Xếp Rubik toàn tập

Chia sẻ: Dth Dth | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

12
4.243
lượt xem
3.747
download

Xếp Rubik toàn tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu hướng dẫn các xếp Rubik. Mỗi mặt của phiên bản này có 9 ô vuông và được sơn phủ một trong sáu màu khác nhau, thông thường là trắng, đỏ, vàng, cam, xanh lá cây và xanh dương. Bài toán bắt đầu bằng việc xáo trộn tất cả vị trí các ô vuông ở mỗi mặt, tức là các màu sắc xen kẽ nhau. Bài toán chỉ được giải quyết khi mà mỗi mặt của khối là một màu đồng nhất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xếp Rubik toàn tập

 1. P RUBIK TOÀN T P ðư c biên t p và trình bày: Suntulip.bloG G Phát hành và b n quy n ©: Suntulip.bloG G Liên h v i tôi e-mail: hoatulip_thaonguyen@yahoo.com All right © 2009 Suntulip.bloG
 2. GI I THI U V RUBIK Xin chào các b n. Tôi ch ng ph i là ngư i gi i giang gì trong lĩnh v c Rubik càng không bi t x p hoàn thành m t kh i Rubik, nhưng b ng kinh nghi m c a tôi, tôi s hư ng d n cho b n m t cách d nh t, ai ñ c qua cũng làm ñư c, không nh ng th b n có th ñi lòe thiên h ñư c ñó! T i sao ngư i ta hay nói gi a toán h c và x p rubik có m i liên quan v i nhau? ðúng v y, quá trình x p các viên rubik ñ cho nó v ñúng v trí ta c n là quá trình tư duy và gi i quy t m t bài toán r t ph c t p và nhi u bư c. Tôi xin d n ra, mu n ñ t m t viên rubik vào v trí nào ñó. Hình 1: Thao tác ñ xoay rubik Ta ph i xoay t ng ph i m y vòng, t ng trên m y vòng, theo chi u nào, qua trái hay qua ph i…M t s hư ng d n c a các b n nư c ngoài, và các chương trình d y chúng ta x p ñ u gi i quy t trên cơ s toán h c, logic toán h c mà ra, m i m t bư c s có m t s công th c và có r t nhi u cách gi i bài toán này ñ ra ñáp s như ta mong mu n. B n có th h c thu c công th c ho c b n nào ñã quá rành thì ch c n nhìn là bi t ph i x p như th nào r i. Xin nói thêm, không ch có vi c x p cho kh i rubik tr v tr ng thái ban ñ u là m t ñáp s , mà có nhi u ñáp s r t l ví như m i m t c a rubik s là m t ch cái nào ñó hay m t hình ngh thu t nào ñó, khi ñó b n là siêu sao không ñ i th cũng nên! 1
 3. Hình 2: m t trư c có hình ch H hay ch N nè! B n có làm ñư c không? Hình 3: C 4 m t ñ u có hình ch H D n d n b n s hi u, b n ñ ng quá lo l ng là nó s không v v trí như ban ñ u nhé. B n ñ ý và l y hình s 4 này làm hình chu n nhé, t t c m c ñích c a chúng ta là sau khi x p kh i rubik s v tr ng thái này. Hình 4: M t rubik tr ng thái ban ñ u 2
 4. ð giúp b n hi u tư ng t n v n ñ , tôi xin gi i thích m t s khái ni m sau. B n nên ñ c, và tôi khuy n khích các b n chưa bi t gì nên ñ c cái này; b n nào bi t r i tôi không giám “múa rìu qua m t th ” tuy nhiên b n có th cho tôi vài ý ki n vàng ng c c a b n ñ tôi cũng như các b n m i bi t s có nhi u kinh nghi m hơn. I. Các ki u viên rubik. Trên m t kh i rubik có t t c 26 viên Hình 5: V trí các viên: a-viên gi a; b-viên góc; c-viên c nh Hình 6: Viên rubik 3 màu ðây là viên rubik có 3 ô vuông màu nhìn th y ñư c (vàng, cam, lá cây g i t t là: Viên vàng-cam-l c), và trên m t kh i rubik chúng là các viên các góc, c th y 8 góc, nên có 8 viên như v y Hình 7: Viên rubik 1 màu ðây là viên rubik có 1 ô vuông màu nhìn th y ñư c (màu vàng) các chi u còn l i tôi v ñ b n d tư ng tư ng. Trên kh i Rubik s có 6 viên như v y, chúng n m gi a c a m i m t. Chúng ta xác ñ nh màu c a m t m t d a vào màu c a viên gi a. Khi x p, ta ph i ñưa màu c a các viên khác có cùng màu v i viên gi a. B n nên nh 6 viên này không b thay ñ i dù xoay như th nào (t c là chúng s không b d i ñi ch khác mà v n luôn luôn n m gi a, và chúng làm tr c ñ xoay các t ng. Bên trong chúng là m t ñinh vít v n ch t ñ g n k t t t c các viên rubik l i). 3
 5. Hình 8: Viên rubik 2 màu ðây là 1 viên rubik có 2 m t nhìn th y ñư c (cam, lam g i t t là: Viên cam- lam), chúng n m các c nh, m t ô vuông thu c m t này c a trên c kh i có t t c 12 viên. II. Cách g i tên c a m t viên Rubik: Tùy theo yêu c u x p, x p viên nào, x p m t màu gì c a viên ñó mà có cách g i tên khác nhau. Tên bao g m: Tên ki u viên rubik+t ng+m t M t: L y m t cùng v i m t c a màu c n x p. Tên ki u viên: Viên góc, viên c nh. T ng: N u viên ñó bên ph i c a m t trư c thì thu c t ng ph i, bên trái thì thu c t ng trái... Ví d : Xem hình 9, Viên màu cam-vàng có ký hi u ch A: M t màu cam trùng v i m t trư c, viên này bên ph i c a m t trư c nên thu c t ng ph i, là ki u viên c nh nên có tên là: Viên c nh t ng ph i m t trư c, viên màu l c-ñ có ký hi u ch B có tên là: Viên c nh t ng ph i m t trên, vì m t màu l c trùng v i m t trên, n m bên ph i c a m t trên và là ki u viên c nh. Tương t viên có ký hi u C có tên là: Viên gi a t ng ph i m t ph i. Viên có ký hi u D: Viên góc t ng ph i m t trư c ho c tên khác: Viên góc t ng trư c m t ph i. Hình 9: Mô t v trí viên rubik Ôi! lý thuy t th t là khó hi u, tôi cũng không hi u vì nó dài dòng, r c r i. Tôi không yêu c u b n thu c, vì nó ch ng có tác d ng gì, tuy nhiên ñ hi u nh ng gì tôi hư ng d n b n (các thu t ng , hay t vi t t t) thì b n nên lưu tâm m t tí. Khi b n ñã rành r i thì t b n s có quy ñ nh riêng ho c không c n nh các quy ñ nh ñó n a. Chú ý: ð g i tên các viên gi a chúng ta không làm theo cách trên mà g i tên như sau: Viên gi a + màu. Ví d : Viên gi a màu cam: Là viên gi a c a m t 4
 6. trên (theo như quy ư c c a bài này), viên gi a màu ñ : Là viên gi a c a m t ñ i di n v i m t màu cam (m t dư i). III. Tôi cùng b n s có m t vài quy ñ nh như sau: Hình 10: Mô t các t ng c a rubik M t kh i rubik s có 6 m t: trên-dư i, trái-ph i, trư c-sau. + L y m t có màu cam làm m t trên (thu c t ng trên) t ng n m trên v ch màu xanh nư c bi n do tôi v bao g m m t trên 9 ô vuông màu cam, m t trư c (ñ i di n v i m t c a b n) 3 ô vuông màu vàng…Tương t ta s có 5 m t còn l i, m t màu xanh lá cây là m t bên ph i (n m bên tay ph i c a b n) t ng tương ng ch a m t 9 ô vuông xanh lá cây là t ng bên ph i. + T ng bên trái là t ng có ch a m t trái c a kh i Rubik (9 ô vuông màu xanh nư c bi n). + T ng sau là t ng ñ i di n v i t ng trư c (m t ch a 9 ô vuông màu tr ng). + T ng trư c là t ng ch a m t 9 ô vuông màu vàng. + T ng dư i là t ng ch a m t dư i v i 9 ô vuông màu ñ . Lưu ý: B n có th thay ñ i cách g i các t ng các m t tùy theo s thích các b n. Tuy nhiên ñ b n có th n m b t cách x p m t cách nhanh và d hi u, tôi khuyên b n gi ñúng v trí như th này. Như v y t ñây tôi s dùng “thu t ng ” t ng ñ hư ng d n các b n. Theo hình 10 ta có 6 t ng: trư c-sau, trên-dư i, trái-ph i. Sau ñây tôi s quy ñ nh hư ng xoay các t ng cho b n d hi u. Thông thư ng chúng ta không c n quan tâm ñ n hư ng xoay. ð thao tác ng n, d làm tôi ch ra hư ng xoay ng n d th y nh t. Hư ng bao g m: Cùng kim ñ ng h (CKDH) và ngư c kim ñ ng h (NKDH). Khi xoay b n ph i ñ m t c a b n ñ i di n v i m t c n xoay ñ bi t CKDH, NKDH là hư ng nào, riêng t ng sau (m t sau) áp d ng gi ng m t trư c. Công th c tôi trình bày s có d ng: Tên c a t ng+chi u xoay+s l n xoay. Ví d : + Trên NKDH: T c là xoay 1 l n t ng trên ngư c kim ñ ng h . + Trên NKDH - Ph i CKDH: T c là xoay 1 l n t ng trên ngư c kim ñ ng h sau ñó xoay 1 l n t ng ph i cùng kim ñ ng h . 5
 7. + Trên NKDH 2 l n - Ph i CKDH 3 l n: T c là xoay 2 l n t ng trên ngư c kim ñ ng h sau ñó xoay 3 l n t ng ph i cùng kim ñ ng h . Hình 11: T ng trư c ñã ñư c xoay ñi cùng kim ñ ng h . B n s th y ngay, t ng trư c ñã ñư c xoay cùng kim ñ ng h làm cho 3 ô vuông màu cam t m t trên chuy n qua n m m t ph i trong khi 9 ô vuông màu vàng v n không ñ i. Hình 12: T ng sau ñã b xoay ngư c kim ñ ng h , 3 ô vuông màu cam t m t trên chuy n qua m t trái. 6
 8. Hình 13: T ng bên ph i b xoay ngư c kim ñ ng h . 3 ô vuông màu cam m t trên chuy n qua m t trư c. Hình 14: T ng trái b xoay ngư c kim ñ ng h , 3 ô vuông màu cam m t trên chuy n qua m t sau. Hình 15: Chi u xoay c a t ng trên và t ng dư i là khác nhau. Trong hình b n s th y t ng trên b xoay CKDH, trong khi t ng dư i b xoay NKDH. 7
 9. Tôi mu n b n b ra 5-10 phút ñ t p xoay các t ng cho ñ n khi nào quen thì thôi, ñ chinh ph c th i gian x p rubik thì ñ u tiên b n ph i th t rành xoay các t ng m t cách nhanh nh t. B n t nghĩ r i làm theo, ví d xoay t ng trái NKDH sau ñó xoay t ng dư i CKDH 2 vòng…sau ñó xoay c kh i rubik theo tr c Oz 2 vòng CKDH. B n có làm ñư c không, tôi gi i thích nhé! Hình 16: B n luôn luôn ñ m t màu vàng s là m t trư c và m t màu cam s là m t trên, khi ñó tr c Oz là tr c màu xanh da tr i (vuông góc v i m t trư c). K t qu c a ví d trên hình 17: Hình 17: Trong các bài ti p theo tôi s ch cho b n tư ng t n cách x p ñ ra kh i rubik như ban ñ u. Chúng ñư c tóm t t trong 8 bài cũng là 8 bư c ñ hoàn thành kh i rubik, mong các b n ñón xem nhé! 8
 10. BÀI 1 - T O CH TH P M T TRÊN ðây là bư c ñ u tiên và là bư c d nh t, các b n m i h c ph i làm xong bư c này ñ có th làm t t các bư c sau. T m t kh i rubik l n x n như hình bên dư i, b n ñã nghĩ ra ñư c gì chưa, lúc m i h c tôi cũng mù m t không bi t ph i b t ñ u t ñâu? Hãy ñ c k và bình tĩnh làm cùng v i mình nhé. Tôi khuyên b n không nên lo l ng nhi u n u b n l làm sai m t bư c nào ñó và không nh n k t qu như mong mu n. Không sao, hư thì làm l i vì b n ñã có bí kíp này trong tay mà ñúng không?! Are you ready!? Hình 18: M t kh i ñang r t l n x n Hình 19: K t qu là m t ch th p ñư c t o ra b i 5 ô vuông màu cam (ñư c tôi ñánh d u b ng vi n màu xanh da tr i) Bư c này b n không c n quan tâm các m t khác, các viên khác, ch chăm chú làm sao có ñư c d u c ng như hình 19 là ñư c. Các viên góp ph n t o nên ch th p này là các viên c nh (b n xem l i bài m ñ u). Sau ñây tôi s ch cách x p nhé: 9
 11. + Trư ng h p 1: Như hình 18, viên c n x p là Viên c nh t ng trái m t dư i. B n gi nguyên m t trên (màu cam) và m t trư c (màu vàng) sau ñó xoay b t c các t ng ñ ñưa các viên c nh có màu cam lên. Các viên c nh nào dư i m t ñáy thì b n ch c n xoay t ng ñó lên làm m t trên ta ñư c 1 v trí c a d u c ng. Viên nào ch xoay 1 bư c là ra thì ưu tiên trư c. Ví d trong hình 18, tôi s xoay t ng trái mà m t dư i tôi có kí hi u là s 1 (ñ b n d hình dung). Tôi xoay t ng trái CKDH 2 l n s ra như hình 19’ dư i. Tương t b n xoay t ng trư c 2 vòng là thêm 1 v trí c a ch th p. Hình 19’: K t qu là 1 v trí c a ch th p ñã có Như v y công th c trư ng h p này là: Trư c CKDH 2 l n ho c Sau CKDH 2 l n ho c Ph i CKDH 2 l n ho c Trái CKDH 2 l n ph thu c vào viên c n x p n m t ng nào trong 4 t ng Trư c, Sau, Ph i hay Trái. + Trư ng h p 2: Xem hình 20. Hình 20: Viên c n x p là Viên c nh c a t ng dư i m t trư c 10
 12. Trong hình 20, Viên c n x p màu cam có ký hi u ch A. Công th c x p: Xoay t ng có viên ki u này CKDH hay NKDH ñ u ñư c. C t y u ph i ñưa nó v d ng dư i ñây: Hình 21: Hình 22: Viên có ch A t v trí viên c nh c a t ng dư i m t trư c s chuy n lên làm viên c nh c a t ng ph i m t trư c. Hình 21 là k t qu xoay t ng trư c NKDH c a hình 20. Sau ñó ta xoay t ng ph i CKDH, s ra hình 22. Như v y công th c trư ng h p này là: Trư c CKDH - Trái NKDH ho c là Trư c NKDH - Ph i CKDH Ti p theo, t hình 22 b n xoay Trên NKDH - Ph i CKDH là ra hình 23: Bên dư i. Hình 23: 11
 13. + Trư ng h p 3: Viên c n x p là viên c nh t ng trên m t trư c. Hình 24: Như hình 24, Viên c n x p có ký hi u ch B, b n c n ñưa nó v làm viên c nh c a t ng trái ho c c a t ng ph i. Công th c c a b n s có: Trư c CKDH - Ph i CKDH ho c Trư c NKDH - Trái NKDH. K t qu s là: Hình 25: Trong quá trình x p ch th p bài này, b n không ph i lo l ng m t nào làm m t trư c, m t nào làm m t sau. B n ph i gi cho tôi m t có viên gi a màu cam luôn là m t trên. ð cho d x p, b n ñưa Viên c n x p lên m t trư c b ng cách xoay các t ng. Lưu ý: Khi b n ñã x p ñư c m t v trí, thì b n không ñư c làm m t v trí ñó. Nhi m v c a b n là x p các viên rubik còn l i m t v trí b t kỳ vào v trí mà b n c n. ð không b m t v trí ñã x p, b n ph i xoay t ng trên theo hư ng thích h p sau ñó m i xoay các t ng khác theo các trư ng h p trên. 12
 14. Hình 26: Hình 26 cho th y ñ ñưa viên A lên v trí B, n u ta xoay Trư c CKDH thì s làm m t ñi v trí C, do ñó b n xoay t ng Trên CKDH ra hình 27. Sau ñó b n xoay Trư c NKDH. Hình 27: Như v y bài 1 cũng là bư c 1 có 3 trư ng h p x y ra và 3 ki u công th c cho b n x p. B n ph i tùy cơ ng bi n bư c này vì r t nhi u trư ng h p x y ra, tôi không th ñi vào chi ti t ñư c; nhưng mu n gi i quy t t t bư c này b n nên ñưa v d ng gi ng như hình 21 và có c xoay t ng trên ñ tránh làm m t v trí m i x p ñư c thì m i ra. H n g p l i b n bài 2. Còn bây gi chúc các b n h c th t t t! 13
 15. BÀI 2 - TRÙNG MÀU CÁC VIÊN C NH-GI A Thu t ng trùng màu là v trí c n x p c n 1 viên mà sau khi x p nó s có màu trùng v i màu viên gi a c a m t ñó. bư c 2 này, chúng ta ñã có ch th p màu cam m t trên r i. Bây gi chúng ta tìm cách x p làm sao cho màu viên c nh t ng trên m t trư c trùng v i màu viên gi a t ng trư c m t trư c, và tương t cho các viên c nh khác c a t ng trên. Như v y b n s có 4 viên như th trùng màu. Hình minh h a bên dư i. Hình 28: Như hình 28, ta th y t ng trên có ch th p, m t trư c viên có ký hi u a trùng màu v i viên gi a có ký hi u s 1, viên b trùng màu v i viên 2…như v y c 4 m t ñ u trùng màu theo ki u này. Dư i ñây tôi s có công th c cho b n. + Trư ng h p 1: Có 2 m t li n k ñã trùng màu. Hình 29: 14
 16. Hình 29 minh h a m t trư ng h p, m t trư c ñã trùng màu, m t trái ñã trùng màu. Yêu c u bây gi là b n ñưa viên ký hi u ch c ra m t sau, viên b ra m t ph i. Công th c: Ph i NKDH - Trên NKDH Ph i CKDH - Trên CKDH Ph i NKDH. Nhưng trư c tiên b n ph i ñưa nó v tr ng thái sau ñây: M t trái ñã trùng màu - m t sau ñã trùng màu. Mu n v y hình 29, b n xoay c kh i rubik 1 l n CKDH quanh tr c Oy (xem bài gi i thi u). Gi ñây b n yên tâm áp d ng công th c trên là ra. Không ra b n làm l i vì tôi ñã ki m ñ nh công th c này rùi. Hình 30: Minh h a k t qu t hình 29. Lưu ý: ð th c hi n bư c 2 này b n luôn ñ m b o ñưa rubik v tr ng thái M t trái ñã trùng màu - m t sau ñã trùng màu dù trư c ñó nó tr ng thái nào. Và luôn ñ m b o ch th p m t trên không b m t. B n không c n quan tâm t i các viên còn l i và t ng dư i. Mu n ñưa v tr ng thái trên thì ñ u tiên b n xoay t ng trên CKDH nhi u l n, sau m i l n xoay b n l i quan sát 4 m t trư c-sau-trái-ph i xem ñã có 2 m t li n k trùng màu chưa. Khi ñã có 2 m t li n k trùng màu thì làm theo trư ng h p 1. Hình 31: 15
 17. hình 31, tôi ñã xoay t ng trên CKDH 2 l n thì ra tr ng thái M t trái ñã trùng màu - m t sau ñã trùng màu. + Trư ng h p 2: Hình 32: Tôi g i trư ng h p này là 2 m t ñ i di n ñã trùng màu. Trong hình 32 ta th y viên s 2 trùng màu v i viên b, viên 4 trùng màu viên d. Không bi t các cao th gi i quy t như th nào, còn theo tôi, b n áp d ng ngay công th c trư ng h p 1 mà không c n ñưa v tr ng thái M t trái ñã trùng màu - m t sau ñã trùng màu vì b n không th nào ñưa v ñư c, xong r i b n xoay t ng trên CKDH cho ñ n khi nào có 2 m t li n k trùng màu, th là ra trư ng h p 1, b n áp d ng công th c trư ng h p 1 m t l n n a là ra. Chú ý, n u trong tr i ñ t có 4 mùa, m t năm có 12 tháng, thì trong bài 2 này ch có 2 trư ng h p, b n tìm ra trư ng h p nào khác, b n là sư ph tôi rùi ñó! Như v y trong bài 2 này ch có m t công th c thôi, r t d nh , b n hãy luy n t p nhé, không ra thì h i mình nghen. N u b n ñã rành sau 1 th i gian luy n t p thì m i b n tham kh o ti p bài 3. 16
 18. BÀI 3 - GI I QUY T CÁC VIÊN GÓC T NG TRÊN B n hãy ñ m b o v i tôi là b n ñã rành 2 bư c trư c ñó nhé! K t qu 2 bư c trư c có như th này không: 1 ch th p màu cam m t trên, và 4 m t trư c-sau- trái-ph i ñã có 4 viên c nh trùng màu v i viên gi a. N u ñúng rùi thì bư c t i bư c 3 ngay k o l i quên. Th t ra tui không yêu c u ch th p m t trên ph i là màu cam. B n thích màu nào m t trên là tùy b n. ñây ñ nh t quán và b n d làm theo hư ng d n b n nên ñ m t trên là màu cam, m t trư c là màu vàng. B n ñã có ch th p màu cam, còn 4 viên góc thì không ph i là màu cam, ho c ch 1, 2 viên góc là màu cam. Yêu c u bư c 3 là làm cho 9 viên m t trên ñ u là màu cam và v trí c a chú nào (viên nào) là vào ñúng v trí c a chú ñó. C th b ng hình nh là như th lày: Hình 33: Hình 33 cho b n th y m t trên có 9 viên ñ u là màu cam, không nh ng viên b trùng màu v i viên 1 mà c các viên a, c cũng có màu gi ng v i viên 1, tương t v i các viên d, e, f cũng trùng màu v i viên 2, k c m t sau và m t trái cũng tương t . Tôi g i tr ng thái này là T ng trên ñã trùng màu. V y làm như th nào nh ? Hình 34: 17
 19. Hình 35: Bư c này b n s tác ñ ng vào t ng dư i nhi u hơn. Tôi có m t quy ñ nh nho nh như sau: B n mu n hoàn thành v trí góc nào thì ñưa góc ñó v phía bên trái. Hình 34 mô t v trí ký hi u ch G c n ph i hoàn thành. Như v y b n ph i xoay c kh i rubik 1 l n CKDH quanh tr c Oy, ra hình như sau: Hình 36: ðã ñưa v trí c n làm v bên trái. Sau ñó b n xác ñ nh viên rubik nào là thích h p, không khó ñâu b n ! Ch c ch n nó là m t viên góc. Bây gi b n xác ñ nh màu viên góc s hoàn thành là 3 màu nào. Hi n nhiên là nó có 1 m t có màu cam, còn 2 m t còn l i c a viên rubik góc s xác ñ nh theo màu 2 viên gi a c a 2 t ng ch a viên góc. Khó hi u ñúng không? B n hãy xem hình 35, viên góc c n tìm s có màu cam-l c-vàng. R t d , b n tham chi u v viên gi a c a m t trên có màu gì, viên gi a m t trái màu gì, viên gi a m t trư c trư c màu gì thì ch n 3 màu ñó. Cách tham chi u mô t hình 35, viên c n tìm có ký hi u H hình 36. Sau khi ch n ñư c viên có màu theo yêu c u, b n ch c ch n nó ñang m t góc nào ñó c a t ng dư i, b n xoay t ng dư i CKDH hay NKDH m y vòng ñ u ñư c sao cho viên rubik c n ch n n m góc ñ i di n v i v trí c n hoàn thành. Cu i cùng b n ph i ñưa v tr ng thái sau: M t màu cam m t trái ho c m t màu cam m t ph i. 18
 20. + Trư ng h p 1: M t màu cam m t trái. Hình 37: Viên góc có ch A là viên c n ñưa lên v trí B, b n th y m t màu cam m t trái (m t c a viên gi a màu vàng). Viên góc có ký hi u A ñ i di n v i viên góc có ký hi u B. Công th c b n c n n m: Trái CKDH - Dư i NKDH - Trái NKDH + Trư ng h p 2: M t màu cam m t trư c. Hình 38: Viên góc ký hi u A c n ñưa lên v trí B, ñ c ñi m viên góc này là có m t màu cam n m trong m t trư c. B n ph i xoay c kh i rubik quanh tr c Oy 1 l n NKDH ra hình 39. 19
Đồng bộ tài khoản