không c n tr c ti p xem mã ngu n trên 1 c a s riêng bi t? Trong bài vi t sau, chúng tôi s gi i thi u v i các b n ti n ích X-Ray c a Firefox. ng d n X-Ray Extension Thông th ng khi mu n xem mã ngu n c a 1 trang web b t k , b n ph i xem b ng 1 c a s riêng r . Trong Firefox, kích chu t ph i và ch n View Page Source: V i ti n ích h tr X-Ray, b n có th d dàng xem các th khác nhau (bao g m các l p và tên theo ID) song song v i v i trang web trong cùng 1 c a s , kích chu t ph i và ch n X-Ray:
  2. D i ây là nh ch p màn hình sau khi ch n l nh X-Ray, n u không quen thì nhi u ng i s th y khá l n x n và hoàn toàn không hi u gì. N u mu n tr l i c a s bình th ng thì ch n l nh X-Ray 1 l n n a ho c Refresh trang web ó:
  3. Ho c o n mã c a 1 ph n sidebar trên trang web ó:
  4. Nh ng liên k t phía cu i trang:
  5. N u b n là ng i thi t k ho c ki m tra giao di n có liên quan n mã thì X-Ray qu th!c là ti n ích không th thi u.
Đồng bộ tài khoản