Bảng cân đối kế toán(bcđkt)

Xem 1-14 trên 14 kết quả Bảng cân đối kế toán(bcđkt)
 • Tài sản (TS) là một trong ba yếu tố cơ bản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). Trên BCĐKT, có những khoản mục phần TS nhưng thực tế lại không phải là TS nếu căn cứ vào khái niệm. Ngược lại, có những khoản đủ tiêu chuẩn là TS nhưng lại không được báo cáo trên BCĐKT.

  pdf5p butmaulam 08-10-2013 105 8   Download

 • Luận văn: Nội dung, phương pháp lập Bảng cân đối kế toán và Bảng báo cáo kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp gồm 3 phần: Lý luận chung về Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả kinh doanh, thực trạng và đánh giá việc lập và trình bày BCĐKT và BCKQKD ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng.

  pdf29p hocbong1122 19-02-2013 217 88   Download

 • Nguyên tắc chung để lập bảng cân đối kế toán : + Trước khi lập BCĐKT, nhân viên kế toán cần phải phản ánh tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán tổng họp và chi tiết có liên quan, thực hiện việc kiểm kê tài sản và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán.

  pdf5p butmaulam 08-10-2013 138 11   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH một thành viên Đóng và Sửa chữa tàu Hải Long tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, tìm hiểu thực tế công tác công tác lập và phân tích BCĐKT tại đơn vị thực tập, đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác lập và phân tích BCĐKT nói riêng, trên cơ sở đ...

  pdf104p lexuanloi84 11-04-2013 65 9   Download

 • Tài sản (TS) là một trong ba yếu tố cơ bản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). Trên BCĐKT, có những khoản mục phần TS nhưng thực tế lại không phải là TS nếu căn cứ vào khái niệm. Ngược lại, có những khoản đủ tiêu chuẩn

  pdf9p hamdocsach08 27-12-2010 57 10   Download

 • Khái niệm: Bảng cân đối kế toán là một bảng báo cáo tài chính tổng hợp dùng để khái quát toàn bộ tài sản và nguồn hình thành tài sản đó tại một thời điểm nhất định. Đặc điểm: - Các chỉ tiêu được biểu hiện dưới hình thái giá trị (tiền) nên có thể tổng hợp được toàn bộ tài sản hiện có của doanh nghiệp đang tồn tại dưới các hình thái (cả vật chất và tiền tệ, cả vô hình lẫn hữu hình) .

  pdf3p nkt_bibo46 17-02-2012 171 24   Download

 • Báo cáo tài chính của doanh nghiệp do Bộ Tài Chính quy định, Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) là một trong bốn bảng báo cáo phải lập bắt buộc đối với các doanh nghiệp. BCĐKT là báo cáo tổng hợp phản ánh khái quát giá trị tài sản hiện có và những nguồn hình thành nên tài sản của doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo. BCĐKT đƣợc nhiều đối tƣợng quan tâm nhƣ: nhà quản lý, nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, chủ nợ, cơ quan chức năng của nhà nƣớc......

  pdf91p buoi_chieu 24-04-2013 27 12   Download

 • Bài giảng "Kế toán doanh nghiệp - Chương 8: Hệ thống báo cáo tài chính" trình bày các nội dung: Tổng quan về BCTC, thông tin trên Bảng cân đối kế toán, thông tin trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD, thông tin trên BCLCTT,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p thangnamvoiva25 18-10-2016 5 1   Download

 • Mục tiêu của bài giảng là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: giải thích định dạng và các thông tin trên BCTC; giải thích kết cấu và thông tin trên Bảng cân đối kế toán; giải thích kết cấu và thông tin trên BCKQHĐKD; đánh giá mối quan hệ giữa BCĐKT và BCKQHĐKD,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p bautroibinhyen12 07-01-2017 3 1   Download

 • Bảng cân đối kế toán :(bcdkt thuộc phân hệ tổng hợp-cân đối kế toán tổng thể phản ánh tình hình tài sản về mặt giá trị và nguồn hình thành tài sản của đơn vị ở 1 thời điểm nhất định): Đầu vào: số dư các tài khoản: Tài sản (là nguồn lực do doanh nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi ích kinh tế trong tương lai): gồm tải sản ngắn hạn (tg sử dụng, luân chuyển, thu hồi trong 1 năm or 1 chu kỳ kinh doanh bình thường) và ts dài hạn. ...

  doc17p trungthanh8986 06-07-2010 887 273   Download

 • (Quản Trị) Tài sản (TS) là một trong ba yếu tố cơ bản được trình bày trên Bảng cân đối kế toán (BCĐKT). Trên BCĐKT, có những khoản mục phần TS nhưng thực tế lại không phải là TS nếu căn cứ vào khái niệm. Ngược lại, có những khoản đủ tiêu chuẩn là TS nhưng lại không được báo cáo trên BCĐKT. Trong bài báo này, chúng tôi muốn làm rõ khái niệm về TS trong kế toán và đưa ra những tiêu chuẩn để ghi nhận TS được trình bày trên BCĐKT ngày nay.

  pdf5p anhthao_1 28-11-2012 52 8   Download

 • Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) là một bản báo cáo về tài sản, nghĩa vụ tài chính và vốn chủ sở hữu tại một thời điểm nhất định (cuối năm kế toán). Kết cấu BCĐKT được chia làm 2 phần theo nguyên tắc cân đối: TÀI SẢN BẰNG NGUỒN VỐN .

  pdf45p page_12 14-08-2013 92 33   Download

 • Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của doanh nghiệp tại thời điểm lập BCTC. Số liệu trên Bảng cân đối kế toán cho biết toàn bộ giá trị tài sản hiện có của doanh nghiệp theo cơ cấu của tài sản, nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn hình thành các tài sản đó. Căn cứ vào BCĐKT, có thể nhận xét, đánh giá chung về tình hình tài chính, cơ cấu tài sản và năng lực kinh...

  pdf14p iiduongii5 16-04-2011 236 123   Download

 • Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản. - Bảng cân đối số phát sinh lập ngày 31/12/2002 - Một số tài liệu khác 2.2.2.1.2. Phương pháp lập cụ thể. - Cột "số đầu năm" căn cứ vào cột "số cuối kỳ" của BCĐKT lập ngày 31/12/2001 để ghi vào các chỉ tiêu tương ứng. - Cột "số cuối kỳ" căn cứ vào sổ cái các tài khoản, một số sổ chi tiết tài khoản, bang cân đối số phát sinh lập ngày 31/12/2002 để lập cụ thể như sau. * Phần...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 43 9   Download

Đồng bộ tài khoản