Tài liệu Tiêu chuẩn - Quy chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
  • QCVN 06: 2009/BTNMT

   QCVN 06: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   doc 7p nguyenvantyenv 26-08-2014 17 2

  • QCVN 19: 2009/BTNMT

   QCVN 19: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   doc 7p nguyenvantyenv 26-08-2014 16 2

  • QCVN 23: 2009/BTNMT

   QCVN 23: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   doc 8p nguyenvantyenv 26-08-2014 18 2

  • QCVN 22: 2009/BTNMT

   QCVN 22: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   doc 8p nguyenvantyenv 26-08-2014 16 2

  • QCVN 21: 2009/BTNMT

   QCVN 21: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   doc 7p nguyenvantyenv 26-08-2014 17 2

  • QUVN 20: 2009/BTNMT

   QUVN 20: 2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong quy chuẩn này.

   doc 7p nguyenvantyenv 26-08-2014 19 2

  • TCVN 6178:1996

   TCVN 6178:1996 quy định phân tích chất lượng nước, phân tích amoni trong nước, thông số chất lượng nước, tiêu chuẩn chất lượng nước.

   doc 6p bomtvc 24-08-2014 19 2

  • Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater

   The procedures described in these standards are intended for the examination of waters of a wide range of quality, including water suitable for domestic or industrial supplies, surface water, ground water, cooling or circulating water, boiler water, boiler feed water, treated and untreated municipal or industrial wastewater, and saline water. The unity of the fields of water supply, receiving water quality, and wastewater treatment and disposal is recognized by presenting methods of analysis for each constituent in a single section for all types of waters.

   pdf 541p bomtvc 20-08-2014 17 2

  • TCVN 5255 : 2009

   TCVN 5255 : 2009 về chất lượng đất - phương pháp xác định hàm lượng Nitơ dễ tiêu do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC190 Chất lượng đất biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ khoa học và Công nghệ công bố.

   doc 4p bomtvc 20-08-2014 23 2

  • TCVN 4621: 2009

   TCVN 4621 : 2009 về chất lượng đất - phương pháp xác định tổng số bazơ trao đổi do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học vá Công nghệ công bố.

   doc 2p bomtvc 20-08-2014 67 54

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản