» 

Bài Giảng Quản Trị Tài Chính

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 1 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Mục tiêu của bài 1 Tổng quan về Quản trị tài chính nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về quản trị tài chính là gì? Mục tiêu của công ty là gì?, Chức năng quản trị tài chính được tổ chức như thế nào? Quản trị tài chính liên quan đến bảng cân đối tài sản như thế nào? Vai trò của quản trị tài chính? Quan hệ giữa tài chính công ty và hệ thống tài chính.

  ppt 33p top_12 21-04-2014 11 6

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - GV. Đào Thị Thương

  Nội dung bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp trình bày giá trị thời gian của tiền tệ,phân tích tài chính doanh nghiệp, quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, quyết định tài trợ của doanh nghiệp và quyết định tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị tài chính doanh nghiệp.

  pdf 64p vespa_12 14-04-2014 26 5

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9a - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Nội dung của bài 9 Quyết định cấu trúc vốn công ty nằm trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm trình bày về các lý thuyết về cơ cấu vốn, lý thuyết cơ cấu vốn tối ưu, lý thuyết lợi nhuận hoạt động ròng (NOI), lý thuyết M&M.

  ppt 23p top_12 21-04-2014 10 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9b - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Trong bài 9 Lý thuyết M&M: Trường hợp không có thuế và chi phí khó khăn tài chính của bài giảng Quản trị tài chính nêu các giả định của M&M, các mệnh đề M&M, các trường hợp xem xét mệnh đề M&M. Ảnh hưởng của chi phí khốn khó tài chính (financial distress costs).

  ppt 36p top_12 21-04-2014 10 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 5 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Trong bài 5 Định giá chứng khoán của bài giảng Quản trị tài chính trình bày về phân biệt cặp khái niệm về giá trị lý thuyết và giá trị thị trường, mục tiêu định giá, phân biệt các loại chứng khoán, các phương pháp định giá chứng khoán và định giá trái phiếu.

  ppt 63p top_12 21-04-2014 9 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ĐH Kinh tế

  Chương 1 Giá trị theo thời gian của tiền tệ thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Lãi đơn, lãi kép và đường thời gian; đường thời gian; giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; mô hình chiết khấu của dòng tiền; tìm lãi suất tiền vay.

  pdf 31p vanthanhthiennu22 22-05-2014 9 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 (tt) - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiềuisions

  Mục tiêu của bài 7 Quyết định và quản trị khoản phải thu trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về quyết định tiêu chuẩn bán chịu, quyết định điều khoản bán chịu. Phân tích ảnh hưởng của rủi ro do bán chịu, phân tích uy tín khách hàng mua chịu, nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.

  ppt 41p top_12 21-04-2014 9 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Bài giảng Quản trị tài chính Bài 4 Lợi nhuận rủi ro và CAPM nhằm trình bày về định nghĩa lợi nhuận và rủi ro, đo lường rủi ro, thái độ đối với rủi ro, danh mục đầu tư. Lợi nhuận và rủi ro của một danh mục đầu tư, đa dạng hoá danh mục đầu tư và phân loại rủi ro.

  ppt 64p top_12 21-04-2014 9 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - GV. Đào Thị Thương

  Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 2 Giá trị thời gian của tiền tệ nhằm tính toán được giá trị hiện tại của một khoản tiền, chuỗi tiền xuất hiện trong tương lai. Tính toán được giá trị tương lai của một khoản tiền hiện tại, chuỗi tiền, xác định được lãi suất. Ứng dụng các công cụ để tính toán lãi suất trả góp, lập lịch trả nợ, định giá...

  pdf 100p vespa_12 14-04-2014 9 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ĐH Kinh tế

  Chương 2 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa - nâng cấp tài sản cố định, lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định và quản lý sử...

  pdf 38p vanthanhthiennu22 22-05-2014 6 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 7 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Nội dung cơ bản của bài 7 Quyết định tồn quỹ tiền mặt và tồn kho trong bài giảng Quản trị tài chính nhằm nêu quyết định tồn quỹ tiền mặt, lý do công ty giữ tiền mặt, quyết định tồn quỹ tiền mặt tối ưu, quản trị thu chi tiền mặt, đầu tư tiền mặt tạm thời nhàn rỗi.

  ppt 40p top_12 21-04-2014 6 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Tổng quan về quản trị tài chính DN

  Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp nằm trong bộ bài giảng Quản trị tài chính trình bày về bản chất tài chính doanh nghiệp, giải thích công ty cổ phần là gì?

  pdf 23p canon_12 27-03-2014 14 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 9c - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Lý thuyết M&M - trường hợp có thuế nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về phát biểu lý thuyết, mệnh đề 1, mệnh đề 2, chứng minh các mệnh đề. Thực tiễn Việt Nam.

  ppt 17p top_12 21-04-2014 6 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - Ts.Ngô Quang Hưng

  Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp, trình bày nội dung kiến thức sau: Một số khái niệm cơ bản, vị trí vai trò của giám đốc tài chính, môi trường tài chính.

  ppt 58p luongmylm 25-03-2014 10 3

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - Ts.Ngô Quang Hưng

  Chương 5 Quản trị khoản phải thu và tồn kho thuộc bài giảng Quản trị tài chính do Ts.Ngô Quang Hưng biên soạn, trình bày nội dung kiến thức về quản trị phải thu và quản trị tồn kho.

  ppt 41p luongmylm 25-03-2014 7 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ĐH Kinh tế

  Chương 5 Hoạch định lợi nhuận - đòn cân định phí - đòn cân nợ thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Khái niệm, phân tích hòa vốn, phương pháp xác định điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng.

  pdf 32p vanthanhthiennu22 22-05-2014 6 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 14 - TS. Nguyễn Văn Thuận

  Chương 14 Kỹ thuật hoạch định ngân sách đầu tư thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phân loại đầu tư, ý nghĩa hoạch định ngân sách đầu tư, đánh giá và lựa chọn dự án, xác định khó khăn tiềm ẩn, phân bổ vốn đầu tư.

  pdf 59p juliakaka 13-06-2014 4 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 6 - PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

  Bài 6 Phân tích và quyết định đầu tư nằm trong bài giảng Quản trị tài chính trình bày về giới thiệu chung, ước lượng dòng tiền của dự án, ước lượng chi phí sử dụng vốn của dự án. Lựa chọn các chỉ tiêu quyết định đầu tư dự án, phân tích rủi ro của dự án.

  ppt 72p top_12 21-04-2014 8 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - Ts.Ngô Quang Hưng

  Chương 3 Đầu tư tài chính thuộc bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp, trình bày nội dung kiến thức sau: Giá trị tiền tệ theo thời gian, lượng giá chứng khoán, rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

  ppt 67p luongmylm 25-03-2014 10 2

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - Ths. Nguyễn Như Ánh

  Chương 1 Tổng quan về quản trị tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: các hình thức tổ chức doanh nghiệp, tiêu của doanh nghiệp, quản trị tài chính & các quyết định tài chính, mục tiêu của quản trị tài chính, thị trường tài chính.

  pdf 29p holoesinin 12-06-2014 10 2

 • + Xem thêm 1649 Bài Giảng Quản Trị Tài Chính khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản