Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp

Xem 1-20 trên 47 kết quả Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp
 • Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội với 6 bài trình bày các kiến thức về: Khái niệm và đặc điểm dự án lâm nghiệp xã hội, thông tin tiếp cận có sự tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội, tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf99p nganga_09 26-10-2015 22 5   Download

 • Sự nghiệp đổi mới kinh tế và mở rộng quan hệ hợp tác với nước ngoài đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những cơ sở lý luận mới về quản lý dự án nói chung và dự án lâm nghiệp xã hội nói riêng. Để thực hiện mục tiêu trên chúng tôi đã tiên hành biên soạn giáo trình "Lập và Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội".

  pdf121p gptn31 12-12-2012 226 67   Download

 • Xuất phát điểm của tập bμi giảng lμ những kết luận của các đợt đánh giá nhu cầu đμo tạo lâm nghiệp xã hội đ−ợc các đối tác tiến hμnh tại các địa ph−ơng trong địa bμn phục vụ mỗi đối tác. Một trong những kết luận đã đ−ợc nhất trí, đó lμ sự cần thiết phải cải tiến quá trình lập kế hoạch vμ quản lý các dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf10p zues04 20-06-2011 83 21   Download

 • Để tiến hành lập kế hoạch cần tổ chức các cuộc họp cộng đồng cũng như lμm việc theo các nhóm sở thích. Trong lập kế hoạch điều cần quan tâm lμ sự cam kết của các bên liên quan, nguồn lực sẵn có vμ tính thời vụ trong cộng đồng để bảo đảm rằng kế hoạch có khả năng thực thi. Ban quản lý dự án cơ sở sẽ lμ đơn vị đứng ra lập kế hoạch vμ quản lý kế hoạch này, bảo đảm cho các hoạt động được tổ chức thực thi, vμ giám sát có sự...

  pdf10p zues04 20-06-2011 78 13   Download

 • Kế hoạch: Mỗi dự án có một kế hoạch riêng. Kế hoạch nμy bao gồm một khung thời gian với thời điểm bắt đầu và kết thúc nhất định. Điều nμy giúp phân biệt rõ rμng với các hoạt động có tính chất thường xuyên. Quản lý: Bộ máy quản lý chỉ tồn tại trong thời gian của dự án vμ tập trung cho việc thực thi dự án. Nguồn lực: Để đáp ứng các mục tiêu đã đề ra, các dự án dựa vμo các nguồn lực có thể được huy động từ nhiều nguồn khác nhau...

  pdf10p zues04 20-06-2011 84 16   Download

 • Một quan điểm khác không đặt trọng tâm trên chi phí mμ chú ý đến trách nhiệm của cộng đồng trong việc duy trì dự án, ví dụ tránh việc lạm dụng hay lμm h− hỏng một công trình được đầu tư. Một số cơ chế được xác lập, như giao trách nhiệm cho những người lãnh đạo địa ph−ơng hay thμnh lập một ban quan quản lý.

  pdf10p zues04 20-06-2011 79 16   Download

 • Nâng cao độ Nâng cao độ che phủ rừng được quản lý bền vững , Kết thúc giai đoạn phân tích, các thμnh phần chính của dự án đã được thiết kế: mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể vμ các kết quả đầu ra. Thông thường trong văn kiện dự án

  pdf0p zues04 20-06-2011 63 14   Download

 • Hai vấn đề quan trọng của việc xác định dự án: Thứ nhất, nói đến việc xác định các nhóm mục tiêu, nhóm liên quan, vμ sự tham gia của họ trong một dự án. Những nội dung nμy đ−ợc thực hiện dựa trên sự phân tích các nhóm liên quan, định chế vμ sự tham gia. Thứ hai, nói đến các cách thức để vạch ra một kế hoạch thu thập vμ phân tích thông tin cùng với cộng đồng

  pdf10p zues04 20-06-2011 58 12   Download

 • Mỗi dự án có một kế hoạch riờng. Kế hoạch này bao gồm một khung thời gian với thời điểm bắt đầu vμ kết thúc nhất định. Điều nμy giỳp phõn biệt rừ rμng với cỏc hoạt động cú tớnh chất thường xuyờn. Quản lý: Bộ mỏy quản lý chỉ tồn tại trong thời gian của dự ỏn vμ tập trung cho việc thực thi dự ỏn.

  pdf10p zues04 20-06-2011 68 10   Download

 • Kỹ thuật phân chia dự án thμnh các công việc nhỏ (Work Breakdown Structure): Thực chất lμ công cụ dùng chia nội dung công tác của dự án thμnh các đơn vị nhỏ hơn để phân công cho một nhóm đối tượng, đơn vị tham gia thực hiện. Nguyên tắc phân chia: • • • • Việc phân chia phải phản ảnh rõ cách thức dự án sẽ được thực hiện như thế naò Bảo đảm tính độc lập tương đối của các đơn vị công tác nhỏ hơn được thực hiện như thế naò ...

  pdf10p zues04 20-06-2011 78 8   Download

 • Bài giảng Quản lý dự án phát triển: Phát triển lâm nghiệp xã hội & quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trình bày những nội dung như tổng quan về dự án phát triển, tiếp cận khung logic (Logical Framework Approach–LFA) quản lý dự án phát triển, giám sát và đánh giá dự án phát triển.

  pdf58p vidinh678 28-12-2015 42 6   Download

 • Các tiêu chí giúp bạn hiểu được bạn đang ở đâu, con đường bạn đang đi, bạn đã đi được bao xa so với đích. (Hart 1995, trong Somoj and McSweeney 1996) Xác định các tiêu chí để làm việc trong thực tiễn: Một công cụ chung giúp cho tiến trình nμy lμ sử dụng cụm từ viết tắt ‘SMART’.

  pdf9p zues04 20-06-2011 51 9   Download

 • • TÝnh khoa häc vμ hîp lý cña dù ¸n: TÝnh khoa häc cña mét dù ¸n lμ mét yªu cÇu mμ c¸c dù ¸n ph¶i chó ý, yªu cÇu nμy ®ßi hái c¸c dù ¸n ph¶i: - §−îc lËp trªn c¬ së thu thËp vμ ph©n tÝch c¸c th«ng tin cÇn thiÕt; môc tiªu cña dù ¸n ®−îc ph¸t biÓu mét c¸ch cô thÓ, ®Þnh l−îng, cã tÝnh kh¶ thi; c¸c ho¹t ®éng phï hîp víi môc tiªu vμ cÊu tróc chung cña dù ¸n lμm thμnh mét khung logic chÆt chÎ, ®¶m b¶o c¸c mèi quan hÖ c©n ®èi chñ yÕu. §¸p...

  pdf10p zues04 20-06-2011 43 6   Download

 • Bài 4: Thẩm định dự án lâm nghiệp xã hội Ý nghĩa và mục đích của việc thẩm định dự án Trong chu trình dự án, thẩm định là giai đoạn tiếp theo sau khi văn kiện dự án được soạn thảo xong. Lúc này cơ quan soạn thảo có trách nhiệm gửi văn kiện dự án đến các tổ chức có thẩm quyền và các bên có liên quan để xem xét để quyết dịnh và cho phép triển khai

  pdf7p songsongcuoc 12-06-2011 45 10   Download

 • Với nhận thức cách tiếp cận lập kế hoạch và quản lý dự án lâm nghiệp xã hội và quản lý tài nguyên cần dựa vào sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan để đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan quản lý, cũng như các cộng đồng địa phương trong sử dụng tài nguyên bền vững.

  pdf10p zues04 20-06-2011 157 49   Download

 • Xuất phát điểm của tập bài giảng là những kết luận của các đợt đánh giá nhu cầu đào tạo lâm nghiệp xã hội được các đối tác tiến hành tại các địa phương trong địa bàn phục vụ mỗi đối tác. Một trong những kết luận đã được nhất trí, đó là sự cần thiết phải cải tiến quá trình lập kế hoạch và quản lý các dự án lâm nghiệp xã hội.

  pdf99p 123968574 19-06-2012 135 43   Download

 • Bài 3: Lập kế hoạch dự án lâm nghiệp xã hội Phân tích và lập dự án là giai đoạn nghiên cứu chi tiết ý đồ của dự án trên tất cả các phương diện: kỹ thuật, tổ chức quản lý, thể chế xã hội, tài chính, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, kinh tế xã hội, môi trường,... Để thực hiện bước này cần phải thu thập và phân tích đầy đủ những thông tin cần thiết theo từng phương diện nói trên...

  pdf0p songsongcuoc 12-06-2011 57 13   Download

 • Bài 1: Khái niệm và đặc điểm của dự án lâm nghiệp xã hội Khái niệm dự án: Hiện nay trong lý thuyết cũng như thực tiễn quản lý nói chung và quản lý tài nguyên thiên nhiên nói riêng đang còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau đối với khái niệm "dự án".

  pdf18p songsongcuoc 12-06-2011 69 13   Download

 • Bài 2: Thông tin và tiếp cận có sự tham trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội Việc xây dựng dự án bắt đầu từ việc thu thập và phân tích thông tin. Chúng ta cũng thấy rằng trong quá trình thực thi, giám sát và đánh giá dự án, có nhiều thông tin được hình thành và phân tích để cung cấp cho những người ra quyết định

  pdf18p songsongcuoc 12-06-2011 44 10   Download

 • Bài 5: Tổ chức thực thi dự án lâm nghiệp xã hội Thực thi dự án là một quá trình tổ chức điều phối các bên có liên quan để tổ chức thực thi cũng như giám sát các hoạt động dự án. Khi dự án được phê duyệt, việc thực thi dự án bao gồm các công việc chính sau: Thành lâp bô máy quản lý dự án Tổ chức cộng đồng tham gia thực thi và giám sát dự án

  pdf9p songsongcuoc 12-06-2011 49 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản