ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại

Chia sẻ: thinhlu

Tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại có ý nghĩa kinh tế rất quan trọng.

Nội dung Text: ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghiệp thương mại

 

  1. Ý nghĩa của việc tăng năng suất lao động trong các doanh nghi ệp thương mại: Tăng năng suất lao động trong các doanh nghi ệp th ương m ại có ý nghĩa kinh t ế rất quan trọng. Tăng năng suất lao động trong doanh nghiệp th ương mại là y ếu t ố đ ẻ không ngừng mở rộng tiêu thụ hàng hóa vủa doanh nghi ệp , tạo đi ểu kiện ph ục v ụ t ốt khách hàng. Góp phần tiết kiệm lao động đầu tư cho lưu thông hàng hóa t ạo đi ều ki ện tăng năng suất lao động cho các ngành sản xuất vật chất của n ền kinh t ế qu ốc dân Rút ngắn thời gian hàng hóa dừng lại trong khâu l ưu thông , thúc đ ẩy nhanh quá trình tái sản xuất xã hội Tăng năng suất lao động là điều kiện để các doanh nghi ệp tiết ki ệm hao phí lao động , tiết kiệm chi phí ,tăng tích lũy cho người lao động trong doanh nghi ệp.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản