Xem 1-20 trên 4671 kết quả Bài giảng C#
 • Bài 4 Mảng-lệnh foreach-lớp random kí tự và chuỗi kí tự thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm mảng, khai báo mảng một chiều, khai báo mảng 2 chiều, lớp array.

  ppt18p minhmuimui 28-10-2014 26 7   Download

 • Bài 12 Generic và Iterator thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Generic là gì, system-collections-generic namespace, icomparable và icomparer interface, generic class, generic method, generic interface, iterator là gì?, tạo iterator.

  ppt13p minhmuimui 28-10-2014 23 7   Download

 • Bài 13 Delegate và Event thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: định nghĩa delegate, khai báo delegate, sử dụng delegate, multicast delegate, các đặc điểm của delegate, định nghĩa event, khai báo và sử dụng event.

  ppt14p minhmuimui 28-10-2014 24 6   Download

 • Bài 1 Giới thiệu .Net Framework và C# thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: .net framework là gì?, kiến trúc của .net framework, microsoft intermediate language(MSIL), comon language runtime(CLR), các đặc điểm cở bản của C#,...

  ppt15p minhmuimui 28-10-2014 22 6   Download

 • Bài 2 Biến, kiểu dữ liệu và câu lệnh nhập xuất thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm biến, quy tắc đặt tên biến, kiểu dữ liệu, chú thích, hằng số, từ khóa, phương thức nhập/xuất dữ liệu,...

  ppt24p minhmuimui 28-10-2014 14 6   Download

 • Bài 3 Các phép toán và các câu lệnh điều khiển thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: biểu thức, các phép toán, ép kiểu (type casting), boxing and unboxing, câu lệnh rẽ nhánh.

  ppt28p minhmuimui 28-10-2014 22 6   Download

 • Bài 5 Lớp và phương thức thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng, khái niệm lớp và cách khai báo lớp(class), khái niệm đối tượng và cách khởi tạo đối tượng(object),...

  ppt22p minhmuimui 28-10-2014 18 6   Download

 • Bài 6 Kế thừa và đa hình thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm kế thừa, cài đặt kế thừa, từ khóa protected, sealing class, từ khóa base, từ khóa new,...

  ppt16p minhmuimui 28-10-2014 24 6   Download

 • Bài 7 Lớp trừu tượng và giao diện thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: phương thức trừu tượng, lớp cơ sở trừu tượng(abstract base class), interface(giao diện), multiple interface, explicit interface,...

  ppt13p minhmuimui 28-10-2014 19 5   Download

 • Bài 8 Properties and Indexers thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm properties, cú pháp viết properties, read only properties, write only properties, read and write properties,...

  ppt14p minhmuimui 28-10-2014 21 5   Download

 • Bài 9 Namespace thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: namespace là gì?, system namespace, custom namespace, access modifier cho namespace, unqualified và qualified naming, nested namespace, namespace alias.

  ppt11p minhmuimui 28-10-2014 25 5   Download

 • Bài 10 Exception Handling thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: exception là gì?, phân loại exception, exception classes, các thuộc tính của lớp exception, bắt và xử lý ngoại lệ (exception handling), câu lệnh throw, câu lệnh finally.

  ppt12p minhmuimui 28-10-2014 24 5   Download

 • Bài 11 Collection (tập hợp) thuộc bài giảng C# và môi trường Donet. Cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: collection(tập hợp) là gì?, system.collection namespace, system-collection-generic namespace, lớp arraylist, lớp hashtable, lớp sortedlist, lớp dictionary, lớp stack, lớp queue, lớp linkedlist.

  ppt18p minhmuimui 28-10-2014 22 5   Download

 •  Bài giảng "C" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự cân thiết đối với báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chuẩn mực kế toán, mục tiêu của báo cáo lưu chuyển tiền tệ, tiền và tương đương với tiền, bản chất và sự phân loại đối với lãi suất vay và cổ tức,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt28p doinhugiobay_08 23-12-2015 16 6   Download

 • Bài giảng về Ngôn ngữ lập trình C/ C++ - Phạm Hồng Thái nhằm trình bày về ngôn ngữ lập trình C++ trên nền tảng của kỹ thuật lập trình cấu trúc, các cấu trúc cơ bản trong C++.

  pdf308p bangocdam 24-03-2011 1326 804   Download

 • Bài giảng Bộ môn Cơ sở kỹ thuật Xây dựng. Nội dung trình bày: Xây dựng công trình trên nền đất yếu. Nền đất yếu là nền đất không đủ sức chịu tải, không đủ độ bền và biến dạng nhiều, do vậy không thể làm nền thiên nhiên cho công trình xây dựng.

  pdf17p thindinh 10-06-2010 843 577   Download

 • Bài giảng tóm tắt Lập trình mạng - ĐH Đà Lạt gồm 7 chương với nội dung: những kiến thức cơ bản về lập trình mạng, lập trình Socket hướng kết nối, lập trình Socket phi kết nối, sử dụng các lớp Helper của C# Socket,...

  doc185p vanmuoi10 25-03-2010 874 547   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng toán giải tích dành cho sinh viên không chuyên toán, GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH ( TIẾP) A- Mục tiêu: - Giúp học sinh tiếp tục làm quen với bài toán giải bằng 2 phép tính, - Rèn kỹ năng trình bày bài giải các loại toán có lời văn giải bằng 2 phép tính. - Rèn tính cẩn thận cho HS B- Đồ dùng dạy học: - GV: Phiếu học tập BT2 - HS: SGK, VBT C- Các hoạt động dạy học: NỘI DUNG 1- Giới thiệu bài: (1 phút) 2-...

  pdf112p provuong92 06-01-2011 529 228   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng môn lập trình Windows 3, ngôn ngữ lập trình C+. Tài liệu " Lập trinh Windows bằng Visual C++ " không tập trung vào hướng dẫn giao diện Visual C, mà giới thiệu các bước xây dựng chương trình ứng dụng MFC kỹ càng hơn. Đồng thời nguyên lý hoạt...

  pdf140p nongmaithang142010 20-10-2010 471 209   Download

 • Bài giảng Toán III "Giới thiệu vecto & phương pháp Gauss giải hệ phương trình đại số tuyến tính" do ThS. Nguyễn Ngân Giang biên soạn trình bày các nội dung chính như sau: Định nghĩa số phức - tập số phức C và các phép toán; dạng lượng giác của số phức, công thức Demoivre, công thức Euler; khai căn số phức; xấp xỉ hàm số bởi đa thức lượng giác; phép biến đổi Fourier rời rạc - ý tưởng của phép biến đổi Fourier nhanh.

  pdf104p namson94 18-07-2012 744 192   Download

Đồng bộ tài khoản