» 

An Ninh Quốc Phòng

  • An ninh quốc phòng là những công việc, những hoạt động nhằm phục vụ cho việc gìn giữ và bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đây là vấn đề mà cần tuyên truyền cho toàn dân, cho mọi lứa tuổi để nâng cao tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ. Bộ sưu tập tổng hợp những bài luận, báo cáo về an ninh quốc phòng giúp sinh viên tham khảo và hiểu biết hơn về an ninh quốc phòng.

    hoathuyvu 31-10-2013 676 6

  • Giáo dục quốc phòng - an ninh là dạy, học về quốc phòng - an ninh trong nhà trường, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng và phổ biến kiến thức quốc phòng - an ninh toàn dân, nhằm góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ sưu tập tổng hợp các tài liệu môn an ninh quốc phòng và giáo dục quốc phòng giúp sinh viên tham khảo và học tập tốt hơn.

    hoathuyvu 31-10-2013 2648 103

  • + Xem thêm 2 BST An Ninh Quốc Phòng khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản