Yếu tố tâm lý trong nhiếp ảnh nghệ thuật

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
198
lượt xem
119
download

Yếu tố tâm lý trong nhiếp ảnh nghệ thuật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ða số người chụp ảnh cho rằng, muốn có ảnh đẹp ta cần phải có những máy ảnh và những “ống kính đắc tiền. Ít có ai nghĩ rằng não bộ đóng một vai trò rất quan trọng trong nhiếp ảnh nghệ thuật. Ðồng ý rằng máy ảnh đắc tiền và những ống kính có khẩu độ lớn sẽ cho ta những hình đẹp về kỹ thuật. Những máy ảnh SLR thuộc loại chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp thường giúp ta chụp được những tấm ảnh trong những điều kiện ánh sáng khó khăn mà hình không bị những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Yếu tố tâm lý trong nhiếp ảnh nghệ thuật

  1. Y u t tâm lý trong nhi p nh ngh thu t Ða s ngư i ch p nh cho r ng, mu n có nh p ta c n ph i có nh ng máy nh và nh ng “ ng kính c ti n. Ít có ai nghĩ r ng não b óng m t vai trò r t quan tr ng trong nhi p nh ngh thu t. Ð ng ý r ng máy nh c ti n và nh ng ng kính có kh u l n s cho ta nh ng hình pv k thu t. Nh ng máy nh SLR thu c lo i chuyên nghi p hay bán chuyên
  2. nghi p thư ng giúp ta ch p ư c nh ng t m nh trong nh ng i u ki n ánh sáng khó khăn mà hình không b nh ng óm ch m (noise) nhi u. Ngoài ra nhu li u trong máy s cho ra nh ng t m hình mà vùng sáng và vùng t i không b chênh l ch nhi u (good dynamic range). ng kính có kh u l n s làm cho hình m và ch th rõ n i b c lên. Kh u l n làm cho nh ng vùng m (bokeh) nhìn r t p m t so v i nh ng ng kính r v i kh u nh hơn. Tuy nhiên n m v ng v k thu t ch giúp cho ta có m t t m hình rõ và màu s c p nhưng r t ti c là nó không giúp cho ta có ư c nh ng t m hình ngh thu t. K thu t ch p nh, cách ch nh máy nh và ch n óng kính cho thích h p v i i u ki n ch p hình ch là nh ng viên g ch nh xây d ng n n t ng c a lâu ài ngh thu t. Trư c khi xây c t lâu ài, ta r t c n n n t ng ó. Thí d n u ta không th u hi u ư c cách óng m kh u i u ch nh m trư c và sau ch th (depth of field, DOF) thì cái “ ng kính” $5,000 s cho ra nh ng hình không khác gì cái ng kính r ti n (kit lens). Ta t n công s c vác cái ng kính n ng c ng k nh trèo non l i su i, v nhà au lưng m y ngày chưa h t mà hình thì không khác gì cái máy nh c a ngư i i k bên. N u ta không bi t ch n ng kính ch p chân dung thì ta s có nhi u t m hình u to mà ngư i thì ... teo (khi dùng ng kính wide angle)! Khi hoàn t t ki n th c v k thu t xong r i thì ta m i b t u xây d ng công trình ngh thu t ư c. Ngh thu t và não b liên quan v i nhau nhu th nào? Não b óng m t vài trò h t s c quan tr ng trong nhi p nh ngh thu t. N u không có não b thì s không có ngh thu t. Não b là b ph n quan tr ng giúp con ngư i sáng tác ngh thu t và thư ng th c ngh thu t. Não b là nơi tích tr
  3. nh ng kinh nghi m trong cu c s ng. Nh ng kinh nghi m tình c m u i c a con ngư i d ng hình nh. Nh ng ư c mơ c a ta cũng d ng hình nh. Trư c khi bi t nói, a bé quan sát nét m t c a m nó. Nó vui bu n theo nét m t c a ngư i m . Th t v y, nghiên c u cho th y h u h t tr sơ sinh b c n th , t m nhìn c a chúng ch v a quan sát m t ngư i m . Khi l n lên thì m t d n d n tr l i bình thư ng. Hình nh là ngôn ng sơ c p và u tiên c a loài ngư i dùng c m nh n và truy n t tình c m. Hình nh có tác ng sâu s c và tr c ti p lên tình c m con ngư i. Ngôn ng có th dùng nói d i hay nói bóng nói gió ư c, nhưng hình nh thì không. Hình nh r t trung th c và có kh năng tr c ti p i sâu vào lòng ngư i. Hình ngh thu t ph n nh m t cách thâu g n cái nhìn cu c s ng c a nhi p nh gia. Khi ngư i chiêm ngư ng hình c m nh n giá tr tình c m c a hình, thì ngư i ó và nhi p nh gia nói chuy n v i nhau cùng m t ngôn ng vô l i. B n có bi t không, phong cách ch p hình (style) c a b n và s thích nhìn hình c a b n tùy thu c vào r t nhi u y u t ư c lưu tr trong não b c a b n ngay t lúc b n còn bé. Nh ng y u t ó là giáo d c, văn hóa và môi trư ng s ng. Khi c p n hình ngh thu t thì ta ph i nói n ánh sáng. Ánh sáng não b là s nh n th c. Ta không có m t t m hình p khi ta không nh n th c ư c v p chung quanh ta. Nh n th c v p, nói v tâm lý, không ph i là m t chuy n d làm. Khi ta lo âu, khi ta nh ng phi n toái c a cu c s ng chi m l y tâm h n ta thì ánh sáng ý th c b t i d n. Ta có th lái xe i d c b bi n, trư c m t ta là c nh hoàng hôn th t p, nhưng vì tâm ta quá b n r n lo nghĩ v nh ng công vi c căng th ng trong s nên ta ch th y có con ư ng trư c m t mà không ý n c nh p. Vì th vi c làm
  4. trư c tiên khi ta mu n bư c vào ngư ng c a ngh thu t c a nhi p nh là ta ph i th c t p buôn b lo âu và th p sáng ng n èn ý th c trong tâm ta. Ta ý th c nh ng di n bi n chung quanh ta càng nhi u thì s nh y c m trư c v p càng tăng theo. Ánh sáng là n cư i c a n th n ngh thu t. Khi không có n cư i c a nàng chi u c thì ta s không có hình ch p. Ánh sáng còn là tâm h n c a b c nh ngh thu t. M i lo i ánh sáng di n t m t tâm tr ng khác nhau. Ánh sáng t sau t i (back light) di n t m t tâm tr ng huy n bí, v i nh ng vùng trong bóng t i g i lên tư ng tư ng c a ngư i xem hình. Ánh sáng nghiên chi u xéo là lo i ánh sáng p nh t trong nhi p nh vì nó làm n i lên nh ng ư ng nét c a ch th . N u bi t dùng úng cách thì ta có th nh n m nh nh ng ư ng nét p ( i m m nh) trong vùng sáng và gi u nh ng nét ta không thích ( i m y u) trong vùng ít sáng. Ánh sáng nghiên v màu xanh c a bu i trưa nói lên s nh nhàng trong sáng. Ánh sáng nghiên v màu vàng c a hoàng hôn di n t nh ng tình c m n ng nàn, m u i và ti c r . Trình bày ch th trong b c hình là m t ngh thu t cá nhân òi h i s k t h p hài hòa gi a lý trí và tình c m. Ngư i nghiên v lý trí nhi u quá s c u t o b c hình qua nh ng ư ng nét th ng hàng, b i c nh c c kỳ ơn gi n và hay ch n màu s c tương ph n. Ngư c l i ngư i nghiên v tình c m thì s c u t o b c hình qua nh ng ư ng cong và nhi u màu s c. B i c nh b c hình thì c u kỳ và ph c t p. Nh ng b c hình ch p 2 thái c c tâm lý này có th gây n tư ng nhưng khó t o ư c m t c m giác hài hòa trong tâm h n ngư i xem. Hình ngh thu t òi h i s cân i c a 2 y u t k trên. B c hình ngh thu t thư ng di n t tâm tr ng và s thích ngư i ch p. N u
  5. tâm h n ph c t p và mâu thu n thì b c nh, s n ph m c a tâm h n, khó mà ư c hài hòa. Vì th mu n có hình ngh thu t thì ta ph i t p cho tâm ta t nh l ng. Chính s t nh l ng ó s giúp ta có c p m t ngh thu t. Hôn nhân giũa lý trí và tình c m s cho ra i nh ng a con có tên là sáng t o. nh không th g i là ngh thu t n u không có s sáng t o trong ó. Sáng t o là s thay i không ng ng, nhưng mà thay i trong s hài hòa. Sáng t o i ngh ch v i lo âu. Ngư i lo âu không thích có s thay i. Khi ta ch p hình v i tâm tr ng lo âu ngư i khác phê bình x u thì hình ta s b óng khung trong khuôn kh c a ư c nh. Ta khó mà t o ư c s ng c nhiên thích thú ngư i xem. Khi nói n ngh thu t thì ph i nói ns phóng khoáng t do. Ngư i am mê ngh thu t không e ng i c i b nh ng gì ã ư c ch p nh n và t tìm cho mình m t hư ng i m i l . S k t h p c a ánh sáng v i v t th s cho ta vô s b c hình có ti m năng ngh thu t. Cái h n ch c a ta là ta có hi n di n lúc ó và có kh năng nh n ra nh ng kho ng không gian và th i gian có kh năng t o ra hình ngh thu t hay không. Nói tóm l i máy nh và ng kính c ti n ch t o cho ta nh ng phương ti n thu n l i ch p nh ng t m hình ngh thu t. Ch y u là c p m t và tâm h n c a ngư i ng sau máy nh m i có th t o ư c hình ngh thu t. Nói m t cách khác, kh năng nhìn cái m i l trong s t m thư ng c a i s ng hàng ngày m i giúp ta có ư c m t t m hình ngh thu t. Ngư i am mê ngh thu t bi t ph i h p ánh sáng nh n th c v i ánh sáng bên ngoài. S ph i h p c a 2 lo i ánh sáng này có ti m năng cho ta nh ng t m hình ngh thu t vô giá. Giá tr ngh thu t c a nh là không ghi nh n l i v t th mà dùng v t th và ánh sáng di n t tâm hôn say mê c a ngư i
  6. ch ng ki n th m m trong m t giây phút ng n ng i. V i tác ph m ngh thu t, nhi p nh gia ngh sĩ có ư c mơ s ng l i trong cái vĩnh c u c a chân, thi n và m .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản