» 

22tcn 251 98

 • 22 TCN 251-98 - Phần 1

  22TCN 251-98 Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman. Quy trình kỹ thuật này quy định một phương pháp thử nghiệm xác định độ võng đàn hồi của kết cấu áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman

  pdf 5p dinhlan05013 06-06-2011 325 93

 • 22 TCN 251-98 - Phần 2

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 251-98 - phần 2', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p dinhlan05013 06-06-2011 161 55

 • 22 TCN 251-98 - Phần 3

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 251-98 - phần 3', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p dinhlan05013 06-06-2011 95 42

 • 22 TCN 251-98 - Phần 4

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 251-98 - phần 4', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p dinhlan05013 06-06-2011 116 40

 • 22 TCN 251-98 - Phần 5

  Tham khảo tài liệu '22 tcn 251-98 - phần 5', kinh tế - quản lý, tiêu chuẩn - qui chuẩn phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p dinhlan05013 06-06-2011 90 30

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản