Glixerin

Xem 1-13 trên 13 kết quả Glixerin
 • Hợp chất đơn chức là hợp chất chỉ chứa một nhóm chức. Hợp chất đa chức là hợp chất chức một hay nhiều nhóm chức giống nhau. Hợp chất tạp chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức khác nhau.

  pdf11p ntgioi120401 23-10-2009 106 30   Download

 • Hợp chất đơn chức là hợp chất chỉ chứa một nhóm chức. Hợp chất đa chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức giống nhau. Hợp chất tạp chức là hợp chất chứa một hay nhiều nhóm chức khác nhau.

  pdf11p ntgioi1204 22-10-2009 375 25   Download

 • Bài tập 112 a. Viết công thức tổng quát của este đa chức được tạo bởi axit R(COOH)2 với rượu R’(OH)3. b. Viết phản ứng este hóa (mỗi chất trong phản ứng được viết ở dạng CTCT) được tạo bởi axit và rượu trên. c. Viết phản ứng tạo este đa chức từ axit oxalic (acid oxalic) với glixerin (glicerin).

  pdf34p gackiem196 26-04-2011 326 103   Download

 • Viết phương trình phản ứng khi cho glixerin tác dụng với axit stearic (C17H35COOH) và axit panmitic (C15H31COOH). - Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước nhưng tan trong nhiều dung môi hữu cơ không phân cực

  pdf19p ntgioi1204 22-10-2009 453 80   Download

 • VSV tổng hợp lipit bằng cách liên kết gluxerin và các axit béo glixerin dẫn xuất từ hididroaxetol-p(trong đường phân). Các axit béo được tạo thành nhờ sự kết hợp liên tục..

  pdf12p ntgioi120402 31-10-2009 214 75   Download

 • Lipit ( este phức tạp của glixerin và axit béo) và các chất sáp (các este phức tạp của axit béo và rượu cao phân tử) được nhiều loài vi sinh vật sử dụng làm nguồn thức ăn cacbon và nguồn năng lượng. Đây là cơ chất được đồng hoá với tốc độ chậm.

  pdf2p pencil_6 12-10-2011 172 35   Download

 • 1. Để nhận biết: rượu etylic, dd glucozơ và glixerin chỉ cần dùng A.Ag2O.dd NH3. C. Na và Ag2O.dd NH3. 2. Cho các chất: 1. anđehitfomic 2. glucozơ 5. axit fomic A. 1, 2, 4. C. 1, 2, 5, 6. 4. Cho các chất: 1.anđehit fomic 2. glixerin A. 1, 2, 4, 5. C. 1, 2, 6. 3. tinh bột 4.xenlulozơ B. 1, 2, 5. D. 1, 2, 5, 6. 5. axit axetic 6. rượu etylic 3. glixerin 4.axit axetic 6.saccarozơ B. 1, 2, 3, 5. D. 1, 2, 5. B..Cu(OH)2. D. Na và HCl.

  pdf7p paradise3 13-12-2011 123 30   Download

 • Câu 1. Để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerin (glixerol), andehit axetic, rượu etylic và lòng trắng trứng ta dùng: A. NaOH B. AgNO3/NH3 C. Cu(OH)2 D. HNO3 Câu 2. Khi thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit vô cơ, sản phẩm cuối cùng là: A. glucozơ B. fructozơ C. saccarozơ D. mantozơ Câu 3.

  pdf5p abcdef_50 16-11-2011 92 26   Download

 • Chất béo là hỗn hợp nhiều este của glixerin và axit béo. Có công thức chung là: (R–COO)3C3H5. R có thể là C17H35-, C17H33-, C15H31-. Có trong mỡ động vật, dầu thực vật; ở động vật có nhiều trong mô mỡ; ở thực vật có nhiều trong hạt, quả..

  pdf2p bupbelen_238 28-07-2011 120 8   Download

 • Câu 1. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo có cùng công thức C4H6O2 và thỏa mãn tính chất: − Mạch cacbon hở. − Tác dụng được với CaCO3. đồng phân. A. 3 đồng phân. B. 7 đồng phân. D. 2 đồng phân. Câu 2. Để phân biệt các chất riêng biệt đựng trong các bình mất nhãn: glixerin, glucozơ, axit fomic, axit acrilic, rượu etylic, anđehit axetic, chỉ cần dùng thêm một hóa chất là A. Cu(OH)2. B. quỳ tím. C.

  pdf7p heoxinhkute13 25-04-2011 148 7   Download

 • Câu 1 Các rượu (ancol) no đơn chức tác dụng được với CuO nung nóng tạo anđehit là A) B) C) D) rượu bậc 1. rượu bậc 3. rượu bậc 2. rượu bậc 1 và rượu bậc 2. Đáp án A Câu 2 Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là A) B) C) D) glucozơ, glixerin, mantozơ, natri axetat. glucozơ, glixerin, mantozơ, rượu (ancol) etylic. glucozơ, glixerin, andehit fomic, natri axetat. glucozơ, glixerin, mantozơ, axit axetic.

  pdf36p abcdef_53 23-11-2011 15 6   Download

 • Ứng dụng quan trọng nhất của glixerin là để điều chế thuốc nổ glixerin trinitrat - Glixerin còn được dùng nhiều trong công nghiệp dệt, thuộc dao động do có khả năng giữ nước làm mềm dao động,vải...

  ppt16p donna_12345 05-01-2012 27 3   Download

 • Câu 1: Để phân biệt 3 chất lỏng: Rượu etylic, glixerin và fomon, ta dùng thí nghiệm nào: I/ Chỉ cần 1 thí nghiệm dùng Cu(OH)2 (có đun nóng). II/ Thí nghiệm 1 dùng Na và thí nghiệm 2 dùng Ca(OH)2 (ở nhiệt độ thường) III/ thí nghiệm 1 dùng dd AgNO3/NH3 và thí nghiệm 2 dùng Cu(OH)2 (ở nhiệt độ thường) A. I, II B. I, III C. II, III D. Chỉ dùng I

  pdf6p abcdef_53 23-11-2011 16 3   Download

Đồng bộ tài khoản