Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học

Chia sẻ: nguyenvanquan037

Vùng Kinh Tế Phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước, Long An. Vùng đã và đang hình thành các trung tâm đô thị, thương mại dịch vụ, công nghiệp lớn vào bậc nhất nước ta.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp cơ học

X Ử LÝ CHẤT THẢI RẮN
BẰNG PH ƯƠNG PHÁP CƠ H ỌC
Nguyễn Thế Sinh. MSSV: 05111082


I. TÌNH HÌNH - HIỆN TRẠNG
Ô Û ôù ta, cuøg vôù sö ï t trieå kinh teá- xaõ i, caù ngaøh saû
nö c n i phaù n hoä c n n
xuaákinh doanh, dò vuï caù ñ thò - khu coâg n ghieä ñ ôï môûroä g
t ch ôû c oâ n pöc n
vaø t trieå nhanh choù g, moä maë goù phaà tích cö ï cho sö ï t trieå
phaù n n t tp n c phaù n
cuû ñ t nö ôù , maëkhaù taï ra moä khoálö ôïg CTR ngaø caøg lôù (bao
a aá c t co t i n yn n
goà chaáthaû sinh hoaï chaáthaû coâg nghieä , chaáthaû be ä h vieä … ).
m t i t, t in p t i n n
Vieä thaû boûmoä caù h bö ø baõ CTR khoâg hôï veäsinh ôûcaù ñ thò khu
c i tc ai n p c oâ ,
coâgnghieä laø
n p nguyeâ nhaâ chính gaâ oâ
n n y nhieã moâtrö ôøg, laø phaù
m i n m t
sinh beä h taä, aû h hö ôû g ñ n sö ù khoû vaø c soág con ngö ôø
n tn n eá c e cuoä n i.

Vùng Kinh Tế Phía Nam bao gồm thành phố Hồ Chí Minh v à các tỉnh
Đồng Nai, B à Rịa - Vũng Tàu, Bình D ương, Tây Ninh, B ình Phước, Long
An. Vùng đ ã và đang hình thành các trung tâm đô thị, thương m ại dịch vụ,
công nghi ệp lớn v ào bậc nhất n ước ta. Tuy nhi ên, quá trình ph át triển với
tốc độ cao tr ên toàn vùng đ ã và đang làm phát sinh m ột khối l ượng lớn
chất thải rắn công nghi ệp(CTRCN) và CTNH, ảnh hưởng không nhỏ đến
môi trường. Ta có thể thấy điều n ày qua m ột số thống k ê. Tại thành phố
Hồ Chí Minh, l ượng phát thải CTRCN v à CTNH t ừ các cơ sở công nghiệp
trên thành ph ố khoảng 1.502 tấn/ng ày, trong đó CTNH kho ảng 300
tấn/ngày. Số liệu t ương t ự tại Đồng Nai l à 300 tấn và 60 tấn. Tại B ình
Dương, theo s ố lượng thống k ê năm 2003, lư ợng CTRCN v à CTNH phát
sinh từ các khu công nghi ệp ước tính khoảng 100 tấn/ng ày. Trên đ ịa bàn
tỉnh Bà Rịa - Vũng T àu, khối lượng CTRCN (kể cả chất thải dầu khí) p hát
sinh là 30 -35 tấn/ngày...
Theo Công trình kh ảo sát chất thải to àn cầu của Tổ chức H àng hải
Quốc tế, cứ tạo ra tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) 1 t ỉ USD sẽ l àm phát
sinh khoảng 4.500 tấn chất thải công nghiệp, trong đó 20% l à CTNH. Mỗi
ngày thành ph ố Hồ Chí Minh có khoảng 6.000 -6.500 tấn chất thải rắn đô
thị (rác các loại) v à khoảng 700 -1.100 t ấn chất thải rắn xây dựng (x à bần).
Quảng Nam: N ước giếng, n ước
sông cạnh KCN đổi m àu, bốc mùi
Khu công nghi ệp Điện Nam - Điện
Ngọc (ĐN -ĐN) và Khu kinh t ế mở
Chu Lai c ủa tỉnh Quảng Nam hầu
như vẫn chưa có hệ thống xử lý chất
thải
Xử lý chất thải y tế: Hầu hết các
bệnh viện có sai phạm

.
I. YÊU CẦU, KẾ HOẠCH, GIẢI PHÁP
Ảnh minh họa - ciren.vn
Bộ Xây dựng đ ã ban hành Thông t ư
số 13/2007/TT -BXD hướng dẫn một số
nội dung về quy hoạch quản lý chất
thải rắn (CTR), quy hoạch xây dựng
các công trình x ử lý CTR, phục hồi v à
tái sử dụng c ơ sở xử lý CTR sau khi
kết thúc hoạt động... Theo đ ó, việc
đóng b ãi chôn l ấp, chấm dứt hoạt
động cơ sở xử lý CTR đ ược thực hiện
khi lượng chất thải đ ã chôn l ấp đạt
được dung tích lớn nhất theo thiết kế kỹ thuật; b ãi chôn l ấp không
hợp vệ sinh v à buộc phải đóng cửa theo y êu cầu của c ơ quan nhà
nước có thẩm quyền.
Hiện nay, Sở T ài nguyên - Môi trư ờng đang tích cực chủ động xây
dựng v à hoàn thi ện “Quy hoạch tổng thể hệ thống quản lý chất thải rắn đô
thị tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”, l àm căn c ứ và tạo đà cho
sự phát triển của hệ thống quản lý đô th ị nói chung v à quản lý chất thải rắn
đô thị nói ri êng. Mong r ằng, bản quy hoạch sẽ sớm đ ược hoàn tất để công
tác quản lý chất thải rắn có căn cứ triển khai tốt h ơn.Các giải pháp công nghệ đề xuất

Hiện nay có nhiều loại công nghệ khác nhau để xử lý C TRCN và
CTNH. M ặc dù vậy, mỗi công nghệ chỉ có khả năng ứng dụng tốt trong
một phạm vi nhất định. Ở nhiều n ước tiên tiến, người ta th ường xử lý tập
trung 2 lo ại chất thải n ày bằng cách kết hợp nhiều quy tr ình công ngh ệ
khác nhau. Theo Chi ến lược quản lý ch ất thải quốc gia, CTRCN v à
CTNH, không ch ỉ ở VKTTĐPN m à ở toàn miền Nam, phải đ ược xử lý tập
trung theo quy trình khép kín. Tuy nhiên, do điều kiện ch ưa cho phép nên
hiện tại mỗi địa ph ương đều phải tự vận động theo cách ri êng của mình,
dẫn đến việc mất câ n đối, gây ảnh h ưởng tương hỗ xấu. V ì vậy, một số
nhà khoa h ọc đã có những hướng nghi ên cứu khác nhằm t ìm ra nh ững mô
hình qu ản lý ph ù hợp hơn, cụ thể là phân nh ỏ hợp lý theo từng cụm một
hoặc hai tỉnh để đáp ứng nhu cầu quản lý thực tế. Tuy nhi ên, dù qu ản lý
theo cách nào đi n ữa thì tại các cụm xử lý CTRCN v à CTNH v ẫn phải áp
dụng các biện pháp công nghệ d ưới đây:

Phân loại và xử lý cơ học

Đây là khâu ban đ ầu không thể thiếu trong quy tr ình x ử lý chất
thải. Biện pháp n ày sẽ làm tăng hi ệu quả tái chế và xử lý ở các b ước tiếp
theo. Các công ngh ệ dùng để phân loại, xử lý c ơ học chất thải bao gồm:
cắt, nghiền, s àng, tuyển từ, tuyển khí nén… Ví dụ, các loại chất thải có
kích thư ớc lớn v à thành ph ần khác nhau phải đ ược phân loại ngay khi tiếp
nhận. Các chất thải rắn chứa các chất độc hại (nh ư muối cyanua rắn) cần
phải được đập th ành những hạt nhỏ tr ước khi đ ược hòa tan để xử lý hóa
học. Các chất thải hữu c ơ dạng rắn có kích th ước lớn phải đ ược băm v à
nghiền nhỏ đến kích th ước nhất định, rồi trộn với các chất thải hữu cơ
khác để đốt…

Công ngh ệ thiêu đốt

Đốt là quá trình oxy hóa ch ất thải ở nhiệt độ cao. Công nghệ n ày
rất phù hợp để xử lý CTRCN v à CTNH h ữu cơ như cao su, nh ựa, giấy, da,
cặn dầu, dung môi, thuốc bảo vệ thực vật v à đặc biệt l à chất thải y tế trong
những lò đốt chuyên dụng hoặc công nghiệp nh ư lò nung xi m ăng. Hiện
tại, vùng KTTĐPN đang quan tâm đ ến việc li ên kết với các nh à máy xi
măng đ ể xử lý một số loại CTNH (đ ã có dự án đốt thử nghiệm tại Nh à
máy ximăng Holcim ở Kiên Giang). Tuy nhiên, đ ể triển khai đ ược theo
hướng này, cần có thời gian chuẩn bị nhiều mặt, cả về pháp lý, nguồn lực
thu gom v ận chuyển, sự đồng thuận của cộng đồng v à doanh nghi ệp. Theo
các tài li ệu kỹ thuật th ì khi thi ết kế lò đốt chất thải phải đảm bảo 4 y êu cầu
cơ bản: cung cấp đủ oxy cho quá tr ình nhi ệt phân bằng cách đ ưa vào
buồng đốt một l ượng không khí d ư; khí dư sinh ra trong quá tr ình cháy
phải được duy tr ì lâu trong lò đốt đủ để đốt cháy ho àn toàn (thông thư ờng
ít nhất là 4 giây); nhi ệt độ phải đủ cao (thông th ường cao hơn 1.0000C);
yêu cầu trộn lẫn tốt các khí cháy - xoáy.

Công ngh ệ xử lý hóa - lý

Công ngh ệ xử lý hóa - lý là sử dụng các quá tr ình biến đổi vật lý,
hóa học để làm thay đ ổi tính chất của chất thải nhằm mục đích chính l à
giảm thiểu khả năng nguy hại của chất thải đối với môi tr ường. Công nghệ
này rất phổ biến để thu hồi, tái chế chất thải, đặc biệt l à một số loại CTNH
như dầu, mỡ, kim loại nặng, dung môi.

Công ngh ệ chôn lấp hợp vệ sinh

Chôn lấp hợp vệ sinh l à biện pháp ti êu hủy chất thải đ ược áp dụng
rất rộng rãi trên th ế giới. Tr ước đây, nhiều quốc gia ti ên tiến như Anh,
Nhật cũng d ùng biện pháp chôn lấp, kể cả một số loại chất thải hạt nhân,
lây nhiễm hoặc độc hại, nh ưng trước khi chôn lấp phải đ ược cách ly an
toàn bằng các vật liệu ph ù hợp như chì, bêtông nhi ều lớp để chống phóng
xạ. Theo công nghệ n ày, CTRCN và CTNH d ạng rắn hoặc sau khi đ ã cố
định ở dạng vi ên được đưa vào các h ố chôn lấp có ít nhất 2 lớp lót chống
thấm, có hệ thống thu gom n ước rò rỉ để xử lý, có hệ thống thoát khí, có
giếng khoan đ ể giám sát khả năng ảnh h ưởng đến n ước ngầm.


Caù phö ông phaù phoå n nhaáñ ôï sö ûduïg ñ xö ûlyùCTR tö ø
c p bieá töc n eå
ñ u theá 20 laø
aà kyû :
+ Thaû boûtreâ caù khu ñ t troág.
i nc aá n
+ Thaû boûvaø moâ trö ôøg nö ôù (soâg, hoà bieå … ).
i o i n cn , n
+ Choâ laá.
np
+ Giaû thieå vaø oá
m u ñ t.
Hieä nay, heäthoág quaû lyùCTR khoâg ngö øg phaù trieå, ñ c
n n n n n t n aë
bieä laø Myõ caù
t ôû vaø c
nö ôù coâg nghieä tieâ tieá. Nhieà heäthoág quaû lyùCTR ñ t
cn pnn u n n aï
hieä quaûcao nhôø ï t
u sö keá
hôï ñ ng ñ n giö õ caù thaø phaà sau ñ y:
p uù aé ac nh n aâ
+ Luaä phaù vaø ñ nh quaû lyùCTR.
t p quy ò n
+ Heäthoág toå ù quaû lyù
n chö c n.
+ Quy hoaïh quaû lyù
c n.
+ Coâg ngheäxö ûlyù
n .
Sö ïhình thaøh caù luaä leävaø ñ nh veàquaû lyùCTR ngaø caøg
n c t quy ò n yn
chaëcheõ aõ p phaà
t ñ goù n
naâg cao hieä quaûcuû heäthoág quaû lyù TR hieä nay.
n u a n nC n

Hình ảnh giải pháp

TP.HCM: 1.11, khu liên hi ệp xử lý chất thải Đa Ph ước bắt đầu hoạt động
Thứ sáu, 26 Tháng m ười 2007, 17:46 GMT+7
Ngày 26.10, t ại công tr ình khu liên hi ệp xử lý chất thải rắn
Đa Phước (bãi rác Đa Phư ớc – Bình Chánh, TP.HCM), ông
David Dương - Giám đ ốc Công ty TNHH xử lý chất thải rắn
Việt Nam cho biết, công tr ình đang chu ẩn bị các b ước cuối
cùng đ ể có thể tiếp nhận 500 tấn rác đầu ti ên vào ngày 1.11.
Xây gấp hệ thống xử lý chất thải cho 6 bệnh viện "nóng"
Thứ sáu, 19 Tháng m ười 2007, 21:39 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có công văn báo cáo t ình hình tri ển
khai thực hiện quản lý chất thải y tế tới Thủ t ướng Chính phủ
sau khi hai đoàn ki ểm tra li ên ngành ki ểm tra trực tiếp một số
bệnh viện tr ên cả nước và kết quả khảo sát của Viện Y học
Lao động và Vệ sinh Môi tr ường.Xây dựng khu xử lý chất thải rắn lớn nhất n ước
Chủ nhật, 01 Tháng một 2006, 00:58 GMT+7


Bộ Kế hoạch -Đầu tư đã cấp giấy phép đầu t ư xây dựng và vận
hành Khu liên hi ệp xử lý chất thải rắn, công suất 3.000 tấn
rác/ngày.
Xử lý chất thải công nghiệp chi phí thấp
Thứ ba, 06 Tháng chín 2005, 11:07 GMT+7

Chương tr ình quản lý môi tr ường Bangladesh (BEMP) vừa phát minh ra
một công nghệ chi phí thấp để xử lý chất thải công nghi ệp, đặc biệt do
ngành d ệt và nhuộm tạo ra, để ngăn ngừa ô nhiễm môi tr ường.


TP.HCM: xây d ựng khu li ên hợp xử lý chất thải rắn Đa Ph ước
Thứ bảy, 16 Tháng bảy 2005, 03:30 GMT+7

Sáng 16 -7, Công ty California Waste Solutions (Hoa K ỳ) khởi công công tr ình cầu trên đường
dẫn vào khu liên h ợp xử lý chất thải rắn Đa Ph ước tại x ã Đa Phước, huyện B ình Chánh,
TP.HCM.
III. XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PH ƯƠNG
PHÁP C Ơ HỌC
1. ĐỊNH NGHĨA
Chaáthaû raé (CTR) bao goà taácaûcaù chaáthaû ôûdaïg raé,
t in mt c t i n n
phaù sinh do ca ù hoaïñ ng cuû con ngö ôøvaø
t c t oä a i sinh vaä, ñ ôï thaû boûkhi
töc i
chuù g khoâg coø hö õ ích hay khi con ngö ôøkhoâg muoá sö ûduïg nö õ.
n n nu i n n n a
Thuaä ngö õ
t CTR ñ ôï sö ûduïg trong taølieä naø bao goà taácaûcaù chaá
öc n iuy mt c t
raé hoã hôï thaû ra tö ø ng ñ ng daâ cö ñ thòcuõ g nhö caù CTR ñ c
nnp i coä oà n oâ n c aë
thuø ø c ngaøh saû xuaánoâg nghieä , coâg nghieä , khai khoaù g... Taø
tö caù n n tn pn p n i
lieä naø ñ c bieä quan taâ ñ n CTR ñ thò bôû sö ï
u y aë t m eá oâ , i tích luyõ a CTR naø
cuû y
coùkhaûnaêg aû h hö ôû g raálôù ñ n moâtrö ôøg soág cuû con ngö ôø
nn n t n eá i n n a i
2. NGUOÀN GOÁC CHAÁT THAÛI RAÉN
Caù nguoà phaù sinh CTR bao goà :
c n t m
(1) khu daâ cö ,
n
(2) khu thö ông maï (nhaø ng, khaù h saï, sieâ thò chôï ),
i haø c n u, …
(3) cô quan, coâg sôû(trö ôøg hoï, trung taâ vaø n nghieâ cö ù , beä h
n n c m vieä nu n
vieä … ),
n
(4) khu xaâ dö ïg vaø huû caù coâg trình xaâ dö ïg,
yn phaù y c n yn
(5) khu coâg coä g (nhaø beá taø, saâ bay, coâg vieâ, khu vui chôi,
n n ga, n u n n n
ñ ôøg phoá ),
ön …
(6) nhaø y xö ûlyùchaá thaû ,
maù t i
(7) coâg nghieä
n p
(8) noâg nghieä .
n p
Phaân loaïi CTR thaøh 3 nhoù lôù : Chaáthaû ñ thò chaáthaû
n mn t i oâ , t i
coâg nghieä vaø t thaû nguy haï
n p chaá i i.
3. THAØNH PHAÀN CUÛA CHAÁT THAÛI RAÉN
Thaøh phaà cuû CTR laø t thuaä ngö õ ng ñ moâ tính chaá
n na moä t duø eå taû t
vaø nguoà goá caù yeá toá ng bieä caá thaøh neâ doøg chaáthaû , thoâg
n c c u rieâ tu n nn t i n
thö ôøg ñ ôï tính baèg phaà traê theo khoálö ôïg.
n öc n nm i n
Thoâg tin veàthaøh phaà CTR ñ ng vai troø t quan troïg trong
n n n où raá n
vieä ñ nh giaùvaø ï choï nhö õg thieábòthích hôï ñ xö ûlyù caù qui trì nh
c aù lö a n n t p eå ,c
xö ûlyùcuõg nhö vieä hoaïh ñ nh caù heä thoág, chö ông trình vaø hoaïh
n c cò c n keá c
quaû lyùCTR.
n
Thoâg thö ôøg trong CTR ñ thò CTR tö ø c khu daâ cö vaø
n n oâ , caù n
thö ông maïchieá tæ leäcao nhaá50 - 75%. Tæ leäcuû moã thaøh phaà chaá
i m t a i n n t
thaû seõ ay ñ i tuyø
i th oå thuoä vaø loaïhình hoaï ñ ng: xaâ dö ïg, sö û chö õ,
co i t oä yn a a
dò vuï oâ cuõg nhö coâg ngheäsö ûduïg trong xö ûlyùnö ôù .
ch ñ thò n n n c
Thaøh phaà rieâg bieä cuû CTR thay ñ i theo vòtrí ñ a lyù thôø
n nn ta oå ò, i
gian, muø trong naê , ñ u kieä kinh t eá tuø thuoä vaø thu nhaä cuû
a m ieà n vaø y co pa
tö øg quoá gia.
n c
Söï thay ñoåi thaønh phaàn chaát thaûi raén trong töông lai
Treâ theá i, ñ c bieï laø i caù nö ôù phaù trieå, boá thaøh phaà CTR
n giôù aë â taï c t c t n n n n
coùxu hö ôù g thay ñ i lôù laøthö ï phaå , giaá v aø
n oå n : c m y carton, raù vö ôø,
c n
plastic.
- Thöïc phaåm thöøa: khoálö ôïg thö ï phaå thö ø ñ ôï thu gom ñ thay
i n c m aöc aõ
ñ i ñ ng keå caù naê nhö bieå ñ hình 2.1; laø t quaûcuû caù tieá
oå aù qua c m u oà keá acn
boäkyõ thuaä vaø c thay ñ i trong quan ñ m coä g ñ ng. Ha i tieá boäcuû
t caù oå ieå n oà n a
khoa hoï kyõ
c thuaä coùaû h hö ôû g ñ ng keå eá sö ï
t n n aù ñ n thay ñ i khoálö ôïg thö ï
oå i n c
phaå thö ø laø ï t trieå cuû coâg nghieä cheá n thö ï phaå vaø où g
m a sö phaù nan p bieá c m ñn
goù , sö ûduïg maù nghieà chaáthaû naá
i n y n t iu
beá. Khoálö ôïg chaá thaû thö ï phaå ñ giaû tö ø
p i n t i c m aõ m 14% (ñ u naê 1940) aà m
xuoág coø khoaû g 9% (naê 1992). Ñ ng thôø coä g ñ ng cuõg ñ yùthö ù
n n n m oà i, n oà n aõ c
veàcaù vaá ñ lieâ quan ñ n moâtrö ôøg nhieà hôn, xu hö ôù g sö ûduïg
c n eà n eá i n u n n
thö ï phaå coâg nghieä ñ gia taêg ñ ù g keå
c mn p aõ n an .
- Giaáy vaø cacton: trong nö û theá qua, khoálö ôïg giaá vaø cö ù g
a kyû i n y bìa n
trong CTR ñ gia taêg nhanh choù g, tö ø
aõ n n khoaû g 20% vaø nhö õg naê
n o n m
1940 ñ taêg leâ khoaû g 40% vaø naê 1992.
aõ n n n om
- Raùc vöôøn: raù vö ôø trong CTR ñ thòtaêg ñaù g keå vieä ñ a ra luaä
c n oâ n n do cö t
caá ñ t. Hieä nay, taï Myõraù vö ôø chieá khoaû g khoaû g 16 - 24%
m oá n i ,c n m n n
khoálö ôïg chaáthaû .
i n t i
- Nhöïa deûo: thaøh phaà nhö ï deû trong CTR ñ gia taêg trong suoá50
n n ao aõ n t
naê qua. Tính tö ø m 1940 ñ n 1992 vieä sö ûduïg chaádeû ñ gia taêg
m naê eá c n t o aõ n
theâ tö ø -8%khoálö ôïg thaû ; vaø ï oaù seõ p tuï taêg trong thôø
m7 i n i dö ñ n tieá c n i
gian tôù .
i
Hình 2.1: Söï thay ñoåi thaønh phaàn CTR trong töông lai.
4. CÁC PH ƯƠNG PHÁP CHUNG
2.1 Giaûm kích thöôùc
Phö ông phaù giaû kích thö ôù ñ ôï sö ûduïg ñ giaû kích thö ôù
p m cöc n eå m c
cuû caù thaøh phaà CTR ñ thò CTR ñ ôï laø giaû kích thö ôù coùtheå
ac n n oâ . öcm m c
sö ûduïg trö ï tieá laø lôù che phuû treâ maëñ t hay laø phaâ compost,
n cpmp n t aá m n
hoaë moä phaà ñ ôï sö ûduïg cho caù hoaï ñ ng taù sinh. Thieábòthích
c t nöc n c t oä i t
hôï ñ laø giaû kích thö ôù CTR tuø thuoä vaø loaï hình daïg, ñ c tính
p eå m m c y co i, n aë
cuû CTR vaø u chuaå yeâ caà .
a tieâ nuu
Caùc thieát bò
Caù thieábòthö ôøg sö ûduïg laø
c t n n :
1) buù ñ p, raácoùhieä quaûñ i vôù caù thaøh phaà coù ñ c tính gioø - deã
a aä t u oá i c n n aë n
gaõ;
y
2) keù caébaèg thuyûlö ï, duøg ñ laø giaû kích thö ôù caù vaä lieä
otn c n eå m m cct u
meà ;
m
3) maù nghieà , coùö u ñ m laø chuyeå deãdaøg , coùtheå ûduïg ñ laø
y n ieå di n n sö n eå m
giaû kích thö ôù nhieà loaïCTR kh aù nhau nhö laø c nhaù h caâ, goá
m c u i c caù n y c
caâ vaø c loaï CTR xaâ dö ïg.
y caù i yn
Vôù phö ông phaù naø, kích thö ôù CTR thay ñ i ñ ng keåNeá
i py c oå aù .u
duøg buù ñ p thì kích thö ôù phaà chaáthaû sau khi ñ p khoâg ñ ng nhaá
n a aä c n t i aä n oà t.
Caù vaä lieä gioø, deãgaõ nhö thuyûtinh, caù , ñ coùkích thö ôù to hôn laø
ctu n y t aù c
caù kim loaïchö ù saévaø ng chö ù saé Ñ taêg hieä quaû ngö ôøta keá
c i a t khoâ a t. eå n u , i t
hôï lö ôù chaé vôù buù ñ p ñ loaïthuû tinh, caù , ñ … ra khoû chaáthaû
p i n i a aä eå i y t aù i t i
raé. Trong khi ñ , keù caélaø cho CTR coùtính ñ ng nhaáhôn.
n où o t m oà t
Tieâu chuaån thieát keá:
Thieábòlaø giaû kích thö ôù chaáthaû raé ñ ôï thieákeá ï vaø taû
t m m c t i nöc t dö a o i
troïg CTR (taá/h) vaø ng lö ôïg tieâ thuï
n n naê n u
Bôû vì caù thieábòlaø giaû kích thö ôù CT R ñ ôï saû xuaátö ø
i c t m m c öc n t nhieà u
haõg khaù nhau, neâ ngö ôøthieákeá i lö ï choï sao cho thoaõ n muï
n c n i t phaû a n maõ c
tieâ thieákeá hieä quaûkinh teá
u t vaø u
2.2 Phaân loaïi theo kích thöôùc
Phaâ loaïtheo kích thö ôù hay saøg loï laø t quaùtrình phaâ loaï
n i c n c moä n i
moä hoã hôï caù vaä lieä CTR coùkích thö ôù khaù nhau thaøh 2 hay
tnpctu c c n
nhieà loaïvaä lieä phaà coùcuøg kích thö ôù , baèg caù h sö ûduïg caù loaï
u itu n n c n c n c i
saøg coùkích thö ôù loå c nhau. Quaùtrình phaâ loaïcoùtheå ï hieä
n c khaù n i thö c n
khi vaä lieä coø ö ôù hoaë khoâthoâg thö ôøg quaùtrình phaâ loaïgaé lieà
tunt c , n n n inn
vôù caù coâg ñ n cheá n chaáthaû tieá theo. Caù thieábòsaøg loï
i c n oaï bieá t ip c t n c
ñ ôï sö ûduïg trö ôù vaø khi nghieà raù , sau coâg ñ aï taù h khí tö ø
öc n c sau nc n on c quaù
trình thu hoà naêg lö ôïg RDF. Ñ i khi caù thieábòsaøg loï cuõg ñ ôï sö û
in n oâ c t n c n öc
duïg trong quaùtrình cheábieá phaâ compost vôù muï ñ taêg tính ñ ng
n n n i c ích n oà
nhaácho saû phaå . Caù thieábòthö ôøg ñ ôï sö ûduïg nhieà n haálaø
t n m c t n öc n u t cacù
loaïsaøg rung vaø ng daïg troág quay vaø ng ñ a. Loaïsaøg rung
in saø n n saø ó in
ñ ôï sö ûduïg ñ i vôù CTR tö ông ñ i khoâ
öc n oá i oá nhö laø kim loaï thuû tinh, goã
i, y
vuï, maû h vôõ toâg trong CTR xaâ dö ïg. Loaïsaøg troág quay duøg
n n beâ n yn in n n
ñ taù h rôøcacùloaiï y carton vaø y vunï ñ ng thôøbaû veäñ ôï taù
eå c i giaá giaá , oà io öcc
haïmaù nghieà khoû hö hoû g do CTR coùkích thö ôù lôù . Loaïsaøg ñ a
i y n i n cn inó
troø laø t daïg caû tieá cuû saøg rung vôù nhö õg ö u ñ m nhö coùtheå ï
n moä n inan i n ieå tö
laø saïh vaø ï ieà chænh coâg suaá
mc tö ñ u n t.
2.3 Phaân loaïi theo khoái löôïng rieâng
Phaâ loaïbaèg phö ông phaù khoálö ôïg rieâg laø t phö ông
n in p i n n moä
phaù kyõ
p thuaä ñ ôï sö û duïg raároä g raõ, duøg ñ phaâ loaïcaù vaä lieä
töc n tn i n eå n ictu
coùtrong CTR dö ï vaø khí ñ ng lö ï vaø ï c nhau veàkhoálö ôïg rieâg
ao oä c sö khaù i n n
cuû chuù g. Phö ông phaù naø ñ ôï sö ûduïg ñ phaâ loaïCTR ñ thò
a n p yöc n eå n i oâ ,
taù h rôøcaù loaïvaä lieä sau quaùtrình taù h nghieà thaøh 2 phaà rieâg
c ic itu c n n nn
bieä: daïg coùkhoálö ôïg rieâg n heï
t n i n n nhö giaá, nhö ï, caù chaáhö õ cô vaø
y ac tu
daïg coùkhoálö ôïg rieâg naëg nhö laø
n i n n n kim loaï goãvaø c loaïpheá u
i, caù i lieä
voâ coùkhoá lö ôïg rieâg tö ông ñ i lôù .
cô i n n oá n
Kyõ thuaä ñ ôï sö ûduïg roä g raõ nhaátrong vieä ph aâ loaïcaù loaï vaä
töc n n i t c n ic it
lieä (dö ï vaø sö ïkhaù nhau veàkhoálö ôïg rieâg) laø ï vaø khí ñ ng
u ao c i n n dö a o oä
lö ï. Nguyeâ taé cuû phö ông phaù naø laø i doøg khoâg khí ñ tö ø ôù
c nca p y thoå n n i dö i
leâ treâ qua lôù vaä lieä hoã hôï, khi ñ caù vaä lieä nheï ñ ôï cuoá
nn ptunp où c t u seõ ö c n
theo doøg khí , taù h ra khoû caù vaä lieä naëg hôn.
n c ictun
2.4 Phaân loaïi theo ñieän tröôøng vaø töø tröôøng
Kyõ thuaä phaâ loaïbaèg ñ n trö ôøg vaø ø
t n i n ieä n tö tính dö ï vaø tính chaá
ao t
ñ n tö ø tö ø ôøg khaù nhau cuû caù thaøh phaà chaátha û raé. Phö ông
ieä vaø trö n c ac n n t in
phaù phaâ loaïbaèg tö ø ôøg ñ ôï sö ûduïg phoå n khi tieá haøh taù h
p n in trö n ö c n bieá nn c
caù kim loaïmaø ra khoû kim loaïñ Phö ông phaù phaâ loaïbaèg tó
c i u i i en. p n i n nh
ñ n cuõg ñ ôï aù duïg ñ taù h ly nhö ï vaø y dö ï vaø sö ï c nhau
ieä n ö c p n eå c a giaá a o khaù
veàsö ï tích ñ n beàmaëcuû 2 loaïvaä lieä naø. Phaâ loaïbaèg doøg ñ n
ieä ta ituy n in n ieä
xoaù laø thuaä phaâ loaïtrong ñ caù doøg ñ n xoaù ñ ôï taï ra
y kyõ t n i où c n ieä yöc o
trong caù kim loaïkhoâg chö ù saénhö nhoâ vaø o thaøh nam chaâ
c i n at m taï n m
nhoâ .
m
2.5 Neùn chaát thaûi raén
Phö ông phaù neù chaáthaû raé ñ ôï sö ûduïg vôù muï ñ gia taêg
pn t i nöc n i c ích n
khoálö ôïg rieâg cuû CTR, nhaè taêg tính hieä quaûcuû coâg tacùlö u trö õ
i n n a mn u an
vaø n chuyeå. Caù kyõ
vaä n c thuaä hieä ñ
t n ang aù duïg ñ neù vaø aù sinh chaá
p n eå n t i t
thaû laø où g kieä , ñ ng goù , ñ ng khoáhay eù thaøh daïg vieâ.
i ñn n où i où i p n n n
Xe thu gom raùc ñaõ phaân loaïi taïi nguoàn
Maùy eùp raùc
5. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP XÖÛ LYÙ CHAÁT THAÛI RAÉN COÂNG NGHIEÄP
Phöông phaùp cô h oïc
Cö ôøg ñ vaø u quaûcuû ñ soá c quaùtrình khueáh taù hoù
n oä hieä a a caù c na
hoï vaø
c sinh hoù taêg theo ñ giaû kích thö ôù haï vaä lieä . Do vaä , chaá
an oä m cttu y t
thaû raé thö ôøg phaû qua coâg ñ n giaû kích thö ôù haï tieá theo laø
in n i n oaï m c t, p
phaâ loaïvaø n loï. CTR ñ ôï laø giaû kích thö ôù coùtheå ûduïg
n i choï c öcm m c sö n
trö ï tieá laø lôù che phuûtreâ maëñ t hay laø phaâ compost hoaë moä
cpmp n t aá m n c t
phaà ñ ôï sö ûduïg cho caù hoaïñ ng taù sinh chaá thaû raé. Thieábò
nöc n c t oä i t in t
thích hôï sö ûduïg trong vie ä giaû kích thö ôù CTR tuø thuoä vaø loaï
p n c m c y co i,
hình daïg, ñ c tính cuû CTR vaø u chuaå lö ï choï thieákeá õg thieá
n aë a tieâ na n t nhö n t
bòcho phuø p. hôï
Caù thieábòthö ôøg sö ûduïg laø1) buù ñ p, raá coùhieä quaûkhi
c t n n : a aä t u
ñ i vôù caù vaä lieä coù ñ c tính gioø - deãgaõ; 2) keù caébaèg thuyûlö ï,
oá i c t u aë n y otn c
duøg ñ laø giaû kích thö ôù cuû caù vaä lieä meà hôn so vôù duøg buù
n eå m m cactu m in a
ñ p; vaø maù nghieà , coùö u ñ m laø
aä 3) y n ieå di
chuyeå deãdaøg ñ ôï, coùtheå ûduïg ñ laø giaû kích thö ôù cho nhieà
n n öc sö n eå m m c u
loaïCTR khaù nhau nhö laø c nhaù h caâ, goá caâ, hay laø caù loaï
i c caù n y cy vaø c i
CTR raù tö ø trình xaâ dö ïg.
c quaù yn
Ñaäp
Phö ông phaù ñ p ñ ôï sö ûduïg ñ thu saû phaå coùñ lôù chuû
p aä ö c n eå n m oä n
yeá laø
u 5mm. Ñ p ñ ôï aù duïg roä g raõ tr ong cheá n chaáthaû cuû boù
aä ö c p n n i bieá t iac
ñ phuûtrong xö ûlí traà quaëg moû xæ cuû nhaø y luyeä kim, caù ñ
aù n n , a maù n c oà
duøg kóthuaä baèg nhö ï ñ qua quaùtrình sö ûduïg,
n tn a aõ n
pheá i muoámoûvaø ch cao photpho, pheá u goã moä soá ï, vaä
thaû i thaï lieä , t nhö a t
lieä xaâ dö ïg vaø
uyn nhieà loaïvaä lieä khaù . Caù chæ soá ng ngheäcô baû
u itu c c coâ n
cuû ñ p laø ù ñ ñ p vaø ng lö ôïg ñ p.
a aä mö c oä aä naê n aä
Nghieàn
Phö ông phaù nghieà ñ ôï sö ûduïg khi caà thu saû phaå thaû coù
p nöc n n n m i
ñ lôù nhoûhôn 5 mm, ñ ôï sö ûdu ïg phoå n trong coâg ngheätaù sö û
oä n öc n bieá n i
duïg chaáthaû cuû khai thaù quaëg moû pheá u xaâ dö ïg, xæ cuû luyeä
n t ia c n , lieä y n a n
kim vaø nhieâ lieä , pheá i cuû tuyeå than, pheá i nhö ï, quaëg pirit
nu thaû a n thaû a n
thieâ keávaø ng loaï taønguyeâ thö ùca á khaù . Caù maù nghieà phoå
u t haø ti n p c c y n
bieá hôn caûlaø y nghieà thanh, nghieà bi vaø
n maù n n nghieà dao. Vieä nghieà
n c n
moä soá
t pheá u nhö ï vaø su ñ ôï tieá haøh ôûnhieä ñ thaá.
lieä a cao öc n n t oä p
Phaân loaïi vaø choïn loïc
Caù quaùtrình naø ñ ôï ö ù g duïg ñ å n chia pheá i thaøh
c yöcn n e phaâ thaû n
phaâ ñ n theo ñ lôù . Chuù g bao goà phö ông phaù saøg haïvaä lieä
n oaï oä n n m pn ttu
vaø n chia chuù g dö ôù taù duïg cuû lö ï quaù tính - troïg lö ï vaø taâ
phaâ n icn ac n n c li m
- troïg lö ï. Saøg laø trình phaâ loaïtheo ñ lôù caù haïcoùkích thö ôù
n c n quaù n i oä n c t c
khaù nhau baèg caù h dò chuyeå chuù g treâ beàmaëcoùloã Ñ phaâ
c n c ch n n n t . eå n
rieâg vaä lieä raé daïg buø, ngö ôøta sö ûduïg xiclon nö ôù , maù li taâ
n tunn n i n c y m
laég…
n
IV. KẾT LUẬN V À HƯ ỚNG PHÁT TRIỂN
Caù vaá ñ oâ
c n eà nhieã moâ trö ôøg, nhö oâ
m i n nhieã nö ôù vaø ng khí
m c khoâ
cuõg lieâ quan ñ n vieä quaû lyùCTR khoâg hôï lyù Ví duïnö ôù roø tö ø
n n eá c n n p. , c ræ
caù baõ choâ laá khoâg hôï veäsinh gaâ oâ
ci np n p y nhieã nguoà nö ôù maëvaø
m n c t
nö ôù ngaà . Trong khu haà moû nö ôù roø tö ø i thaû boûchaáthaû coùtheå
c m m , c ræ nô i t i
chö ù caù ñ c toá
a c oä nhö ñ ng, arsenic vaø
oà uranium, laønguyeânhaâ khieá
n n n
nö ôù ngaà bòoâ
c m nhieã . Maë duø n nhieâ coùkhaûnaêg pha loaõg, phaâ
m c thieâ n n n n
taù , phaâ huyû haá phuï m giaû taù ñ ng do sö ï t th aû caù chaáoâ
n n ,p laø m c oä phaù ic t
nhieã vaø khí quyeå, nö ôù vaø aá nhö ng khaûnaêg ñ ng hoaùnaø chæ coù
mo n c ñ t, n oà y
giôù haï, neâ khi haø lö ôïg caù chaáoâ
in n m n c t nhieã quaùcao, taáyeá seõ y
m t u gaâ
maácaâ baèg sinh thaù .
tnn i
Coùnhieà phö ông phaù ñ chuù g ta xö ûlyù chaáthaû raé nhö ng
u p eå n t in
trong ñ phö ông phaù xö ûlyùCTR baèg phö ông phaù cô hoï laø baû , vaø
où p n p c cô n
laø n taû g nhaáñ xaâ dö ïg moâtrö ôøg xanh,saïh ñ p, taï ñ u kieä
neà n t eå y n i n c eï o ieà n
giö õ n baèg moâtrö ôøg sinh thaù .
caâ n i n i
Quaû lyùCTR ñ thòlieâ qu an ñ n caù vaá ñ nhö quaû lyùhaøh
n oâ n eá c n eà n n
chaù h, taøchaù h, luaä leä quy hoaïh vaø thuaä. Ñ giaû quyeávaá ñ
n i n t, c kyõ t eå i t n eà
lieâ quan ñ n CTR, caà phaû coùsö ï i hôï hoaø chænh giö õ caù ló
n eá n i phoá p n a c nh
vö ï: kinh teáchính trò quy hoaïh vuøg - thaøh phoáñ a lyù sö ù khoû
c , , c n n ,ò , c e
coä g ñ ng, xaõ i hoï, kyõ
n oà hoä c thuaä, khoa hoï vaø c vaá ñ khaù .
t c caù n eà c

PHUÏ LUÏC

Công ngh ệ xử lý rác mới: Tái chế chất thải rắn th ành than s ạch
Ngày 12/7 v ừa qua, tại hội thảo công nghệ xử lý chất thải rắn, chất thải
nguy hại, Công ty Entropic Energy (Mỹ) đ ã giới thiệu hệ thống công
nghệ xử lý rác mới nhất hiện nay l à tái chế chất thải rắn sinh hoạt th ành
than sạch. Theo ông Austin Marchall -Giám đốc Công ty, quy tr ình này
khá đơn gi ản: rác sau khi tiếp nhận sẽ đ ược sấ y khô, đưa vào b ộ phận s àng
lọc dưới dạng trống quay rồi chuyển tiếp đến đĩa lọc. Tại đây, thông qua hệ
thống từ tính v à khí nén th ổi, rác sẽ đ ược phân chia th ành hai lo ại là rác vô
cơ và rác h ữu cơ. Sau đó rác vô cơ g ồm kim loại, thủy tinh, nilon, vật liệ u
cứng... sẽ đ ược chuyển ra ngo ài tái chế vật liệu, c òn rác hữu cơ sẽ được
nghiền nhỏ, nhiệt phân v à cuối cùng thành s ản phẩm than sạch. Hệ thống
hoạt động theo c ơ chế tự động với tổng mức đầu t ư cho m ột nhà máy có
công su ất sản xuất 6.400 tấn rác/ng ày vào khoảng 300 triệu USD. Công
nghệ có tính khả thi cao v ì vốn đầu t ư thấp hơn phương pháp x ử lý rác
thông thư ờng, lại an to àn vì không có kh ả năng l àm phát sinh khí th ải. Tuy
nhiên, đ ể nâng cao hiệu quả của việc đầu t ư, cần phải có li ên hoàn 3 h ệ
thống: nh à máy x ử lý rác th ành than s ạch, nhà máy sử dụng than sạch để
sản xuất điện v à tận dụng khối l ượng nước thu đ ược trong quá tr ình sấy
khô rác đ ể trồng rau sạch trong nh à. Trong quá trình s ử dụng than sạch sản
xuất điện, nếu không sử dụng hết th ì có thể lưu trữ hoặc l àm ch ất đốt cho
nhiều ngành khác; không nh ất thiết buộc phải sử dụng hết ngay th ành phẩm
chế biến đ ược nh ư là công ngh ệ sản xuất điện bằng ph ương pháp ủ hiếu khí
đang ứng dụng tại th ành phố hiện nay. L ượng lưu hu ỳnh sinh ra trong quá
trình đốt than chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ, khoảng 0,2%, rất an to àn cho môi
trường. Đ ược biết trong thời gian tới, công nghệ n ày sẽ được đánh giá, tính
hiệu quả kinh tế v à khả năng ứng dụng để tiến tới có thể xây dựng nh à máy
chế biến với công suất 2.000 tấn rác/ng ày

Tài liệu tham kh ảo
http://www.moitruongxanh.info/
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản