Thư viện Chính trị học

Chính trị học hay khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị. Đề mục chính trị học này tập hợp các bài giảng chính trị học, tài liệu chính trị học đặc sắc, giáo trình chính trị học phổ dụng và đề thi chính trị học được cập nhật thường xuyên. Trong đó các tài liệu của ngành chính trị học tiêu biểu như: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học... Tại đây, các bạn có thể tham khảo các tài liệu hay về chính trị học đồng thời cho phép người xem tải các tài liệu về chính trị học hay về để phục vụ việc nghiên cứu, học tập của mình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 1590 kết quả
 • Tài liệu "chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn ở cơ sở" gồm 6 chuyên đề, trong đó có 3 chuyên đề lý luận chính trị chung và 3 chuyên đề về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được định hướng dùng cho các lớp bồi dưỡng Chuyên đề do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện và các đảng bộ cơ sở thực hiện.

   voducanh22 12-07-2017 3 1   Download

 • Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta xét về cơ cấu bao gồm: Đảng CSVN, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội hoạt động theo một cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản, quản lý của nhà nước nhằm thực hiện quyền lực của nhân dân và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia quyền lực chính trị, nhằm xây dựng mục tiêu dân giàu, ...

   ngoclan123200 28-06-2017 4 2   Download

 • Nền kinh tế tri thức: là nền kinh tế chủ yếu dựa vào tri thức, trên cơ sở phát triển khoa học và công nghệ cao. Đồng thời nó cũng là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và giữ vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống.

   vnmoneytalk 21-06-2017 5 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Điều chỉnh kinh tế, công bằng và hỗ trợ người lao động, kinh tế chính trị của cải cách - Công bằng và hỗ trợ người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen30 02-06-2017 8 4   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Dân chủ kinh tế thị trường và phát triển - Từ góc nhìn châu Á" trình bày các nội dung: Dân chủ và kinh tế thị trường - Hai bánh của mộ cổ xe ngựa, dân chủ và công bằng xã hội, thiết chế chính trị, dân chủ và phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen30 02-06-2017 13 5   Download

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng giúp sinh viên hiểu được đối tượng môn học, mục đích, yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của môn học, phương pháp nghiên cứu, học tập và ý nghĩa khoa học và thực tiễn của môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

   vietgba3 15-05-2017 5 3   Download

 • Qua quá tình học tập, nghiên cứu và quán triệt các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), đặc biệt là Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

   lenguyen1805 21-04-2017 157 27   Download

 • Bài thu hoạch: Kết quả học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XII của Đảng với các nội dung: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, tổ chức thực hiện.

   khanh09092015 12-04-2017 16 3   Download

 • Bài viết bước đầu phân tích những quan điểm về dân trong tư tưởng chính trị của Ngô Thì Nhậm nhằm tạo ra một hướng tiếp cận mới cho việc nghiên cứu tư tưởng chính trị của ông. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   nguyenthilamha 09-04-2017 8 5   Download

 • Bài viết trình bày khái quát một số kết quả đã đạt được sau 10 năm đưa Nghị quyết vào cuộc sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời đề xuất một số vấn đề góp phần giữ vững định hướng, mục tiêu và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.

   nguyenthilamha 09-04-2017 7 4   Download

Đồng bộ tài khoản