Aup

Xem 1-20 trên 47 kết quả Aup
 • Despite active scholarly interest in the phenomenon of cross-border marriage migration between Southeast and East Asia—a majority of which marriages are between men from wealthier regions and women from regions that are less economically developed—we know very little about who these women are and why they choose to marry and migrate. This volume provides an overview of the demographic patterns and social issues

  pdf260p mymi0809 19-01-2013 24 3   Download

 • Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, boä ñieàu khieån laäp trình PLC ñöôïc söû duïng ngaøy caøng roäng raõi trong coâng nghieäp ôû nöôùc ta nhö laø moät giaûi phaùp ñieàu khieån lyù töôûng cho vieäc töï ñoäng hoaù caùc quaù trình saûn xuaát.

  pdf138p huynhcuong9181 21-09-2012 379 236   Download

 • Các giai đoạn chiết bia chai. Trình tự hoạt động của quy trình chiết: 1.6.1 Hút khí (Thoát khí) trong chai lần 1:  Chai được bơm khí vào để nén lại, van xả được mở để khí trong chai thoát ra ngoài. Giai đoạn hút khí thực hiện trong thời gian rất ngắn. 1.6.2 Nạp khí CO2 vào chai lần 1:  Van khí được mở và CO2 vào chai từ bồn chính.  Quy trình này xảy ra trong thời gian rất ngắn.  Aùp suất trong chai tăng đến khoảng bằng áp suất khí quyển....

  pdf8p kienza51 13-11-2010 300 174   Download

 • Trình tự hoạt động của quy trình chiết: a. Hút khí (Thoát khí) trong chai lần 1:  Chai được bơm khí vào để nén lại, van xả được mở để khí trong chai thoát ra ngoài. Giai đoạn hút khí thực hiện trong thời gian rất ngắn. b. Nạp khí CO2 vào chai lần 1:  Van khí được mở và CO2 vào chai từ bồn chính.  Quy trình này xảy ra trong thời gian rất ngắn.  Aùp suất trong chai tăng đến khoảng bằng áp suất khí quyển. c. Hút khí (Thoát khí) trong chai lần 2: ...

  pdf8p dangcay_20 07-10-2010 473 138   Download

 • ÑIEÀU KHIEÅN KHÍ NEÙN & THUÛY LÖÏC Chöông 6 – Tính toaùn truyeàn ñoäng khí neùn – thuûy löïc Bơm pít tông hướng trục là loại bơm có các pít tông đặt song song với trục rôto và được truyền bằng khớp nối với trục quay của động cơ điện (hình 2.13 ). Bơm pít tông hướng trục có ưu điểm là kích thước nhỏ gọn và hầu hết đều chỉnh lưu được nhờ điều chỉnh góc nghiên của kết cấu đĩa nghiên ở trong bơm 6.2.2.4.6. Vaøo oáng daãn (hình 6.

  pdf12p zues07 04-07-2011 206 104   Download

 • MỨC CHÊNH ÁP Möùc cheânh aùp caàn thieát ñeå tạo doøng saûn phaåm töø væa vaøo ñaùy gieáng được tính theo coâng thöùc: ΔP = Pv – {(H*γ )/10}*cosα = ΔpSKIN + ΔpLOST H: chiều cao cột chất lỏng trong giếng (m) γ: tỉ trọng của cột chất lỏng trong giếng (g/cm3) α: góc nghiêng của giếng (0) Pv : áp suất vỉa (at) Δpskin và Δplost : tương ứng tổn thất áp suất do hiệu ứng skin và dòng chảy từ vỉa vào giếng Công nghệ khai thác dầu khí 290 PGS. TS.

  pdf97p iiduongii9 09-05-2011 175 90   Download

 • CAÙC TÍNH CHAÁT CÔ BAÛN CUÛA LÖU CHAÁT + B0 : heä soá theå tích thaønh heä daàu (bbl/STB) + 350 : khoái löôïng rieâng cuûa nöôùc ôû ñieàu kieän tieâu chuaån (lbm/STB). + 0,0764 : khoái löôïng rieâng cuûa khoâng khí ôû ñieàu kieän chuaån (lbm/STB). + 5,615 : heä soá chuyeån ñoåi (ft3/bbl). Khi aùp suaát lôùn hôn hoaëc baèng aùp suaát ñieåm boït khí (p ≥ pb), khoái löôïng rieâng cuûa daàu coù theå xaùc ñònh theo phöông trình sau: ρ0 = ρ0b .

  pdf0p iiduongii9 09-05-2011 145 90   Download

 • Hình 5.6. Thaønh phaàn cô baûn cuûa voû ñaïi döông (A) (Theo K.E.Khain vaø M.G.Lomise) 217 CHÖÔNG 5 Chöông 6 DI CÖ HYDROCACBON Di cö Hydrocacbon laø söï chuyeån dòch hydrocacbon loûng vaø khí töø nôi naøy ñeán nôi khaùc döôùi taùc ñoäng cuûa yeáu toá aùp suaát. Tuy nhieân, cho ñeán nay coøn nhieàu vaán ñeà veà di cö chöa ñöôïc laøm saùng toû, nhö baèng phöông thöùc di cö naøo maø hydrocacbon tích luõy thaønh caùc moû daàu khoång loà vôùi tröõ löôïng leân ñeán haøng tyû taán.

  pdf54p iiduongii9 09-05-2011 156 75   Download

 • Chöông 2 NUNG NOÙNG KIM LOAÏI ÑEÅ GIA COÂNG AÙP LÖÏC 2.1 Muïc ñích cuûa nung noùng: Ñoái vôùi moät soá kim loaïi khi gia coâ ng noùng caàn phaûi nung noùng leân nhieät ñoä cao, muïc ñích cuûa nung noùng kim loaïi laø laøm taêng tính deûo, giaûm khaû naêng choáng bieán daïng cuûa chuùng ñeå coù theå bieán daïng vôùi löôïng lôùn vaø cuõn g do ñoù giaûm ñöôïc löïc bieán daïng caàn thieát. Kim loaïi khi nung noùng ñoä beàn giaûm raát nhanh vaø ñoä deûo (ñoä daõn daøi) taêng leân.

  pdf8p daicahaudau 02-07-2011 111 42   Download

 • Baøi 5 ó 3 loại sau: Tạo Anken (olefin) Tạo ête Tạo sản phẩm đặc biệt CÁC PHẢN ỨNG TÁCH H2O Tách H2O tạo OLÊFIN (ANKEN): Điều kiện rượu: Rượu đơn chức, no, Số C ≥ 2 Điều kiện phản ứng: H2SO4đ , 170OC Hoặc Al2O3, to≈ 400oC hơi rượu Phản ứng: ( n≥ 2) ĐKpứ CnH2n+1OH CnH2n + H2O Ví dụ: C2H5OH H2SO4đ 170OC C2H4 + H2O Aùp dụng 1:( Trích ĐHDL NNTH - 2000) Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau: X Y Biết: -H2O (1) A↑ Cl2,to (2) B Br2 (3) -D NaOH (4) G Glyxerin -X,Y: hợp...

  pdf26p ctnhukieu9 24-04-2011 334 40   Download

 • MỤC TIÊU: - Củng cố các kiến thức: phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số . - Rèn luyện cho HS kĩ năng rút gọn, so s1nh, lập phân số từ đẳng thức cho trước. - Aùp dụng r1ut gọn phân số vào một số BT thực tế. II. CHUẨN BỊ: HS: dụng cụ học tập, bảng con… III. TIẾN TRÌNH

  pdf6p abcdef_24 31-08-2011 516 40   Download

 • BÀI 5 Thủ công.. GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (T1).I. MỤC TIÊU:. 1.Kiến thức:. Biết cách gấp, cắt, dán bông hoa ..2. Kĩ năng:. Gấp, cắt, dán được bông hoa. Các cánh của bông tương đối đều nhau...3.Thái độ: Yêu thích sản phẩm gấp , cắt, dán bông hoa..  Với HSkhéo tay :. -Gấp,cắt, dán được bông hoa năm cánh, bốn cánh, tám cánh. Các cánh c ủa m ỗi.bông hoa đều nhau..- Có thể cắt được nhiều bông hoa đẹp..II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:.

  doc5p hoangbichhang_kt 04-08-2014 253 40   Download

 • Nghieäp vuï ngaân haøng thöông maïi - 150 - ñaùng keå ñeå ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa khaùch haøng vaø hôn theá nöõa laø ñeå taêng cöôøng caïnh tranh vôùi caùc ñònh cheá taøi chính khaùc 3.1. Ñaùp öùng nhu caàu ngoaïi teä cho khaùch haøng: Nhieàu khaùch haøng coù nhu caàu moät löôïng raát lôùn ngoaïi teä ñeå thanh toaùn cho haøng hoaù nhaäp khaåu hay chi traû cho nhöõng vuï chuyeån nhöôïng hay mua laïi coâng ty.

  pdf5p cravenb 24-01-2011 261 34   Download

 • .MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Thành lập bảng nhân 3(3 nhân với 1,2,3,…,10) và học thuộc lòng bảng nhân này.  Aùp dụng bảng nhân 3 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính nhân.  Thực hành đếm thêm 3. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  10 tấm bìa, mỗi tấm có gắn 3 hình tròn hoặc 3 hình tam

  pdf3p abcdef_20 26-08-2011 264 34   Download

 • BÀI TỐN SỐ 1: Anh Ba Tèo gửi tiết kiệm 100 đồng,lãi suất 10% năm,sau 3 năm Anh Ba Tèo thu về được bao nhiêu? Aùp dụng bảng tính excel ta có:

  doc9p vantinuelk09504 16-06-2010 125 30   Download

 • Nhaø maùy Cheá bieán Condensate - CPP Caùc ñaëc tính kyõ thuaät cuûa xaêng caàn quan taâm laø: Chæ soá Octane AÙp suaát hôi baõo hoøa - RVP/37.80C (kPa) Nhieät ñoä chöng caát 0C, IBP, 10%, 50%, 90%, FBP. Tyû troïng ôû 15oC (kg/m3). 2.2 Caáu hình cuûa heä thoáng troän. Heä thoáng troän goàm nhöõng khoái chöùc naêng sau: Khoái taïo coâng thöùc troän (tyû leä troän) - RG (Recipe Generator). Khoái kieåm soaùt tyû leä. Thieát bò ñieàu khieån phuï trôï. 2.2.1 Khoái taïo coâng thöùc troän (RG).

  pdf6p poseidon09 11-08-2011 62 23   Download

 • : Baøi taäp traéc nghieäm coù moät soá caâu sai ñaùp aùn. Chương 1. HÀM NHIỀU BIẾN Câu 1. Vi phân cấp một của hàm số z = x2 + 4y là: a) dz = 2xdx + 4 y dy ; c) dz = 2xdx + y4 y −1 dy ; Câu 2. Vi phân cấp một của hàm số z = ln a) dz = b) dz = 2xdx + 4 y ln 4dy ; d) dz = 2xdx + y4 y ln 4dy . ( x − y là: ) dx − dy dy − dx dx − dy ; b) dz...

  pdf25p tulip_12 14-01-2013 85 22   Download

 • Dropshadow: tạo bóng đỗ bên dưới phần ảnh của Layer Inner shadow: Tạo một bóng đỗ ở phía trong phần ảnh trên Layer tạo cảm giác lõm. Grow và Inner Glow: Tạo sự phát sáng ra bên ngoài hoặc vào bên trong phần ảnh của Layer. Bevel and Embos: Aùp dụng kết hợp giữa phần sáng và bóng tối cho Layer. Satin: Tạo bóng phía bên trong phần ảnh của Layer để loại bỏ sự sắc nét trong Layer.

  pdf7p bichtram861 21-05-2011 102 17   Download

 • MỤC TIÊU: Giúp Hs:  Lập bảng chia 2 dựa vào bảng nhân 2.  Thực hành chia cho 2(chia trong bảng).  Aùp dụng bảng chia 2 để giải bài toán có lời văn bằng một phép tính chia. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:  Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 2 chấm tròn. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU

  pdf4p abcdef_20 26-08-2011 137 16   Download

 • Mục tiêu: - Củng cố các tính chất cơ bản của phép nhân, phép nâng lũy thừa trong Z - Aùp dụng tính chất của phép nhân để tính nhanh tính đúng chính xác giá trị của biểu thức, xác định dấu của biểu thức II. chuẩn bị của GV và HS: - GV: - HS: đồ dùng học tập… III. Tiến trình dạy học:

  pdf5p abcdef_24 31-08-2011 181 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản