6 câu hỏi ôn thi lịch sử đảng

Xem 1-6 trên 6 kết quả 6 câu hỏi ôn thi lịch sử đảng
 • Câu 1. Nguy n Ái Qu c chu n b các đi u ki n v chính tr , t t ng và t ch c chễ ố ẩ ị ề ệ ề ị ư ưở ổ ứ o việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam . 1. Quá trình chuẩn bị về tư tưởng, chính trị Đó là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin vào Việt Nam bằng sách, báo với những nội dung cơ bản như: - Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản. - Cách mạng giải phóng dân tộc ở các...

  doc26p doc_bo_hanh 09-12-2012 437 193   Download

 • Câu 1: Những điều kiện lịch sử xã hội hình thành tư tưởng HCM. Câu 2: Nguồn gốc ra đời tư tưởng HCM. Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tư tưởng của Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. Câu 4: Tư tưởng HCM về cách mạng giải phóng dân tộc. Câu 5: Những quan niệm cơ bản của HCM về đại đoàn kết dân tộc.

  doc22p vangduong 07-04-2010 1280 705   Download

 • 1. Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản đã quyết định công nhân đảng ta là một chi bộ độc lập của Quốc tế Cộng sản vào thời gian nào? b. 11-11-1931 2. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị thành lập Hội phản đế đồng minh vào lúc nào? a. 18-11-1930 3. Đồng chí Trần Phú bị bắt ngày 19-4-1931 ở đâu? c. Sài Gòn 4. Đồng chí Nguyễn Ai Quốc bị bắt ngày 6-6-1931 ở đâu? c. Hương Cảng (Trung quốc) 5. Được sự chỉ đạo của Quốc tế cộng...

  pdf15p mayin_123 14-06-2013 38 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn ôn thi chủ nghĩa xã hội khoa học 6', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p snake1212 30-10-2011 26 5   Download

 • Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Vì sao? Câu II (3,0 điểm) Vì sao đến năm 1941, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội (Việt Minh)? Hãy cho biết những chuyển biến của cách mạng nước ta kể từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời đến tháng 6 - 1945.

  pdf5p tapuaxinhdep 21-05-2013 48 5   Download

 • Câu I (1,0 điểm) Sự kiện lịch sử nào là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác? Vì sao? Câu II (3,0 điểm) Vì sao đến năm 1941, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh hội (Việt Minh)? Hãy cho biết những chuyển biến của cách mạng nước ta kể từ khi Mặt trận Việt Minh ra đời đến tháng 6 - 1945.

  pdf1p hoctot_1 28-02-2012 39 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản