Tài liệu Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
  • TCVN 4118-85

   TCVN 4118-85 quy định các yêu cầu kỹ thuật khi thiết kế mới và thiết kế sữa chữa các hệ thống kênh tưới.

   pdf 83p mynhanvole91 16-07-2014 2 0

  • TCVN 4054 : 2005 - Đường ô tô-yêu cầu thiết kế

   Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường ô tô. Các đường chuyên dụng như: đường cao tốc, đường đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp và các loại đường khác được thiết kế theo các tiêu chuẩn ngành. Có thể áp dụng các cấp đường thích hợp trong tiêu chuẩn này khi thiết kế đường giao thông nông thôn.

   doc 64p nhilaivung 30-06-2014 2 1

  • Danh mục các tài liệu, hồ sơ chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - TS. Nguyễn Lệ Nhung

   Danh mục các tài liệu, hồ sơ chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 của TS. Nguyễn Lệ Nhung, trình bày về các tài liệu chính sách chất lượng, sổ tay chất lượng, sáu thủ tục cơ bản chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và hồ sơ chất lượng tối thiểu theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   ppt 10p lenhungvn 28-06-2014 9 3

  • Bài giảng Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản theo ISO 9001:2008 trong dịch vụ hành chính - TS. Nguyễn Lệ Nhung

   Bài giảng "Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản theo ISO 9001:2008 trong dịch vụ hành chính" trình bày các nội dung sau: yêu cầu chung của HTQLCL theo ISO 9001:2008, các tài liệu và cấu trúc của hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2008 trong dịch vụ hành chính, lập văn bản hệ thống dữ liệu, hướng dẫn cách xây dựng các văn bản trong HTQLCL theo ISO 9001:2008.

   ppt 27p lenhungvn 28-06-2014 10 4

  • Bài giảng ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng - TS. Nguyễn Lệ Nhung

   Bài giảng "ÁP dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001: 2008 vào công tác hành chính văn phòng" trình bày các nội dung sau: tổng quan về ISO 9000, các bước tiến hành áp dụng ISO 9001:2008, áp dụng ISO 9001:2008 vào công tác hành chính văn phòng.

   ppt 47p lenhungvn 28-06-2014 9 5

  • Bài giảng Lịch sử ISO 9001:2008 - TS. Nguyễn Lệ Nhung

   Bài giảng "Lịch sử ISO 9001:2008" trình bày nội dung về ISO 9001:2008 và quá trình hình thành tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Mời các bạn cùng tham khảo và nắm nội dung cần thiết mà tài liệu này cung cấp.

   ppt 11p lenhungvn 28-06-2014 4 1

  • Bài giảng Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008 - TS. Nguyễn Lệ Nhung

   Bài giảng Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2008" trình bày về ISO là gì?, lịch sử về ISO, cơ cấu hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong dịch vụ hành chính,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức cần thiết trong tài liệu này.

   ppt 38p lenhungvn 28-06-2014 2 2

  • 10TCN 915:2006

   10 Tiêu chuẩn ngành: Hồ tiêu - qui trình kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch (Piper nigrum L.)

   pdf 11p iasvn_org123 26-06-2014 2 1

  • Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển - Bộ NN & PTNT

   Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đê biển (Ban hành theo Quyết định số 1613/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/ 7/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Tiêu chuẩn kỹ thuật này quy định về các tiêu chí, chỉ số kỹ thuật và các yêu cầu khi thiết kế, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng thuộc Chương trình củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2006 đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam và Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 27 tháng 5 năm 2009 đối với các tỉnh ven biển từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang.

   pdf 50p tuoihaimuoi32 19-06-2014 10 2

  • TCXDVN 364:2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình

   TCXDVN 364:2006 “Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong Trắc địa công trình” do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 04 ngày 28 tháng 02 năm 2006.

   doc 42p doanvatly79 18-06-2014 5 1

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản