ba i gia ng v n thu l u tra

Xem 1-3 trên 3 kết quả ba i gia ng v n thu l u tra
  • TiÕt 21 - Văn bản:.. c« bÐ b¸n diªm.1. Mục tiêu: -An-®Ðc-xen-. a. KiÕn thøc: Kh¸m ph¸ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn hÊp dÉn, cã sù ®an.xen gi÷a hiÖn thùc vµ méng tëng víi c¸c t×nh tiÕt diÔn biÕn hîp lÝ cña.truyÖn '' C« bÐ b¸n diªm '', qua ®ã An-®Ðc-xen muèn kh¬i gîi cho ngêi ®äc.lßng th¬ng c¶m cña «ng ®èi víi em bÐ bÊt h¹nh.. b. KÜ n¨ng:.

    doc8p tuyetha_12 06-08-2014 7 2   Download

  • TiÕt 13 - Văn bản:. l·o h¹c. -Nam Cao -.1. Môc tiªu .. a. Kiến thức: Gióp h/s :. - ThÊy ®îc t×nh c¶nh khèn cïng vµ nh©n c¸ch cao qóy cña nh©n vËt.L·o h¹c, qua ®ã hiÓu thªm vÒ sè phËn ®ang th¬ng vµ vÎ ®Ñp t©m hån.®¸ng tr©n träng cña ngêi n«ng d©n VN tríc CM T8.. - Bíc ®Çu hiÓu ®îc nghÖ thuËt viÕt truyÖn ®Æc s¾c cña t¸c gi¶: kh¾c.

    doc8p tuyetha_12 06-08-2014 7 2   Download

  • TiÕt 31 - TiÕng viÖt:.. ch¬ng tr×nh ®Þa ph¬ng.1. Môc tiªu:. a. KiÕn thøc: Gióp h/s:. - HiÓu ®îc tõ ng÷ chØ quan hÖ ruét thÞt, th©n thÝch ®îc dïng ë ®Þa.ph¬ng c¸c em sinh sèng.. b. KÜ n¨ng:. - Bíc ®Çu so s¸nh c¸c tõ ng÷ ®Þa ph¬ng , víi c¸c tõ ng÷ t¬ng øng trong.ng«n ng÷ toµn d©n ®Ó thÊy râ tõ ng÷ nµo trïng víi tõ toµn d©n , tõ ng÷ nµo.kh«ng trïng víi tõ toµn d©n..

    doc4p tuyetha_12 06-08-2014 7 1   Download

Đồng bộ tài khoản