32/2009/qh12 của quốc hội

Xem 1-7 trên 7 kết quả 32/2009/qh12 của quốc hội
 • Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa, số 32/2009/QH12 của Quốc hội" để nắm bắt những thông tin về việc sửa đổi và bổ sung các điều luật về Di sản văn hóa. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ hợp thứ 5 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009.

  pdf13p sundaisy 08-08-2009 750 180   Download

 • Công văn 5048/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 32/2009/QH12 của Quốc hội về thuế thu nhập cá nhân

  pdf1p crispy 07-08-2009 141 19   Download

 • Nghị quyết 32/2009/NQ-QH12 của Quốc hội về việc điều chỉnh mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu kinh tế, Ngân sách Nhà nước, phát hành bổ sung trái phiếu Chính phủ năm 2009 và miễn, giảm thuế thu nhập cá nhân

  doc2p crispy 07-08-2009 349 19   Download

 • Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

  pdf12p lawttnh5 12-11-2009 135 11   Download

 • Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

  pdf13p lawvhxh1 16-11-2009 71 11   Download

 • Thông tư của Bộ Tài chính số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 Hướng dẫn miễn thuế thu nhập cá nhân năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội

  doc6p huuduc11 07-11-2009 375 82   Download

 • Tại công văn số 5050/TCT-TNCN ngày 08 tháng 12 năm 2010 Thu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được thực hiên như sau: Theo hướng dẫn tại Điều 1 của Thông tư số 160/2009/TT-BTC ngày 12/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn miễn thuế TNCN năm 2009 theo Nghị quyết số 32/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội thì cá nhân chuyển nhượng chứng khoán được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/12/2009....

  doc2p tonghoangduy1503 15-10-2011 84 25   Download

Đồng bộ tài khoản