An toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

Xem 1-20 trên 30 kết quả An toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản
 • Quyết định 22/2006/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

  doc22p nuoanh 15-08-2009 130 7   Download

 • Quyết định số 10/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 6 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawbmhc9 24-11-2009 47 1   Download

 • QCVN.. : 200../BNNPTNT do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản trước đây) biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ trình duyệt và được ban hành theo Quyết định số ../200../QĐ-BNN ngày.....tháng.....năm 200.. của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  doc21p hovantoai 11-03-2013 53 13   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và Nghị định số 57/2002/ NĐ- CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí.

  pdf20p hoangly 24-06-2009 140 19   Download

 • Quyết định 60/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản

  pdf20p nguyendung 13-08-2009 210 43   Download

 • Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản do Bộ Tài chính ban hành

  pdf19p lawttyt2 30-11-2009 95 6   Download

 • Quyết định số 4030/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 6 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 6 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawttyt2 30-11-2009 87 4   Download

 • Quyết định số 22/2006/QĐ-BTC về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  pdf19p lawttyt4 30-11-2009 46 4   Download

 • Quyết định số 12/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawttyt5 30-11-2009 41 4   Download

 • Quyết định số 4025/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 1 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 1 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawttyt2 30-11-2009 69 3   Download

 • Quyết định số 11/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 2 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 2 do Bộ Thuỷ sản ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 61 2   Download

 • Quyết định số 05/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 1 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 45 2   Download

 • Quyết định số 07/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 46 1   Download

 • Quyết định số 08/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 4 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 47 1   Download

 • Quyết định số 09/2004/QĐ-BTS về việc thành lập Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawttyt6 30-11-2009 46 1   Download

 • Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Bộ trưởng bộ tài chính Căn cứ pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28/8/2001 và nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí

  doc23p gagogoga 08-09-2009 270 40   Download

 • Quyết định số 4028/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 trên cơ sở Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 4 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  pdf4p lawttnh14 13-11-2009 46 3   Download

 • Quyết định số 14/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng,An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 5 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thủy sản vùng 5 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 56 3   Download

 • Quyết định số 13/2005/QĐ-BTS về việc đổi tên Chi cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 4 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 4 do Bộ Thuỷ sản ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 48 3   Download

 • Quyết định số 15/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 6 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y Thủy sản vùng 6 do Bộ Thủy sản ban hành

  pdf2p lawbmhc1 24-11-2009 43 2   Download

Đồng bộ tài khoản