Bài giảng Xử lý tín hiệu số

Xem 1-20 trên 303 kết quả Bài giảng Xử lý tín hiệu số
 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số chương 1 gồm có 6 nội dung chính, đó là: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu rời rạc, hệ thống tuyến tính bất biến, phương trình sai phân tuyến tính HSH, sơ đồ thực hiện hệ thống, tương quan các tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt43p namthangtinhlang_00 29-10-2015 30 6   Download

 • Đến với "Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 1" do Lã Thế Vinh biên soạn các bạn sẽ được tìm hiểu về tín hiệu và các hệ thống xử lý tín hiệu. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt46p codon_04 03-12-2015 24 6   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 1: Tín hiệu và hệ thống rời rạc" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Các tín hiệu rời rạc đặc biệt, các phép toán với tín hiệu rời rạc, quan hệ vào-ra với hệ TT-BB, các tính chất của hệ TT-BB, quan hệ vào-ra thông qua PT-SP-TT-HSH, hệ TT-BB xét trong miền tần số. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p doinhugiobay_04 27-11-2015 17 5   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số - Chương 2, 3" cung cấp cho người đọc các nội dung: Định nghĩa phép biến đổi Z, phép biến đổi z ngược, một số tính chất của biến đổi z, hàm truyền đạt của hệ TT-BB, bộ lọc số,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p doinhugiobay_04 27-11-2015 16 4   Download

 • Cùng tìm hiểu biểu diễn tín hiệu bằng các cơ sở được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 2". Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt8p codon_04 03-12-2015 15 4   Download

 • Chương 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số tập trung trình bày về biến đổi Z và ứng dụng vào hệ thống LTI rời rạc. Chương này gồm có 5 bài học với các nội dung như: Biến đổi Z, các tính chất biến đổi Z, biến đổi Z ngược, hàm truyền đạt của hệ LTI rời rạc, giải PTSP dùng biến đổi Z 1 phía.

  ppt45p namthangtinhlang_00 29-10-2015 25 3   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 3 do Lã Thế Vinh biên soạn tập trung trình bày các vấn đề về việc biểu diễn Fourier của tín hiệu. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  ppt35p codon_04 03-12-2015 11 3   Download

 • Tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền thời gian là nội dung thuộc chương 5 của bộ bài giảng Xử lý tín hiệu số của Lã Thế Vinh. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt27p codon_04 03-12-2015 17 3   Download

 • Cùng tìm hiểu bắt đầu với MATLAB; biến; véc-tơ và ma trận; các toán tử cơ bản; File mã MATLAB; chương trình con; lệnh lập trình cơ bản;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Xử lý tín hiệu số: Chương 4" do Lã Thế Vinh biên soạn.

  ppt42p codon_04 03-12-2015 6 2   Download

 • Cùng tìm hiểu "Biểu diễn tín hiệu và hệ thống rời rạc trên miền Z" thuộc chương 6 của bộ bài giảng "Bài giảng Xử lý tín hiệu số" của Lã Thế Vinh để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt121p codon_04 03-12-2015 9 2   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số: Giới thiệu" cung cấp cho người học các nội dung: Sampling and reconstruction, Signal and system in time domain, Signal and system in frequency domain, Z transform, Filter design. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p doinhugiobay_13 24-01-2016 6 2   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số: Sampling and Reconstruction" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, review of analog signal, sampling theorem, analog reconstruction. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_13 24-01-2016 24 2   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số: Signal and System in Time Domain" cung cấp cho người học các kiến thức: Discrete time signals, discrete time systems, LTI systems. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf90p doinhugiobay_13 24-01-2016 4 2   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số: Z - transform" cung cấp cho người học các kiến thức: Z- transform, properties of Z-transform, inversion of Z- transform, analysis of LTI systems in Z domain. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf67p doinhugiobay_13 24-01-2016 10 2   Download

 • Bài giảng "Xử lý tín hiệu số: Fourier Transform" cung cấp cho người học các kiến thức: Frequency analysis of discrete time signal, properties of Fourier transform, frequency domain characteristics of LTI systems, discrete Fourier Transform, fast Fourier Transform. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf72p doinhugiobay_13 24-01-2016 11 2   Download

 • Cuốn sách Bài giảng Xử lý tín hiệu số gồm 4 chương. Chương 0: Giới thiệu tổng quan về môn học xử lý tín hiệu số, ứng dụng trong thực tế và yêu cầu môn học. Chương 1: Tín hiệu và các hệ rời rạc, tìm hiểu về các khái niệm cơ bản: tín hiệu, xử lý tín hiệu, tính chất của hệ, các đại lượng đặc trưng. Chương 2: Biến số Z, giới thiệu phép biến đổi Z và Z ngược dùng trong phân tích và tổng hợp các hệ xử lý tín hiệu số.

  pdf0p ngocluu84 17-03-2014 42 19   Download

 • (NB) Bài giảng Xử lý tín hiệu số được tiến hành với các nội dung: Giới thiệu xử lý tín hiệu số, tín hiệu và hệ thống rời rạc, phân tích hệ rời rạc LTI dùng phép biến đổi Z, phân tích tín hiệu và hệ thống rời rạc LTI trong miền tần số, phép biến đổi Fourier rời rạc và ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf110p phan_tung74 04-10-2016 9 3   Download

 • Chương này cung cấp một số thông tin liên quan đến môn học "Xử lý tín hiệu số". Sau khi học xong học phần này người học có thể nắm bắt được các khái niệm và lý thuyết cơ sở về tín hiệu số và các hệ thống xử lý tín hiệu số, có được kỹ năng áp dụng các phương pháp và sử dụng các công cụ hỗ trợ trong việc phân tích hệ thống và tín hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt6p estupendo2 12-08-2016 4 1   Download

 • TÀI LIỆU THAM KHẢO - BÀI TẬP XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

  doc30p ptitd04_vt 22-08-2011 766 300   Download

 • Bài giảng Xử lý tín hiệu băng gốc và ghép kênh trong hệ thống truyền dẫn do Th.S Phan Văn Hiền biên soạn có kết cấu nội dung giới thiệu về kỹ thuật ghép kênh theo tần số FDM, kỹ thuật ghép kênh theo thời gian TDM, phân cấp TDM - FDM, ghép kênh tín hiệu băng rộng.

  pdf80p but_xanh 16-07-2014 139 60   Download

Đồng bộ tài khoản