Bài giảng Quản trị nhân lực

Xem 1-20 trên 706 kết quả Bài giảng Quản trị nhân lực
 • Bài giảng Quản trị nhân lực của PGS. TS.

  ppt98p coloithoat 10-03-2010 2819 2010   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực gồm 8 chương, Chương 1: Tổng quan về quản trị nhân lực, Chương 2: Phân tích công việc, Chương 3: Hoạch định nhân lực, Chương 4: Tuyển mộ nhân viên, Chương 5: Tuyển chọn nhân viên, Chương 6: Hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực, Chương 7: Đánh giá nhân viên, Chương 8: Trả công lao động.

  pdf109p canon_12 31-03-2014 249 123   Download

 • Đề cương bài giảng Quản trị nhân lực (cho lớp chuyển đổi cao học 1) do PGS.TS. Nguyễn Ngọc Quân biên soạn trang bị cho các bạn những kiến thức về đại cương quản trị nhân lực; thiết kế và phân tích công việc; kế hoạch hoá nhân lực; tuyển dụng và bố trí nhân lực; tạo động lực trong lao động; đánh giá thực hiện công việc; đào tạo và phát triển nhân lực; thù lao lao động.

  ppt100p cocacola_02 03-10-2015 70 40   Download

 • Chương 4 của bài giảng Quản trị nhân lực cung cấp cho người học các nội dung liên quan đến hoạt động tuyển mộ và lựa chọn nguồn nhân lực. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được khái niệm và vai trò của tuyển mộ và lựa chọn NNL, các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển mộ và lựa chọn, quy trình tuyển mộ và lựa chọn, đánh giá kết quả tuyển dụng và thực hiện bố trí nhân sự.

  pdf29p nganga_09 20-10-2015 83 28   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực: Chương 1 - Những vấn đề cơ bản về quản trị nhân lực được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm và chức năng quản trị nhân lực; các trường phái quản trị nhân lực; các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nhân lực; mô hình tổ chức bộ phận quản trị nhân lực; đánh giá công tác quản trị nhân lực.

  ppt40p hoangoanh89 12-07-2016 62 25   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực gồm 8 chương, có nội dung trình bày tổng quan về quản trị nhân lực, phân tích công việc, hoạch định nhân lực, tuyển mộ nhân viên, tuyển chọn nhân viên, hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá nhân viên, lương bổng và đãi ngộ.

  pdf0p hoa_khoai91 12-06-2014 75 20   Download

 • Chương 8 Trả công lao động thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm cơ bản trong hệ thống thù lao lao động, mục tiêu và các nguyên tắc của hệ thống trả công lao động, các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống trả công lao động,...

  pdf21p tichtutite 18-06-2014 106 18   Download

 • Chương 4 Tuyển mộ nhân lực thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tiến trình tuyển mộ nhân lực, khái niệm tuyển mộ nhân lực, các nguồn tuyển mộ nhân lực, của tổ chức, doanh nghiệp, các cách thức tuyển mộ nhân lực.

  pdf11p tichtutite 18-06-2014 63 18   Download

 • Chương 6 Hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm và mục đích của hội nhập cho nhân viên mới, khái niệm đào tạo và phát triển nhân lực, vai trò của đào tạo và phát triển nhân lực trong tổ chức, các phương pháp đào tạo và phát triển nhân lực,...

  pdf16p tichtutite 18-06-2014 102 18   Download

 • Chương 1 Tổng quan về quản trị nhân lực thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, đối tượng nghiên cứu, quá trình phát triển của quản trị nhân lực, vai trò của quản trị nhân lực trong tổ chức, các chức năng quản trị nhân lực, vai trò của bộ phận quản trị nhân lực trong tổ chức doanh nghiệp.

  pdf20p tichtutite 18-06-2014 64 17   Download

 • Chương 2 Phân tích công việc thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm, các phương pháp thu thập thông tin, sử dụng thông tin để phân tích công việc, kết quả của quá trình phân tích công việc, các bước tiến hành phân tích công việc, các ứng dụng của phân tích công việc.

  pdf11p tichtutite 18-06-2014 68 17   Download

 • Chương 6 của bài giảng Quản trị nhân lực trình bày các đánh giá kết quả thực hiện công việc. Mục tiêu của chương này giúp người học hiểu được mục đích và vai trò của hoạt động đánh giá, phương pháp đánh giá, quy trình đánh giá nhân viên, giải pháp nâng cao hiệu quả đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_09 20-10-2015 41 17   Download

 • Chương 3 Hoạch định nhân lực thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các khái niệm, các bước hoạch định nhân lực, các phương pháp dự báo nhu cầu về nhân lực, phân tích hiện trạng và dự báo nguồn cung nhân lực.

  pdf10p tichtutite 18-06-2014 55 15   Download

 • Chương 5 Tuyển chọn nhân lực thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm tuyển chọn nhân lực, xây dựng các tiêu chuẩn tuyển chọn, quá trình tuyển chọn nhân lực.

  pdf12p tichtutite 18-06-2014 48 15   Download

 • Chương 7 Đánh giá nhân viên thuộc bài giảng quản trị nhân lực. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm đánh giá nhân viên, mục tiêu của đánh giá nhân viên, các phương pháp đánh giá nhân viên, các yêu cầu của hệ thống đánh giá nhân viên, các yếu tố cơ bản của hệ thống đánh giá nhân viên, các lỗi thường gặp khi đánh giá nhân viên, xây dựng chương trình đánh giá nhân viên trong tổ chức, doanh nghiệp.

  pdf8p tichtutite 18-06-2014 61 12   Download

 • Mục tiêu của chương 1 bài giảng Quản trị nhân lực giúp người học hiểu được bản chất, vai trò và mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực, biết được các hoạt động chủ yếu của quản trị nguồn nhân lực, các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường, bản chất và vai trò của nhà quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf16p nganga_09 20-10-2015 47 12   Download

 • Chương 5 của bài giảng Quản trị nhân lực giúp người học hiểu khái niệm và mục đích của đào tạo và phát triển, phân loại các hình thức đào tạo, tiến trình đào tạo và phát triển, đánh giá hiệu quả đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p nganga_09 20-10-2015 62 12   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực được biên soạn với các nội dung chương trình học như: Tổng quan về quản trị nhân lực, phân tích công việc, hoạch định nhân lực, tuyển dụng nhân viên, hội nhập, đào tạo và phát triển nhân lực, đánh giá nhân viên, trả công lao động, quan hệ lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf126p jason240197 02-11-2016 20 11   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 2 Sự phân chia trách nhiệm quản lý nnl trong tổ chức do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Sự phân chia trách nhiệm quản lý NNL trong tổ chức, vai trò và quyền hạn của bộ phận chức năng về NNL, quy mô, cơ câú của bộ phận NNL,...

  ppt6p dolalatien 22-11-2017 7 3   Download

 • Bài giảng Quản trị nhân lực nâng cao: Chương 7 Tạo động lực trong lao động do TS. Nguyễn Tiến Mạnh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Một số khái niệm cơ bản, nội dung tạo động lực, một số học thuyết tạo động lực trong lao động,...

  ppt21p dolalatien 22-11-2017 5 3   Download

Đồng bộ tài khoản