Autocad3d

Xem 1-3 trên 3 kết quả Autocad3d
  • tài liệu hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng Autocad3D, một chương trình rất thông dụng hiện nay, đặc biệt là đối với các bạn học bên lập trình thiết kế, chúc các bạn thành công. Các lệnh vẽ của 3D cad.

    pdf54p quyet2603 12-10-2011 739 284   Download

  • Tài liệu Lý thuyết tóm tắt AutoCAD3D trang bị cho các bạn những kiến thức về cơ sở tạo hình và mô hình khung dây wireframe model; mô hình mô phỏng surface model. Mời các bạn tham khảo tài liệu để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

    pdf8p phongyasuo 12-07-2016 24 8   Download

  • Bieân soaïn: NGUYEÃN MINH TRUÙC Chöông 1 CÔ SÔ MOÂ HÌNH 3 D 1.1 Caùc phöông phaùp nhaäp toaï ñoä trong khoâng gian 3 chieàu: Coù 5 phöông phaùp nhaäp toaï ñoä trong baûn veõ 3 chieàu:  Tröïc tieáp baèng

    doc8p 09602007 28-09-2010 58 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản