Thư viện Tiêu chuẩn - Qui chuẩn

Tiêu chuẩn - Qui chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường và các đối tượng khác trong hoạt động kinh tế – xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả. Tổng hợp các tài liệu hướng dẫn về tiêu chuẩn và qui chuẩn giúp các bạn nắm bắt rõ các tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn - qui chuẩn về chất lượng công trình, tiêu chuẩn - qui chuẩn về môi trường cũng như các tiêu chuẩn - qui chuẩn khác. Đề mục tiêu chuẩn - qui chuẩn bao gồm các tài liệu về tiêu chuẩn - qui chuẩn như: giáo trình, bài giảng, bộ hồ sơ, kinh nghiệm xây dựng các bộ tiêu chuẩn - qui chuẩn quản lý chất lượng và qui trình quản lý ISO, ITIL,CMMI chọn lọc dành cho sinh viên và các chuyên gia tư vấn tham khảo.
Hiển thị 1-10 trên 12762 kết quả
 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5967:1995 quy định đơn vị và kí hiệu để sử dụng khi lập báo cáo kết quả đo chất lượng không khí. Để có thể sử dụng chung hệ đơn vị quốc tế, cần tham khảo ISO 100:1992-Đơn vị SI và các khuyến nghị sử dụng các ước bội của chúng và một số đơn vị khác.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5965:1995 đưa ra các hướng dẫn để qui định những giới hạn của tiếng ồn và mô tả các phương pháp để lấy số liệu đặc trưng cho trạng thái ồn và kiểm tra sự tuân thủ các giới hạn tiếng ồn đã được qui định. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5964:1995 định nghĩa các đại lượng cơ bản dùng để mô tả tiếng ồn trong môi trường công cộng và mô tả các phương pháp chính để xác định các đại lượng này. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5963:1995 về Chất lượng đất - Xác định chất khô và hàm lượng nước trên cơ sở khối lượng – Phương pháp khối lượng quy định phương pháp xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước của mẫu đặt trên cơ sở khối lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5960:1995 đưa ra hướng dẫn về thu thập, vận chuyển và lưu giữ bảo quản mẫu đất để sau đó tiến hành thử nghiệm dưới điều kiện hiếu khí tại phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5957:1995 qui định chuẩn mực chung để đánh giá các dịch vụ của tổ chức giám định nhằm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng riêng lẻ, các cơ quan chính phủ, các tổ chức chứng nhận, các cơ quan công nhân và các tổ chức khác có liên quan đến hoạt động chứng nhận và các hoạt động có liên quan.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu chung về hoạt động của hệ thống công nhận các phòng thí nghiệm và/hoặc hiệu chuẩn sao cho việc công nhận này cũng như các dịch vụ kèm theo việc công nhận, có thể được thừa nhận ở cấp quốc gia hoặc quốc tế và cơ quan điều hành hệ thống công nhận này có thể được thừa nhận là có khả năng và đáng tin cậy ở cấp quốc gia hoặc quốc tế.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5953:1995 về Yêu cầu chung đối với việc đánh giá và công nhận các tổ chức chứng nhận qui định yêu cầu chung đối với cơ quan điều hành hệ thống công nhận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5951:1995 hướng dẫn việc xây dựng, soạn thảo và kiểm soát sổ tay chất lượng thích hợp theo yêu cầu cụ thể của người sử dụng. Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng để xây dựng sổ tay chất lượng liên quan đến các tiêu chuẩn khác với bộ TCVN 5200.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

 • Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5946:2007 về Giấy loại quy định cách phân loại giấy loại một cách tổng quát, bởi vậy trong các hợp đồng giữa bên mua và bên bán nên có các chi tiết kỹ thuật cụ thể, nhưng không được trái với các quy định trong tiêu chuẩn này. Mời các bạn cùng tham khảo.

   bautroibinhyen6 01-12-2016 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản