Ỷ thiên đồ long ký - tập 25

Chia sẻ: duypha

Hồi 25: CỬ HỎA LIỆU THIÊN HÀ HOÀNG HOÀNG Bừng bừng lửa thánh cháy lên, Làm trai quyết chí báo đền núi sông. Muôn người trên dưới một lòng, Xua quân Hồ Lỗ đại công cáo thành. Mọi người lo lắng Trương Vô Kỵ bị thương nên không đuổi theo, vội vàng xúm lại. Trương Vô Kỵ mỉm cười, xua tay, ý nói không sao cả, trong thân thể phát động Cửu Dương thần công, đẩy khí âm hàn của Huyền Minh thần chưởng ra ngoài. Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ỷ thiên đồ long ký - tập 25

YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính
http://hello.to/kimdung 1027
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính
CHÖÔNG 25
CÖÛ HOÛA LIEÄU THIEÂN HAØ HOAØNG HOAØNG

Moïi ngöôøi lo laéng Tröông Voâ Kî bò thöông neân khoâng ñuoåi theo, voäi vaøng xuùm laïi.
Tröông Voâ Kî mæm cöôøi, xua tay, yù noùi khoâng sao caû, trong thaân theå phaùt ñoäng Cöûu
Döông thaàn coâng, ñaåy khí aâm haøn cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng ra ngoaøi. Treân ñaàu
chaøng nhö caùi loàng haáp, nhöõng laøn hôi traéng töøng tia bay leân. Chaøng côûi aùo ngoaøi, hai
beân maïng söôøn coù daáu hai baøn tay maøu ñen saäm. Cöûu Döông thaàn coâng vaän chuyeån
moät hoài, hai baøn tay töø maøu ñen bieán thaønh maøu tía, töø maøu tía bieán thaønh maøu tro, sau
cuøng bieán maát khoâng coøn daáu veát gì nöõa. Tröôùc sau chæ maát nöûa giôø ñoàng hoà, khaùc haún
tröôùc kia maáy naêm khoâng khu tröø ñöôïc aâm ñoäc cuûa Huyeàn Minh thaàn chöôûng, baây giôø
khoaûnh khaéc laø maát haún. Chaøng ñöùng leân, noùi:
- Laàn naøy tuy hung hieåm thaät, nhöng sau cuøng chuùng ta cuõng bieát ñöôïc maët muõi cuûa
keû ñoái ñaàu.
Khi Huyeàn Minh nhò laõo ñoái chöôûng vôùi Döông Tieâu, Vi Nhaát Tieáu thì tröôùc ñoù ñaõ bò
Cöûu Döông thaàn coâng cuûa Tröông Voâ Kî xung kích roài, aâm ñoäc trong chöôûng löïc chöa
ñöôïc hai thaønh luùc bình thöôøng, theá maø Döông Vi hai ngöôøi phaûi ngoài ñaû toïa vaän khí,
moät hoài thaät laâu môùi ñaåy ñöôïc heát aâm ñoäc ra. Tröông Voâ Kî quan taâm ñeán thöông theá
cuûa thaùi sö phuï nhöng Tröông Tam Phong noùi:
- Hoûa coâng ñaàu ñaø noäi coâng chaúng ñaùng gì, ngoaïi coâng tuy cöông maõnh thaät nhöng
so vôùi Huyeàn Minh thaàn chöôûng thì coøn keùm xa, thöông theá cuûa ta khoâng coù gì
ñaùng ngaïi.
Vöøa luùc ñoù chöôûng kyø söù Nhueä Kim Kyø laø Ngoâ Kình Thaûo böôùc vaøo baåm baùo, taát caû
ñòch nhaân ñeán xaâm phaïm ñaõ xuoáng nuùi roài. Du Ñaïi Nham lieàn sai tri khaùch ñaïo nhaän
doïn coã chay ñeå môøi quaàn haøo Minh giaùo. Trong böõa tieäc, Tröông Voâ Kî lieàn keå laïi cho
Tröông Tam Phong vaø Du Ñaïi Nham taát caû söï tình töø khi töø bieät tôùi baây giôø, ai naáy ñeàu
kinh haõi thôû daøi. Tröông Tam Phong noùi:
- Naêm xöa cuõng taïi nôi ñieän Tam Thanh naøy, ta ñaõ töøng cuøng moät oâng giaø trao ñoåi
moät chöôûng, coù ñieàu laø hoài ñoù y maëc giaû laøm quaân Moâng Coå neân khoâng bieát laø
ngöôøi naøo trong hai ngöôøi ñoù. Noùi ra thaät ñaùng hoå theïn, cho ñeán hoâm nay, chuùng ta
vaãn chöa bieát roõ keû ñoái ñaàu goác gaùc theá naøo.
Döông Tieâu noùi:
- Khoâng bieát coâ gaùi hoï Trieäu kia lai lòch theá naøo maø sao cao thuû nhö loaïi Huyeàn
Minh nhò laõo cuõng phaûi cam taâm ñeå cho coâ ta sai khieán.http://hello.to/kimdung 1028
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Moïi ngöôøi suy ñoaùn ñuû loaïi nhöng khoâng bieát roõ theá naøo. Tröông Voâ Kî noùi:
- Tröôùc maét coù hai chuyeän lôùn phaûi laøm. Vieäc thöù nhaát laø ñi cöôùp Haéc Ngoïc Ñoaïn
Tuïc Cao ñeå trò cho khoûi thöông theá cuûa Du tam sö baù vaø AÂn luïc sö thuùc. Vieäc thöù
hai laø nghe ngoùng tin töùc nhoùm Toáng ñaïi sö baù hieän nay ôû ñaâu. Caû hai vieäc ñoù ñeàu
ôû trong tay coâ gaùi hoï Trieäu kia.
Du Ñaïi Nham cöôøi göôïng noùi:
- Ta taøn pheá ñaõ hai möôi naêm, duø quaû coù tieân ñan thaàn döôïc cuõng trò khoâng khoûi
ñöôïc ñaâu, lo vieäc cöùu ñaïi ca, luïc ñeä caùc anh em môùi laø caàn.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Vieäc khoâng theå trì hoaõn, xin Döông taû söù, Vi Böùc Vöông vaø Thuyeát Baát Ñaéc ñaïi sö
ba vò ñi cuøng toâi xuoáng nuùi truy tìm tung tích ñòch nhaân. Caùc chöôûng kyø phoù söù cuûa
Nguõ Haønh Kyø chia nhau ra ñeán caùc phaùi Nga Mi, Coân Loân, Khoâng Ñoäng vaø Nam
Thieáu Laâm ôû Phuùc Kieán lieân laïc vôùi caùc phaùi, nghe ngoùng tin töùc. Xin oâng ngoaïi vaø
caäu ñi xuoáng Giang Nam chænh ñoán laïi giaùo chuùng Thieân Öng Kyø. Thieát Quan ñaïo
tröôûng, Chu tieân sinh, Baønh ñaïi sö cuøng caùc chöôûng kyø söù Nguõ Haønh Kyø taïm thôøi ôû
laïi nuùi Voõ Ñöông, nghe leänh thaùi sö phuï cuûa toâi Tröông chaân nhaân, ôû giöõa ñieàu
ñoäng hoaïch ñònh.
Chaøng thuaän mieäng saép ñaët ngay trong baøn tieäc. AÂn Thieân Chính, Döông Tieâu, Vi Nhaát
Tieáu moïi ngöôøi ñeàu ñöùng daäy, khom löng nhaän leänh. Tröông Tam Phong luùc ñaàu coøn
ngôø raèng chaøng treû quaù, laøm sao thoáng suaát ñöôïc quaàn haøo, baây giôø thaáy chaøng phaùt
hieäu ra leänh, caùc ñaïi haøo kieät trong voõ laâm nhö AÂn Thieân Chính, Döông Tieâu... ñeàu
nhaát nhaát tuaân theo, trong loøng cöïc kyø vui söôùng nghó thaàm: “Y hoïc ñöôïc Thaùi Cöïc
Quyeàn, Thaùi Cöïc Kieám cuûa ta chaúng qua chæ do noäi coâng coù caên baûn, ngoä tính cao, tuy
cuõng khoù thaät nhöng chöa phaûi thaät laø quí. Coøn nhö y coù theå quaûn thuùc caùc ñaïi ma ñaàu
cuûa Minh giaùo, Thieân Öng giaùo ñöa boïn hoï ñi laïi con ñöôøng ngay thaúng, caùi ñoù môùi
thöïc laø moät ñaïi söï. OÂi, Thuùy Sôn coù ngöôøi noái doõi roài, Thuùy Sôn coù ngöôøi noái doõi roài”.
Nghó ñeán ñaây, oâng khoâng nhòn noåi vuoát raâu mæm cöôø i.
Tröông Voâ Kî, Döông Tieâu, Vi Nhaát Tieáu caû boïn aên no roài, laäp töùc töø bieät Tröông Tam
Phong xuoáng nuùi thaùm thính haønh tung cuûa Trieäu Maãn. Boïn AÂn Thieân Chính tieãn ñeán
ngoaøi nuùi môùi quay laïi. Döông Baát Hoái löu luyeán khoâng muoán rôøi xa phuï thaân, ñöa
chaân ñeán hôn moät daëm. Döông Tieâu noùi:
- Baát Hoái, con veà ñi, coá gaéng chaêm soùc cho AÂn luïc thuùc.
Döông Baát Hoái ñaùp:
- Vaâng.
Naøng ñöa maét nhìn Tröông Voâ Kî, ñoät nhieân maù ñoû böøng, noùi nhoû:
- Voâ Kî ca ca, em muoán noùi vôùi anh ñoâi caâu.http://hello.to/kimdung 1029
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Döông Tieâu vaø Vi Nhaát Tieáu caû boïn ba ngöôøi trong buïng cöôøi thaàm: “Hai ngöôøi coù tình
thanh mai truùc maõ 1 , theå naøo chaúng coù vaøi lôøi muoán noùi”. Laäp töùc gia taêng cöôùc boä ,
chaïy xa moät ñoaïn.
Döông Baát Hoái noùi:
- Voâ Kî ca ca, anh ñeán ñaây.
Naøng naém tay Voâ Kî, ñeán ngoài xuoáng moät taûng ñaù lôùn beân söôøn nuùi. Tröông Voâ Kî
trong loøng nghi hoaëc töï hoûi: “Ta vaø coâ naøng bieát nhau töø nhoû, giao tình khoâng phaûi taàm
thöôøng. Vaäy maø laàn naøy xa nhau laâu ngaøy khoâng gaëp, sao coâ ta laïi ñoái vôùi mình thaät laø
laïnh nhaït chaúng thaân maät tí naøo, baây giôø laïi muoán noùi chuyeän?”.
Chæ thaáy Döông Baát Hoái chöa môû mieäng maët ñaõ ñoû böøng, cuùi ñaàu laëng thinh. Moät luùc
laâu sau môùi noùi:
- Voâ Kî ca ca, khi meï em maát coù uûy thaùc cho anh lo laéng cho em, phaûi khoâng?
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Ñuùng theá!
Döông Baát Hoái noùi:
- Anh vaïn daëm ñöôøng xa vôøi vôïi, töø bôø soâng Hoaøi ñöa em ñeán Taây Vöïc giao taän tay
cha em, ñöôøng ñi bao nhieâu laàn vaøo sinh ra töû, traêm cay nghìn ñaéng. Ñaïi aân khoâng
theå ñeàn ñaùp baèng lôøi, caùi ôn nghóa ñoù em chæ ñeå trong ñaùy loøng thoâi, tröôùc nay chöa
noùi vôùi anh moät lôøi naøo.
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Caùi ñoù coù gì ñaùng noùi ñaâu? Neáu nhö anh khoâng ñöa em ñeán Taây Vöïc, baûn thaân anh
cuõng khoâng coù nhöõng cô duyeân gaëp gôõ, e raèng chaát ñoäc phaùt ra nay ñaõ cheát roài.
Döông Baát Hoái noùi:
- Khoâng, khoâng ñaâu. Ñaïi ca nhaân hieäp roäng raõi, gaëp vieäc gì roài cuõng phuøng hung hoùa
caùt. Voâ Kî ca ca, em töø nhoû khoâng coù meï, cha em tuy thaân nhöng coù nhieàu ñieàu em
khoâng theå noùi vôùi cha ñöôïc. Ñaïi ca laø giaùo chuû cuûa baûn giaùo thaät nhöng trong loøng
em, em chæ nghó anh nhö moät ngöôøi anh ruoät thoâi. Hoâm ñoù treân Quang Minh Ñính
thaáy anh laønh laën trôû veà, loøng em möøng khoâng sao noùi ra ñöôïc, chæ coù ñieàu em
khoâng tieän noùi vôùi anh, anh coù giaän em khoâng?
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Khoâng ñaâu, ñöông nhieân laø khoâng giaän.
Döông Baát Hoái noùi tieáp:1
Tình quen bieát töø khi coøn beù chôi ñuøa vôùi nhau


http://hello.to/kimdung 1030
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Em ñoái vôùi Tieåu Sieâu thöïc hung aùc, thöïc taøn nhaãn, chaéc anh khoâng vöøa yù. Chæ vì
meï em cheát thaät theâ thaûm, ñoái vôùi aùc nhaân, töø ñoù em loøng daï thaät cöùng raén. Veà sau
thaáy Tieåu Sieâu ñoái vôùi anh thaät toát, em khoâng coøn gheùt noù nöõa.
Tröông Voâ Kî mæm cöôøi:
- Con tieåu a ñaàu Tieåu Sieâu quaû thöïc coù nhieàu ñieàu kyø laï, coù ñieàu anh thaáy noù khoâng
phaûi laø ngöôøi xaáu ñaâu.
Luùc naøy maët trôøi ñaõ ngaû veà phöông Taây, gioù thu môn man thaät maùt meû. Döông Baát Hoái
veû maët nhu tình voâ haïn, soùng maét long lanh, noùi nhoû:
- Voâ Kî ca ca, anh nghó cha em vaø meï em coù khoâng neân khoâng phaûi vôùi AÂn... luïc
thuùc khoâng?
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Chuyeän cuõ roài, mình khoâng neân nhaéc tôùi nöõa.
Döông Baát Hoái noùi:
- Khoâng ñaâu, ñoái vôùi ngöôøi ngoaøi thì chuyeän ñoù ñaõ quaù laâu roài, ñeán em nay cuõng ñaõ
möôøi baûy tuoåi roài (?)2 . Theá nhöng duø theá naøo AÂn luïc thuùc vaãn khoâng queân ñöôïc meï
em. Baây giôø oâng ta laïi bò thöông naëng, ngaøy ñeâm hoân meâ, vaãn thöôøng caàm tay em,
khoâng ngôùt goïi: “Hieåu Phuø, Hieåu Phuø”. OÂng aáy coøn noùi: “Hieåu Phuø, em ñöøng boû
anh. Chaân tay anh gaõy caû roài, ñaõ thaønh pheá nhaân, anh van em, ñöøng boû anh nheù,
ñöøng laøm ngô khoâng ngoù ngaøng gì ñeán anh”.
Naøng noùi ñeán ñaây, nöôùc maét röng röng thaät laø khích ñoäng. Tröông Voâ Kî noùi:
- Ñoù chaúng qua laø luïc thuùc noùi ra khi thaàn trí nöûa meâ nöûa tænh, khoâng coù gì laøm chaéc
chaén ñaâu.
Döông Baát Hoái noùi:
- Chaúng phaûi ñaâu. Anh khoâng roõ nhöng em bieát roõ. Khi oâng aáy tænh taùo roài, moãi laàn
nhìn em, aùnh maét vaø thaàn khí cuõng vaãn nhö theá, coù yù caàu khaån em ñöøng boû oâng ta,
nhöng khoâng daùm noùi ra lôøi ñaáy thoâi.
Tröông Voâ Kî thôû daøi moät tieáng, chaøng bieát raèng vò sö thuùc naøy voõ coâng tuy cao, tính
tình laïi thaät yeáu ñuoái. Hoài nhoû chaøng vaãn thöôøng thaáy chæ moät chuyeän heát söùc nhoû nhaët
cuõng laøm oâng ta khoùc moät hoài, caùi cheát cuûa Kyû Hieåu Phuø ñoái vôùi oâng thaät laø moät bieán
coá lôùn, baây giôø töù chi laïi gaõy naùt, dó nhieân oâng ta taâm thaàn kinh hoaûng baát an. Chaøng
beøn noùi:


2
Kim Dung bò luùng tuùng coá tình söûa laïi ñeå caâu chuyeän hôïp lyù. Trong baûn môùi, Kim Dung coá tình söûa laïi
hai ñoaïn, treân nuùi Voõ Ñöông, Kyû Hieåu Phuø ñaõ coù yù cho AÂn Leâ Ñình bieát laø mình khoâng coøn con gaùi nöõa,
roài khi daãn Döông Baát Hoái vaøo Hoà Ñieäp Coác, laïi noùi coâ beù chöøng taùm chín tuoåi. Theá nhöng cöû chæ ngoân
ngöõ Baát Hoái luùc ñoù vaãn chæ chöøng boán naêm tuoåi thoâi. (lôøi ngöôøi dòch)


http://hello.to/kimdung 1031
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Ngu huynh seõ kieät taän toaøn löïc tìm caùch ñoaït cho baèng ñöôïc Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc
Cao ñeå trò cho Tam sö baù vaø Luïc sö thuùc.
Döông Baát Hoái noùi:
- Moãi laàn AÂn luïc thuùc nhìn em nhö theá, nghó laïi em caøng thaáy cha em vaø meï em
khoâng phaûi, caøng thaáy oâng ta ñaùng thöông hôn. Voâ Kî ca ca, em ñaõ chính mieäng
baèng loøng vôùi AÂn... AÂn luïc thuùc, chaân tay oâng aáy khoûi cuõng theá, caû ñôøi taøn pheá
cuõng theá, em nguyeän seõ ôû beân caïnh oâng aáy maõi maõi, vónh vieãn khoâng rôøi xa oâng ta.
Naøng noùi ñeán ñaây, hai haøng nöôùc maét chaûy roøng roøng, theá nhöng thaàn thaùi vöøa phaán
khôûi hôùn hôû, laïi vöøa theïn thuøng. Tröông Voâ Kî kinh haõi, khoâng ngôø raèng naøng laïi caû
gan cuøng AÂn Leâ Ñình phoù thaùc cuoäc ñôøi, nhaát thôøi khoâng bieát phaûi phaûn öùng ra sao, chæ
aáp uùng:
- Em... em...
Döông Baát Hoái noùi:
- Em ñaõ noùi chaéc chaén nhö cheùm ñinh chaët saét laø ñaõ nhaát ñònh theo oâng ta. Duø cho caû
ñôøi oâng khoâng cöû ñoäng ñöôïc thì em cuõng seõ haàu haï beân giöôøng, lo lieäu vieäc aên
uoáng, noùi chuyeän vui cho oâng aáy giaûi saàu.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Theá nhöng coâ...
Döông Baát Hoái cöôùp lôøi:
- Chaúng phaûi vì em nhaát thôøi khích ñoäng maø höùa theá vôùi oâng aáy ñaâu. Treân ñöôøng ñi
em ñaõ suy nghó thaät nhieàu thaät kyõ. Khoâng nhöõng oâng aáy khoâng boû em ñöôïc maø em
cuõng khoâng boû oâng aáy ñöôïc. Neáu nhö oâng aáy bò thöông naëng khoâng chöõa noåi thì em
cuõng khoâng soáng ñöôïc ñaâu. Moãi khi em ôû gaàn oâng aáy, oâng aáy say ñaém nhìn em, em
thaáy sung söôùng voâ cuøng. Voâ Kî ca ca, khi coøn beù chuyeän gì em cuõng keå cho anh
nghe, em muoán aên baùnh nöôùng, cuõng noùi cho anh hay, treân ñöôøng ñi muoán aên keïo
cuõng noùi vôùi anh. Khi ñoù mình laøm gì coù tieàn ñeå mua, nöûa ñeâm anh vaøo laáy caép cuûa
hoï ra cho em, anh coù coøn nhôù khoâng?
Tröông Voâ Kî nghó ñeán naêm xöa khi chaøng caàm tay coâ ta daãn ñi tìm cha, hai anh em
soáng cheát coù nhau khoâng khoûi chaïnh loøng, haï gioïng noùi:
- Anh nhôù chöù.
Döông Baát Hoái caàm baøn tay chaøng noùi:
- Anh ñöa cho em caùi keïo, em khoâng nôõ aên, caàm trong tay ñi ñöôøng, aùnh naéng chieáu
vaøo keïo chaûy ra, em tieác quaù khoùc maõi khoâng thoâi. Anh baûo ñeå anh tìm cho em caùi
khaùc nhöng tieác thay veà sau ñaâu coù tìm thaáy loaïi keïo ñoù nöõa. Veà sau anh mua cho
em nhöõng caùi keïo vöøa to vöøa ngon, em khoâng thích laïi khoùc nöõa khieán anh böïc
mình quaù maéng em laø khoâng bieát nghe lôøi, coù ñuùng khoâng?


http://hello.to/kimdung 1032
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Tröông Voâ Kî mæm cöôøi noùi:
- Anh maéng em anh ñaâu coù nhôù.
Döông Baát Hoái noùi:
- Tính tình em coá chaáp laém, AÂn luïc thuùc laø chieác keïo ñaàu tieân em thích, em seõ khoâng
thích caùi keïo naøo thöù hai. Voâ Kî ca ca, coù khi em nghó thaät laø treû con, anh toát vôùi
em nhö theá, maáy laàn cöùu em thoaùt cheát, ñuùng ra em... em phaûi suoát ñôøi haàu haï anh
môùi phaûi. Theá nhöng em coi anh chaúng khaùc gì anh ruoät, trong loøng em thöông anh
kính anh, theá nhöng ñoái vôùi oâng ta em thaáy thöông haïi khoâng ñeå ñaâu cho xieát, meán
oâng ta khoâng noùi ra ñöôïc. OÂng aáy tuoåi coøn hôn gaáp ñoâi em, laïi laø tröôûng boái cuûa
em, ngöôøi ta theå naøo cuõng cöôøi em, cha em laïi laø keû thuø khoâng ñoäi trôøi chung, em...
em bieát laø khoâng oån... nhöng duø theá naøo chaêng nöõa, em cuõng seõ noùi vôùi anh.
Naøng noùi ñeán ñaây, khoâng daùm nhìn vaøo maët Tröông Voâ Kî nöõa, laäp töùc ñöùng daäy,
chaïy maát.
Tröông Voâ Kî nhìn löng naøng khuaát sau moät söôøn nuùi, trong loøng hoang mang, khoâng
bieát tính sao, ñöùng ngô ngaån hoài laâu, roài chaïy ñuoåi theo ba ngöôøi Vi Nhaát Tieáu. Thuyeát
Baát Ñaéc vaø Vi Nhaát Tieáu thaáy khoùe maét chaøng döôøng nhö coù ngaán leä, lieác Döông Tieâu
muûm mæm cöôøi, yù nhö muoán noùi: “Chuùc möøng ngöôi nheù, chaúng bao laâu nöõa Döông taû
söù seõ thaønh boá vôï cuûa giaùo chuû”.
Boán ngöôøi xuoáng khoûi nuùi Voõ Ñöông. Döông Tieâu noùi:
- Coâ nöông hoï Trieäu ñoù tieàn hoâ haäu uûng, khoâng phaûi chæ ñi moät mình, muoán tìm tung
tích naøng ta khoâng coù gì laø khoù. Chuùng ta chia nhau ra boán höôùng ñoâng taây nam baéc
tra tìm, heïn ngaøy mai ñuùng ngoï gaëp nhau taïi Coác Thaønh. Toân yù cuûa giaùo chuû ra
sao?
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Hay laém, cöù nhö theá, ñeå toâi ñi veà phöông taây.
Coác Thaønh naèm ôû phía ñoâng nuùi Voõ Ñöông, chaøng ñi veà höôùng taây tra xeùt, coù nghóa laø
phaûi ñi xa hôn nhöõng ngöôøi kia moät khuùc ñöôøng. Chaøng daën tieáp:
- Voõ coâng cuûa Huyeàn Minh nhò laõo raát laø gheâ gôùm, ba vò neáu coù gaëp hoï, neáu traùnh
ñöôïc thì traùnh, ñöøng moät mình ñoäng thuû vôùi hoï laøm gì.
Ba ngöôøi vaâng leänh, laäp töùc haønh leã töø bieät, chia ra ba höôùng ñoâng nam baéc maø ñi.
Veà phía taây toaøn laø ñöôøng nuùi, Tröông Voâ Kî thi trieån khinh coâng chaïy thaät nhanh, chæ
hôn moät giôø ñaõ ñeán Thaäp Yeån Traán. Chaøng gheù vaøo thò traán kieám moät quaùn aên goïi moät
toâ mì, hoûi tieåu nhò hoûi xem coù thaáy moät chieác kieäu boïc gaám ñoaïn vaøng ñi qua khoâng.
Gaõ tieåu nhò ñaùp:
- Coù chöù. Coøn theâm ba ngöôøi beänh naëng, naèm trong voõng khieâng theo nöõa, ñi veà
höôùng Hoaøng Long Traán, môùi chöa ñeán moät giôø.


http://hello.to/kimdung 1033
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Tröông Voâ Kî möøng laém, nghó thaàm boïn ngöôøi naøy khoâng theå ñi nhanh, ñeå khoûi tieát loä
haønh tung cuûa mình ñeán trôøi toái ñuoåi theo cuõng khoâng muoän. Chaøng beøn tìm moät nôi
vaéng laëng, naèm nguû moät giaác, ñôïi ñeán canh moät môùi thaúng höôùng Hoaøng Long Traán
maø ñi.
Luùc ñeán traán trôøi chöa tôùi canh hai, chaøng naùu mình döôùi goùc töôøng, thaáy ñöôøng xa
hoaøn toaøn yeân tónh khoâng moät boùng ngöôøi, nhöng ôû moät khaùch ñieám lôùn vaãn coøn ñeøn
ñuoác saùng chöng. Chaøng tung mình nhaûy leân maùi nhaø, nhaåy vaøi caùi, ñaõ ñeán maùi nhaø
beân caïnh khaùch ñieám, nhìn quanh thaáy ôû beân ngoaøi ñoàng troáng nôi bôø soâng coù moät caùi
leàu vaûi lôùn, ñaèng tröôùc ñaèng sau coù ngöôøi qua laïi, canh gaùc thaät nghieâm maät, nghó
thaàm: “Khoâng leõ Trieäu coâ nöông laïi ôû nôi caùi leàu kia? Hình daùng noùi naêng coâ ta chaúng
khaùc gì ngöôøi Haùn, nhöng haønh söï ngang taøng saûng khoaùi, coù vaøi phaàn phong thaùi
ngöôøi Moâng Coå”. Khi ñoù ngöôøi Nguyeân cai trò Trung Hoa ñaõ laâu, khoâng hieám nhöõng
ngöôøi Haùn khaù giaû coá hoïc caùch cuûa ngöôøi Moâng Coå cho laø vinh döï neân cuõng khoâng coù
gì laø laï.
Voâ Kî ñang tính toaùn laøm sao ñeán gaàn caùi leàu ñoù ñöôïc, boãng nghe töø moät cöûa soå nôi
khaùch ñieám voïng ra maáy tieáng reân. Chaøng chôït ñoäng taâm voäi nhaûy xuoáng roùn reùn men
ñeán cöûa soå, nhìn vaøo trong. Trong nhaø coù ba ngöôøi naèm treân ba chieác giöôøng, trong ñoù
hai ngöôøi nhìn khoâng roõ maët. Ngöôøi naèm gaàn cöûa soå hai tay hai chaân ñeàu quaán vaûi
traéng chính laø "A Tam", y xuyùt xoa nho nhoû xem chöøng veát thöông cöïc kyø ñau ñôùn.
Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Chaân tay y bò ta ñaùnh gaõy, theå naøo cuõng duøng linh döôïc baûn
moân laø Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao ñeå chöõa trò. Luùc naøy neáu khoâng cöôùp laáy thì coøn luùc
naøo?”. Chaøng leân ñaåy tung cöûa soå, tung mình nhaûy vaøo, moät ngöôøi ñöùng trong phoøng
kinh haõi keâu leân, vung chöôûng ñaùnh ra. Tröông Voâ Kî giô tay choäp ñaàu quyeàn cuûa y,
tay phaûi ñieåm luoân vaøo huyeän teâ, quay laïi nhìn thaáy hai ngöôøi naèm kia chính laø gaõ ñaàu
hoùi "A Nhò" vaø Baùt Tí Thaàn Kieám Phöông Ñoâng Baïch. Coøn ngöôøi bò chaøng ñieåm huyeät
maëc tröôøng baøo vaûi xanh, tay coøn caàm hai caùi kim chaéc laø ñang chaâm cöùu cho ba ngöôøi
ñôõ ñau. Treân baøn ñeå moät caùi bình maøu ñen, caïnh bình coù maáy khoái ngaûi cöùu.
Tröông Voâ Kî caàm caùi bình leân, môû nuùt ra ngöûi, thaáy moät muøi cay noàng, cöïc kyø haêng
xoâng vaøo muõi. "A Tam" keâu leân:
- Coù ngöôøi ñeán cöôùp thuoác...
Tröông Voâ Kî ngoùn tay nhanh nhö gioù ñieåm luoân aù huyeät cuûa caû ba ngöôøi, môû baêng
cuûa "A Tam" ra coi, quaû nhieân tay chaân y ñeàu moät maøu ñen, phuû moät lôùp cao moûng.
Chaøng e ngaïi Trieäu Maãn nguïy keá ña ñoan, coá yù ñeå thuoác giaû trong bình, ñeå duï cho
mình tôùi neân veùt taát caû thuoác cao treân ngöôøi "A Tam" laãn gaõ ñaàu hoùi "A Nhò" vaøo baêng
vaûi, thì duø thuoác trong bình coù theå giaû nhöng thuoác töø ngay veát thöông cuûa hoï haún
khoâng theå naøo giaû ñöôïc. Ngöôøi canh gaùc beân ngoaøi nghe tieáng, ñaïp cöûa xoâng vaøo.
Tröông Voâ Kî khoâng theøm nhìn ñeán hoï, giô chaân ñaù moãi ngöôøi moät caùi vaêng caû ra
ngoaøi. Chæ trong giaây laùt, ngöôøi trong khaùch ñieám keâu la om xoøm, naùo loaïn caû leân.
http://hello.to/kimdung 1034
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Tröông Voâ Kî lieân tieáp ñaù saùu ngöôøi môùi veùt ñöôïc moät nöûa soá thuoác cao treùt treân
ngöôøi "A Tam" vaø laõo hoùi ñaàu "A Nhò", nghó thaàm neáu mình daây döa theâm, ñeå cho
Huyeàn Minh nhò laõo xoâng ra thì thaät laø khoù khaên, neân boû ngay caùi bình thuoác vaø cuoán
baêng vaøo tuùi, nhaéc gaõ thaày thuoác leân neùm luoân ra ngoaøi cöûa soå.
Khoâng ngoaøi döï lieäu cuûa chaøng, chæ nghe bình moät tieáng thaät lôùn, gaõ thaày thuoác kia ñaõ
bò ñaùnh truùng moät chöôûng laên quay ra ñaát, ngoaøi cöûa soå quaû coù cao thuû mai phuïc taäp
kích. Tröông Voâ Kî lôïi duïng ngay giaây phuùt ñoù, phi thaân ra ngoaøi, trong boùng ñeâm aùnh
saùng laáp loaùng, hai moùn binh khí ñaõ ñaâm tôùi. Chaøng tay traùi keùo, tay phaûi ñaåy, thi trieån
Caøn Khoân Ñaïi Na Di, kieám beân traùi lieàn ñaâm truùng ngöôøi beân phaûi coøn ngoïn giaùo beân
phaûi ñaâm ngay vaøo ngöôøi beân traùi, ñang loän xoän thì chaøng ñaõ chaïy xa roài.
Chaøng treân ñöôøng veà caûm thaáy vui veû, tuy chuyeán ñi chöa tìm ra ñöôïc chaân töôùng
Trieäu Maãn nhöng laáy ñöôïc Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao thì duø gì vaãn hôn. Chaøng laäp töùc
chaïy veà nuùi Voõ Ñöông, nhôø Hoàng Thuûy Kyø cho ngöôøi ñeán Coác Thaønh, baùo cho boïn
Döông Tieâu quay trôû laïi. Tröông Tam Phong vaø nhöõng ngöôøi khaùc nghe tin ñaõ laáy ñöôïc
Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao ñeàu heát söùc vui möøng.
Tröông Voâ Kî xem xeùt kyõ thuoác cao boâi treân ngöôøi "A Tam" roài so saùnh vôùi thuoác cao
trong bình, quaû ñuùng laø cuøng moät thöù. Caùi bình ñoù laø moät khoái ngoïc lôùn taïc thaønh, ñen
nhaùnh nhö sôn, caàm treân tay thaáy aâm aám troâng coù veû coå kính. Rieâng caùi bình ñoù khoâng
thoâi cuõng laø moät baûo vaät quí giaù roài. Chaøng khoâng coøn hoaøi nghi gì nöõa, sai ngöôøi
khieâng AÂn Leâ Ñình vaø Du Ñaïi Nham vaøo phoøng rieâng, ñeå hai chieác giöôøng song song.
Döông Baát Hoái ñi theo vaøo, naøng khoâng daùm nhìn thaúng vaøo maët Voâ Kî nhöng treân
maët ñaày veû raïng rôõ, trong loøng cöïc kyø caûm kích, ñuû thaáy Tröông Voâ Kî ñöa naøng sang
Taây Vöïc, uoáng thay naøng ly röôïu ñoäc ôû nhaø Haø Thaùi Xung, bao nhieâu aân tình ñoù cuõng
khoâng baèng ñöôïc vieäc chaøng trò beänh cho AÂn Leâ Ñình.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Tam sö baù, caùc veát thöông cuõ cuûa sö baù nay ñaõ laønh roài, muoán chöõa beänh thì ñieät
nhi phaûi ñaùnh gaõy caùc khôùp xöông roài noái laïi, chæ mong sö baù coá chòu caùi ñau nhaát
thôøi naøy.
Du Ñaïi Nham chaúng tin laø mình ñaõ taøn pheá hai möôi naêm nay laïi coù theå chöõa laønh,
nhöng cuøng laém coù khoâng khoûi thì cuõng ñeán nhö baây giôø thoâi, trong hai möôi naêm qua
oâng chaúng coøn coi chuyeän gì vaøo ñaâu nöõa neân nghó thaàm: "Voâ Kî taän taâm kieät löïc,
muoán ñeàn ñaùp caùi loãi laàm cuûa cha meï, khoâng laøm thì suoát ñôøi khoâng yeân taâm. Caùi ñau
nhaát thôøi cuûa ta, naøo coù ñaùng gì?”.
OÂng khoâng noùi theâm, chæ mæm cöôøi ñaùp:
- Chaùu cöù tuøy yù maø laøm, khoâng sao.
Tröông Voâ Kî baûo Döông Baát Hoái ra ngoaøi, côûi heát y phuïc Du Ñaïi Nham ra, laáy tay
moø caùc choã xöông gaõy cho thaät kyõ caøng, sau ñoù ñieåm huyeät cho oâng meâ ñi, vaän kìnhhttp://hello.to/kimdung 1035
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


leân möôøi ngoùn tay, nghe caéc caéc caéc lieân thanh baát tuyeät, ñaùnh gaõy laïi caùc choã xöông
cuõ nay ñaõ lieàn. Du Ñaïi Nham tuy huyeät ñaïo bò ñieåm nhöng ñau ñeán noãi tænh laïi. Tröông
Voâ Kî thuû phaùp nhanh nhö gioù, xöông lôùn xöông nhoû gì cuõng ñaùnh gaõy heát, sau ñoù noái
laïi taát caû caùc boä vò, boâi Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao leân roài boù laïi, gheùp theâm giaù goã beân
ngoaøi, sau ñoù môùi chaâm kim cho bôùt ñau.
Chöõa cho AÂn Leâ Ñình thì deã daøng hôn nhieàu, caùc xöông gaõy khi coøn ôû Taây Vöïc chaøng
ñaõ naén laïi cho thaúng caû, luùc naøy chæ caàn boâi Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao laø ñuû. Xong
xuoâi, chaøng sai chính phoù kyø söù Nguõ Haønh Kyø luaân phieân canh gaùc, ñeà phoøng ñòch
nhaân keùo ñeán quaáy nhieãu.
Quaù tröa hoâm ñoù, aên côm xong, Tröông Voâ Kî naèm trong vaân phoøng nguû moät laùt laáy
laïi söùc cho ñeâm qua chaïy ñoân chaïy ñaùo, ñang mô maøng nghe tieáng ngöôøi ñi tôùi tröôùc
cöûa, lieàn tænh ngay daäy. Tieåu Sieâu ôû beân ngoaøi canh hoûi nhoû:
- Chuyeän gì theá? Giaùo chuû ñang nguû.
Chöôûng kyø söù Haäu Thoå Kyø Nhan Vieân noùi nhoû:
- AÂn luïc hieäp ñau ñeán baát tænh ba laàn, khoâng bieát giaùo chuû...
Tröông Voâ Kî khoâng ñôïi y noùi heát caâu, nhoûm daäy chaïy ra, raûo böôùc ñeán phoøng Du Ñaïi
Nham, thaáy AÂn Leâ Ñình hai maét trôïn ngöôïc, ñaõ baát tænh roài. Döông Baát Hoái hoaûng ñeán
hai maét ñaãm leä, khoâng bieát phaûi laøm sao. Naèm beân caïnh Du Ñaïi Nham nghieán raêng
keâu len keùt, hieån nhieân ñang coá nhòn ñau, chæ vì tính oâng kieân cöôøng, khoâng ñeå loït ra
tieáng reân ræ naøo.
Tröông Voâ Kî thaáy tình hình ñoù, cöïc kyø laï luøng, taïi caùc huyeät Thöøa Khaáp, Thaùi Döông,
Ñaøn Trung... cuûa AÂn Leâ Ñình naén boùp maáy caùi, cöùu oâng ta tænh laïi, quay sang hoûi Du
Ñaïi Nham:
- Tam sö baù, caùc choã xöông gaõy ñau laém sao?
Du Ñaïi Nham ñaùp:
- Choã xöông gaõy ñau thì ñaõ ñaønh, coù ñieàu luïc phuû nguõ taïng ngöùa ngaùy chòu khoâng
noåi... töôûng nhö, töôûng nhö coù muoân ngaøn con coân truøng ñang ñuïc khoeùt.
Tröông Voâ Kî kinh haõi khoâng ñaâu cho heát, nghe Du Ñaïi Nham noùi, roõ raøng laø truùng
chaát kòch ñoäc, voäi hoûi AÂn Leâ Ñình:
- Luïc thuùc, chuù thaáy sao?
AÂn Leâ Ñình nöûa meâ nöûa tænh ñaùp:
- Ñoû coù, tím coù, xanh coù, luïc coù, vaøng coù, traéng coù, lam coù... ñeïp ôi laø ñeïp, bieát bao
nhieâu laø bong boùng bay voøng voøng, chaïy qua chaïy laïi... thaät laø deã öa... ngöôi xem...
ngöôi xem...
Tröông Voâ Kî “OÁi chaø” moät tieáng, töôûng nhö muoán ngaát ngay taïi choã. Chaøng nghó
ngay ñeán trong Ñoäc Kinh cuûa Vöông Naïn Coâ coù cheùp:


http://hello.to/kimdung 1036
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Thaát truøng thaát hoa cao, duøng baûy loaïi ñoäc truøng, baûy loaïi ñoäc hoa, ñem troän laãn naáu
vôùi nhau maø laøm thaønh, ngöôøi truøng ñoäc tröôùc thaáy noäi taïng ngöùa ngaùy nhö baûy loaïi
truøng ñang caén xeù, sau ñoù tröôùc maét thaáy hieän leân baûy maøu, ñeïp ñeõ huyeãn aûo, nhö baûy
loaïi hoa bay chaäp chôøn. Thaát truøng thaát hoa cao duøng baûy loaïi truøng, baûy loaïi hoa tuùy
theo moãi ngöôøi moät khaùc, nam baéc cuõng chaúng gioáng nhau. Toái linh nghieäm thaàn hieäu
coù boán möôi chín caùch phoái cheá khaùc nhau, bieán hoùa ra saùu möôi ba phöông thuoác. Chæ
coù ngöôøi cheá thuoác giaûi ñöôïc thoâi.
Moà hoâi traùn Tröông Voâ Kî vaõ ra nhö taém, khoâng ngôø laïi truùng keá Trieäu Maãn. Naøng ta
coá yù ñeå thaát truøng thaát hoa cao trong bình ngoïc ñen, laïi boâi thöù thuoác kòch ñoäc ñoù leân
ngöôøi "A Tam" vaø "A Nhò", khoâng coi tính meänh cuûa hai cao thuû ñoù vaøo ñaâu coát sao duï
ñöôïc mình vaøo troøng, taâm ñòa ñoäc aùc ñeán theá, khoâng ai coù theå töôûng töôïng noåi.
Chaøng hoái haän quaù, voäi vaøng haønh ñoäng thaät nhanh, côûi heát caùc giaù goã buoäc treân hai
ngöôøi, duøng röôïu traéng röûa saïch chaát cao ñoäc. Döông Baát Hoái thaáy chaøng maët maøy
nghieâm troïng, bieát raèng vieäc chaúng laønh, neân cuõng khoâng coøn hieàm kî gì nöõa, giuùp
chaøng duøng röôïu röûa saïch töù chi AÂn Leâ Ñình. Theá nhöng maøu ñen ñaõ thaám vaøo da thòt,
röûa khoâng ra, chaúng khaùc naøo thôï sôn dính sôn vaøo tay, khoâng deã gì moät ngaøy moät buoåi
maø saïch ñöôïc.
Tröông Voâ Kî khoâng daùm duøng thuoác moät caùch khinh suaát, chæ laáy caùc loaïi traán thoáng
an thaàn cho hai ngöôøi uoáng. Chaøng ñi ra phoøng ngoaøi, vöøa hoát hoaûng, vöøa xaáu hoå,
khoâng coøn buïng daï naøo nöõa hai ñaàu goái meàm nhuõn ra, naèm phuïc xuoáng ñaát khoùc oøa
leân. Döông Baát Hoái kinh haõi, chæ bieát keâu leân:
- Voâ Kî ca ca, Voâ Kî ca ca.
Tröông Voâ Kî nöùc nôû:
- Chính tay ta gieát Tam sö baù vaø Luïc sö thuùc roài.
Chaøng trong buïng thaàm tính toaùn: " Loaïi thaát truøng thaát hoa cao naøy coù haøng traêm caùch
phoái cheá khaùc nhau, ai bieát coâ ta duøng baûy loaïi hoa naøo, baûy loaïi truøng naøo? Muoán hoùa
giaûi chaát kòch ñoäc toaøn do phöông phaùp dó ñoäc coâng ñoäc, chæ caàn sai moät loaïi ñoäc truøng
ñoäc hoa, duøng thuoác lôõ tay, laäp töùc tam sö baù vaø luïc sö thuùc cheát ngay”.
Trong giaây phuùt ñoù, chaøng hieåu ngay vì sao cha mình laïi töï vaãn, caùi sai laàm to lôùn
khoâng cöùu vaõn ñöôïc, ngoaøi vieäc laáy caùi cheát ñeå taï toäi ra, thaät chaúng coøn caùch naøo
khaùc. Chaøng ueå oaûi ñöùng leân, Döông Baát Hoái lieàn hoûi:
- Quaû khoâng coù thöù thuoác naøo chöõa ñöôïc ö? Ngay caû mieãn cöôõng laøm thöû cuõng
khoâng ñöôïc aø?
Tröông Voâ Kî chæ bieát laéc ñaàu. Döông Baát Hoái thôû daøi:
- Thoâi ñöôïc.
Thaàn saéc naøng thaûn nhieân, khoâng coøn veû gì kinh hoaûng nöõa. Tröông Voâ Kî trong loøng
nhoùi leân, nhôù ñeán hoâm tröôùc naøng coù noùi: “Neáu nhö oâng aáy khoâng soáng ñöôïc, thì em


http://hello.to/kimdung 1037
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


cuõng chaúng thieát soáng nöõa” nghó thaàm: “Laàn naøy ta ñaâu phaûi chæ laøm cheát hai ngöôøi,
hai maø thaønh ba”. Trong loøng chaøng coøn ñang naëng nhö chì, boãng thaáy Ngoâ Kình Thaûo
ñeán tröôùc cöûa baåm:
- Giaùo chuû, coâ nöông hoï Trieäu kia ñang ôû ngoaøi ñaïo quan xin ñöôïc gaëp.
Tröông Voâ Kî vöøa nghe theá, bi phaãn khoâng sao kìm ñöôïc, keâu leân:
- Ta ñang muoán ñi kieám coâ naøng ñaây.
Chaøng ruùt nganh thanh tröôøng kieám Döông Baát Hoái ñeo ôû ngang hoâng raûo böôùc ñi ra.
Tieåu Sieâu laáy chieác hoa ngoïc trai treân ñaàu ñöa cho Tröông Voâ Kî:
- Coâng töû, coâng töû ñem traû laïi cho Trieäu coâ nöông.
Tröông Voâ Kî ñöa maét nhìn naøng, nghó thaàm: “Coâ naøy thaät laø coù yù töù. Ta vaø coâ nöông
hoï Trieäu kia thuø saâu nhö beå, ta chaúng neân giöõ cuûa naøng ta caùi gì”. Chaøng moät tay caàm
kieám, moät tay caàm hoa, ñi ra ngoaøi cöûa ñaïo quan.
Chæ thaáy Trieäu Maãn moât mình ñöùng ñoù, veû maët töôi cöôøi. Khi ñoù maët trôøi buoåi chieàu
ñoû röïc nhö maùu, chieáu xieân xieân leân maët naøng, troâng xinh ñeïp khoâng gì saùnh kòp.
Huyeàn Minh nhò laõo ñöùng ôû sau löng naøng caùch chöøng hôn möôøi tröôïng. Hai ngöôøi caàm
ba con ngöïa, maét nhìn ñi ñaâu ñaâu.
Tröông Voâ Kî chuyeån mình moät caùi ñaõ ñeán ngay tröôùc maët Trieäu Maãn, tay traùi thoø ra
naém ñöôïc ngay hai coå tay naøng, tay phaûi ñeå muõi kieám vaøo ngöïc, quaùt leân:
- Mau ñem giaûi döôïc ra cho ta.
Trieäu Maãn mæm cöôøi noùi:
- Anh ñaõ hieáp ñaùp toâi moät laàn, laàn naøy laïi ñònh böùc baùch nöõa hay sao? Toâi leân ñaây laø
ñeå hoûi thaêm anh, vaäy maø maët maøy haàm haàm, sao goïi laø ñaïo ñaõi khaùch ñöôïc?
Tröông Voâ Kî noùi:
- Toâi caàn giaûi döôïc, neáu coâ khoâng ñöa ra, toâi... toâi khoâng muoán soáng nöõa, coâ cuõng
cheát theo.
Trieäu Maãn maët hôi ñoû leân, xì moät tieáng noùi nhoû:
- Höù, noùi chaúng ñaâu vaøo ñaâu. Anh cheát keä anh, coù lieân quan gì ñeán toâi, taïi sao laïi
phaûi baét toâi cheát theo laø sao?
Tröông Voâ Kî saüng gioïng:
- Ai hôi ñaâu maø noùi ñuøa vôùi coâ? Coâ khoâng cho giaûi döôïc thì hoâm nay laø ngaøy caû toâi
laãn coâ ñeàu cheát heát.
Hai tay Trieäu Maãn bò chaøng naém chaët, chæ thaáy ngöôøi Tröông Voâ Kî run baàn baät, khích
ñoäng khoâng ñeå ñaâu cho heát, laïi thaáy trong loøng baøn tay chaøng coù vaät gì cöng cöùng, beøn
hoûi:http://hello.to/kimdung 1038
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Trong tay anh caàm caùi gì theá?
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Ñoù laø chaâu hoa cuûa coâ, traû laïi coâ ñoù.
Chaøng buoâng tay, caàm ñoùa hoa caém laïi treân ñaàu naøng, roài laïi voøng xuoáng choäp ngay
laáy hai coå tay, vöøa buoâng vöøa naém, thuû phaùp nhanh nhö aùnh chôùp. Trieäu Maãn noùi:
- Caùi ñoù toâi taëng cho anh, sao anh laïi khoâng laáy?
Tröông Voâ Kî haäm höïc ñaùp:
- Coâ laøm toâi khoå ñeán theá, toâi khoâng laáy gì cuûa coâ nöõa ñaâu.
Trieäu Maãn noùi:
- Coù thaät anh khoâng laáy gì cuûa toâi khoâng? Noùi thaät hay ñuøa ñaáy? Theá sao vöøa môû
mieäng anh ñaõ ñoøi toâi ñöa anh thuoác giaûi laø sao?
Tröông Voâ Kî moãi laàn tranh caõi vôùi naøng ñeàu bò leùp veá, luùc naøy cuõng ngaéc ngöù, nghó
ñeán Du Ñaïi Nham, AÂn Leâ Ñình khoâng coøn soáng ñöôïc bao laâu, loøng ñau nhö caét, hai
haøng nöôùc maét röng röng töôûng nhö muoán traøo ra. Chaøng ñaõ toan môû mieäng khaån caàu,
nhöng nghó laïi Trieäu Maãn aùc ñoäc nhö theá neân chaúng muoán toû ra yeáu ñuoái tröôùc maët
naøng.
Luùc naøy boïn Döông Tieâu ñaõ nghe tin, keùo nhau ra cöûa, thaáy Trieäu Maãn ñaõ bò Tröông
Voâ Kî baét giöõ, Huyeàn Minh nhò laõo laïi ñöùng taän ñaèng xa, töôûng nhö khoâng quan taâm
ñeán, hoaëc giaû yû y chaúng sôï haõi gì. Moïi ngöôøi lieàn ñöùng sang moät beân, bình tónh ñöùng
xem.
Trieäu Maãn mæm cöôøi noùi:
- Anh laø giaùo chuû Minh giaùo, voõ coâng chaán ñoäng thieân haï, vaäy maø môùi gaëp khoù khaên
moät chuùt, ñaõ khoùc hu hu nhö treû con. Anh vöøa môùi khoùc, coù phaûi khoâng naøo? Roõ
thaät khoâng bieát xaáu hoå. Ñeå toâi noùi ñaây, anh bò truùng hai chöôûng cuûa Huyeàn Minh
nhò laõo, toâi ñeán thaêm anh thöông theá ra sao. Ngôø ñaâu vöøa môùi gaëp maët anh ñaõ xí xa
xí xoâ gì soáng soáng, cheát cheát laø sao? Anh coù boû tay ra khoâng thì baûo?
Tröông Voâ Kî nghó thaàm, duø naøng coù muoán chaïy troán cuõng khoâng theå naøo kòp, chæ caàn
chaân coâ ta vöøa ñoäng mình seõ baét laïi ngay neân buoâng tay Trieäu Maãn ra. Trieäu Maãn giô
tay naén laïi boâng hoa treân maùi toùc, mæm cöôøi:
- Sao xem nhö anh khoâng bò thöông chuùt naøo caû?
Tröông Voâ Kî laïnh luøng ñaùp:
- - Chæ baèng Huyeàn Minh thaàn chöôûng deã gì ñaû thöông ñöôïc ngöôøi ta.
Trieäu Maãn noùi:
- Theá coøn Ñaïi Löïc Kim Cöông Chæ? Thaát truøng thaát hoa cao?http://hello.to/kimdung 1039
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Hai caâu ñoù chaúng khaùc naøo hai caùi buùa giaùng vaøo ngöïc Tröông Voâ Kî, chaøng haäm höïc
ñaùp:
- Quaû nhieân ñuùng laø thaát truøng thaát hoa cao.
Trieäu Maãn nghieâm maët noùi:
- Tröông giaùo chuû, coâng töû muoán laáy Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao toâi cuõng ñöa. Giaùo
chuû muoán laáy giaûi döôïc cuûa thaát truøng thaát hoa cao toâi cuõng taëng. Chæ caàn coâng töû
baèng loøng laøm cho toâi ba chuyeän, toâi seõ laäp töùc böng hai tay daâng leân. Coøn neáu anh
laáy söùc uy hieáp toâi, gieát toâi thì deã, coøn muoán thuoác giaûi ñaõ khoù caøng khoù theâm. Anh
laïi giôû aùc hình tra khaûo toâi, toâi seõ chæ cho anh thuoác giaû, thuoác ñoäc.
Tröông Voâ Kî möøng quaù, nöôùc maét ñang chöïc traøo ra, maët laäp töùc töôi roùi, voäi vaøng
noùi:
- Ba chuyeän gì? Noùi ngay, noùi ngay.
Trieäu Maãn mæm cöôøi:
- Môùi khoùc laïi cöôøi, thaät khoâng bieát xaáu. Toâi ñaõ noùi vôùi anh roài, toâi chöa nghó ra, bao
giôø toâi nghó ra ñöôïc luùc ñoù seõ noùi vôùi anh, chæ caàn anh kim khaåu moät lôøi, quyeát
khoâng vi öôùc laø xong. Toâi khoâng baét anh ñi haùi maët traêng treân trôøi, cuõng chaúng ñoùi
anh laøm chuyeän aùc vi phaïm ñaïo hieäp nghóa, cuõng chaúng baûo anh töï töû, dó nhieân
cuõng chaúng baûo anh laøm heo laøm choù.
Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Chæ caàn khoâng vi phaïm ñaïo hieäp nghóa, thì duø coù khoù khaên
ñeán möïc naøo, ta cuõng kieät löïc maø laøm cho ñöôïc”. Chaøng beøn khaúng khaùi ñaùp:
- - Trieäu coâ nöông, neáu ñöôïc coâ nöông hueä töù linh döôïc ñeå taïi haï trò khoûi cho tam sö
baù vaø luïc sö thuùc, duø cho coâ nöông sai baûo ñieàu gì, daãu phaûi daàu soâi löûa boûng
Tröông Voâ Kî naøy cuõng nguyeän maëc tình sai khieán quyeát khoâng töø nan.
Trieäu Maãn giô baøn tay ra noùi:
- Hay laém, vaäy mình ñaäp tay aên theà. Toâi seõ ñöa giaûi döôïc cho coâng töû ñeå trò cho tam
sö baù vaø luïc sö thuùc, sau naøy toâi ñoøi coâng töû laøm cho ta ba chuyeän, chæ caàn khoâng vi
phaïm ñaïo hieäp nghóa, coâng töû phaûi heát söùc laøm, khoâng ñöôïc töø choái ñaáy nheù.
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Xin quyeát tuaân theo lôøi vaøng ngoïc cuûa coâ nöông.
Hai ngöôøi nheø nheï ñaäp tay ba laàn. Trieäu Maãn laáy chieác hoa treân maùi toùc noùi:
- Theá baây giôø anh ñaõ chòu laáy ñoà cuûa toâi taëng cho chöa?
Tröông Voâ Kî sôï naøng khoâng ñöa giaûi döôïc, khoâng daùm traùi yù, voäi caàm laáy boâng chaâu
hoa. Trieäu Maãn noùi:
- Nhöng toâi khoâng muoán anh ñem cho con a hoaøn ñaâu nheù.http://hello.to/kimdung 1040
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Vaâng.
Trieäu Maãn mæm cöôøi lui laïi ba böôùc, noùi:
- Giaûi döôïc seõ ñem ñeán ngay, xin töø bieät Tröông giaùo chuû.
Naøng phaát tay aùo, quay mình ñi. Huyeàn Minh nhò laõo lieàn daét ngöïa laïi, ñôõ naøng leân
yeân ñi tröôùc. Tieáng chaân ba con ngöïa loäp coäp loäp coäp, thuûng thaúng xuoáng nuùi.
Boïn Trieäu Maãn ba ngöôøi vöøa khuaát sao moät trieàu nuùi, beân taøn caây lôùn phía traùi lieàn
nhoâ ra moät ngöôøi ñaøn oâng, chính laø Tieàn Nhò Baïi trong thaàn tieãn baùt huøng. Y tay caàm
thieát cung, giöông teân lôùn tieáng noùi:
- Chuû nhaân chuùng toâi kính trình leân Tröông giaùo chuû moät phong thö, kính xin nhaän
laáy.
Noùi xong nghe soeït moät tieáng ñaõ baén muõi teân ra. Tröông Voâ Kî khua tay moät caùi, choäp
ngay ñöôïc muõi teân, thaáy muõi khoâng coù ñaàu saét, ñuoâi buoäc moät phong thö. Tröông Voâ
Kî côûi ra xem thaáy treân phong bì ñeà: “Tröông giaùo chuû thaân khaûi”. Chaøng môû thö thaáy
coù moät böùc hoa tieân, treân vieát maáy doøng theo loái tieåu khaûi nhö sau:
Hoäp vaøng aáy hai taàng voán saün,
Linh cao kia naèm aån beân trong.
Chaâu hoa ôû giöõa troáng khoâng,
Döôïc phöông daáu ñoù ñeå phoøng caàn ñöa.
Hai moùn sôùm taëng ngöôøi quaân töû,
Sao laïi coøn ñoân ñaùo laøm chi?
Vaät heøn tuy chaúng ñaùng gì,
Ñem loøng reû ruùng coi nhö ñaát buøn.
Daãu sao cuõng töø tay tieän thieáp,
Nôõ loøng naøo chaøng laïi coi khinh?
Taëng cho ngöôøi ôû keû aên,
Hoùa ra phuï taám chaân tình naøy sao?3
Tröông Voâ Kî ñoïc kyõ ba laàn tôø thö, vöøa möøng vöøa sôï, laïi theâm söôïng suøng, voäi laáy
ñoùa chaâu hoa ra coi, vaën thöû quaû nhieân moät vieân ngoïc trai coù theå chuyeån ñoäng, chaøng
lieàn thaùo ra thaáy caùn hoa roãng khoâng trong coù chöùa moät vaät gì traêng traéng. Tröông Voâ

3
Nguyeân vaên: Kim haïp giaùp taàng, Ling cao cöõu taøng. Chaâu hoa trung khoâng, Noäi höõu döôïc phöông. Nhò
vaät taûo trình quaân töû taû höõu, haø lao öu chi thaâm daõ? Duy dó vi vaät baát tuùc nhaát coá, töù chi tì boäc, uûy chö
traàn thoå, khôûi tieän thieáp chi sôû voïng da?


http://hello.to/kimdung 1041
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Kî laáy trong boïc ra moät chieác kim vaãn duøng ñeå chaâm huyeät ñaïo, kheàu vaät ñoù ra, quaû
nhieân laø moät tôø giaáy moûng dính, treân ñoù ghi roõ baûy loaïi ñoäc truøng naøo vaø baûy loaïi hoa
naøo, ngöôøi truùng ñoäc giaûi cöùu ra sao, töøng loaïi töøng loaïi thaät minh baïch.
Thöïc ra chaøng chæ caàn bieát ñöôïc caùc teân cuûa baûy loaïi hoa, baûy loaïi truøng kia laø bieát
caùch chöõa, khoâng caàn phaûi ai chæ ñieåm. Chaøng xem giaûi phaùp hoaøn toaøn khoâng coù gì
sai saåy, bieát Trieäu Maãn khoâng coù yù phaù mình nöõa, thöïc laø möøng rôõ, chaïy ngay vaøo noäi
vieän, theo ñuùng ñoù maø phoái cheá thuoác men cöùu chöõa. Quaû nhieân chæ hôn moät giôø sau,
ñoäc theá cuûa Du AÂn hai ngöôøi nheï haún, trong ngöôøi khoâng coøn ngöùa ngaùy nöõa, maét cuõng
khoâng coøn bò hoa.
Chaøng laïi laáy caùi hoäp vaøng duøng ñeå ñöïng boâng hoa haït chaâu cuûa Trieäu Maãn taëng ra
xem kyõ, sau cuøng môû ñöôïc hai taàng giaùp nhau ra, beân trong quaû ñöïng ñaày thuoác cao
ñen nhaùnh, muøi thaät thôm tho, maùt dòu.
Laàn naøy chaøng khoâng daùm boäp choäp, baét moät con choù, beû gaõy moät beân chaân sau, boâi
thöû cao leân veát thöông, ñôïi ñeán saùng hoâm sau, con choù vaãn tænh taùo nhanh nheïn, khoâng
coù veû gì laø truùng ñoäc, choã veát thöông ñaõ thaáy khaù hôn nhieàu.
Qua ngaøy thöù ba, chaát ñoäc trong ngöôøi hai vò Du AÂn ñaõ hoaøn toaøn tröø heát, Tröông Voâ
Kî lieàn ñem Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao thaät boâi leân töù chi hai ngöôøi. Laàn naøy khoâng
chuyeän gì xaûy ra, Haéc Ngoïc Ñoaïn Tuïc Cao quaû nhieân coâng hieäu nhö thaàn, chæ hai
thaùng sau, hai tay cuûa AÂn Leâ Ñình ñaõ hoaït ñoäng laïi, xem ra sau naøy khoâng nhöõng tay
chaân cöû ñoäng bình thöôøng maø voõ coâng cuõng khoâng maát maùt laém. Chæ coù Du Ñaïi Nham
taøn pheá laâu naêm, muoán ñöôïc nhö xöa thì thaät khoù, nhöng xem tình hình hoài phuïc cuûa
oâng ta, chæ saùu thaùng thoâi, coù theå duøng naïng caëp vaøo naùch thay chaân böôùc ñi chaàm
chaäm ñöôïc roài, tuy vaãn coøn taøn pheá nhöng khoâng coøn laø moät ngöôøi naèm yø moät choã
khoâng ñoäng ñaäy ñöôïc gì nhö tröôùc.
Tröông Voâ Kî ôû laïi treân nuùi Voõ Ñöông laâu nhö theá, nhöõng ngöôøi cuûa Nguõ Haønh Kyø cöû
ñi caùc phaùi tröôùc sau ñaõ quay trôû veà, ñem toaøn nhöõng tin töùc khieán ai naáy ñeàu kinh
ngaïc. Toaøn boä nhaân chuùng caùc phaùi Nga Mi, Hoa Sôn, Khoâng Ñoäng, Coân Loân vieãn
chinh Quang Minh Ñính, khoâng moät ngöôøi naøo trôû veà caû. Treân giang hoà thì thaàm ñoàn
ñaõi, ai cuõng baûo raèng Minh giaùo ngöôøi nhieàu theá maïnh, ñaõ tieâu dieät toaøn boä caùc cao
thuû ñi Taây Vöïc roài, nay ñang chia ra ñi ñaùnh caùc phaùi. Caùc taêng nhaân phaùi Thieáu Laâm
ñoät nhieân thaát tung ñaõ ñem tôùi moät traän phong ba khoâng tieàn khoaùng haäu trong voõ laâm.
Cuõng may caùc phoù söù Nguõ Haønh Kyø laàn naøy ñi ai cuõng mang theo tín phuø cuûa Tröông
Tam Phong, laïi khoâng tieát loä thaân phaän mình, neáu khoâng chaéc cuõng ñaõ bò ñaùnh cho moät
traän tôi bôøi. Cuõng theo caùc chöôûng kyø phoù söù, hieän nay caùc moân phaùi, bang hoäi, ñeán caû
caùc tieâu haõng, sôn traïi, thuyeàn bang, beán ñoø baõi nöôùc ñeàu ñaâu ñaâu cuõng nghieâm maät
canh phoøng sôï Minh giaùo baát ngôø ñeán ñaùnh.
Theâm vaøi ngaøy nöõa, cha con AÂn Thieân Chính vaø AÂn Daõ Vöông cuõng quay veà nuùi Voõ
Ñöông, cho hay Thieân Öng Kyø ñaõ hoaøn toaøn chænh ñoán, taát caû ñeàu qui thuoäc Minh giaùo.
Hai ngöôøi cuõng cho hay phía ñoâng nam quaàn huøng ñang noåi leân, nhöõng ngöôøi phaûn


http://hello.to/kimdung 1042
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Nguyeân choã naøy xuoáng thì choã khaùc laïi leân, thieân haï ñaõ thaønh ñaïi loaïn. Thôøi ñoù quaân
Nguyeân coøn raát maïnh, nôi naøo cuõng chæ moät mình chieán ñaáu, khoâng ai lieân laïc hoâ öùng
vôùi ai thaønh thöû chöa ñöôïc daân chuùng höôûng öùng ñaõ bò tieâu dieät.
Buoåi chieàu hoâm ñoù, Tröông Tam Phong cho doïn coã chay ôû haäu ñieän ca ngôïi tin töùc cuûa
cha con AÂn Thieân Chính. Treân baøn, AÂn Thieân Chính phaân tích nguyeân nhaân thaát baïi
cuûa caùc nôi, nôi naøo cuõng coù ngöôøi cuûa Minh giaùo vaø Thieân Öng giaùo tham gia, bò quaân
Nguyeân hoaëc baét bôù, hoaëc taøn saùt soá ngöôøi tuaãn naïn thaät laø ñoâng. Quaàn haøo nghe theá
khoâng ai laø khoâng ngaäm nguøi.
Döông Tieâu noùi:
- Traêm hoï khoå sôû ñaõ nhieàu, ai ai cuõng trong ñôïi coù söï thay ñoåi, chính laø luùc thuaän
tieän ñeå ñuoåi quaân Thaùt töû, laáy laïi giang sôn. Naêm xöa Döông giaùo chuû coøn taïi theá,
ngaøy ñeâm nghó chuyeän höng phuïc, coù ñieàu baûn giaùo xöa nay haønh söï leäch laïc, hôn
traêm naêm qua gaây oaùn chuoác thuø vôù voõ laâm Trung Nguyeân, thaønh ra khoù maø cuøng
nhau naém tay gieát giaëc. Theá nhöng trôøi thöông ñöa Tröông giaùo chuû leân coi soùc
giaùo vuï, oaùn thuø vôùi caùc phaùi taïm côûi phaàn naøo, chính laø thôøi cô ñoàng taâm hieäp löïc,
cuøng nhau choáng laïi Hoà Loã.
Chu Ñieân noùi:
- Döông taû söù, lôøi cuûa oâng nghe ra thì khoâng sai. Coù ñieàu chæ laø noùi chôi cho vui,
cuõng thaät taøo lao caùn cuoác.
Döông Tieâu nghe roài khoâng noåi giaän, chæ noùi:
- Vaäy xin ñöôïc Chu huynh chæ giaùo.
Chu Ñieân noùi:
- Treân giang hoà ai cuõng ñoàn laø Minh giaùo chuùng ta gieát saïch cao thuû caùc moân phaùi,
chæ nghe hai chöõ “Minh giaùo” laø ngöôøi ta ñaõ giaän thaáu xöông, laáy gì maø “ñoàng taâm
hieäp löïc, khu tröø Hoà Loã” cho ñöôïc? Noùi ra thì nghe hay laém, nhöng laøm sao maø
thöïc haønh?
Döông Tieâu noùi:
- Chuùng mình tuy bò mang tieáng xaáu, nhöng thöïc ra mình saùng nhö ban ngaøy, huoáng
chi laïi coù Tröông chaân nhaân minh chöùng ñieàu ñoù.
Chu Ñieân cöôøi noùi:
- Neáu quaû nhö mình coù gieát boïn Toáng Vieãn Kieàu, Dieät Tuyeät laõo ni, Haø Thaùi Xung
thì Tröông chaân nhaân cuõng bò ñaùnh löøa luoân, laáy gì maø laøm chöùng cho ñöôïc?
Thieát Quan ñaïo nhaân quaùt leân:
- Chu Ñieân, tröôùc maët Tröông chaân nhaân vaø giaùo chuû, khoâng ñöôïc noùi leáu noùi laùo.
Chu Ñieân le löôõi nhöng khoâng noùi gì theâm. Baønh Oaùnh Ngoïc noùi:


http://hello.to/kimdung 1043
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Lôøi cuûa Chu huynh cuõng khoâng phaûi laø hoaøn toaøn voâ lyù. Cöù nhö yù cuûa baàn taêng,
chuùng ta neân trieäu taäp moät ñaïi hoäi Minh giaùo caùc thuû laõnh khaép nôi, noùi roõ yù cuûa
Tröông giaùo chuû muoán thaân thieän vôùi caùc moân phaùi. Ngoaøi ra nhieàu ngöôøi söï vieäc
cuõng roõ raøng hôn, ñeå xem Toáng ñaïi hieäp, Dieät Tuyeät sö thaùi caùc ngöôøi ôû ñaâu, trong
ñaïi hoäi cuõng coù theå tra cöùu ñöôïc.
Chu Ñieân noùi:
- Muoán bieát tung tích Toáng ñaïi hieäp thaät laø quaù deã, coù theå noùi laø nhö thoåi tro trong
beáp.
Moïi ngöôøi nhao nhao hoûi:
- Sao theá? Sao khoâng noùi sôùm?
Chu Ñieân döông döông ñaéc yù, uoáng moät cheùn röôïu noùi:
- Chæ caàn giaùo chuû laïi hoûi Trieäu coâ nöông moät caâu, ít ra möôøi phaàn cuõng bieát ñöôïc
ñeán chín. Toâi daùm noùi laø nhöõng ngöôøi ñoù khoâng bò coâ ta gieát thì cuõng bò coâ ta baét
roài.
Hôn hai thaùng qua, Vi Nhaát Tieáu, Döông Tieâu, Baønh Oaùnh Ngoïc, Thuyeát Baát Ñaéc caû
boïn chia nhau ra xuoáng nuùi doø tìm toâng tích, lai lòch Trieäu Maãn, nhöng töø sau hoâm
naøng ñeán cöûa quan cuøng Tröông Voâ Kî ñaäp tay theà thoát ñeán nay, khoâng bieát caû boïn hoï
ñi ñaâu maát taêm, ngay nhöõng thuû haï ñoâng ñaûo theá maø cuõng khoâng tìm ñaâu ra moät chuùt
daáu veát naøo. Quaàn haøo ai naáy suy tính, tin chaéc boïn hoï theå naøo cuõng coù lieân quan ñeán
trieàu ñình, nhöng ngoaøi ñieàu ñoù ra vaãn khoâng thaáy theâm ñaàu daây moái nhôï khaùc. Baây
giôø laïi nghe Chu Ñieân noùi, ai naáy lieàn cöï ngay:
- Ngöôi noùi môùi thaät laø taøo lao. Neáu nhö tìm ra ñöôïc coâ gaùi hoï Trieäu kia, chaúng leõ
boïn ta khoâng bieát doø hoûi chaéc?
Chu Ñieân cöôøi:
- Caùc ngöôi tìm khoâng ra laø phaûi, ai maø chaúng bieát. Theá nhöng giaùo chuû coøn nôï coâ ta
ba chuyeän chöa laøm, khoâng leõ moät ngöôøi gheâ gôùm nhö coâ ta laïi boû qua khoâng hoûi
ñeán? Ha ha, coâ gaùi ñoù thaät laø nguyeät theïn hoa nhöôøng, theá maø moãi laàn nghó ñeán coâ
ta laø Chu moã laïi döïng toùc gaùy, sôï muoán cheát.
Moïi ngöôøi nghe y pha troø ñeàu cöôøi oà leân, nhöng nghó laïi thì quaû laø ñuùng theá. Tröông
Voâ Kî thôû daøi:
- Ta cuõng chæ mong coâ ta ra ba naïn ñeà ñeå heát söùc laøm cho xong moùn nôï, khoûi phaûi
ngaøy ñeâm khaéc khoaûi, khoâng bieát coâ ta coøn giôû troø gì quaùi ñaûn nöõa khoâng. Baønh
ñaïi sö vöøa ñöa yù kieán baûn giaùo trieäu taäp thuû laõnh caùc nôi, vieäc naøy xem ra neân laém,
caùc vò coù yù gì khoâng?
Quaàn haøo ñeàu ñaùp:
- Neân laém. Mình ôû treân nuùi Voõ Ñöông ngoài khoâng cuõng chaúng laøm ñöôïc vieäc gì.


http://hello.to/kimdung 1044
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Döông Tieâu noùi:
- Giaùo chuû nghó xem mình neân taäp hoïp ôû ñaâu cho phaûi?
Tröông Voâ Kî suy nghó moät hoài, noùi:
- Baûn nhaân hoâm nay ñaûm nhieäm chöùc vò giaùo chuû, vaãn thöôøng nghó ñeán aân tình cuûa
hai vò trong baûn giaùo. Ngöôøi thöù nhaát laø Ñieäp Coác Y Tieân Hoà Thanh Ngöu tieân
sinh, laõo nhaân gia nay ñaõ cheát vì tay Kim Hoa baø baø. Ngöôøi kia laø Thöôøng Ngoä
Xuaân ñaïi ca, khoâng bieát luùc naøy ñang ôû nôi ñaâu. Toâi nghó ñaïi hoäi kyø naøy neân cöû
haønh taïi Hoà Ñieäp Coác ôû Hoaøi Baéc.
Chu Ñieân voã tay noùi:
- Hay laém, hay laém. Caùi laõo Kieán Töû Baát Cöùu naêm xöa toâi vaãn hay caõi nhau vôùi haén,
cuõng khoâng ñeán noãi teä haïi, chæ phaûi caùi tính khí thaát thöôøng, so vôùi Döông taû söù thì
cuõng caù meø moät löùa. Y thaáy cheát khoâng cöùu, thaønh ra luùc y cheát cuõng chaúng ai cöùu
cho, ñuùng laø baùo öùng. Chu Ñieân naøy cuõng muoán ñeán tröôùc moä y raäp ñaàu vaøi caùi.
Quaàn haøo khoâng ai coøn yù gì khaùc, qui ñònh hôn ba thaùng nöõa nhaèm thaùng taùm Trung
Thu, taát caû caùc thuû laõnh cuûa Minh giaùo cuøng ñeán nôi nhaø cuõ cuûa Hoà Thanh Ngöu ôû Hoà
Ñieäp Coác taïi Hoaøi Baéc tuï hoäi.
Saùng sôùm hoâm sau, caùc caáp cuûa Nguõ Haønh Kyø vaø Thieân Öng Kyø chia nhau ra ñi töø nuùi
Voõ Ñöông truyeàn hieäu leänh cuûa giaùo chuû:
Caùc loä giaùo chuùng, töø höông chuû trôû leân haõy giao laïi giaùo vuï cho ngöôøi phuï taù ñaûm
traùch, ñeán Hoà Ñieäp Coác taïi Hoaøi Baéc tröôùc ngaøy Trung Thu thaùng taùm ñeå tham kieán
taân giaùo chuû.
Töø nay ñeán ngaøy Trung Thu coøn xa, Tröông Voâ Kî thaáy Du Ñaïi Nham vaø AÂn Leâ Ñình
beänh tình chöa khoûi haún, sôï thöông theá neáu nhö trôû laïi thì thaät phí bao coâng phu, neân
taïm ôû laïi nuùi Voõ Ñöông lo laéng cho hai vò Du AÂn, khi raûnh roãi thì hoïc hoûi Tröông Tam
Phong theâm veà Thaùi Cöïc Quyeàn, Thaùi Cöïc Kieám. Vi Nhaát Tieáu, Baønh Oaùnh Ngoïc,
Thuyeát Baát Ñaéc thì ñi du haønh caùc nôi, thaùm thính tung tích cuûa Trieäu Maãn.
Döông Tieâu theo leänh giaùo chuû ôû laïi nuùi Voõ Ñöông, theá nhöng vì chuyeän Kyû Hieåu Phuø,
ñoái vôùi AÂn Leâ Ñình coù phaàn beõ maët, bình thôøi chæ ñoùng cöûa ñoïc saùch, chaúng maáy khi
rôøi khoûi phoøng moät böôùc. Cöù theá ñeán hôn hai thaùng, moät buoåi chieàu, Tröông Voâ Kî
ñeán gaëp Döông Tieâu baøn veà nhöõng vieäc caàn phaûi truyeàn xuoáng caùc giaùo chuùng trong
ñaïi hoäi saép tôùi taïi Hoà Ñieäp Coác. Chaøng tuoåi treû, kieán thöùc noâng caïn, boãng döng phaûi
ñaûm traùch troïng nhieäm, thöôøng vaãn lo ngay ngaùy, chæ sôï thaát thoá laøm hö ñaïi söï. Döông
Tieâu thoâng hieåu giaùo vuï neân Tröông Voâ Kî giöõ laïi beân caïnh, coù vieäc gì thì hoûi.
Hai ngöôøi noùi chuyeän moät laùt, Tröông Voâ Kî thuaän tay caàm moät cuoán saùch treân baøn
cuûa Döông Tieâu leân, thaáy treân bìa coù vieát baûy chöõ töïa ñeà “Minh Giaùo Löu Truyeàn
Trung Thoå Kyù”, beân döôùi coù moät haøng chöõ nhoû “Ñeä Töû Quang Minh Taû Söù Döông
Tieâu cung soaïn”. Tröông Voâ Kî noùi:


http://hello.to/kimdung 1045
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Döông taû söù, oâng vaên voõ toaøn taøi, thaät laø röôøng coät cuûa baûn giaùo.

Döông Tieâu chaép tay:

- Ña taï giaùo chuû khen ngôïi.

Tröông Voâ Kî môû saùch ra, thaáy vieát baèng chöõ nhoû theo loái khaûi, moïi vieäc ñeàu daãn
chöùng saùch vôû roõ raøng. Trong saùch keå laïi minh baïch, Minh giaùo nguyeân töø nöôùc Ba Tö,
teân thaät laø Ma Ni giaùo, truyeàn vaøo Trung thoå töø Dieân Taûi nguyeân nieân, ñôøi Ñöôøng Voõ
Haäu. Thôøi ñoù ngöôøi Ba Tö teân laø Phí Ña Dieân mang boä Tam Toâng Kinh cuûa Minh giaùo
ñeán trieàu, laø laàn ñaàu tieân ngöôøi Trung Quoác bieát ñeán boä kinh naøy. Ngaøy hai möôi chín
thaùng saùu naêm thöù ba ñôøi Ñaïi Lòch nhaø Ñöôøng, chuøa Minh giaùo Ñaïi Vaân Quang Minh
ñöôïc xaây caát taïi Laïc Döông, Tröôøng An. Sau ñoù taïi caùc thò traán lôùn nhö Thaùi Nguyeân,
Kinh Chaâu, Döông Chaâu, Hoàng Chaâu, Vieät Chaâu cuõng ñeàu coù Ñaïi Vaân Quang Minh töï.
Tôùi naêm Hoäi Xöông thöù ba, trieàu ñình ra leänh gieát giaùo ñoà, theá löïc Minh giaùo ñaïi suy.
Töø ñoù veà sau, Minh giaùo trôû thaønh moät toân giaùo bí maät, phaïm caám, ñôøi naøo cuõng bò
quan phuû truy luøng gieát choùc. Ñeå coù theå sinh toàn, ngöôøi trong Minh giaùo khoâng theå
khoâng haønh söï nguïy bí, ñeå roài chöõ Ma trong Ma Ni bò ñoåi thaønh Ma, ñoàng nghóa vôùi taø
ma, ngöôøi ngoaøi goïi laø ma giaùo.4
Tröông Voâ Kî ñoïc ñeán ñoaïn naøy, khoâng khoûi thôû daøi, noùi:
- Döông taû söù, giaùo chæ cuûa baûn giaùo nguyeân laø laøm ñieàu thieän, tröø ñieàu aùc, cuøng vôùi
ñaïo Phaät chaúng khaùc bao nhieâu, vaäy maø töø ñôøi Ñöôøng ñeán giôø, ñôøi naøo sao cuõng bò
gieát haïi thaûm hoïa?
Döông Tieâu noùi:
- Ngöôøi trong Thích ñaïo tuy noùi phoå ñoä chuùng sinh, nhöng taêng chuùng xuaát gia ñeàu
coá giöõ thanh tu, khoâng ñeå yù ñeán chuyeän ñôøi. Ñaïo gia cuõng theá. Coøn baûn giaùo tuï taäp
löông daân, baát luaän ai gaëp nguy nan khoán khoå thì moïi giaùo chuùng ñeàu ra tay giuùp
ñôõ. Quan phuû aùp böùc daân laønh, coù ñôøi naøo ít ñaâu? Coù vuøng naøo ít ñaâu? Neáu coù
ngöôøi naøo bò quan phuû öùc hieáp, oan khuaát, baûn giaùo lieàn ñöùng ra choáng laïi.
Tröông Voâ Kî gaät ñaàu:
- Chæ khi naøo trieàu ñình, quan laïi khoâng coøn aùp böùc daân laønh, thoå haøo aùc baù khoâng
coøn hoaønh haønh voâ pheùp taéc, ñeán luùc aáy baûn giaùo môùi coù theå höng vöôïng ñöôïc.
Döông Tieâu voã baøn ñöùng daäy, lôùn tieáng noùi:
- Lôøi cuûa giaùo chuû quaû thaät noùi leân ñöôïc toân chæ goác reã cuûa baûn giaùo.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Döông taû söù, oâng xem coù moät ngaøy naøo ñöôïc nhö theá chaêng?
Döông Tieâu traàm ngaâm moät hoài laâu roài noùi:

4
Ma trong Ma Ni vieát vôùi chöõ thuû, Ma trong ma giaùo vieát vôùi chöõ quæ laø con ma.


http://hello.to/kimdung 1046
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Cuõng chæ mong ñöôïc moät ngaøy nhö theá. Phöông Laïp, Phöông giaùo chuû cuûa baûn giaùo
ñôøi Toáng khôûi söï cuõng chæ vì muoán quan laïi khoâng aùp böùc daân laønh maø thoâi.
Y laät quyeån saùch chæ vaøo ñoaïn cheùp veà giaùo chuû Minh giaùo Phöông Laïp taïi Chieát Ñoâng
noåi leân, chaán ñoäng thieân haï. Tröông Voâ Kî ñoïc xong traàm ngaâm, gaäp saùch laïi noùi:
- Ñaïi tröôïng phu coá nhieân phaûi nhö theá. Tuy Phöông giaùo chuû tuaãn naïn, thaân vong
nhöng cuõng laøm neân moät söï nghieäp thaät laø oanh lieät.
Hai ngöôøi cuøng moät loøng, khoâng noùi maø nhieät huyeát noåi leân böøng böøng.
Döông Tieâu laïi noùi:
- Baûn giaùo ñôøi naøo cuõng bò nghieâm caám, theá nhöng thuûy chung vaãn ñöùng ñöôïc maø
khoâng suïp ñoå. Naêm Thieäu Höng thöù tö ñôøi Nam Toáng coù moät vieân quan teân laø
Vöông Cö Chính göûi leân hoaøng ñeá moät ñaïo taáu chöông, noùi veà vieäc cuûa baûn giaùo,
giaùo chuû coù theå xem qua.
Noùi roài laät cuoán saùch ñeán ñoaïn sao luïc taáu chöông cuûa Vöông Cö Chính. Tröông Voâ
Kî ñoïc thaáy trong ñoù vieát nhö sau:
“Thaàn thaáy hai huyeän Chieát Chaâu coù tuïc tuïc aên rau phuïng thôø ma vöông. Tröôùc ñôøi
Phöông Laïp, phaùp caám coøn loûng, maø vieäc toân thôø ma quæ chöa ñeán noãi maïnh. Phöông
Laïp cheát roài, phaùp caám caøng nghieâm, nhöng vieäc thôø ma laïi caøng maïnh khoâng tröø noåi...
Thaàn nghe noùi raèng keû thôø ma, moãi laøng moãi xoùm coù moät hai teân kieät hieät, goïi laø ma
ñaàu, xem heát caùc teân hoï trong thoân, ñeàu coù theà thoát gia nhaäp ma ñaûng. Keû thôø ma
khoâng aên thòt. Moät nhaø coù chuyeän gì, taát caû ñoàng ñaûng ñeàu ñeán giuùp ñôõ. Vì chöng
chuùng khoâng aên thòt neân giaûm chi tieâu, maø giaûm chi tieâu neân deã ñaày ñuû. Cuøng moät
ñaûng neân thaân laãn nhau, thaân laãn nhau neân coù chuyeän gì deã giuùp nhau …”
Tröông Voâ Kî ñoïc ñeán ñaây noùi:
- Gaõ Vöông Cö Chính naøy tuy laø cöøu ñòch nhöng quaû bieát raèng giaùo chuùng trong baûn
giaùo soáng tieát kieäm, giaûn phaùc, töông thaân töông aùi.
Chaøng laïi ñoïc tieáp ñoaïn sau cuûa taáu chöông:
“… vì theá thaàn coá theo ñaïo cuûa tieân vöông ñeå laøm cho daân töông thaân, töông höõu,
töông trôï. Coát soáng ñaïm baïc, daïy daân tieát kieäm, khuyeán khích loái soáng giaûn dò. Nay
laøm keû daãn daét nhaân daân, neân khoâng theå khoâng laáy ñoù laøm caùch trò daân. Theá nhöng
nhöõng ma ñaàu ñaõ troäm caùi caùch cuûa trieàu ñình ñeå khuyeán duï daân chuùng roài, neân ngöôøi
ngöôøi ñeàu ca tuïng ñaïo ma, ñi trôï giuùp taø thuyeát. Daân ngu khoâng bieát gì caû, nghe lôøi ma,
thôø ñaïo ma, deã ñuû aên, deã trôï giuùp, thaønh ra nhöõng gì ma ñaàu noùi ra ñeàu tin, taát caû ñeàu
theo veà vôùi chuùng. Thaønh ra phaùp caám caøng nghieâm, thì laïi caøng khoâng thaéng ñöôïc
nhöõng ñieàu caám.”
Chaøng ñoïc ñeán ñaây, quay sang noùi vôùi Döông Tieâu:
http://hello.to/kimdung 1047
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Döông taû söù, caùi caâu “phaùp caám duõ nghieâm, nhi duõ baát khaû thaéng caám” chính laø roõ
raøng noùi leân vieäc baûn giaùo ñöôïc loøng daân chuùng. Taû söù cho toâi möôïn boä saùch naøy
ñeå toâi ñoïc, hieåu theâm coâng ñöùc, caùc vieäc coøn dôû dang, cuøng di huaán cuûa caùc vò
vaõng thaùnh tieân hieàn trong baûn giaùo, ñöôïc chaêng?
Döông Tieâu noùi:
- Chính ñang mong ñöôïc giaùo chuû chæ giaùo.
Tröông Voâ Kî caàm quyeån saùch caát ñi, noùi:
- Du tam baù vaø AÂn luïc thuùc thöông theá ñaõ ñôõ nhieàu, ngaøy mai mình leân ñöôøng ñi Hoà
Ñieäp Coác. Toâi coøn moät vieäc muoán baøn vôùi Döông taû söù, coù lieân quan ñeán em Baát
Hoái.
Döông Tieâu töôûng chaøng môû mieäng caàu hoân, trong loøng möøng laém, noùi:
- Tính maïng cuûa Baát Hoái toaøn do giaùo chuû ban cho, cha con thuoäc haï caûm aân ñaâu
phaûi chæ mong baùo ñaùp moät ngaøy maø xong. Giaùo chuû coù ñieàu gì sai baûo cuõng xin
vui veû tuaân theo.
Tröông Voâ Kî beøn ñem chuyeän Döông Baát Hoái hoâm tröôùc thoå loä vôùi mình ra keå laïi töø
ñaàu chí cuoái. Döông Tieâu nghe xong, ngaïc nhieân quaù ñoãi ñeán thöø ngöôøi ra, hoài laâu môùi
noùi:
- Tieåu nöõ ñöôïc AÂn luïc hieäp gheù maét ñeán, quaû thöïc laø may maén cho nhaø hoï Döông
bieát chöøng naøo. Coù ñieàu hai ngöôøi tuoåi taùc cheânh leäch, vai veá keû thaáp ngöôøi cao,
caùi ñoù... caùi ñoù...
Y aáp uùng hai caâu “caùi ñoù” roài khoâng noùi theâm ñöôïc nöõa. Tröông Voâ Kî noùi:
- AÂn luïc thuùc cuõng chöa ñeán boán möôi, ñang tuoåi khoûe maïnh. Baát Hoái muoäi töû coù goïi
oâng ta moät caâu “AÂn thuùc thuùc”, nhöng thöïc ra naøo coù maùu muû lieân quan gì ñaâu, sö
moân hai beân cuõng khaùc. Hai ngöôøi neáu tình ñaàu yù hôïp, neáu nhö thaønh ñöôïc nhaân
duyeân, caùi hieàm khích cuõ cuûa ñôøi tröôùc nay hoaøn toaøn xoùa saïch, chính laø moät myõ söï
raát lôùn.
Döông Tieâu voán dó laø ngöôøi khoaùng ñaït, chæ vì chuyeän cuûa Kyû Hieåu Phuø, moãi khi gaëp
AÂn Leâ Ñình khoâng khoûi söôïng suøng, nghó thaàm neáu nhö Baát Hoái laïi thöông oâng ta, keát
thaønh tình thaân, thì cuõng giaûi quyeát ñöôïc caùi khoù xöû cuûa mình, töø nay Minh giaùo vaø Voõ
Ñöông khoâng coøn khuùc maéc gì nöõa, beøn vaùi moät caùi thaät saâu noùi:
- Giaùo chuû ngoïc thaønh chuyeän naøy ñuû bieát lo laéng cho cha con toâi bieát döôøng naøo.
Thuoäc haï xin caûm ôn tröôùc.
Toái hoâm ñoù, Tröông Voâ Kî truyeàn tin ñoù ra, quaàn haøo luïc tuïc chuùc möøng AÂn Leâ Ñình.
Döông Baát Hoái caû theïn, aån ôû trong phoøng khoâng loù ñaàu ra. Tröông Tam Phong vaø Du
Ñaïi Nham nghe chuyeän ñoù, luùc ñaàu cuõng hôi kinh ngaïc, nhöng laäp töùc möøng cho AÂn Leâ
Ñình. Noùi ñeán hoân kyø, AÂn Leâ Ñình noùi:http://hello.to/kimdung 1048
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Ñôïi ñaïi sö ca vaø anh em veà nuùi roài, taát caû ñoaøn tuï, luùc ñoù haõy tính ñeán chuyeän vui
cuõng khoâng muoän.
Hoâm sau Tröông Voâ Kî cuøng Döông Tieâu, AÂn Thieân Chính, AÂn Daõ Vöông, Thieát Quan
ñaïo nhaân, Chu Ñieân, Tieåu Sieâu taát caû boïn töø bieät thaày troø Tröông Tam Phong, cuøng leân
ñöôøng ñi Hoaøi Baéc.
Döông Baát Hoái ôû laïi nuùi Voõ Ñöông phuïc thò AÂn Leâ Ñình. Thôøi ñoù chuyeän giao tieáp
nam nöõ tuy nghieâm nhaët nhöng hoï ñeàu laø ngöôøi trong voõ laâm neân cuõng khoâng maáy ñeå
yù ñeán chuyeän nhoû nhaët.
Ñoaøn ngöôøi Minh giaùo ngaøy ñi ñeâm nghæ, theo höôùng ñoâng baéc maø ñi. Treân ñöôøng ñaâu
ñaâu cuõng thaáy ñaát ñai hoang pheá, daân chuùng ñoùi khoå. Mieàn duyeân haûi voán laø nôi truø
phuù maøu môõ, nhöng nay ngöôøi cheát ñoùi ñaày ñöôøng, daân chuùng khoán khoù ñeán cuøng cöïc.
Quaàn haøo thöông cho nhaân daân bò tai kieáp nhö theá, bieát raèng ngöôøi Moâng Coå taøn aùc
khoác lieät aét khoâng coøn coù theå ôû taïi trung thoå bao laâu nöõa, chính laø cô hoäi toát ñeå anh
huøng haøo kieät ñöùng leân choáng laïi.
Hoâm ñoù ñi ñeán Giôùi Baøi Taäp, coøn caùch Hoà Ñieäp Coác khoâng bao xa, ñang ñi treân ñöôøng
boãng nghe tieáng la heùt cheùm gieát töø phía tröôùc voïng tôùi, hai phe nhaân maõ ñang luùc giao
tranh. Quaàn haøo giuïc ngöïa chaïy leân, qua khoûi moät khu röøng raäm, thaáy khoaûng hôn moät
nghìn lính Moâng Coå chia thaønh hai beân ñang taán coâng moät toøa sôn traïi. Treân sôn traïi
phaát phôùi moät laù côø lôùn coù veõ hình moät ngoïn löûa ñoû ñang chaùy, chính laø côø cuûa Minh
giaùo. Trong traïi nhaân soá khoâng ñoâng, xem chöøng ñaùnh khoâng laïi nhöng vaãn coá thuû
khoâng chòu thua. Quaân Moâng Coå baén teân nhö möa, keâu lôùn:
- Boïn phaûn taëc ma giaùo kia, mau mau ñaàu haøng.
Chu Ñieân noùi:
- Giaùo chuû, mình tieán leân chöù?
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Phaûi, mình tröôùc heát tieâu dieät boïn quaân quan chæ huy.
Döông Tieâu, AÂn Thieân Chính, AÂn Daõ Vöông, Chu Ñieân, Thieát Quan ñaïo nhaân nghe
leänh xoâng ra, xoâng thaúng vaøo quaân ñòch, tröôøng kieám tung hoaønh, hai teân baùch phu
tröôûng bò cheùm ngaõ tröôùc, keá ñeán teân thieân phu tröôûng chæ huy ñoäi quaân bò AÂn Daõ
Vöông moät ñao gieát luoân. Quaân Nguyeân nhö raén maát ñaàu, laäp töùc loaïn caû leân.
Ngöôøi trong sôn traïi thaáy coù tieáp vieän ôû beân ngoaøi, lôùn tieáng reo hoø. Coång traïi môû ra,
moât ngöôøi ñaøn oâng maët aùo ñen caàm tröôøng maâu, xoâng ra tröôùc tieân, quaân Nguyeân ñeàu
daït caû ra khoâng ai daùm choáng ñôõ. Chæ thaáy ñaïi haùn ñoù tröôøng maâu laáp loaùng moät caùi laø
moät teân lính Moâng Coå bò ñaâm cheát, rôi ngay xuoáng ngöïa. Quaân Nguyeân kinh hoaûng hoâ
hoaùn luoân moàm, chaïy töù taùn.
Boïn Döông Tieâu thaáy thanh nieân ñoù uy phong laãm laãm, chaúng khaùc gì töôùng nhaø trôøi,
ai naáy ñeàu taám taéc khen ngôïi:


http://hello.to/kimdung 1049
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Quaû thöïc laø moät töôùng quaân anh huøng.
Luùc naøy Tröông Voâ Kî ñaõ nhìn roõ dieän maïo vieân töôùng ñoù, chính laø ñaïi ca Thöôøng
Ngoä Xuaân, ngöôøi maø chaøng haèng mong nhôù. Chæ hieàm ñang luùc giao tranh, khoâng tieän
tieán leân gaëp nhau. Ngöôøi cuûa Minh giaùo tröôùc sau giaùp coâng, quaân Nguyeân cheát ñeán
naêm saùu traêm ngöôøi, coøn laïi khoâng daùm ham ñaùnh tieáp, chia nhau ra tìm ñöôøng chaïy.
Thöôøng Ngoä Xuaân caàm ngang ngoïn giaùo cöôøi lôùn, hoûi:
- Anh em ôû loä naøo ñeán töông trôï ñoù? Thöôøng moã thaät laø caûm kích.
Tröông Voâ Kî keâu leân:
- Thöôøng ñaïi ca, coù nhôù tieåu ñeä chaêng?
Chaøng tung mình chaïy leân, naém chaët laáy tay y. Thöôøng Ngoä Xuaân khom löng phuïc
xuoáng laïy, noùi:
- Giaùo chuû huynh ñeä, ta tuy laø ñaïi ca thöïc nhöng laïi laø thuoäc haï cuûa ngöôøi, quaû thöïc
sung söôùng khoâng ñeå ñaâu cho heát.
Thì ra Thöôøng Ngoä Xuaân thuoäc veà Nguõ Haønh Kyø, do Cöï Moäc Kyø cai quaûn. Vieäc
Tröông Voâ Kî tieáp nhieäm giaùo chuû ra sao ñaõ ñöôïc chöôûng kyø söù Vaên Thöông Tuøng cho
bieát roài. Töø ñoù ñeán nay, y cuøng anh em döôùi quyeàn ngaøy ngaøy troâng ngoùng Tröông Voâ
Kî, khoâng ngôø quaân Nguyeân laïi tieán ñeán vaây ñaùnh. Thöôøng Ngoä Xuaân thaáy mình theá ít
khoâng ñaùnh laïi soá ñoâng, coá yù laøm nhö khieáp sôï, duï quaân Nguyeân vaøo traïi sau ñoù seõ
xoâng ra tieâu dieät. Theá nhöng Tröông Voâ Kî vaø ñoàng boïn ñeán tieáp öùng, y lieàn thöøa theá
môû coång xoâng ra. Y ôû trong Minh giaùo chöùc vò khoâng cao, cho neân lieàn quay sang chaøo
Döông Tieâu, AÂn Thieân Chính taát caû moïi ngöôøi. Quaàn haøo thaáy y laø anh em keát nghóa
cuûa giaùo chuû, khoâng ai daùm toû veû beà treân, chaép tay hoûi thaêm, ñaõi y cöïc kyø leã maïo.
Thöôøng Ngoä Xuaân môøi taát caû vaøo trong, gieát deâ moå boø, môû moät tieäc röôïu keå laïi heát
moïi söï tình. Maáy naêm qua Hoaøi Nam, Hoaøi Baéc bò haïn haùn lieân tieáp, daân chuùng khoå sôû
khoâng sao keå xieát. Thöôøng Ngoä Xuaân khoâng caùch gì sinh nhai, lieàn tuï taäp moät soá anh
em, laøm troø luïc laâm thaûo khaáu soáng cuõng thoaûi maùi. Trong sôn traïi löông thöïc tieàn baïc
kha khaù lieàn ñem ra cöùu teá chaån baàn. Quaân Nguyeân maáy laàn tieán ñaùnh ñeàu khoâng laøm
ñöôïc gì.
Caû boïn nghæ laïi sôn traïi moät ñeâm, hoâm sau cuøng Thöôøng Ngoä Xuaân taát caû ñi Hoaøi Baéc,
lieäu raèng quaân Nguyeân môùi thua xong, trong voøng moät vaøi thaùng chöa theå naøo laïi taán
coâng laàn nöõa.
Vaøi ngaøy sau hoï ñeán beân ngoaøi Hoà Ñieäp Coác. Nhöõng giaùo chuùng ñeán tröôùc nghe tin
giaùo chuû giaù laâm, xeáp thaønh haøng ra khoûi sôn coác ngheânh tieáp. Luùc ñoù Cöï Moäc Kyø ñaõ
ra leänh cho anh em döôùi tröôùng xaây döïng moät soá nhaø laù nhaø goã trong Hoà Ñieäp Coác ñeå
cho caùc loä giaùo chuùng coù choã nghæ ngôi. Vi Nhaát Tieáu, Baønh Oaùnh Ngoïc, Thuyeát Baát
Ñaéc ñaõ tôùi ñaây töø tröôùc, baåm raèng chöa tìm ra ñöôïc tin töùc gì veà Trieäu coâ nöông caû.
http://hello.to/kimdung 1050
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Tröông Voâ Kî tieáp caùc loä giaùo chuùng xong, chuaån bò teá phaåm, ñeán moä vôï choàng Hoà
Thanh Ngöu vaø Kyû Hieåu Phuø thaép höông, nghó ñeán naêm xöa luùc ra ñi khoûi Hoà Ñieäp
Coác theâ thaûm böïc naøo, coøn nay quay trôû laïi vinh hieån xieát bao, phong quang voâ haïn,
chaúng khaùc naøo ôû moät kieáp khaùc.
Ba ngaøy sau laø ñuùng ngaøy raèm thaùng taùm, trong Hoà Ñieäp Coác xaây moät ñaøi cao, beân
treân ñoát moät ngoïn löûa böøng böøng. Tröông Voâ Kî leân ñaøi tuyeân boá töø nay xoùa boû heát
caùc tò hieàm töø tröôùc vôùi caùc moân phaùi trung nguyeân, cuøng yù muoán phaûn Nguyeân khaùng
Hoà, laïi ban boá trôû laïi giaùo qui toân chæ haønh thieän khöû aùc, tröø baïo an daân. Caùc giaùo
chuùng cuøng ñöùng leân, ngöôøi naøo cuõng ñoát höông caàm treân tay, theà tuaân haønh leänh chæ
cuûa giaùo chuû quyeát khoâng vi phaïm.
Hoâm ñoù treân ñaøi löûa boác ngaát trôøi, khoùi höông muø mòt, töø xöa tôùi nay chöa coù thôøi naøo
Minh giaùo thònh vöôïng nhö hoâm nay. Caùc giaùo chuùng coù tuoåi thaáy khí theá ñoù, nghó ñeán
maáy chuïc naêm nay chia naêm xeû baûy, maáy laàn töôûng nhö suïp ñoå ñeán nôi, möøng quaù
nhòn khoâng noåi khoùc oøa leân.
Quaù tröa giaùo chuùng thuoäc haï ñeán baåm baùo:
- Haï thuoäc Hoàng Thuûy Kyø laø boïn Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït xin caàu kieán.
Tröông Voâ Kî möøng laém, ñích thaân ñi ra cöûa ñoùn chaøo. Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït
cuøng boïn Thang Hoøa, Ñaëng Duõ, Hoa Vaân, Ngoâ Löông, Ngoâ Trinh cung kính ñöùng ôû
ngoaøi coång, troâng thaáy Tröông Voâ Kî ñi ra, taát caû ñeàu khom löng haønh leã, noùi:
- Tham kieán giaùo chuû.
Tröông Voâ Kî vaãn thöôøng nhôù ñeán ôn cöùu maïng naêm xöa cuûa Töø Ñaït, thaáy caû boïn
möøng khoâng ñeå ñaâu cho xieát. Laäp töùc hoaøn leã, tay traùi daét Chu Nguyeân Chöông, tay
phaûi naém Töø Ñaït cuøng tieán vaøo trong nhaø cuøng taát caû ngoài xuoáng. Moïi ngöôøi ai naáy xin
loãi roài môùi daùm ngoài.
Khi ñoù Chu Nguyeân Chöông ñaõ hoaøn tuïc, khoâng coøn aên maëc theo loái nhaø sö, noùi:
- Boïn thuoäc haï phuïng leänh chæ cuûa giaùo chuû, ñi ñeán Hoà Ñieäp Coác, voán ñònh tôùi sôùm
ñeå nghe sai baûo, ngôø ñaâu giöõa ñöôøng gaëp moät chuyeän cöïc kyø quaùi laï, boïn thuoäc haï
voäi vaøng ñi theo tra cöùu khieán cho lôõ maát hoäi kyø, xin ñöôïc giaùo chuû tha toäi cho.
Tröông Voâ Kî hoûi:
- Khoâng bieát anh em gaëp chuyeän gì theá?
Chu Nguyeân Chöông ñaùp:
- Thöôïng tuaàn thaùng saùu, chuùng toâi nhaän ñöôïc leänh chæ cuûa giaùo chuû, caû boïn cöïc kyø
hoan hæ, anh em ñeàu baøn tính phaûi ñi kieám moùn leã vaät gì ñeå möøng giaùo chuû. Ñaát
Hoaøi Baéc ñang khoå cöïc, chaúng coù moùn gì ñaùng giaù, cuõng may kyø hoäi coøn xa, anh
em lieàn leân ñöôøng ñi Sôn Ñoâng moät chuyeán. Anh em chuùng toâi ngoaïi raèng quan
quaân nhaän ra ñöôïc neân giaû laøm boïn ñaùnh xe löøa, thuoäc haï ñoùng vai ñaàu soû. Ñeánhttp://hello.to/kimdung 1051
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


phuû Qui Ñöùc, tænh Haø Nam chuùng toâi gaëp moät boïn khaùch thueâ xe ñi Haø Traïch, Sôn
Ñoâng, ñi giöõa ñöôøng, ñoät nhieân coù moät boïn ngöôøi chaën laïi, vung ñao giô thöông cöïc
kyø döõ daèn, ñuoåi heát nhöõng ngöôøi khaùch trong xe xuoáng, baûo boïn toâi ñi chôû khaùch
khaùc. Luùc ñoù Hoa huynh ñeä ñaõ toan cöï laïi, Töø huynh ñeä lieàn ñöa maét cho y, baûo y
xem roõ tình hình roài coù ñoäng thuû cuõng chöa muoän. Boïn ñoù daãn caû chín caùi xe chuùng
toâi tôùi moät heûm nuùi, nôi ñoù cuõng ñaõ coù saün hôn chuïc caùi xe lôùn chôø roài, theá nhöng
ngoài döôùi ñaát laïi toaøn laø sö saõi.
Tröông Voâ Kî hoûi laïi:
- Toaøn laø sö saõi?
Chu Nguyeân Chöông ñaùp:
- Ñuùng theá. Nhöõng hoøa thöôïng ñoù ai naáy uû ruõ, daùng ñieäu ueå oaûi, nhöng trong ñoù coù
vaøi ngöôøi hình daùng khoâng phaûi taàm thöôøng, ngöôøi thì thaùi döông huyeät noåi cao,
ngöôøi thì cao lôùn vaïm vôõ. Töø huynh ñeä lieàn noùi nhoû cho toâi bieát nhöõng nhaø sö naøy
ai naáy ñeàu voõ ngheä cao cöôøng. Boïn ngöôøi hung aùc kia baûo caùc hoøa thöôïng ngoài leân
xe, roài baét chuùng toâi ñi veà höôùng baéc. Thuoäc haï nghó raèng beân trong aét coù gì khaùc
laï, neân leùn daën caùc anh em phaûi ñeà phoøng, tuyeät ñoái khoâng ñöôïc laøm loä hình tích.
Treân ñöôøng ñi anh em chuùng toâi coá laéng nghe boïn ngöôøi hung aùc kia noùi nhöõng gì,
nhöng boïn ñoù giöõ thaät laø kín ñaùo, tröôùc maët chuùng toâi khoâng noùi nöûa caâu. Veà sau
Ngoâ Löông huynh ñeä thu heát can ñaûm, nöûa ñeâm moø ñeán gaàn cöûa soå nghe leùn, lieân
tieáp boán naêm ñeâm, môùi doø ra ñöôïc chuùt ñaàu moái, thì ra caùc nhaø sö ñoù ñeàu ôû chuøa
Thieáu Laâm taïi Tung Sôn tænh Haø Nam.
Tröông Voâ Kî voán ñaõ ñoaùn ñöôïc ñoâi phaàn, nhöng cuõng “A” leân moät tieáng.
Chu Nguyeân Chöông keå tieáp:
- Ngoâ Löông huynh ñeä laïi nghe moät trong nhöõng gaõ hung aùc kia noùi: “Chuû nhaân quaû
thöïc thaàn cô dieäu toaùn, khieán cho ai cuõng baùi phuïc. Caùc cao thuû Thieáu Laâm, Voõ
Ñöông saùu moân phaùi ñeàu loït vaøo tay ta heát, töø xöa tôùi nay ñaõ ai laøm ñöôïc theá bao
giôø ñaâu?”. Laïi moät ngöôøi khaùc noùi: “Caùi ñoù cuõng chöa laáy laøm laï. Nhaát tieãn song
ñieâu, caùi hay laø laøm cho caùc ma ñaàu cuûa ma giaùo cuõng bò quaøng vaøo trong”. Anh
em baûy ngöôøi chuùng toâi giaû vôø xuaát cung5 , ôû beân ngoaøi nhaø xí nho nhoû baøn tính,
neáu nhö vieäc naøy coù dính caû baûn giaùo vaøo trong may sao anh em mình laïi bieát, thì
phaûi tra xeùt cho ra ngaønh ra ngoïn, ñeå trình leân cho giaùo chuû bieát.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Caùc vò tính vaäy phaûi laém.
Chu Nguyeân Chöông noùi:5
Ñi caàu, tieáng vaên hoa


http://hello.to/kimdung 1052
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Boïn chuùng toâi tieáp tuïc ñi leân mieàn baéc, caøng laøm ra veû ngu ngoác khôø khaïo. Thanh
Hoøa huynh ñeä vaø Ñaëng Duõ huynh ñeä giaû vôø tranh nhau naêm tieàn, tay chaân quôø
quaïng ñaùnh laãn nhau, roõ raøng chaúng bieát tí voõ coâng naøo. Boïn hung aùc kia voã tay
cöôøi ha haû, khoâng coøn ñeå yù gì ñeán chuùng toâi. Chuùng toâi laïi luoân moàm laõo gia, cung
kính haàu haï chuùng, nònh bôï ñuû ñieàu. Ngoâ Trinh huynh ñeä ñaõ tính ñi kieám moät loaïi
thuoác meâ naøo ñoù giöõa ñöôøng cho chuùng uoáng ngaõ laên ra, cöùu caùc hoøa thöôïng Thieáu
Laâm. Theá nhöng toâi suy nghó roài, vieäc naøy ñaàu daây moái nhôï mình hoaøn toaøn chöa
bieát, xem ra boïn hung nhaân naøy ñeàu tinh minh, kyõ löôõng, voõ coâng cao cöôøng, lôõ nhö
ñaùnh raén khoâng xong, ñoäng oå ñoäng hang, laïi laøm hoûng heát ñaïi söï cho neân khoâng
daùm haï thuû. Ñeán phuû Haø Gian, laïi gaëp saùu caùi xe lôùn, cuõng coù ngöôøi aùp giaûi, nhöng
trong xe toaøn laø tuïc gia nhaân. Trong khi aên côm, toâi nghe moät nhaø sö chuøa Thieáu
Laâm chaøo moät ngöôøi môùi ñeán laø: “Toáng ñaïi hieäp cuõng ôû ñaây ö?”.
Tröông Voâ Kî ñöùng baät daäy, hoûi doàn:
- Y noùi laø Toáng ñaïi hieäp ö? Ngöôøi ñoù hình daùng theá naøo?
Chu Cöûu Chaân ñaùp:
- Ngöôøi ñoù thaân hình cao gaày, ñoä naêm saùu chuïc tuoåi, ba choøm raâu daøi, töôùng maïo
thaät laø thanh nhaõ.
Tröông Voâ Kî nghe thaáy ñuùng laø hình daùng Toáng Vieãn Kieàu, vöøa möøng vöøa lo, hoûi
theâm hình maïo nhöõng ngöôøi khaùc, quaû nhieân Du Lieân Chaâu, Tröông Tuøng Kheâ, Maïc
Thanh Coác cuõng trong soá ñoù neân hoûi tieáp:
- Nhöõng ngöôøi ñoù ñeàu bò thöông hay sao? Hay laø chaân tay bò xieàng baèng xích saét?
Chu Nguyeân Chöông ñaùp:
- Khoâng bò xieàng xích gì caû, cuõng khoâng thaáy coù thöông tích, aên uoáng noùi naêng
khoâng khaùc gì ngöôøi bình thöôøng, chæ coù tinh thaàn ueå oaûi, ñi ñöùng thì laûo ñaûo. Vò
Toáng ñaïi hieäp kia nghe nhaø sö Thieáu Laâm hoûi theá, chæ ñaønh cöôøi göôïng, khoâng traû
lôøi. Nhaø sö toan hoûi theâm gì nöõa, keû hung aùc aùp giaûi lieàn ñeán taùch hai ngöôøi ra. Sau
ñoù hai beân caùch xa nhau ñeán hôn chuïc daëm, khoâng cuøng aên cuøng nguû, thaønh ra boïn
thuoäc haï cuõng khoâng coøn gaëp laïi nhoùm Toáng ñaïi hieäp kia nöõa. Ngaøy moàng ba
thaùng baûy, chuùng toâi ñöa quaàn taêng phaùi Thieáu Laâm ñeán Ñaïi Ñoâ 6 .
Tröông Voâ Kî keâu leân:
- OÀ, ñeán Ñaïi Ñoâ, quaû nhieân laø trieàu ñình haï ñoäc thuû, veà sau theá naøo?
Chu Nguyeân Chöông ñaùp:
- Boïn ngöôøi hung aùc daãn chuùng toâi ñöa nhöõng nhaø sö Thieáu Laâm ñeán moät ngoâi chuøa
lôùn ôû phía taây, baûo chuùng toâi nguû laïi trong ñoù.


6
töùc Baéc Kinh, teân goïi ñôøi Nguyeân


http://hello.to/kimdung 1053
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Tröông Voâ Kî noùi:
- Caùi mieáu ñoù teân laø gì?
Chu Nguyeân Chöông ñaùp:
- Khi thuoäc haï vaøo chuøa coù ngöûng ñaàu leân nhìn bieån ngaïch, thaáy teân laø Vaïn An Töï,
nhöng cuõng vì nhìn maø bò ngay moät teân hung aùc quaát cho moät roi. Ñeâm ñoù anh em
chuùng toâi leùn baøn nhau, boïn ngöôøi hung aùc kia theå naøo cuõng phaûi saùt nhaân dieät
khaåu, khoâng tha mình ñaâu neân trôøi toái laäp töùc chuùng toâi troán ñi ngay.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Söï tình quaû laø hung hieåm, cuõng may boïn hung aùc kia khoâng ñuoåi theo.
Thang Hoøa mæm cöôøi:
- - Chu ñaïi ca cuõng ñaõ tính ñeán nöôùc ñoù, neân ñaõ saép ñaët saün moïi vieäc. Chuùng toâi ñi
ñeán caùc haõng xe löøa ôû gaàn ñoù baét baûy teân phu xe, ñoåi y phuïc cho boïn hoï, sau ñoù
gieát luoân caû baûy ngöôøi trong mieáu, maët muõi ñaâm cheùm baày nhaày, khoâng ñeå cho boïn
ngöôøi hung aùc kia nhìn ra ñöôïc. Sau ñoù laïi gieát heát taát caû caùc phu xe ñi cuøng, tieàn
baïc raéc khaép nôi laøm nhö hai boïn tranh nhau tieàn baïc gieát nhau vaäy. Coù theá boïn
hung nhaân quay laïi môùi khoûi nghi.
Tröông Voâ Kî trong loøng kinh haõi, chæ thaáy Töø Ñaït maët toû veû baát nhaãn, Ñaëng Duõ hôi
coù veû xaáu hoå, Thanh Hoøa noùi veû maët ñaéc yù döông döông, chæ moät Chu Nguyeân Chöông
bình thaûn laøm nhö khoâng coù gì xaûy ra caû. Tröông Voâ Kî nghó thaàm: “Boïn naøy ra tay
ñoäc aùc thaät, thaät laø nhöõng tay gheâ gôùm”. Chaøng beøn noùi:
- Keá ñoù cuûa Chu ñaïi ca tuy hay thaät, nhöng töø nay veà sau, chuùng ta khoâng neân laïm
saùt ngöôøi voâ toäi.
Ñaây laø huaán duï cuûa giaùo chuû, boïn Chu Nguyeân Chöông nhaát teà ñöùng leân, khom löng
noùi:
- Caån toân giaùo chuû leänh chæ.
Veà sau Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït, Ñaëng Duõ, Thang Hoøa haønh quaân giao chieán, quaû
nhieân tuaân theo leänh cuûa Tröông Voâ Kî, khoâng daùm gieát ngöôøi böøa baõi, khieán cho daân
taâm qui thuaän, laøm neân ñaïi nghieäp moät ñôøi.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Baûy vò cuûa Chu ñaïi ca thaùm thính ñöôïc tin töùc cao thuû caùc phaùi Thieáu Laâm, Voõ
Ñöông, coâng naøy thaät khoâng nhoû. Ñôïi saép ñaët xong vieäc khaùng Nguyeân khôûi nghóa
roài, chuùng ta seõ ñi Ñaïi Ñoâ moät chuyeán ñeå cöùu caùc ngöôøi ñoù ra.
Chaøng baøn coâng vieäc chung xong, laïi cuøng boïn Töø Ñaït noùi chuyeän rieâng, ñeán vieäc naêm
xöa aên troäm boø cuûa Tröông vieân ngoaïi, caû boïn cuøng cöôøi ha haû.
http://hello.to/kimdung 1054
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Ñeâm hoâm ñoù, Tröông Voâ Kî taäp hoïp taát caû giaùo chuùng, ñoát löûa thaép höông, tuyeân caùo
caùc nôi ñeàu cuøng noåi daäy, chung söùc khaùng laïi Nguyeân trieàu, caùc loä giaùo chuùng phaûi ñôõ
ñaàn nhau, khieán cho quaân Nguyeân phaûi ñoân ñaùo boân ba vieäc lôùn aét seõ thaønh.
Sau ñoù ñònh ra phöông saùch, giaùo chuû Tröông Voâ Kî cuøng Quang Minh taû söù Döông
Tieâu, Thanh Döïc Böùc Vöông Vi Nhaát Tieáu chaáp chöôûng toång ñaøn laøm toång soaùi cho
toaøn giaùo.
Baïch Mi Öng Vöông AÂn Thieân Chính chæ huy giaùo chuùng trong Thieân Öng Kyø khôûi söï
taïi Giang Nam.
Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït, Thang Hoøa, Ñaëng Duõ, Hoa Vaân, Ngoâ Löông, Ngoâ Trinh
cuøng vôùi nhaân maõ cuûa Thöôøng Ngoä Xuaân cuøng Toân Ñöùc Nhai taïi Haøo Chaâu, Hoaøi Baéc
khôûi binh.
Boá ñaïi hoøa thöôïng Thuyeát Baát Ñaéc taát laõnh Haøn Sôn Ñoàng, Löu Phuùc Thoâng, Ñoã Toân
Ñaïo, La Vaên Toá, Thònh Vaên UÙc, Vöông Hieån Trung, Haøn Hieäu Nhi khôûi binh taïi Dónh
Chaâu, Haø Nam.
Baønh Oaùnh Ngoïc taát laõnh Töø Thoï Huy, Traâu Phoå Vöôïng, Minh Nguõ khôûi söï taïi caùc
chaâu Caùm, Nhieâu, Vieân, Tín vuøng Giang Taây.
Thieát Quan ñaïo nhaân taát laõnh Boá Tam Vöông, Maïnh Haûi Maõ taïi caùc vuøng Töông, Sôû,
Kinh Töông khôûi binh.
Chu Ñieân taát laõnh Chi Ma Lyù, Trieäu Quaân Duïng taïi Töø, Tuù, Phong, Baùi khôûi söï.
Laõnh Thieâm cuøng caùc giaùo chuùng mieàn Taây Vöïc, ngaên chaën vaø chia caét caùc ñoäi quaân
tieáp vieän cuûa Moâng Coå töø Taây Vöïc ñeán Trung Nguyeân.
Nguõ Haønh Kyø thuoäc veà quyeàn ñieàu khieån cuûa toång ñaøn, nôi naøo gaëp nguy thì tôùi ñoù
cöùu vieän.
Phöông saùch xeáp ñaët ñoù, möôøi phaàn ñeán chín laø do Döông Tieâu vaø Baønh Oaùnh Ngoïc
ñöa ra. Tröông Voâ Kî coâng boá ra roài, giaùo chuùng reo hoø vang ñoäng. Tröông Voâ Kî noùi:
- Chæ döïa vaøo söùc cuûa moät mình baûn giaùo maø thoâi, khoù maø coù theå lay chuyeån ñöôïc cô
nghieäp ñaõ coù haøng traêm naêm cuûa Nguyeân trieàu. Do ñoù caàn phaûi lieân laïc vôùi anh
huøng haøo kieät trong thieân haï, chung söùc lo toan môùi mong thaønh coâng ñöôïc. Hieän
nay caùc nhaân vaät ñaàu naõo cuûa voõ laâm Trung Nguyeân ñeàu bò trieàu ñình baét giöõ caû,
toång ñaøn phaûi tìm caùch cöùu ra tröôùc. Ngaøy mai caùc anh em reõ ñi ra khaép nôi, gaëp cô
hoäi thì cöù vieäc gieát quaân Thaùt töû, toång ñaøn laäp töùc ñi Ñaïi Ñoâ cöùu ngöôøi tröôùc. Hoâm
nay taát caû anh em vui say moät chuyeán, sau naøy khoâng bieát ñeán bao giôø môùi gaëp laïi
nhau. Caùc anh em caàn laáy nghóa khí laøm troïng, ñaïi söï tröôùc heát, quyeát khoâng neân
tranh quyeàn ñoaït lôïi, taøn saùt laãn nhau, neáu nhö coù ai giôû troø baát nghóa, toång ñaøn
quyeát khoâng tha thöù.
Moïi ngöôøi ñeàu leân tieáng ñaùp öùng:http://hello.to/kimdung 1055
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Leänh chæ cuûa giaùo chuû quyeát khoâng daùm vi phaïm.
Tieáng la où vang caû sôn coác. Moïi ngöôøi laäp töùc trích huyeát aên theà, ñoát höông laøm chöùng,
thaø cheát khoâng phuï ñaïi nghóa. Ñeâm hoâm ñoù traêng saùng vaèng vaëc, caùc loä giaùo chuùng
ngoài caû döôùi ñaát, caùc giaùo chuùng chaáp söï toång ñaøn ñem baùnh nhaân chay ra chia cho
moïi ngöôøi. Ai naáy thaáy baùnh troøn nhö maët traêng neân goïi laø baùnh Trung Thu. Veà sau
ngöôøi ta truyeàn tuïng ngöôøi Trung Hoa aên baùnh Trung Thu ñeå theà gieát quaân Moâng Coå
chính laø töø ñaïi hoäi cuûa Minh giaùo maø ra.
Tröông Voâ Kî laïi tuyeân boá tieáp:
- Baûn giaùo töø ñôøi tröôùc truyeàn ñeán nay, khoâng aên thòt, khoâng uoáng röôïu. Theá nhöng
hieän nay ñaâu ñaâu cuõng tai öông thaønh thöû gaëp gì aên naáy. Huoáng chi coâng vieäc lôùn
haøng ñaàu cuûa anh em ta laø khu tröø Thaùt töû, neáu khoâng aên thòt caù tinh thaàn khoâng ñuû
maïnh, khoù coù ñuû söùc chieán ñaáu. Töø nay trôû ñi, baõi boû qui luaät khoâng aên thòt, khoâng
uoáng röôïu trong baûn giaùo. Chuùng ta laäp thaân xöû theá laáy ñaïi tieát laøm troïng, aåm thöïc
caám kî chæ laø thöù yeáu.
Cuõng töø ñoù baùnh Trung Thu giaùo chuùng Minh giaùo coù laøm nhaân thòt.
Saùng sôùm hoâm sau, caùc loä giaùo chuùng caùo bieät Tröông Voâ Kî. Ai naáy tuy ñeàu laø haøo
kieät khaúng khaùi, nhöng nghó ñeán mai naøy chieán ñaáu nôi nôi, bieát ai coøn ai maát, ñaïi söï
neáu nhö thaønh, ngöôøi coù maët hoâm nay taïi ñaïi hoäi Hoà Ñieäp Coác e raèng coøn soáng chöa
ñaày moät nöûa, neân khoâng khoûi quyeán luyeán khi chia tay. Luùc ñoù tröôùc Hoà Ñieäp Coác
thaùnh hoûa boác leân cao, ñoät nhieân ai ñoù lôùn tieáng haùt:
Thieâu ñoát thaân taøn ta,
Hoûa thaùnh boác böøng böøng.
Khi soáng coù gì vui,
Thì cheát coù gì khoå?
Laäp töùc taát caû ñeàu haùt theo phuï hoïa:
Thieâu ñoát thaân taøn ta,
Hoûa thaùnh boác böøng böøng.
Khi soáng coù gì vui,
Thì cheát coù gì khoå?
Nguyeän haønh thieän tröø aùc,
Coát sao cho quang minh.
Bao hæ laïc bi saàu,
Cuõng ñeàu thaønh caùt buïi.
Thöông thay cho con ngöôøi,


http://hello.to/kimdung 1056
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


Lo buoàn sao laém vaäy.
Thöông thay cho con ngöôøi,
Lo buoàn sao laém vaäy.
Nhöõng caâu: “Thöông thay cho con ngöôøi, Lo buoàn sao laém vaäy. Thöông thay cho con
ngöôøi, Lo buoàn sao laém vaäy.” vang ñoäng caû Hoà Ñieäp Coác. Quaàn haøo ai naáy aùo maëc
traéng tinh, ñi tôùi tröôùc maët Tröông Voâ Kî khom löng haønh leã, ngöûng ñaàu huøng duõng maø
ñi, khoâng quay ñaàu nhìn laïi. Tröông Voâ Kî nghó ñeán bao nhieâu duõng só theá naøy, trong
voøng moät hai chuïc naêm maùu seõ thaám ñaày moät giaûi Trung Nguyeân, nhòn khoâng noåi nöôùc
maét röng röng.
Tieáng haùt xa daàn, traùng só ly taùn, Hoà Ñieäp Coác maáy hoâm qua oàn aøo naùo nhieät nay trôû
laïi vaéng laëng nhö xöa, chæ coøn laïi Vi Nhaát Tieáu, Döông Tieâu, Chu Nguyeân Chöông vaø
vaøi ngöôøi khaùc. Tröông Voâ Kî hoûi kyõ chuøa Vaïn An toïa laïc choã naøo, hình daùng boïn
ngöôøi hung döõ kia ra sao roài noùi:
- Chu ñaïi ca, ôû moät giaûi Haøo Töù naøy ñang ñaïi loaïn, khoâng neân ñeã lôõ cô hoäi khôûi söï.
Caùc vò khoâng caàn phaûi ñi theo toâi leân Ñaïi Ñoâ laøm gì, thoâi mình töø bieät nôi ñaây.
Chu Nguyeân Chöông, Töø Ñaït, Thöôøng Ngoä Xuaân caû boïn cuøng noùi:
- Xin chuùc giaùo chuû maõ ñaùo thaønh coâng, boïn thuoäc haï chôø ñoùn tin möøng.
Laäp töùc baùi bieät Tröông Voâ Kî, ra khoûi thung luõng lo vieäc khôûi nghóa.
Tröông Voâ Kî noùi:
- Boïn mình cuõng ñi thoâi. Tieåu Sieâu, coâ coù mang xích, ñi laïi khoâng tieän, ôû laïi ñaây ñôïi
toâi nheù.
Tieåu Sieâu raàu ró vaâng lôøi, nhöng khi ñöa tieãn, ñöa ñeán ba daëm roài laïi theâm ba daëm nöõa,
vaãn khoâng chòu chia tay. Tröông Voâ Kî noùi:
- Tieåu Sieâu, coâ caøng ñöa caøng xa, coi chöøng luùc veà laïc ñöôøng ñoù.
Tieåu Sieâu hoûi laïi:
- Tröông coâng töû leân Ñaïi Ñoâ lieäu coù gaëp Trieäu coâ nöông chaêng?
Tröông Voâ Kî ñaùp:
- Khoâng chöøng seõ gaëp ñoù.
Tieåu Sieâu noùi:
- Neáu coâng töû gaëp coâ aáy, coù theå nhôø coâ aáy giuùp em moät vieäc ñöôïc khoâng?
Tröông Voâ Kî laï luøng hoûi:
- Coâ coù chuyeän gì muoán nhôø?
Tieåu Sieâu nhuùn vai moät caùi, ñaùp:


http://hello.to/kimdung 1057
YÛ Thieân Ñoà Long Kyù - Taùc giaû: Kim Dung Dòch giaû: Nguyeãn Duy Chính


- Coâng töû möôïn YÛ Thieân kieám chaët caùi daây xích naøy, chöù khoâng caû ñôøi em seõ khoâng
ñöôïc töï do nöõa.
Tröông Voâ Kî thaáy coâ gaùi thaàn saéc uû ruõ thaät ñaùng thöông, trong loøng khoâng nôõ, lieàn
noùi:
- Chæ sôï coâ ta khoâng cho möôïn ñaâu, nhaát laø laïi möôïn kieám ñem veà taän ñaây.
Tieåu Sieâu noùi:
- Theá thì... theá thì, coâng töû ñöa em ñeán tröôùc maët coâ aáy, nhoø coâ ta duøng kieám chaët
moät nhaùt, coù phaûi hôn khoâng?
Tröông Voâ Kî cöôøi noùi:
- Noùi qua noùi laïi, chaúng qua coâ muoán theo toâi leân Ñaïi Ñoâ chöù gì? Döông taû söù, oâng
xem coù ñem coâ ta theo ñöôïc khoâng?
Döông Tieâu bieát Tröông Voâ Kî ñaõ noùi theá laø ñaõ coù yù cho coâ ta theo neân noùi:
- Caùi ñoù cuõng khoâng sao, vieäc traø nöôùc aùo quaàn ñaõ coù coâ naøy lo, chæ coù ñieàu daây xích
leng keng sôï ngöôøi ta chuù yù. Ñaõ theá coâ ta giaû vôø bò beänh, chæ ngoài treân xe, bình thôøi
ñöøng ra ngoaøi laøm gì.
Tieåu Sieâu möøng laém voäi noùi:
- Ña taï coâng töû, ña taï Döông taû söù.
Coâ quay qua nhìn Vi Nhaát Tieáu noùi theâm:
- Ña taï Vi phaùp vöông.
Vi Nhaát Tieáu cöôøi:
- Sao coâ laïi caûm ôn toâi laø sao? Coâ coi chöøng toâi maø beänh trôû laïi laø huùt maùu coâ ñoù.
Noùi xong nhe hai haøm raêng traéng nhôûn, giaû vôø laøm döõ. Tieåu Sieâu bieát y chæ ñuøa, nhöng
cuõng khoâng khoûi sôï haõi noùi:
- OÂng... oâng ñöøng doïa toâi.
http://hello.to/kimdung 1058

Top Download

Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản