Tài liệu Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh hiện đang là một trong những ngành có nhu cầu rất cao và cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp là rất lớn. Quản trị kinh doanh giúp bạn khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp. Quản trị kinh doanh đa dạng các mảng kiến thức như: Quản trị nhân sự, quản trị kinh doanh tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị dịch vụ, quản trị du lịch, quản trị kinh doanh quốc tế, quản trị truyền thông...Nhằm giúp các bạn sinh viên, giảng viên, người đi làm có nguồn tài liệu phong phú, chất lượng hỗ trợ việc học tập nghiên cứu về Quản trị kinh doanh TaiLieu.VN đã tổng hợp nhiều tài liệu, sách, ebook, bài giảng, đề thi chuyên ngành Quản trị kinh doanh chọn lọc để các bạn tham khảo.
  • Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP - Phí Anh Tuấn

   Bài giảng Hệ thống hoạch định khai thác nguồn tài nguyên doanh nghiệp ERP trình bày tóm tắt lịch sử ERP, ERP hệ thống thông tin tích hợp cho quản trị doanh nghiệp, ERP các quy trình xử lý nghiệp vụ, tích hợp thông tin cho bài toán kế toán.

   pdf 157p wide_12 30-07-2014 5 1

  • Chuyên đề 1: Tổng quan quản trị nguồn nhân lực - Nguyễn Thanh Hội

   Chuyên đề 1: Tổng quan quản trị nguồn nhân lực trình bày về các yếu tố một doanh nghiệp cần trong đó con người đóng vai trò quan trọng nhất trong doanh nghiệp, khái niệm nguồn nhân lực, vai trò của quản trị nguồn nhân lực.

   pdf 33p wide_12 30-07-2014 6 1

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp thương mại trình bày khái niệm và vai trò của đãi ngộ nhân sự, các hình thức đãi ngộ nhân sự, tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự.

   pdf 15p lamquangngoc2012 29-07-2014 4 0

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Đào tạo và phát triển nhân sự có nội dung trình bày tấm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự, các hình thức đào tạo và phát triển nhân sự, các nội dung đào tạo và phát triển nhân sự và các nội dung khác.

   pdf 43p lamquangngoc2012 29-07-2014 5 0

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Bố trí và sử dụng nhân sự trình bày nguyên tắc bố trí và quản trị nhân sự, nội dung bố trí sử dụng nhân sự, bố trí nhân sự theo nhóm.

   pdf 45p lamquangngoc2012 29-07-2014 3 0

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Tuyển dụng nhân sự trình bày khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự, các nguồn tuyển dụng nhân sự, các bước tuyển dụng nhân sự.

   pdf 31p lamquangngoc2012 29-07-2014 6 0

  • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - TS. Lê Quân

   Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Khái luận về quản trị nguồn nhân lực trình bày khái niệm và vai trò của quản trị nhân lực, những nội dung của quản trị nhân lực, các học thuyết quản trị nhân lực, một số chức danh quản trị nhân lực.

   pdf 19p lamquangngoc2012 29-07-2014 4 0

  • Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Chương 2: Quản trị doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường

   Chương 2 Quản trị doanh nghiệp thương mại trong cơ chế thị trường thuộc bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại nhằm giúp sinh viên nắm bắt được các lý luận khoa học về việc tổ chức, vận hành một doanh nghiệp thương mại, các nội dung quản trị của DNTM, kỹ năng: Hiểu và thực hành các kỹ năng của nhà quản trị: kỹ năng hoạch định, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng tổ chức, kỹ năng lãnh đạo nhóm…

   pdf 31p wide_12 29-07-2014 13 0

  • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 9 - ThS. Phan Quốc Tuấn

   Kết thúc chương 9 Quản lý sự thay đổi tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức nhằm giúp sinh viên nhận dạng những áp lực thúc đẩy sự thay đổi của tổ chức, giải thích được quá trình thay đổi có kế hoạch, mô tả các mô hình thay đổi tổ chức, chỉ ra các biện pháp khắc phục cản trở sự thay đổi của tổ chức.

   pdf 11p wide_12 29-07-2014 3 0

  • Bài giảng Hành vi tổ chức: Chương 8 - ThS. Phan Quốc Tuấn

   Mục tiêu trình bày trong chương 8 Văn hóa tổ chức thuộc bài giảng Hành vi tổ chức định nghĩa văn hóa tổ chức, nhận dạng những đặc tính văn hóa tổ chức, các tạo lập và duy trì văn hóa tổ chức, văn hóa dưới góc độ dưới bên ngoài.

   pdf 15p wide_12 29-07-2014 3 0

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản